gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Извршење посебног дела буџета општине Алибунар за период 01.01. до 31.12.2009. год. Скупштина општине

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у хиљадама динара:

 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2009. ГОД.

 

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економс. класиф.

Извор финанси.

Назив економске класификације

План 2009.

Изврше-ње 2009.

Разлика

Стру-ктура у %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

 

 

 

1

 

110

 

 

 

Извршни и законодавни органи, финански-јски, фискални и спољњи послови

 

 

 

 

 

 

 

1

413

01

Накнаде у натури

5

0

5

0.00

 

 

 

2

414

01

Социјална давања запосленима

60

46

14

76.67

 

 

 

3

421

01

Стални трошкови

1,000

806

194

80.60

 

 

 

4

422

01

Трошкови путовања

600

462

138

77.00

 

 

 

5

423

01

Услуге по уговору

9,000

9,735

-735

108.17

 

 

 

5/1

423

13

Услуге по уговору

194

194

0

100.00

 

 

 

6

424

01

Специјализоване услуге

100

3

97

3.00

 

 

 

7

425

01

Текуће поправке и одржавање

150

73

77

48.67

 

 

 

8

426

01

Материјал

1,300

1,049

261

80.69

 

 

 

8/1

426

13

Материјал

43

42

1

97.67

 

 

 

9

444

01

Пратећи трошкови задуживања

50

 

50

0.00

 

 

 

10

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

130

56

74

43.08

 

 

 

11

483

01

Новчане казне и пенали по решењу судова

600

456

134

77.67

 

 

 

12

511

01

Зграде и грађевински објекти

 

 

0

 

 

 

 

13

512

01

Машине и опрема

300

247

53

82.33

 

 

 

13/1

512

13

Машине и опрема

140

140

0

100.00

 

 

 

14

515

01

Нематеријална имовина

5

 

5

0.00

 

 

 

 

 

 

Извори финансирања за функцију 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

13,300

12,943

357

97.32

 

 

 

 

 

13

Вишак прихода из претходне године

377

376

1

99,73

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 110

13,677

13,319

357

97.38

 

1.1.

 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

Опште јавне услуге

 

 

 

 

 

 

 

15

416

01

Награде запосленима и ост.посеб. расходи

120

165

-45

137.50

 

 

 

16

421

01

Стални трошкови

10

 

10

0.00

 

 

 

17

422

01

Трошкови путовања

30

 

30

0.00

 

 

 

18

423

01

Услуге по уговору

 

 

0

 

 

 

 

19

426

01

Материјал

40

 

40

0.00

 

 

 

20

481

01

Дотације невладиним организацијама

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

200

165

35

82.50

 

 

 

 

 

07

Дотације од осталих нивоа власти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 160

200

165

35

82.50

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.1.

200

165

35

82.50

 

1.2.

 

 

 

 

ФОНД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ

 

 

 

 

 

 

610

 

 

 

Стамбени развој

 

 

 

 

 

 

 

21

511

01

Зграде и грађевински објекти

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 640

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.2.

100

 

100

0.00

 

1.3.

912

 

 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

22

463

01

Трансфери осталим нивоима власти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накнаде у натури

1,700

1,786

-86

105.06

 

 

 

 

 

 

Социјална давања запосленима

100

96

4

96.00

 

 

 

 

 

 

Накнаде трошкова за запослене

4,500

3,872

628

86.04

 

 

 

 

 

 

Награде запосл. и остали посебни расходи

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Услуге по уговору

1,200

781

419

65.08

 

 

 

 

 

 

Стални трошкови

7,000

6,055

545

86.50

 

 

 

 

 

 

Трошкови путовања

300

76

224

25.33

 

 

 

 

 

 

Специјализоване услуге

300

324

-24

108.00

 

 

 

 

 

 

Текуће поправке и одржавање

1,000

677

323

67.70

 

 

 

 

 

 

Материјал

2,500

2.696

-196

107.84

 

 

 

 

 

 

Пратећи трошкови задуживања

100

74

26

74.00

 

 

 

 

 

 

Порези, обавезне таксе и казне

98

10

86

10.20

 

 

 

 

 

 

Новчане казне и пенали по решењу судова

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Зграде и грађевински објекти

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Изградња фискултурних сала основних школа у Алибунару и Бан. Карловцу

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Нематеријална имовина

100

12

88

12.00

 

 

 

 

 

 

Машине и опрема

200

62

138

31.00

 

 

 

 

 

 

Остале некретнине и опрема

 

 

0

0.00

 

 

 

 

 

 

Путни трошкови специјалних школа

1,300

683

617

52.54

 

 

 

 

 

 

Накнаде за соц. заштиту из буџета – бесплатне ужине

2,500

2,444

56

97.76

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

23,198

19,648

3,550

84.70

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 912

23,198

19,648

3,550

84.70

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.3.

