gore

 • slika 3

Одлука о образовању Савета за социјална питања у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за социјална питања као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за социјални статус грађана општине Алибунар.

Члан 3.

Савет разматра питања од значаја за материјални и социјални положај грађана општине Алибунар, а нарочито:

 • прати обим и остваривање права из области социјалне заштите,
 • анализира стање социјалних потреба у општини Алибунар и предлаже начин њиховог решавања,
 • прати стање социјално рањивих група – омладине, деце без родитељског старања, лица са посебним потребама, болесних и немоћних лица, избеглих и интерно расељених лица, као и свих других угрожених категорија становиштва,
 • предлаже доношење акта из области остваривања социјалних права,
 • сарађује са центром за социјални рад и другим институцијама надлежним за област социјалне заштите,
 • врши и друге активност везане за област социјалне заштите.

Члан 4.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 5.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 6.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-166/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац о ценовнику услуга од 24. септембра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године.
 2. Решење доставити ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 22. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, машински инжењер из Банатског Карловца разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-19/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Суса, с.р.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

 На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатноимунитетске комисије, на  Тридесетчетвртој седници Скупштинe општине Алибунар, одржаној дана 07. окотбра 2011. год., донета је

О  Д  Л  У  К  А
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Саши Поштину из Добрице, Змај Јовина бр. 134, изабраног са изборне листе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“, на лични захтев.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 07. октобра 2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-12/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлукa о допуни самосталног члана Oдлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09 и 81/09) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетдругој седници, одржаној дана 13. септембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНИ САМОСТАЛНОГ ЧЛАНА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Члан 1.

У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10 и 7/11) – Самостални чланови Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 7/11), у члану 15. после става 2. се додаје став 3. који гласи:

''Уколико закупац, у моменту подношења захтева за продужење уговора о закупу јавне површине, не поседује регистровану радњу, уговор о закупу јавне површине ће се продужити на 1 годину.''

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Сл. листу општине Алибунар``.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-45/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлукa о расписивању допунских избора за чланове Савета Месне заједнице Јаношик

На основу члана 22. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2009), председник Скупштине општине Алибунар доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

Члан 1.

Расписују се допунски избори за чланове Савета Месне заједнице Јаношик за 11. септембар 2011. године.

На допунским изборима бираће се три члана Савета Месне заједнице Јаношик уместо чланова којима је мандат престао. Мандат новоизабраних чланова Савета Месне заједнице Јаношик трајаће до истека мандата Савета Месне заједнице Јаношик.

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 08. августа 2011. године.

Члан 3.

Допунске изборе за чланове Савета Месне заједнице Јаношик спровешће органи за спровођење избора одређени Статутом Месне заједнице Јаношик.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-10/11-04
Датум: 08. август 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 8/2006 и 5/2011) у члану 3а. додаје се став 2. који гласи:

''Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу Општинске управе општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана настанка промене. Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којим располаже надлежни орган, или путем инспекцијског надзора.''

Члан 2.

У члану 6. Одлуке – тарифни број 8. став 1. после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:

''- дилер нафте и нафтних деривата – 10.000 динара.''

Члан 3.

У члану 6. Одлуке у тарифном броју 8. после става 5. додаје се став 6, који гласи:

''Привредна друштва и предузетници ако су у статусу активни у Агенцији за привредне регистре у обавези су да плаћају комуналну таксу за истицање фирме, без обзира да ли имају истакнуту фирму или не''

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-25/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о образовању Савета за образовање, културу и омладину у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за образовање, културу и омладину као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет)

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за образовање, културу и проблеме омладине у општини Алибунар.

Члан 3.

У области образовања, Савет разматра питања од значаја за образовање у општини Алибунар, а нарочито: функционисање  предшколског,  основног и средњег образовања у општини Алибунар, решавање проблема финансирања обрзаовања, разматрање проблема одржавања и функције објеката намењених образовању, оремање образовних институција, финансирање материјалних трошкова запослених у образовању, проблеми наставног и ненаставног кадра, разматра извештаје о раду образовних установа, даје мишљење на предлог чланова управног одбора предшколске установе и чланова школских одбора из реда оснивача,  као и друга питања од значаја за образовање.

Члан 4.

У области културе, Савет разматра питања од значаја за развој културе у општини Алибунар, а нарочито: прати пробелеме везане за рад институција културе, разматра остваривање стратегије у области културе, прати организацију и одржавање манифестација у области културе, прати рад аматерсх друштава у области културе, разматра проблеме финансирања делатности у области културе, прати организацију и реализацију традиционалних кулстурних меанифестација, прати остваривање културних активности припадника националних мањина, као и друге послове у области културе.

Члан 5.

У области бриге о омладини, Савет разматра питања која су од значаја за интересе и потребе омладине у општини Алибунар,  како предшколске, тако и школске омладине, као и младих уопште, а нарочито питања везана за образовање, здравствену и социјалну заштиту, превенцију болести, превенцију појаве болести зависости и криминогеног понашања, старање о психофизчким аспектима развоја омладине, праћење и подстицање оснивања и рада омладинксих удружења, праћење проблема запошљавања омладине, као и друга питања од значаја за положај омладине.

Члан 6.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 7.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 8.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.     

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-165/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
 1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац о ценовнику услуга, број 306 од 28. септембра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године.
 2. Решење доставити ЈКП ''Бунар'' Владимировац.
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-2/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДР ОКТАВИЈАН ОТОНОГА, лекар из Селеуша, изабран je за председника Скупштине општине Алибунар.

II

Мандат председника Скупштине општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-20/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Суса. с.р.

Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ВОЈИСЛАВ ДИКЛИЋ из Новог Козјака разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар на лични захтев.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-66/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлукa о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 22. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетрећој седници, одржаној дана 30.092011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

НЕДЕЉКО КОЊОКРАД МЕДА из Иланџе, ул. Милоша Црњанског бр. 108, разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар на лични захтев.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-11/11-04
Датум: 30. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлукa о изради плана детаљне регулације за комплекс ''Ветроелектрана Алибунар'' у к.о. Селеуш, к.о. Владимировац и к.о. Нови Козјак

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УСРС и 24/11-измене), члана 9. став 5. закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општиен Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на Тридесетдругој седници одржаној 13. септембра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОМПЛЕКС ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР'' У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ
И К.О. НОВИ КОЗЈАК

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за комплекс ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР'' у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења за изградњу комплекса за ветрогенераторско поље, у оквиру кога ће бити изграђена трансформаторска станица ТС 220/35 kV Владимировац за потребе трансформације електричне енергије произведене из ветрогенератора на напонски ниво 220 kV и прикључење на преносну мрежу ЈП ''Електромрежа Србије'' због значајног пораста потреба за електричном енергијом и потребе да се део електричне енергије обезбеди из обновљивих извора енергије.

Члан 2.

Подручје обухваћено прелиминарном границом Плана налази се изван грађевинског подручја и обухватиће катастарске општине Селеуш, Владимировац и Нови Козјак.

Опис границе Плана дефинисан је на следећи начин:

