gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Банатски Карловац

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године, утврђује

 

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Банатски Карловац  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Банатски Карловац.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 70.000.000,00  динара (словима: седамдесетмилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. завршетак фекалне канализације;
 2. изградња нове водоводне мреже;
 3. изградња тротоара, пропуста и прилаза у целом насељу;
 4. уређење каналске мреже у целом насељу;
 5. решавање питања новог градског гробља;
 6. решавања питања нове градске депоније смећа;
 7. решавање питања аутобуских стајалишта и постављање настрешнице на стајалиштима;
 8. редовна делатност месне заједнице;
 9. учешће у завршетку изградње цркве;
 10. асфалтирање новог паркинг простора;
 11. комплетна улична расвета – поправка и одржавање;
 12. уређење парка и центра (лампиони, клупе, велики сат, поплочавање строгог центра);
 13. редовна дотација за материјалне трошкове дому културе;
 14. дотација спорту;
 15. дотација организацијама и удружењима грађана.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 2% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 3. 2% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Банатски Карловац за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је нето добит остварен делатношћу.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Банатски Карловац који имају пребивалиште у Банатском Карловцу.

 

 

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Банатски Карловац.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Банатски Карловац, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Банатски Карловац прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-11/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81