gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесеттрећој седници одржаној 01.10.2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАТП ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

I

         Именује се Лобода Ђорђел из Алибунара за директора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар.

         Мандат директора трајаће четири године и почиње да тече од дана именовања.

         Даном доношења овог Решења престаје мандат ВД директора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар у оснивању.

 

II

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/10-04
Датум: 01.10.2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, c.p.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81