- са северне стране на двомеђи катастарских општина К.О. Нови Козјак и К.О. Селеуш, коју дефинишу пољски путеви (катастарске парцеле топ.бр. 1238 и 1197 К.О. Нови Козјак), наставља југозападно дуж пољског пута који се налази на међи К.О. Селеуш и К.О. Нови Козјак у дужини од 1930 m (катастарске парцеле топ.бр. 1197 и 1560 К.О. Нови Козјак), под оштрим углом наставља према истоку пољским путем у дужини од 1200 m (катастарске парцеле топ.бр. 1659 К.О. Нови Козјак), скреће на југ у дужини од 2500 m пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 1582 К.О. Нови Козјак), скреће на југоисток пољским путем у дужини од 1200 m (катастарске парцеле топ.бр. 2036 К.О. Нови Козјак), долази на међу К.О. Нови Козјак и К.О. Селеуш, наставља југоисточно дуж међне линије К.О. Нови Козјак, К.О. Селеуш и К.О. Владимировац пољским путем који дефинише (катастарске парцеле топ.бр. 2139/1, 2199 и 2178 К.О. Нови Козјак), наставља дуж пољског пута на међи између К.О. Нови Козјак и К.О. Владимировац (катастарске парцеле топ.бр. 2325 К.О. Нови Козјак), скреће на северозапад у дужини од 160 m пољским путем (катастарске парцеле топл.бр. 2529 К.О. Нови Козјак), наставља на југозапад пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 2528 К.О. Нови Козјак) у дужини од 300 m, скреће на северозапад пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 2513 К.О. Нови Козјак) у дужини од 100 m, скреће југозападно дуж катастарске парцеле 2526 К.О. Нови Козјак у дужини 450 m и долази до пољског пута катастарска парцела топ.бр. 2512 К.О. Нови Козјак, који се налази на међи К.О. Нови Козјак и К.О. Владимировац, наставља пољским путем према северозападу 260 m, затим скреће на југозапад и улази у К.О. Владимировац (катастарске парцеле топ.бр. 10183 К.О. Владимировац) у дужини од 450 m, скреће на југоисток дуж пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 10096 К.О. Владимировац) у дужини од 1200 m, даље скреће на југозапад пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 9357 К.О. Владимировац) у дужини од 500 m, и скреће на југоисток пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 6743 К.О. Владимировац), и дуж истог пољског пута у дужини од 2300 m, скреће на североисток у дужини од 2400 m и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 11105 К.О. Владимировац), где скреће на северозапад дуж пољског пута у дужини од 900 m и наставља на северозапад у дужини од 1400 m где долази до пољског пута који се налази на међи између К.О. Владимировац и К.О. Селеуш (катастарске парцеле топ.бр. 2716 К.О. Селеуш), наставља на север у дужини од 1300 m и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 3115 К.О. Селеуш), одакле скреће према југоистоку дуж истог пољског пута 700 m и скреће ка истоку према парцели пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 3924 К.О. Селеуш) у дужини од 1500 m, наставља јужно дуж тог пољског пута у дужини 450 m, и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 3935 К.О. Селеуш), који наставља на исток у дужини од 360 m где удара у међу између К.О. Селеуш и К.О. Владимировац, скреће на север дуж међне линије између катастарских општина у дужини од 1700 m, долази до двомеђе између К.О. Селеуш и К.О. Владимировац коју дефинише канал (катастарске парцеле топ.бр. 4214 К.О. Селеуш), скреће на исток дуж поменутог канала који се налази на међи К.О. Селеуш и К.О. Владимировац и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 4336 К.О. Селеуш) и наставља дуж њега у дужини од 2300 m на север до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 2300 К.О. Селеуш), где скреће на запад у дужини од 800 m дуж тог пута, скреће на север и иде до катастарске парцеле топ.бр. 2270 К.О. Селеуш, која представља такође пољски пут дуж кога скреће према западу у дужини 200 m, где наставља на север ка међи К.О. Селеуш и К.О. Иланџа коју дефинише пољски пут (катастарске парцеле топ.бр. 2223 К.О. Селеуш), скреће на запад у дужини од 1000 m дуж истог пољског пута, долази до тромеђе између К.О. Нови Козјак, К.О. Селеуш и К.О. Иланџа, одакле скреће на север дуж пољског пута (катастарске парцеле топ.бр.1391 К.О. Нови Козјак), који дефинише међу између К.О. Селеуш и К.ОЛ Нови Козјак у дужини од 400 m, где скреће на северозапад на пољски пут (катастарске парцеле топ.бр. 1475 К.О. Нови Козјак) у дужини од 1500 m, скреће на југозапад у дужини од 150 m до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 1238 К.О. Нови Козјак) и затвара границу Плана на двомеђи катастарски општина К.О. Нови Козјак и К.О. Самош, коју дефинишу пољски путеви (катастарске парцеле топ.бр. 1238 и 1197 К.О. Нови Козјак). У оквиру границе подручја налази се око 5600ha. Границом нацрта Плана биће обухваћена површина од око 35ha потребна за изградњу комплекса за ветрогенераторско поље, у оквиру кога ће бити изграђена трансформаторска станица TS 220/35 kV Владимировац за потребе трансформације елекричне енергије произведене из ветрогенератора на напонски ниво 220 kV.

Укупна површина обухвата износи око 4.500,00 ha.

Коначна граница планског подручја ће се дефинисати Концептом плана, а изузетно Нацртом плана.

Члан 3.

План садржи нарочито:

 • границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
 • детаљну намену земљишта;
 • регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
 • нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
 • попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
 • коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетику, комуналну и другу инфраструктуру;
 • мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
 • локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
 • правила уређења и павила грађења по целинама и зонама;
 • друге елементе значајне за спровођење Плана детаљне регулације.

За дефинисање садржине одређене у претходном ставу План садржи текстуални и графички део.

Текстуални део Плана садржи полазне основе Плана и Плански део у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) – у даљем тексту: Правилник.

Графички део Плана изражује се кроз карте у којима се представља постојеће стање и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима у складу са Правилником.

Члан 4.

Рок за доношење Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

Израда Плана поверава се предузећу  ДОО ''ZHBO'' Алибунар, Улица Жарка Зрењанина бр. 10 – у даљем тексту: Обрађивач (у складу са Уговором од 15.08.2011. године закљученим између Инвеститора и Ображивача).

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбедиће Инвеститор ''Windvision Windvarm A'' ДОО из Алибунара, Улица млинска бр. 42.

Члан 7.

Саставни део ове Одлуке је Решење Општинске управе општине Алибунар, Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-51/11-03, да је за План потребна израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

Члан 8.

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-37/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној дана 08. јула 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Члан 1.

У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/09, 11/10 и 12/10) – у даљем тексту: Одлука, у члану 3. став 1. после речи: ''обавља'' додаје се реч: ''регистрована''.

У истом члану став 2. мења се и гласи:

''Постављање летње баште може се одобрити за период од 01. априла до 30. септембра текуће године, или дуже, уколико временски и други услови омогућавају коришћење.''

Члан 2.

Поднаслов ''II ДОДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ, ПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА'' мења се и гласи:

'' II ДОДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАНАТСКЕ, ПРИВРЕДНЕ, УСЛУЖНЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ, КИОСКА ЗА ПРОДАЈУ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА РОБА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ГАРАЖА''.

Члан 3.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

''Локације на јавним површинама за постављање привремених објеката из члана 2, тачке 1, 2. и 3. ове Одлуке одрежују се у Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (у даљем тексту: Програм).

Програмом се одрежују локације, услови за постављање привремених објеката, тип, изглед и намена привремених објеката.

Програм усваја Општинско веће општине Алибунар на предлог Општинске управе општине Алибунар – Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине (у даљем тексту: Секретаријат).

Измене и допуне Програма врше се по потреби, по поступку предвиђеном за његово доношење.''

Члан 4.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

''Локације на јавним површинама из члана 4. став 1. ове Одлуке дају се у закуп путем јавног огласа – прикупљањем писмених понуда, на период од 5 (пет) година, односно до привођења намени јавне површине, сходно просторно-планској документацији (просторни план, урбанистички планови).''

Члан 5.

У члану 8. став 3. мења се и гласи:

''Административне послове за потребе рада Комисије обавља Секретаријат.''

У ставу 4. истог члана после речи: ''без јавног конкурса'' додају се запета и речи: ''тј. непосредном погодбом''.

Члан 6.

У члану 14. став 1. Одлуке мењају се тачке 4-9. које гласе:

''4. цену закупа и начин плаћања,

5. обавезу закупца локације да у току од 3 месеца од дана закључења уговора отпочне са обављањем делатности,

6. могућност продужења закупа локације закључењем новог уговора о закупу у року од највише 30 дана од дана престанка важности претходног уговора, под истим условима из претходног уговора, уз услов плаћања накнаде за закуп јавне површине и за период прекорачења важности претходног уговора,

7. обавезу закупца да привремени објекат уклони са јавне површине без права на накнаду, по престанку важења уговора о закупу, односно након истека рока из претходне тачке, или након достављања решења грађевинског иснпектора о уклањању објекта ради привођења јавне површине намени,

8. одредбу да ће се уклањање објекта извршити у року из решења грађевинског инспектора, о трошку закупца локације, уколико исти сам не уклони објекат,

9. у случају отуђења објекта, одредбу о обавези новог власника за подношење захтева за измену уговора о закупу услед промене закупца, уз подношење доказа о праву власништва над објектом.''

У истом члану после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи:

''10. одредбу о престанку важења уговора (раскиду уговора) у случају неиспуњења уговором предузетих обавеза.''

Члан 7.

Члан 15. Одлуке брише се.

Члан 8.

После члана 15. додаје се нов поднаслов, који гласи:

''III  ПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА''.

Члан 9.

Члан 16. Одлуке брише се.

