gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној дана 08. јула 2011. године, утврђује

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ КОЗЈАК

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Нови Козјак (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Нови Козјак.

Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 7.000.000,00 (словима:седаммилиона) динара.

Самодопринос се уводи за период од 01. октобра 2011. године до 30.  септембра 2015. године.

Члан 2.

Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Нови Козјак
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Нови Козјак
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Нови Козјак
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља.

Члан 3.

Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 • 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 • 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 • 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 • 3% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

Члан 4.

Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Нови Козјак за период трајања самодоприноса.

Члан 5.

Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

Члан 6.

Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

Члан 7.

Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Нови Козјак који имају пребивалиште у Новом Козјаку.

Члан 8.

Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће Савет Месне заједнице Нови Козјак.

Члан 9.

У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Нови Козјак, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

Члан 10.

Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Нови Козјак прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар.

Члан 11.

Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-9/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81