gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 40. став 1. алинеја 22. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси следеће

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

         ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2010-2011. годину,  који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 153-2/10 од 31. августа 2010. године.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-38/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, c.p.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81