Члан 10.

У члану 17. Одлуке речи: ''надлежни орган'' замењују се речју: ''Секретаријат''.

Члан 11.

У члану 18. став 1. тачка 2. Одлуке после речи: ''у складу са Програмом'', додају се речи: ''и условима од стране надлежних органа и организација, у зависности од намене и положаја објекта.''

У истом члану после става 1. додаје се став 2. који гласи:

''Услове од стране надлежних органа и организација прибавља надлежни орган по службеној дужности, о трошку инвеститора.''

Члан 12.

У члану 19. став 1. Одлуке, брише се тачка 2.

У истом члану, у ставу 3. бришу се тачке 1. и 3, тако да тачка 2. постаје тачка 1.  а тачка 4. постаје тачка 2.

У ставу 3. истог члана, нова тачка 1. мења се и гласи:

''1. ситуациони план дела јавне површине са уцртаним објектима и инсталацијама, копију плана са уцртаним подземним инсталацијама.''

У ставу 4. истог члана, речи: ''Надлежни орган'' замењују се речју: ''Секретаријат''.

Члан 13.

После члана 19. Одлуке додају се нови чланови 19а. и 19б. који гласе:

''Члан 19а.

У случају отуђења привременог објекта, нови власник објекта је дужан да поднесе захтев за измену одобрења за постављање објекта услед промене власника, уз који се подноси доказ о праву власништва над објектом, као и уговор о закупу предметне јавне површине на име новог власника објекта.

Члан 19б.

По истеку рока одобрења за потављање привременог објекта, власник привременог објекта је дужан да поднесе захтев за продужење одобрења за постављање. Уз захтев се подноси:

претходно одобрење за постављање објекта,

важећи уговор о закуп јавне површине,

4 (четири) фотографије са свих страна објекта.

Уколико Секретаријат утврди да има одступања изведеног стања привременог објекта на терену, у односу на претходно одобрење за постављање објекта, власник објекта се упућује на поступак прибављања новог одобрења за постављање објекта, сходно члану 19. ове Одлуке.''

Члан 14.

У члану 20. Одлуке брише се став 3.

Члан 15.

Постојећи закупци локација којима је истекло одобрење за постављање привременог објекта, односно истекао уговор о закупу, дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке поднесу захтев за продужење.

Продужење уговора о закупу из става 1. овог члана вршиће се у складу са Програмом, под истим условима садржаним у претходном уговору, и то под условом да закупци обављају регистровану делатност и да су измирили обавезе из уговора о закупу – по основу накнаде за закуп јавне површине.

Уколико закупци локација не поступе сходно ставу 1. овог члана, дужни су да у року од 15 дана уклоне привремени објекат са јавне површине.

У случају да закупци не поступке сходно ставу 3. овог члана, уклањање објекта ће се извршити у року из решења грађевинског инспектора, о трошку закупца локације.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-16/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о допуни Одлуке Скупштине општине Алибунар број 3-2/12-04 од 06. јула 2012. године

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
БРОЈ 3-2/12-04 ОД 06. ЈУЛА 2012. ГОДИНЕ
 1. Допуњује се Одлука број 3-2/12-04 од 06. јула 2012. године тако што се у тачки 1. наведене Одлуке иза речи „корисник Општина Алибунар“ тачка се замењује запетом и додају се речи: „и парцеле у к.о. Алибунар топ.бр. 5009, 5082, 5154, 5155, 5156, 5232, 5315, 5397, 5471, 5746, 5747, 5775, 5875, 6153, 6222, 6275, 6354, 6744, 6839, 6947, 7157, 7182, 7400, 7401, 7402, 7425 и 7575 – атарски путеви, корисник општина Алибунар“
 2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 3-4/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л  И  Б  У  Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга, број 560/12 од 10. октобра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године, који је донео директор ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.
 2. Решење доставити ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-3/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о разрешењу председника општине Алибунар

На основу члана 49. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 64. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 34. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДАНИЈЕЛ КИШМАРТОН, службеник из Владимировца, разрешава се функције председника општине Алибунар.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-21/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар - Диклић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетчетвртој седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 07. октобра 2011. године, донeта је

О  Д  Л  У  К  А
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Потврђује се мандат за  одборника Скупштине општине Алибунар Војислава Диклића из Новог Козјака, Ул. Светог Саве бр. 95, изабран са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА''.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 07. октобра  2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-13/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној само-управи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 40. став 1. алинеја 22. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Tридесеттрећој седници одржаној дана 30. септембра 2011. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2011/2012 ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2011/2012. годину,  који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 192-1/11 од 14. септембра 2011. године.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-9/11-04
Датум: 30. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о образовању анкетне Комисије за испитивање пословања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетдругој седници одржаној дана 13. септембра 2011. године доноси следећу

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Анкетна комисија за испитивање пословања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Комисија)

Члан 2.

Комисија се састоји од председника, заменика председника и три члана и то:

 1. Недељко Коњокрад – председник,
 2. мр Зорел Рујан – заменик председника,
 3. Илија Пенца – члан,
 4. Ђорђе Цветковић – члан,
 5. Адриан Живку – члан.

Члан 3.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да испита пословање Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар и да утврди околности под којима је дошло до превеликог задуживања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, те да о свему утврђеном поднесе извештај Скупштини општине Алибунар.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-58/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на 31. седници одржаној дана 08. јула 2011. године, утврђује

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ КОЗЈАК

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Нови Козјак (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Нови Козјак.

Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 7.000.000,00 (словима:седаммилиона) динара.

Самодопринос се уводи за период од 01. октобра 2011. године до 30.  септембра 2015. године.

Члан 2.

Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Нови Козјак
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Нови Козјак
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Нови Козјак
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља.

Члан 3.

Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 • 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 • 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 • 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 • 3% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

Члан 4.

Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Нови Козјак за период трајања самодоприноса.

Члан 5.

Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

Члан 6.

Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

Члан 7.

Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Нови Козјак који имају пребивалиште у Новом Козјаку.

Члан 8.

Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће Савет Месне заједнице Нови Козјак.

Члан 9.

У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Нови Козјак, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

Члан 10.

Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Нови Козјак прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар.

Члан 11.

Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-9/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар из средстава буџета општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања боравка појединих категорија деце предшколcког узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар из средстава буџета општине Алибунар.

Члан 2.

Из средстава буџета општине Алибунар финансираће се боравак деце предшкослког узраста у Предшкослкој установи „Полетарац“ Алибунар по следећим критеријумима:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца корисника права на дечји додатак,
 3. деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
 4. деца незапослених родитеља,
 5. деца из породица са троје и више деце,
 6. деца самохраних родитеља, уколико укупан месечни приход не прелази просечну висину зараде у Републици Србији,
 7. деца са сметњама у развоју.

Члан 3.

Општина Алибунар ће финансирати из средстава буџета општине боравак деце у одређеним процентима по категоријама материјалног статуса родитеља.

Правилник о категоријама за висину учешћа општине Алибунар донеће Општинско веће општине Алибунар.

Правилником ће се утврдити поступак за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, а нарочито начин подношења захтева, потребна документација, правила поступка, као и друга питања од значаја за остваривање права из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска упправа, одељење надлежно за послове јавних служби.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 553-275/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа, број 81 од 28. септембра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године, који је донео директор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
 2. Решење доставити ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-4/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о утврђивању престанка функције председника општине Алибунар, заменика председника општине Алибунар и чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 65. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције следећих лица:

 1. ДАНИЈЕЛУ КИШМАРТОНУ из Владимировца престаје функција председника општине Алибунар;
 2. ВОЈИСЛАВУ ДИКЛИЋУ из Новог Козјака престаје функција заменика председника општине Алибунар;
 3. Драгани Коматини из Владимировца престаје функција члана Општинског већа;
 4. Драгану Трајковићу из Владимировца престаје функција члана Општинског већа;
 5. Звонку Завишићу из Алибунара престаје функција члана Општинског већа;
 6. Владимиру Ковијанићу из Банатског Карловца престаје функција члана Општинског већа;
 7. Саши Поштину из Добрице престаје функција члана Општинског већа;
 8. Драгиши Чанчаревићу из Банатског Карловца престаје функција члана Општинског већа;
 9. Пери Мохану из Локава престаје функција члана Општинског већа.

