gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о преносу у власништво рачунарске опреме у својству оснивачког улога

На основу члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године, доноси

 

 

О   Д   Л   У   К   У
О ПРЕНОСУ У ВЛАСНИШТВО
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
У СВОЈСТВУ ОСНИВАЧКОГ УЛОГА

 

 

I

            Преноси се у власништво Јавном кому-налном предузећу „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа рачунарска опрема,  власништво Скупштине општине Алибунар, и то:

1.

Рачунарска конфигурација

2.

Монитор АЦЕР 18,5

3.

Миш

4.

Тастатура

 

II

            На основу куповне вредности утврђене у фактурама – рачунима за куповину наведене опреме, новчана вредност горе означене рачунарске опреме износи укупно 267,2130 еура у динарској противредности која на дан 20. 04. 2010. године износи 26.580,00 динара што Скупштина општине уноси као оснивачки улог, а у својсту оснивача Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа.

 

III

            На основу ове Одлуке, овлашћује се председник Скупштине општине Алибунар да закључи уговор о преносу средстава наведених у тачкама I и II ове Одлуке.

 

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 404-20/10-04
Датум:  20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81