23,198

19,648

3,550

84.70

 

1.4.

920

 

 

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

23

463

01

Трансфери осталим нивоима власти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накнаде у натури

10

 

10

0.00

 

 

 

 

 

 

Социјална давања запосленима

60

 

60

0.00

 

 

 

 

 

 

Накнаде трошкова за запослене

2,511

2,260

251

90.00

 

 

 

 

 

 

Накнаде запосл. и остали посебни расходи

40

 

40

0.00

 

 

 

 

 

 

Стални трошкови

850

793

57

93.29

 

 

 

 

 

 

Трошкови путовања

100

24

76

24.00

 

 

 

 

 

 

Услуге по уговору

600

158

442

26.33

 

 

 

 

 

 

Специјализоване услуге

400

129

271

32.25

 

 

 

 

 

 

Текуће поправке и одржавање

155

75

80

48.39

 

 

 

 

 

 

Материјал

500

545

-45

109.00

 

 

 

 

 

 

Пратећи трошкови задуживања

20

3

17

15.00

 

 

 

 

 

 

Порези, обавезне таксе и казне

20

 

20

0.00

 

 

 

 

 

 

Новчане казне и пенали по решењу судова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машине и опрема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остала некретнине и опрема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

5,266

3,987

1,279

75.71

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 920

5,266

3,987

1,279

75.71

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.4.

5,266

3,987

1,279

75.71

 

1.5.

820

 

 

 

КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

24

411

01

Плате, додаци и накнаде запосленима

5,230

4,417

813

84.46

 

 

 

25

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

1,089

791

298

72.64

 

 

 

26

413

01

Накнаде у натури

100

79

21

79.00

 

 

 

27

414

01

Социјална давања запосленима

280

 

280

0.00

 

 

 

28

415

01

Накнаде трошкова за запослене

120

89

31

74.17

 

 

 

29

416

01

Награде запосл.и остали посебни расходи

3,275

2,539

736

77.53

 

 

 

30

421

01

Стални трошкови

520

491

29

94.42

 

 

 

31

422

01

Трошкови путовања

60

34

26

56.67

 

 

 

32

423

01

Услуге по уговору

300

137

163

45.67

 

 

 

33

424

01

Специјализоване услуге

80

16

64

20.00

 

 

 

34

425

01

Текуће поправке и одржавање

150

7

143

4,67

 

 

 

35

426

01

Материјал

70

18

52

25.71

 

 

 

36

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

32

 

32

0.00

 

 

 

37

444

01

Пратећи трошкови задуживања

35

1

34

2.86

 

 

 

38

512

01

Машине и опрема

100

8

92

8.00

 

 

 

39

515

01

Књиге у библиотеци

100

18

82

18.00

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

11,541

8,645

2,896

74.91

 

 

 

 

 

 

Укупна функција 820

11,541

8,645

2,896

74.91

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.5.

11,541

8,645

2,896

74.91

 

1.6.

810

 

 

 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

40

411

01

Плате и додаци и накнаде запослених

512

460

52

89.84

 

 

 

41

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

128

83

45

64.84

 

 

 

42

413

01

Накнаде у натури

50

6

44

12.00

 

 

 

43

414

01

Социјална давања запосленима

38

11

27

28.95

 

 

 

44

415

01

Накнаде трошкова за запослене

35

 

35

0.00

 

 

 

45

416

01

Награде запосл.и остали посебни расходи

320

235

85

73.44

 

 

 

46

421

01

Стални трошкови

150

119

31

79.33

 

 

 

47

422

01

Трошкови путовања

80

 

80

0.00

 

 

 

48

423

01

Услуге по уговору

400

40

360

10.00

 

 

 

49

424

01

Специјализоване услуге

20

14

6

70.00

 

 

 

50

425

01

Текуће поправке и одржавање

150

5

145

3.33

 

 

 

51

426

01

Материјал

600

263

337

43.83

 

 

 

52

481

01

Дотације невладиним организацијама – спорт.клубовима и школама

6,800

5,479

1,321

80.57

 

 

 

53

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

10

 

10

0.00

 

 

 

54

444

01

Пратећи трошкови задуживања

20

 

20

0.00

 

 

 

55

512

01

Машине и опреме

50

31

19

62.00

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

9,363

6,746

0,578

72.05

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 810

9,363

6,746

0,578

72.05

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.6.

9,363

6,746

0,578

72.05

 

1.7.

