gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници одржаној дана 20. априла 2010. године, утврђује

 

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Иланџа  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Иланџа.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 7.000.000,00  динара (словима: седамммилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. јуна 2010. године до 31. јула 2014. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Иланџа;
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инве-стиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведе-ним програмима: надзорни орган, про-јекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Иланџа;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Иланџа;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен дела-тношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 40% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 3% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Иланџа за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Иланџа који имају пребива-лиште у Иланџи.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Иланџа.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средстви-ма донеће грађани Месне заједнице Иланџа, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за на-сељено место Иланџа прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног рефере-ндума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

 

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-3/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81