gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној дана 08. јула 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Члан 1.

У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/09, 11/10 и 12/10) – у даљем тексту: Одлука, у члану 3. став 1. после речи: ''обавља'' додаје се реч: ''регистрована''.

У истом члану став 2. мења се и гласи:

''Постављање летње баште може се одобрити за период од 01. априла до 30. септембра текуће године, или дуже, уколико временски и други услови омогућавају коришћење.''

Члан 2.

Поднаслов ''II ДОДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ, ПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА'' мења се и гласи:

'' II ДОДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАНАТСКЕ, ПРИВРЕДНЕ, УСЛУЖНЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КИОСКА ЗА ПРОДАЈУ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА РОБА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ГАРАЖА''.

Члан 3.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

''Локације на јавним површинама за постављање привремених објеката из члана 2, тачке 1, 2. и 3. ове Одлуке одрежују се у Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (у даљем тексту: Програм).

Програмом се одрежују локације, услови за постављање привремених објеката, тип, изглед и намена привремених објеката.

Програм усваја Општинско веће општине Алибунар на предлог Општинске управе општине Алибунар – Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Секретаријат).

Измене и допуне Програма врше се по потреби, по поступку предвиђеном за његово доношење.''

Члан 4.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

''Локације на јавним површинама из члана 4. став 1. ове Одлуке дају се у закуп путем јавног огласа – прикупљањем писмених понуда, на период од 5 (пет) година, односно до привођења намени јавне површине, сходно просторно-планској документацији (просторни план, урбанистички планови).''

Члан 5.

У члану 8. став 3. мења се и гласи:

''Административне послове за потребе рада Комисије обавља Секретаријат.''

У ставу 4. истог члана после речи: ''без јавног конкурса'' додају се запета и речи: ''тј. непосредном погодбом''.

Члан 6.

У члану 14. став 1. Одлуке мењају се тачке 4-9. које гласе:

''4. цену закупа и начин плаћања,

5. обавезу закупца локације да у току од 3 месеца од дана закључења уговора отпочне са обављањем делатности,

6. могућност продужења закупа локације закључењем новог уговора о закупу у року од највише 30 дана од дана престанка важности претходног уговора, под истим условима из претходног уговора, уз услов плаћања накнаде за закуп јавне површине и за период прекорачења важности претходног уговора,

7. обавезу закупца да привремени објекат уклони са јавне површине без права на накнаду, по престанку важења уговора о закупу, односно након истека рока из претходне тачке, или након достављања решења грађевинског иснпектора о уклањању објекта ради привођења јавне површине намени,

8. одредбу да ће се уклањање објекта извршити у року из решења грађевинског инспектора, о трошку закупца локације, уколико исти сам не уклони објекат,

9. у случају отуђења објекта, одредбу о обавези новог власника за подношење захтева за измену уговора о закупу услед промене закупца, уз подношење доказа о праву власништва над објектом.''

У истом члану после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи:

''10. одредбу о престанку важења уговора (раскиду уговора) у случају неиспуњења уговором предузетих обавеза.''

Члан 7.

Члан 15. Одлуке брише се.

Члан 8.

После члана 15. додаје се нов поднаслов, који гласи:

''III  ПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА''.

Члан 9.

Члан 16. Одлуке брише се.

Члан 10.

У члану 17. Одлуке речи: ''надлежни орган'' замењују се речју: ''Секретаријат''.

Члан 11.

У члану 18. став 1. тачка 2. Одлуке после речи: ''у складу са Програмом'', додају се речи: ''и условима од стране надлежних органа и организација, у зависности од намене и положаја објекта.''

У истом члану после става 1. додаје се став 2. који гласи:

''Услове од стране надлежних органа и организација прибавља надлежни орган по службеној дужности, о трошку инвеститора.''

Члан 12.

У члану 19. став 1. Одлуке, брише се тачка 2.

У истом члану, у ставу 3. бришу се тачке 1. и 3, тако да тачка 2. постаје тачка 1.  а тачка 4. постаје тачка 2.

У ставу 3. истог члана, нова тачка 1. мења се и гласи:

''1. ситуациони план дела јавне површине са уцртаним објектима и инсталацијама, копију плана са уцртаним подземним инсталацијама.''

У ставу 4. истог члана, речи: ''Надлежни орган'' замењују се речју: ''Секретаријат''.

Члан 13.

После члана 19. Одлуке додају се нови чланови 19а. и 19б. који гласе:

''Члан 19а.

У случају отуђења привременог објекта, нови власник објекта је дужан да поднесе захтев за измену одобрења за постављање објекта услед промене власника, уз који се подноси доказ о праву власништва над објектом, као и уговор о закупу предметне јавне површине на име новог власника објекта.

Члан 19б.

По истеку рока одобрења за потављање привременог објекта, власник привременог објекта је дужан да поднесе захтев за продужење одобрења за постављање. Уз захтев се подноси:

претходно одобрење за постављање објекта,

важећи уговор о закуп јавне површине,

4 (четири) фотографије са свих страна објекта.

Уколико Секретаријат утврди да има одступања изведеног стања привременог објекта на терену, у односу на претходно одобрење за постављање објекта, власник објекта се упућује на поступак прибављања новог одобрења за постављање објекта, сходно члану 19. ове Одлуке.''

Члан 14.

У члану 20. Одлуке брише се став 3.

Члан 15.

Постојећи закупци локација којима је истекло одобрење за постављање привременог објекта, односно истекао уговор о закупу, дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке поднесу захтев за продужење.

Продужење уговора о закупу из става 1. овог члана вршиће се у складу са Програмом, под истим условима садржаним у претходном уговору, и то под условом да закупци обављају регистровану делатност и да су измирили обавезе из уговора о закупу – по основу накнаде за закуп јавне површине.

Уколико закупци локација не поступе сходно ставу 1. овог члана, дужни су да у року од 15 дана уклоне привремени објекат са јавне површине.

У случају да закупци не поступке сходно ставу 3. овог члана, уклањање објекта ће се извршити у року из решења грађевинског инспектора, о трошку закупца локације.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-16/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81