II

Функције из члана I ове Одлуке престају даном доношења ове Одлуке.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-22/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Одлука о разрешењу и избору заменика председника општине Алибунар

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46 и 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 27. и 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, а на предлог председника општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

МИЛАН ЋУРУВИЈА из Алибунара разрешава се функције заменика председника општине Алибунар.

II

ВОЈИСЛАВ ДИКЛИЋ из Новог Козјака изабран је на функцију заменика председника општине Алибунар.

III

Мандат заменика председника општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 07. октобра 2011. године.

IV

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-14/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006, 1/2009 и 12/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника Скупштине општине, на Тридесеттрећој седници одржаној 30. септембра 2011.  године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Разрешава се Гордана Пајевић из Алибунара, одборник Скупштине општине Алибунар, функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.

Именује се Зоран Стојиљковић из Алибунара на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-63/11-04
Датум: 30. септембар 2011.. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетдругој седници одржаној дана 13. септембра 2011. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Разрешава се Стевица Јосимов из Иланџе функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија).

Именује се Ђорђе Цветковић из Алибунара на функцију члана Комисије.

Мандат новоизабраног члана Комисије траје до истека мандата Комисије.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-57/11-04
Датум: 13. септембар. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о прeдлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на 31. седници од 08. јуlа 2011. године доноси

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРEДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ КОЗЈАК КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Нови Козјак  као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Нови Козјак, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на 31. седници од 08. јула 2011. години.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 06. и 07. августа 2011. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Нови Козјак
 3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Нови Козјак“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Нови Козјак (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општиснка комисија утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Јаношик, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Нови Козјак, као и на други начин који одреди Општинска комисија.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-10/11-04
Датум: 08. јул 2011.
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
СА  ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања помоћи студентима са пребивалиштем на територији општине Алибунар из средстава буџета општине Алибунар.

Члан 2.

Из средстава буџета општине Алибунар финансираће се материјална помоћ студентима који имају пребивалиште на територији општине Алибунар, према посебном Правилнику које ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Члан 3.

Општина Алибунар ће финансирати из средстава буџета општине студенте у одрђеним износима по категоријама утврђеним правилником

Правилник о категоријама за висину учешћа општине Алибунар  донеће Општинско веће општине Алибунар.

Правилником ће се утврдити поступак за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, а нарочито начин подношења захтева, потребна документација, правила поступка, као и друга питања од значаја за остваривање права из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска упправа, одељење надлежно за послове јавних служби.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 553-274/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетпетој седници Скупштинe општине Алибунар, одржаној дана 22. окотбра 2011. године, донета је

О  Д  Л  У  К  А
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Кристини Керчобан из Иланџе, Милоша Црњанског бр. 181, изабране са изборне листе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“, на лични захтев.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 22. октобра 2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-23/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Одлука o престанку одборничког мандата за одборника који је изабран на функцију заменика председника Општине

На основу члана 54. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
O ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН НА ФУНКЦИЈУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I

ВОЈИСЛАВУ ДИКЛИЋУ из Новог Козјака престаје мандат одборника Скупштине општине Алибунар због избора на функцију заменика председника општине Алибунар.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-15/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној само-управи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 12/10 и 7/11), Општинско веће општине Алибунар на Четрдесеттре-ћој седници одржаној дана 29.09.2011. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/01, 6/01, 8/04, 8/05, 2/10, 7/10, 9/10, 2/11 и 5/11), члан 11. се допуњује за насељенa местa Владимировац и Иланџа.

Члан 2.

У насељеном месту Владимировац, после постојећих локација за постављање привремених објеката додаје се нова локација ознаке ''Аутобуско стајалиште 4'', која се налази у улици Цара Лазара испред броја 67, на изграђеном аутобуском стајалишту ван коловоза државног пута I реда – М 1.9, које се налази са десне стране предметног пута из правца Панчева.  Дозвољава се постављање привременог објекта киоска за продају различите робе широке потрошње, монтажно-демонтажног типа на бетонској подлози, укупне површине до 7 m², уз услов уређења путничког дела аутобуског стајалишта поред предметног привременог објекта чије се постављање дозвољава, на начин да се обезбеди заштита путника од атмосферских прилика и одговарајући степен комфора за ту врсту објекта. Објекат поставити у свему према скици локације (прилог бр. 1.), која је саставни део овог акта.

Локација ознаке ''Пијаца 3'' мења површину, тако да уместо досадашње површине за постављање привременог објекта од 50 m², треба да стоји површина од 39 m². Намена привременог објекта остаје иста, тј. за производњу и услужне делатности које не загађују животну средину.

Члан 3.

У насељеном месту Иланџа, на локацији ознаке ''Парк 2'', на аутобуском стајалишту у центру насеља, са десте стране пута Р. 123 у правду из Алибунара ка Добрици, на досадашњу површину од 4 m² се додаје површина од максимално 10 m², тако да укупна нова површина износи максимално 14 m². Дозвољава се постављање киоска за продају штампе и цигарета, као и потребног магацинског простора. Објекат поставити у свему према скици локације (прилог бр.2), која је саставни део овог акта.

Члан 4.

Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-39/11-04
Датум: 29. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Решење о разрешењу и именовању директора ЈКП „Бунар“ Владимировац

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетдругој седници од 13. септембра 2011. године доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈКП „БУНАР“
ВЛАДИМИРОВАЦ
 1. Разрешава се Мирослав Танкосић из Владимировца функције директора ЈКП ''Бунар'' Владимировац.
 2. Именује се Рипсиме Гајић из Владимировца на функцију директора ЈКП „Бунар“ Владимировац.

Мандат директора траје четири године и почиње да тече даном доношења овог Решења.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-11/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о финансирању превоза ученика са територије општине Алибунар који похађају средњу школу, из средстава буџета општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КОЈИ ПОХАЂАЈУ СРЕДЊУ ШКОЛУ, ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања трошкова превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Алибунар из средстава буџета општине Алибунар.

Члан 2.

Из средстава буџета општине Алибунар финансираће се превоз ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Алибунар, а према мерилима и креитеријумима који ће бити утврђени правилником који ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Члан 3.

Општина Алибунар ће финансирати из средстава буџета општине превоз ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Алибунар у одрђеним износима, а према критеријумима који ће бити утврђени на начин предвиђен у члану 1. ове Одлуке.

Правилником ће се утврдити поступак за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, а нарочито начин подношења захтева, потребна документација, правила поступка, као и друга питања од значаја за остваривање права из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска упправа, одељење надлежно за послове јавних служби.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-76/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетпетој седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 22. октобра 2011. године, донeта је

О  Д  Л  У  К  А
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар Војислава Диклића из Новог Козјака, Ул. Светог Саве бр. 95, изабран са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА''.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 22. октобра  2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-24/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетчетвртој седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 07. октобра 2011. године, донeта је

О  Д  Л  У  К  А
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Потврђује се мандат за  одборника Скупштине општине Алибунар Кристине Керчобан из Иланџе, Ул. Милоша Црњанског бр. 181, изабране са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА''.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 07. октобра  2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-16/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Четрде-сеттрећој седници одржаној дана 29. септембра 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар, број 188/2011 од 12. септембра 2011. године, који је директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.

II

Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 022-8/11-04
Датум: 29. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетдругој седници одржаној 13. септембра 2011. год. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Данилка Ђурић из Банатског Карловца функције председника Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар.
 2. Именује се Мирјана Петровић из Банатског Карловца на функцију председника Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар.

Мандат новоизабраног председника Управог одбора траје до истека мандата Управног одбора.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-12/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 31. седници од 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I

Поставља се Данијел Кишмартон, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

II

Поставља се Драгана Коматина, члан Општинског већа општине Алибунар, за заменика команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

III

Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији Општине Алибунар, за начелника Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

IV

Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:

 1. Душан Јовановић, председник Скупштине општине Алибунар;
 2. Недељко Коњокрад, заменик председника Скупштине општине Алибунар;
 3. Илија Пенца, секретар Општинског већа општине Алибунар;
 4. Цветана Радуловић Кожокари, начелник Општинске управе општине Алибунар;
 5. Саша Цветковић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове у Општинској управи општине Алибунар;
 6. Ивица Росић, секретар Секретаријата за привреду, развој и јавне службе у Општинској управи општине Алибунар;
 7. Дејан Бакић, командир Полицијске станице Алибунар;
 8. Мане Ћурувија, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар;
 9. Виорел Жура, директор Дома здравља Алибунар;
 10. Драган Ђунисић, директор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар;
 11. Војислав Диклић, члан Општинског већа општине Алибунар.