90

 

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКВАЛИ-ФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ

 

 

 

 

 

 

 

56

463

01

Трансфери осталим нивоима власти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награде запосл.и остали посебни расходи

32

 

32

0.00

 

 

 

 

 

 

Стални трошкови

470

327

143

69.57

 

 

 

 

 

 

Материјал

255

176

79

69.02

 

 

 

 

 

 

Услуге по уговору

150

9

141

6.00

 

 

 

 

 

 

Трошкови путовања

60

13

47

21.67

 

 

 

 

 

 

Специјализоване услуге

20

 

20

0.00

 

 

 

 

 

 

Текуће поправке и одржавање

80

20

60

25.00

 

 

 

 

 

 

Накнаде за соц.заштиту из буџета

5,000

3,763

1,237

75.26

 

 

 

 

 

 

Порези, обавезне таксе и казне

33

15

18

45.45

 

 

 

 

 

 

Отплате домаћих камата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машине и опрема

100

 

100

0.00

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

6,200

4,323

1,845

69.73

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 090

6,200

4,323

1,845

69.73

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.7.

6,200

4,323

1,845

69.73

 

1.8.

911

 

 

 

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

 

 

 

 

 

 

 

57

411

01

Плате, додаци и накнаде запослене

20,542

15,190

5,352

73.95

 

 

 

58

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

5,443

3,214

2,229

59.05

 

 

 

59

413

01

Накнаде у натури

300

192

108

64.00

 

 

 

60

414

01

Социјална давања запосленима

300

467

-167

155.67

 

 

 

61

415

01

Накнаде трошкова за запослене

500

407

93

81.40

 

 

 

62

416

01

Награде запосл.и остали посебни расходи

8,500

5,908

2,592

69.51

 

 

 

63

421

01

Стални трошкови

3,500

1,705

1,795

48.71

 

 

 

64

421

07

Стални трошкови

 

 

 

 

 

 

 

65

422

01

Трошкови путовања

 

 

0

 

 

 

 

66

423

01

Услуге по уговору

150

142

8

94.67

 

 

 

67

424

01

Специјализоване услуге

100

100

0

100.00

 

 

 

68

425

01

Текуће поправке и одржавање

300

288

12

96.00

 

 

 

69

426

01

Материјал

145

 

145

0.00

 

 

 

70

444

01

Пратећи трошкови задуживања

50

1

49

0.00

 

 

 

71

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

20

 

20

0.00

 

 

 

72

441

01

Отплате домаћих камата

10

 

10

0.00

 

 

 

73

512

01

Машине и опрема

20

 

20

0.00

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

39,880

27,614

12,266

69.24

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 911

39,880

27,614

12,266

69.24

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.8.

39,880

27,614

12,266

69.24

 

1.9.

473

 

 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

74

411

01

Плате, додаци и накнаде запослене

1,915

1,767

148

92.27

 

 

 

75

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

480

317

163

66.04

 

 

 

76

413

01

Накнаде у натури

60

28

32

46.67

 

 

 

77

414

01

Социјална давања запосленима

56

56

0

100.00

 

 

 

78

415

01

Накнаде за запослене

20

 

20

0.00

 

 

 

79

416

01

Награде запосл.и остали посебни расходи

1,088

941

147

0.00

 

 

 

80

421

01

Стални трошкови

750

123

627

16.40

 

 

 

81

422

01

Трошкови путовања

70

11

59

15.71

 

 

 

82

423

01

Услуге по уговору

500

170

330

34.00

 

 

 

83

424

01

Специјализоване услуге

50

 

50

0.00

 

 

 

84

425

01

Текуће поправке и одржавање

200

68

132

34.00

 

 

 

85

426

01

Материјал

250

151

99

60.40

 

 

 

86

444

01

Пратећи трошкови задуживања

50

1

49

2.00

 

 

 

87

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

50

50

0

100.00

 

 

 

88

512

01

Машине и опрема

200

 

200

0.00

 

 

 

89

511

01

Зграде и грађевински објекти

500

67

433

13.40

 

 

 

90

523

 

Залихе робе за даљу продају

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за функцију 473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

6,239

3,750

2,489

60.11

 

 

 

 

 

 

Укупно функција 473

6,239

3,750

2,489

60.11

 

 

 

 

 

 

Укупно глава 1.9.

6,239

3,750

2,489

60.11

 

 

 

 

 

 

Извор финансирања за раздео 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Приходи из буџета

115,287

87,821

27,395

76.18

 

 

 

 

 

13

Вишак прихода из претходне године

377

376

1

99.73

 

 

 

 

 

 

УКУПНО РАЗДЕО 1

115,664

88,197

27,396

76.25

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81