gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2010/02
 • Решење о именовању комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа као делу територије општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о предлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа као делу територије општине Алибунар

На основу тачке 6. Одлуке о распи-сивању Општинског рефередума у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Иланџа број 015-3/10-04 од 20. априла 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седнци од 20. априла 2010.  године доносе

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

Именује се Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Иланџа као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Иланџа, који ће се спровести дана 08. и 09. маја 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић из Алибунара – председник
 2. Недељко Коњокрад из Иланџе – заменик председника
 3. Илија Пенца из Владимировца – члан
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – заменик члана
 5. Дарко Николић из Иланџе  – члан
 6. Сања Стојмиров из Иланџе – заменик члана

 

II

            Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Иланџа као де-лу територије општине Алибунар ради изја-шњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Иланџа обавља следеће послове:

 1. стара се о законитости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референдума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референдума;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упуства гласачким одборима у по-гледу спровођења општинског рефере-ндума;
 8. обавља и друге послове одређене зако-ном и актом о расписивању рефере-ндума.

 

III

            Ово Решење објавити у „Службеном листу опшине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-26/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81