V

Поставља се Биљана Враговић, секретар Скупштине општине Алибунар, за секретара Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, ради обављања административних послова за потребе рада Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар и стручно-оперативних тимова.

VI

За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, командант Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада.

VII

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-43/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о давању сагласности ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за обављање делатности у области зоохигијене

На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – исправка) и 123/2007 – др. закон), члана 20. тачка 5 и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНСОСТИ
ЈКП „СЕВЕР ИЛАНЏА“ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТОНСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
 1. Даје се сагласност ЈКП „СЕВЕР ИЛАНЏА“ из Иланџе за обављање делатности у области зоохигијене, на начин и под условима предвиђених законом и другим прописима којима је регулисана ова област.
 2. У складу са овом одлуком извршити усаглашавање статута предузећа и други аката у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
 3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-20/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору председника општине Алибунар

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 53. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 28. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, машински инжењер из Банатског Карловца, изабран је за председника општине Алибунар.

II

Мандат председника општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-25/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ЂОРЂЕ СУСА, пољопривредник из Владимировца, изабран je за заменика председника Скупштине општине Алибунар.

II

Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 07. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-17/11-04
Датум: 07. октобар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетдругој седници одржаној 13. септембра 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

I

Разрешава се Јованка Мрављов из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  запослених.

Именује се Драгана Ђукановић из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  запослених.

II

Мандат члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.

III

Ово Решење објављивити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-7/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – исправка, 123/2007 – други закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној дана 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Октавијан Котоман функције председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
 2. Именује се Саша Цветковић на функцију председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.

Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-6/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Бунар'' Владимриовац за обављање делатности у области зоохигијене

На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – исправка) и 123/2007 – др. закон), члана 20. тачка 5 и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ДЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТОНСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
 1. Даје се сагласност ДЈКП „Бунар“ из Владимировца за обављање делатности у области зоохигијене, на начин и под условима предвиђених законом и другим прописима којима је регулисана ова област.
 2. У складу са овом одлуком извршити усаглашавање статута предузећа и други аката у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
 3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-21/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору заменика председника општине Алибунар

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 27. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ВОЈИСЛАВ ДИКЛИЋ из Новог Козјака изабран je за заменика председника општине Алибунар.

II

Мандат заменика председника општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-26/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), а на предлог председника општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетчетвртој седници од 07. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

САША ПОШТИН из Добрице изабран је на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 07. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-18/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Николинци

На основу члана 32. тачка 9. Закона о лока-лној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибу-нар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибу-нар на 31. седници од 08.07.2011.г. доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Николинци који је усвојио Савет Месне заједнице Николинци од 05. јуна 2011.  године под бројем 93/11.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  015-11/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за обављање делатности у области зоохигијене

На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – исправка) и 123/2007 – др. закон), члана 20. тачка 5 и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТОНСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
 1. Даје се сагласност ДЈКП „Универзал“ из Алибунара за обављање делатности у области зоохигијене, на начин и под условима предвиђених законом и другим прописима којима је регулисана ова област.
 2. У складу са овом одлуком извршити усаглашавање статута предузећа и други аката у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
 3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-22/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Коматина

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДРАГАНА КОМАТИНА из Владимировца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-90/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р. 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању лица овлашћених за располагање средствима одређених Одлуком о буџету општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА ОДРЕЂЕНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о одређивању лица овлашћених за располагање средствима одређених Одлуком о буџету општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 10/2008), у члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

''Потписник жиро рачуна буџета општине Алибунар је  и председник Скупштине општине, појединачно и неограничено.''

Члан 2.

У члану 3. реч: ''лице'' замењује се речју: ''лица''.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрјина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-35/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта

На основу члана 41. и члана 44. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 10/2008 и 11/2008), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА
 • Разрешава се Иван Петраш функције члана Комисије за статутарна питања, организа-цију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.
 • Именује се Јован Гајић на функцију члана Комисије за статутарна питања, организа-цију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар;

Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече од дана доношења овог Решења.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-41/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о давању сагласности ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за обављање делатности у области зоохигијене

На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – исправка) и 123/2007 – др. закон), члана 20. тачка 5 и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ДЈКП „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
 1. Даје се сагласност ДЈКП „Услуга“ из Банатског Карловца за обављање делатности у области зоохигијене, на начин и под условима предвиђених законом и другим прописима којима је регулисана ова област.
 2. У складу са овом одлуком извршити усаглашавање статута предузећа и други аката у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
 3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-23/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Трајковић

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДР ДРАГАН ТРАЈКОВИЋ из Владимировца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-91/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта 2

На основу члана 41. и члана 44. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 10/2008 и 11/2008), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

Разрешава се Анета Кемпеан функције члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.

Именује се Цветана Радуловић Кожокари на функцију члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар;

Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече од дана доношења овог Решења.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-42/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕДВИЂЕНОГ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
 1. Именује се Новица Радојчин на функцију члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину
 2. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину, а почиње да тече од дана доношења овог решења.
 3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-169/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Завишић

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ЗВОНКО ЗАВИШИЋ из Алибунара бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-92/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП „Бунар“ Владимировац

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар, на Четрдесетпрвој седници од 01. јула 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ДЈКП „Бунар“ Владимировац број 115 од 24. јуна 2011. године и Предлог ценовника комуналних услуга у ЈКП „Бунар“ Владимировац, са повећањем цена воде за пиће у висини од 10%, са почетком примене од 01. јула 2011. године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутoномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-6/11-04
Датум: 01. јул 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за разбој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Бранислава Рајин са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Миодраг Кељевић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-167/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Поштин

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

САША ПОШТИН из Добрице бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-93/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Статут Месне заједнице Николинци

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/2007) и члана 58. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (’’Службени лист општине Алибунар’’, број 13/2009), Савет Месне заједнице Николинци, на седници одржаној 05.06.2011. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Месна заједница Николинци (у даљем тексту: Месна заједница) се образује ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва за насељено место Николинци.

Месна заједница Николинци оснива се и фу-нкционише сходно одредбама Одлуке о месним заједницама у општини Алибунар, Статута општине Алибунар, других позитивних законских прописа, Статута Месне заједнице Николинци (у даљем тексту: овог Статута).

Овим Статутом се утврђује начин остваривања и задовољавања непосредних потреба и интереса становника Месне заједнице Николинци, број, поступак, избора и опозива чланова Савета Месне заједнице, надлећност, начин одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Месне заједнице и рад Савета месне заједнице Николинци.

Члан 2.

Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине, Одлуком о образовању и овим Статутом.

Месна заједница има жиро-рачун.

Члан 3.

Месна заједница има печат.

Печат је округлог облика, са исписаним текстом у концентричним круговима:

 • у спољном кругу: Општина Алибунар
 • у следећем унутрашњем кругу: Месна заједница,
 • у следећем унутрашњем кругу: Николинци.

Текст печата исписан је на српском језику ћи-риличним писмом и латиничним писмом и на руму-нском језику у складу са правописом на том језику.

Члан 4.

Месна заједница има свој празник.

Празник месне заједнице је ’’Дан месне заје-днице’’ и обележава се на ’’СПАСОВДАН – ISPAS’’.

Месна заједница има свој амблем.

Изглед и садржај амблема Месне заједнице утврђује се посебном Одлуком Савета Месне заједнице.

Члан 5.

Месна заједница има своју имовину која могу чинити: покретне и непокретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.

Савет Месне заједнице дужан је да имовину из става 1. овог члана располаже у складу са законом и овим Статутом.

Члан 6.

Месна заједница остварује непосредну сарадњу са општином и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установама и удружењима грађана и другим месним заједницама.

ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.

У месној заједници грађани одлучују о оства-ривању својих заједничких интереса и потреба и то:

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,
2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник,
3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће или предузетник није инвеститор тих објеката,
4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних предузећа, предузећа или предузетника,
5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,
6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских, основних школа и допунском образовању деце, стварање услова за социјално збрињавање старих лица и деце (по-моћ и сарадња са хранитељским породицама),
7. учешће у обезбеђењу просторних, финанси-јских и организационих услова за спорт и рекреацију,
8. у сарадњу са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту,
9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи,
10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових последица,
11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете,
12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од интереса за грађане месне заједнице,
13. у увођењу и реализацији самодоприноса,
14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама,
15. у вршењу послова које јој се повере одлуком Скупштине општине,
16. у обављању и других послова утврђеним Статутом месне заједнице.

