gore

  • Baner Optina Alibunar

Skupština opštine

Skupština opštine Alibunar je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Čini je 23 odbornika koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na priod od četiri godine.

Izabrani odbornici polažu zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Alibunar pridržavati Ustava, zakona i Statuta opštine Alibunar, i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana.“

Sednice Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Sednice su javne. Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine. Pozivi i materijal za sednice Skupštine opštine dostavljaju se sredstvima informisanja radi upoznavanja javnosti.

Skupština opštine osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština opštine i obavljaju druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Aktuelni saziv Skupštine opštine je biran na lokalnim izborima 06. maja 2012. godine. 

Baner Pecat 211x81