gore

  • Baner Optina Alibunar

Stalna radna tela

Skupština obrazuje radna tela radi razmatranja i pretresanja pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganja akata, praćenja izvršenja odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština i radi efikasnosti rada u Skupštini.

Radna tela Skupštine su saveti, komisije, kao i druga radna tela.

Radna tela Skupštine mogu se obrazovati kao stalna radna tela ili kao povremena radna tela, radi pretresanja određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine.

Sastav i broj članova stalnih radnih tela određuju se Poslovnikom Skupštine, a sastav i broj povremenih radnih tela određuju se odlukom o njihovom obrazovanju.

Predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i članovi Opštinskog veća ne mogu biti članovi radnih tela.

Stalna radna tela Skupštine su:

  1. Savet za budžet i finansije
  2. Savet za urbanizam, građevinarstvo, stambenu i komunalnu oblast i zaštitu životne sredine
  3. Komisija za statutarana pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 
  4. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose 
  5. Komisija za predstavke i predloge
  6. Mandatno-imunitetska komisija
     

Navedeni saveti i komisije imaju predsednika, zamenika predsednika i tri člana.

Predsednika, zamenika predsednika i članove saveta i komisija imenuje Skupština, na predlog predsednika Skupštine ili odborničke grupe, na period od četiri godine, javnim glasanjem.

Predsednik, zamenik predsednika i najmanje jedan član Saveta moraju biti imenovani iz reda odbornika, dok se dva člana Saveta mogu imenovati iz reda stručnjaka za ovu oblast.
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81