Члан 8.

Рад органа месне заједнице је јаван и подложан контроли грађана.

У месној заједници обезбеђује се да грађани буду редовно, благовремено, истинито, потпуно на приступачан начин обавештени о свим питањима, која су од непосредног интереса за остваривање њихових права, дужности и одговорности.

Јавност рада, по правилу се обезбеђује:

 • обавезним истицањем на огласној табли: дневног реда за седницу Савета Месне заједнице, усвојених одлука и других аката, обавештењем грађана о седницама Савета Месне заједнице,
 • зборовима грађана и другим скуповима;
 • правом грађана да, у складу са Статутом Месне заједнице, остварује увид у записнике и акта Савета Месне заједнице;
 • издавањем билтена;
 • сарадњом са медијима;
 • постављањем интернет презентације;
 • организовањем јавних расправа, у складу са законом, статутом општине и овим Статутом.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 9.

Савет Месне заједнице је представничко тело грађана месне заједнице које обавља следеће послове и задатке:

 1. доноси Статут Месне заједнице,
 2. доноси програм рада и финансијски план;
 3. подноси извештај о раду и завршни рачун Месне заједнице;
 4. одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине у складу са законом;
 5. покреће иницијативу за увођење самодоприноса;
 6. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса;
 7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;
 8. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима од интереса за грађане месне заједнице;
 9. стара се о спровођењу референдума и личним изјашњавањем уз потпис на територији месне заједнице;
 10. именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;
 11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице;
 12. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела, ради задовољавања заједничких потреба грађана;
 13. утврђује престанак мандата члану Савета Месне заједнице коме је мандат престао из разлога наведених у члану 31. Статута Месне заједнице и покреће иницијативу за његов избор;
 14. доноси правилник о организацији и систематизацији радних места у месној заједници;
 15. поставља и разрешава секретара месне заједнице;
 16. доноси правилник о раду;
 17. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим позитивним правним прописима.

На седници Савета могу се позвати одборници Скупштине општине, а по потреби и чланови радних тела, као и друга лица која могу помоћи у раду Савета.

Одборници Скупштине и остала позвана лица могу учествовати у расправи без права одлучивања.

Члан 10.

Савет месне заједнице подноси Скупштини општине Алибунар извештај о раду на захтев председника Скупштине општине, а најмање једанпут годишње.

Члан 11.

Савет месне заједнице има 11 чланова.

Чланови Савета месне заједнице морају имати пребивалиште на територији месне заједнице.

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године односно до избора новог Савета Месне заједнице.

Члан 12.

Савет може да одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја чланова.

Савет одлучује већином гласова присутних чла-нова ако законом и овим Статутом није предвиђена друга већина.

Члан 13.

Седницу Савета сазива председник Савета по потреби а најмање једном у три месеца.

Председник Савета дужан је да седницу сазове када то тражи најмање 1/3 од укупног броја чланова Савета у року од 15 дана од дана подношења писменог захтева.

Уколико председник не закаже седницу у року од 15 дана, седницу Савета може да закаже потпредседник или један од потписника захтева за заказивање седнице.

Члан 14.

Начин рада и одлучивања на седницама Савета ближе се уређују пословником о раду који доноси Савет месне заједнице.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови савета месне заједнице из својих редова.

Кандидата за председника предлаже писменим путем најмање 1/3 чланова Савета, а за потпредседника председник Савета.

Председник се бира на првој седници Савета већином гласова укупног броја чланова Савета, јавним или тајним гласањем.

Председник Савета решава о правним обавезама и одговорности радника запослених у месној заједници.

Сва права из радног односа запослени у месној заједници остварују у месној заједници у складу са овим Статутом.

Ако ова права нису регулисана Статутом сходно се примењују одредбе Закона о раду.

Члан 16.

Председник Савета месне заједнице предста-вља и заступа Месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана, стара се о орга-низовању рада Савета, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о ја-вности рада и врши и друге послове у складу са овим Статутотм и Пословником о раду.

Потпредседник помаже председнику у вршењу његове функције. Потпредседник се разрешава по поступку на који је изабран.

Члан 17.

Председник Савета може бити разрешен и пре истека мандата на предлог 1/3 чланова Савета.

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 18.

Месна заједница има секретара месне заједнице.

Секретар месне заједнице обавља стручне, административне, техничке, финансијске и друге послове у складу са законом и правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у месној заједници.

Секретара месне заједниц еименује Савет месне заједнице на период од 4 године, након спроведеног јавног конкурса. По истеку мандата, исто лице може бити поново бирано.

Члан 19.

Секретар месне заједнице може бит лице које има најмање IV степен школске спреме, најмање 3 године радног искуства и активно знање румунског језика.

Секретар може бити разрешен и пре истека мандата на предлог председника или 1/3 чланова Савета, ако се за предлог изјасни већина од укупног броја чланова Савета.

Члан 20.

Секретар месне заједнице обавља следеће послове:

 • стара се о законитом раду месне заједнице,
 • обавља све административно-техничке послове за месну заједницу осим послова који су поверени другим службама,
 • помаже председнику Савета у припремању и руковођењу седницама у спровођењу закључака и стара се о бављању стручних и других послова за Савет,
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и по налогу председника Савета.

ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА

Члан 21.

Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине општине.

Oдлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.

Од дана расписвања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 дана, нити више од 45 дана.

Одлука о расписивању избора објављује се у ''Службеном листу општине Алибунар''.        

Члан 22.

Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.

Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у Савет месне заједнице.

Члан 23.

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводи комисија и бирачки одбор.

Листу кандидата утврђује изборна комисија.

Изборна комисија има 3 члана и исто толико заменика.

Бирачки одбор има најмање 3 члана и 3 заменика.

Изборну комисију именује Савет месне заједнице, а бирачке одборе именује изборна комисија месне заједнице.

Члан 24.

Изборна комисија:

 1. стара се о законитости спровођења избора,
 2. одређује бирачка места,
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
 4. даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора,
 5. утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета,
 6. утврђује број гласачких листића за бирачка места,
 7. утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
 8. подноси извештај Савету и Скупштини општине о спроведеним изборима,
 9. обавља и друге послове одређене законом и Статутом општине.

Члан 25.

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачким местима и обавља и друге послове утврђене законом.

Члан 26.

Спровођење гласања за избор чланова Савета врши се сагласно Закону о локалним изборима.

Члан 27.

Кандидата за члана Савета месне заједнице може предложити најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице који су уписани у бирачки списак.

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице.

Предлагање кандидата врши се на прописаним обрасцима.

Предлог кандидата доставља се изборној комисији најкасније 15 дана од дана одређеног за изборе.

На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих предложених кандидата који испуњавају услове, година њиховог рођења и занимање.

Распоред кандидата на гласачком листићу одређују органи за спровођење избора, према азбучном или абецедном реду, или према редоследу пријављивања.

Члан 28.

За чланове Савета месне заједнице изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова Савета који се бирају, сходно овом Статуту и другим позитивним прописима.

Ако два или више кандидата који су последњи по броју добијених гласова а имају право на чланство у Савету месне заједнице, добијају једнак број гласова, поступак избора се понавља док један од кандидата не добије већи број гласова.

Сваки од кандидата из става 2. овог члана може одустати од кандидатуре и другог круга гласања на основу писмене изјаве дате пред комисијом.

Кандидат може одустати од чланства у савету МЗ до доношења одлуке о верификацији мандата.

Члан 29.

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне заједнице из претходног сазива и то у року од 15 дана од дана утврђивања коначног резултата избора.

Ако председних из претходног сазива не сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница може се сазвати и на позив 1/3 новоизабраних чланова Савета.

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета.

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује више од половине новоизабраних чланова Савета месне заједнице.

Председник Савета месне заједнице из пре-тходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа списа и имовине са свим правима иобавезама и дазужењима месне заједнице на дан примопредаје. Уколико се примопредаја не изврши у року од 8 дана од дана конституисања Савета, новоизабрани Савет ће формирати комисију за попис наведених ствари.

Члан 30.

Чланство у Савету месне заједнице престаће оставком или опозивом, због безусловне осуде на казну затвора, због потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења држављанства Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, као и у случају смрти.

Члан 31.

Мандат чланова Савета траје 4 године.

