Институционалне надлежности

Predsednika opštine Alibunar bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik opštine:

 1. predstavlja i zastupa opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. usmerava i usklađuje rad opštinske uprave;
 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom skupštine;
 6. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada kada ga za to odredi Skupština opštine;
 7. predstavlja i zastupa Opštinsko veće;
 8. saziva i vodi sednice Opštinskog veća;
 9. odgovara za zakonitost rada Opštinskog veća;
 10. obustavlja od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom;
 11. podnosi izveštaj Skupštini opštine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 12. postavlja i razrešava pomoćnike Predsednika opštine;
 13. pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 14. ulaže pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 15. predlaže razrešenje i izbor zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća;
 16. obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 17. odlučuje o pribavljanju opreme manje vrednosti i potrošnog materijala;
 18. vrši i druge poslove utvrđene, zakonom, Statutom i drugim aktima.

 

Štampa

FaLang translation system by Faboba