gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на статут Јавног предузећа „Турист Алибунар“ Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар, који је усвојио Управни одбор ЈП „ТУРИСТ АЛИБУНАР“ Алибунар од 26. 02. 2010. године под бројем 1/-2010.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-6/10-04
Датум: 26. 02. 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81