Мандат чланова Савета или целог Савета могу престати пре истека времена на који су изабрани:

 • подношењем оставке;
 • променом пребивалишта или губљењем држављанства члана Савета;
 • расписивањем превремених избора;
 • губитком пословне способности;
 • смрћу члана Савета.

По истеку мандата, чланови Савета настављају да обављају своју функцију до расписивања избора за чланове Савета, односно до конституисања новог Савета.

Члан 32.

Члан Савета месне заједнице може бити опозван из следећих разлога:

 • ако неоправдано изостане 3 или више пута на седници Савета,
 • ако својим понашањем ремети рад Савета,
 • ако не поштује одлуке и акте органа месне заједнице,
 • ако не ради на спровођењу програма развоја и планова месне заједнице,

Члан 33.

Предлог за опозив могу дати Савет месне заједнице или због грађана на основу писмене иницијативе.

Предлог за опозив једног или више чланова Савета доставља се председнику Скупштине општине.

Опозив једног или више чланова Савета спроводи се непосредним, тајним гласањем, на основу општег и једнаког бирачког права. Члан Савета опозван је ако се за његов опозив изјасни више од половине бирача који су гласали.

Члан 34.

По коначности опозива једног или више чланова Савета, избори за нове чланове Савета расписују се у року од 30 дана, у складу са Статутом месне заједнице.

Члан 35.

Скупштина општине расписује допунске изборе за чланове Савета месне заједнице уколико више од једне трећине чланова Савета поднесе писмену оставку.

Допунски избори расписују се на предлог председника или чланов аСавета месне заједнице или одборника Скупштине општине Алибунар.

Члан 36.

Скупштина општине може расписати превремене изборе за чланове Савета месне заједнице:

 • ако не ускладе акте са актима Скупштине општине,
 • ако више од половине чланова Савета месне заједнице поднесе писмену оставку на чланство у Савету месне заједнице,
 • ако се Савет месне заједнице не консти-туише у року од 15 дана од дана избора,
 • на основу одлуке донете на референдуму грађана месне заједнице.

Члан 37.

Уколико се опозове више од половине чланова Савета месне заједнице, расписаће се нови избори за цео Савет месне заједнице у року предвиђеном у члану 34. Статута месне заједнцие.

VII. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

Члан 38.

Савет месне заједнице може да образује стална и повремена радна тела: комисије, режијске одборе и мировна већа, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.

Члан 39.

Стална тела Савета су:

 • Комисија за комуналне послове
 • Комисија за пољопривреду и пољске штете
 • Комисија за културу и спорт
 • Комисија за социјална питања
 • Мировно веће.

Члан 40.

Комисије из члана 39. овог Статута имају председника и два члана.

Делокруг и начин рада уредиће се посебном одлуком Савета.

Члан 41.

Мировно веће образоваће се посебном одлуком Савета у складу са Одлуком о мировном већу Скупштине општине.

Члан 42.

Рачуноводствене послове за потребе месне заједнице може обављати надлежна служба Општинске управе.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

 • средстава обезбеђених у буџету општине;
 • средстава која грађани обезбеђују самодорпиносом,
 • донација, поклона и других законом дозвољених начина,
 • прихода која остварује месна заједница својом активношћу,
 • закупа на средствима у својини месне заједнице, у складу са законом.

Члан 44.

Грађани месне заједнице учествују у управљању и располагању об јектима и инфраструктуром који су изграђени средствима самодоприноса и улагањем грађана.

Положај и права месне заједнице у погледу коришћења и располагања средствима из претходног става, као и средствима и правима из државне својине вршиће се у складу са Законом.

Члан 45.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине, у складу са Одлуком о буџету.

За обављање изворних послова општине који су поверени месној заједници обезбедиће се средства у буџету општине.

Члан 46.

На захтев надлежног органа, Савет месне заједнице дужан је да додстави захтев за обезбеђивање финансијских средстава за наредну годину у роковима које одреди општинска управа.

Члан 47.

Средства месне заједнице распоређују се финансијским планом а коначан обрачун ових средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.

Члан 48.

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године достави општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и ре-ализацију програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава која им је општина пренела.

Контролу материјлно-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени органи, као и буџетска инспекција општине.

IX. АКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 49.

На основу Закона, Статута општине и овог Статута, месна заједница доноси акта и одлуке којим уређује питања из своје надлежности.

Акте и одлуке доноси Савет а појединачне акте доноси председник Савета.

Члан 50.

Статут месне заједнице доноси Савет већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Друга акта месне заједнице доноси Савет већином гласова присутних чланова Савета.

X. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 51.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:

 • референдумом и личним изјашњавањем уз потпис,
 • на збору грађана,
 • давањем писмене изјаве,
 • преко изабраних представника у органима месне заједнице.

Референдум и лично изјашњавање уз потпис

Члан 52.

Грађани у месној заједници одлучују референдумом и личним изјашњавањем уз потпис о увођењу месног самодоприноса као и другим питањима од значаја за Општину и Месну заједницу.

Конкретан вид изјашњавања грађана о самодоприносу предлаже Савет приликом утврђивања иницијативе за увођење самодоприноса, у складу са важећим прописима.

Члан 53.

Референдум и лично изјашњавање уз потпис, расписује Скупштина општине својом одлуком која садржи:

 • питања о коме ће се на референдуму одлучивати,
 • место и дан одржавања референдума.

Збор грађана

Члан 54.

Збор грађана расправља и даје предлоге:

 • о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који су предмет одлуке о самодоприносу;
 • извештај о раду месне заједнице;
 • разматра предлоге урганистичких планова чија се примена односи на подручје месне заједнице;
 • о предлогу плана инвестиционих улагања јавних предузећа чији је оснивач општина;
 • о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа на зборовима грађана;
 • о опозиву једног или више чланова Савета месне заједнице;
 • о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.

Члан 55.

Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и када то затражи председник општине, председник Скупштине, најмање 50 пунолетних грађана, као и најмање ¼ одборника Скупштине општине, најмање 8 дана пре дана одржавања.

Члан 56.

Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем јавног позива на огласној табли, преко средстава јавног информисања или на други уобичајен начин.

Ако председник Савета не сазове збор грађана, то може учинити његов заменик, било који члан Савета или подносилац иницијативе.

Члан 57.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења имају сви пунолетни грађани на територији месне заједнице.

Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште на подручју месне заједнице.

На збору грађана може се пуновачно одлучивати ако збору присуствује најмање 5% бирача уписаних у бирачки списак за месну заједницу, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списака за избор одборника Скупштине општине.

О присутним грађанима на збору води се евиденција.

Одлуке на збору грађана доносе се већином гласова присутних грађана са правом одлучивања на збору грађана, у складу са законом.

Пре доношења одлуке објављује се број присутних грађана, што се уноси у записник.

Члан 58.

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачима у сазивању, припремању и одржавању зборова грађана.

Члан 59.

О раду збора грађана води се записник који садржи: место и време одржавања, број присутних грађана са њиховим именима, усвојени дневни ред, кратак опис рада збора, предлоге грађана и закључке који су на збору донети.

Давање писмене изјаве

Члан 60.

Грађани се у месној заједници могу изјашњавати давањем писмених изјава уз потпис о пита-њима из надлежности Савета месне заједнице или о питањима за која је одлуком надлежног органа општине одређено да ће се овако одлучивати, уколико законом или другим актом није другачије одређено.

Члан 61.

Одлука о изјашњавању грађана давањем писмене изјаве доноси збор грађан, Савет месне заједнице или Скупштина општине. Одлука садржи: назив органа који је расписао писмено изја-шњавање, рок за изјашњавање, предлог акта или дефинисано питање о коме се врши изјашњавање и начин објављивања одлуке.

Члан 62.

Писмено изјашњавање спроводи комисија.

Комисију именује Савет месне заједнице, односно збор грађана.

Комсиија се састоји од председника, два члана и њихових заменика.

Члан 63.

Одлука о којој се грађани писмено изјашњавају донета је ако се за њу изјасни већина грађана који имају право на писмено изјашњавање.

XI. ИНИЦИЈАТИВА И ПЕТИЦИЈА ГРАЂАНА

Члан 64.

Иницијативу за разматрање, односно решавање појединих питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине и Статутом месне заједнице.

Иницијатива се подноси Савету месне заједнице у писменом облику.

Члан 65.

Сваки грађанин месне заједнице има право да сам или са другим грађанима месне заједнице поднесе петицију Савету мкесне заједнице којом тражи да се:

 • донесе или покрене поступак за доношење или измену и допуну правног акта из надлежности месне заједнице;
 • преиспита рад орган амесне заједнице, као и неправилан однос запослених у месној заједници.

Савет месне заједнице је дужан да поднету петицију размотри и да о заузетом ставу обавести подносиоца петиције у року од 30 дана од дана подношења.

XII. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 66.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територији општине или друге општине.

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице.

Члан 67.

Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут месне заједнице Николинци број 61/10 од 08.03.2010. године.

Члан 69.

Досадашњи органи месне заједнице настављају са радом до избора нових органа месне заједнице – истека мандата.

Члан 70.

Досадашњи секретар месне заједнице наставља са радом до истека мандата.

Члан 71.

Сагласност на Статут месне заједнице даје Скупштина општине.

Члан 72.

Овај Статут ступа на снагу одмах након усвајања од стране Скупштине општине.

ОПШТИНА АЛИБУНАР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Н И К О Л И Н Ц И
Број: 93/11
Датум: 05.06.2011. год.
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Даља Мирчеа, с.р.

Решење о именовању члана Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 45. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Именујe Александар Фаркаш за члана Савета за запошљавање општине Алибунар, као представник Националне службе за запошљавање, филијала у Панчеву.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавићесе у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-168/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Ковијанић

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ВЛАДИМИР КОВИЈАНИЋ из Банатског Карловца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Али-бунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-94/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве из реда представника родитеља

  На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ТРЕЋИ ОКТОБАР'' ЛОКВЕ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
 1. Разрешава се Весна Мохан из Локава, ул. М. Тита бр. 177, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника родитеља.
 2. Именује се Клаудија Надиа Гетејанц из Локава, ул. Првомајска 189, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Чанчаревић

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДРАГИША ЧАНЧАРЕВИЋ из Банатског Карловца бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-95/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
 1. Разрешава се Јован Тодоран из Селеуша, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља, због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основана система образовања и васпитања Републике Србије.
 2. Именује се Маријана Марковићан из Селеуша, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-15/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар - Мохан

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 66. став 1. и 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009) и члана 35. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ПЕРА МОХАН из Локава бира се на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2010. године.

III

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-96/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
 1. Разрешава се Драгиша Чанчаревић из Банатског Карловца, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника родитеља, због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основана система образовања и васпитања Републике Србије.
 2. Именује се Сандра Василић из Банатског Карловца, ул. Првомајска бр. 79, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-16/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука o престанку одборничког мандата за одборника који је изабран на функцију председника општине Алибунар

На основу члана 54. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
O ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН НА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАНУ ЈОВАНОВИЋУ из Банатског Карловца престаје мандат одборника Скупштине општине Алибунар због избора на функцију председника општине Алибунар.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-27/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога. с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т.Г.Масарик'' Јаношик из реда представника наставничког већа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Наставничког већа Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т.Г.МАСАРИК'' ЈАНОШИК
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
 1. Разрешава се Ана Мега из Јаношика, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, из реда представника Наставничког већа, због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основана система образовања и васпитања Републике Србије.
 2. Именује се Јано Коларик из Јаношика, на функцију члана Школског одбора Основне ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, из реда представника Наставничког већа.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик трајаће до истека мандата Школског одбора ''Т. Г. Масарик'' Јаношик.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-17/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Други октобар'' Николинци, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДРУГИ ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
 1. Разрешава се Бобица Љуба Берлован из Николинаца, ул. 7. јула 62, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника родитеља, због престанка својства родитеља детета које је ученик предметне школе.
 2. Именује се Ленуца Туркоње из Николинаца, ул. Војвођанска 104, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-18/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар - Братић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетпетој седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 22. октобра 2011. године, донeта је

О  Д  Л  У  К  А
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Потврђује се мандат за  одборника Скупштине општине Алибунар Зоране Братић из Селеуша, Ул. Саве Ковачевића бр. 12, изабране са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА''.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 22. октобра  2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-29/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, .с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Николинци из реда представника запослених

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ
 1. Разрешава се Родика Алмажан са функције члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника запослених.
 2. Именује се Мариора Ђурић на функцију члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-19/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар - Глигоријев

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  Тридесетпетој седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 22. октобра 2011. године, донeта је

О  Д  Л  У  К  А
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Потврђује се мандат за  одборника Скупштине општине Алибунар Дејане Глигоријев из Алибунара, Ул. Жарка Зрењанина бр. 71, изабране са изборне листе ''ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС ТАДИЋ''.

II

Мандат одборника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 22. октобра  2011. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-30/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Mravljov Laslo - 351-86-2015-04, Postavljeno 09.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-86/2015-04
02. октобар 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015) и Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, укупне бруто развијене грађевинске површине 250 м2, који се налази на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, поднет од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 28.09.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Технички извештај за градњу помоћног објекта и септичке јаме (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово, бр. 40/75), са овером издате грађевинске дозволе бр. 351-201/81-04 од 16.07.1981. године
 2. Решење број DN. 1015/88 од 19.07.1988. године, издато од стране Општинског суда у Алибунару, по коме се на парцели топ. бр. 572. – ораница у селу, дозвољава укњижба права коришћења и право власништва у корист Мрављов Ласла и Мрављов Терезе
 3. Потврда број 1902 од 28.09.2015. године, издата од стране ЈКП ``Универзал``, којом се потврђује да је на парцели топ. бр. 571. к.о. Банатски Карловац изграђен стамбени објекат – кућа, који је прикључен на месну водоводну мрежу
 4. Рачун за електричну енергију бр. 08/2015 од 08.09.2015. године, издат од стране ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 2
 
Према члану 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), предметни објекат припада групи пољопривредних зграда, категорије А, класификационог броја 127111. Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је следеће:
-         увидом у службену евиденцију РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, предметна парцела је укњижена са правом коришћења на Инвеститора у обиму удела ½ и на Мрављов Ирену у обиму удела ½. Стога, Инвеститор нема право самосталног подношења предметног захтева, осим у случају да од стране сукорисника прибави одговарајуће пуномоћје. Потребно је да Инвеститор поднесе званичан акт о власништву над предметном парцелом, тј. Извод из листа непокретности за предметну парцелу, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар


-         уз приложени Технички извештај није поднета потврда и овера од стране Инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, уколико у току извођења радова није оступљено од предметног Техничког извештаја
-         није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-         није приложен елаборат геодетских радова за подземне инсталације
-         нису приложене потврде о томе да је предметни објекат прикључен, или је подобан да буде прикључен на инфраструктуру, од стране имаоца јавних овлашћења / управљача те инфраструктуре
-         није приложен доказ о уплати прописане административне таксе за издавање употребне дозволе, у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта
-         није приложен доказ о уплати прописане републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара
У сврху обрачуна висине административне таксе за издавање употребне дозволе, која се обрачунава у износу од 0,2% од предрачунске вредности предметног објекта, потребна је ревалоризација предрачунске вредности из предметног Техничког извештаја, с обзиром да је исти урађен 1981. године. Ревалоризацију предрачунске вредности може да уради правно лице, или предузетник, уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације за изградњу објеката.
Потребно је да Инвеститор прибави сагласност на техничку документацију на основу које је издата грађевинска дозвола од стране надлежног органа Министарства унутрашњих послова за противпожарну заштиту.
Потребно је да Инвеститор, сходно члану 30. Закона о процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), код ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, поднесе захтев за процену утицаја затеченог стања предметног објекта на животну средину.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар, у року од 5 дана од дана пријема.
Приговор се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општине Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење приговора се плаћа општинска административна такса у износу од 150,00 динара, по тарифном броју 3. Одлуке о општинским административним таксама (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09 и 5/11).
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Доставити:
 1. Мрављов Ласло, Лоле Рибара 75, Банатски Карловац
 2. Архива

Решење о разрешењу директора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Лазар Ановић са функције директора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.
 2. Мандат директора из тачке 1. овог Решења престаје даном доношења овог Решења, односно од 17. октобра 2012. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-25/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању вршиоца дужности директора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ''
АЛИБУНАР
 1. Именује се Власта Марић на функцију вршиоца дужности директора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, до избора директора, а најдуже годину дана.
 2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 17. октобра 2012. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-26/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Службеном гласилу општине Алибунар

На основу члана 12. закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', број 43/2003), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о службеном гласилу општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006), члан 4. мења се и гласи:

''О издавању Службеног листа стараће се Уређивачки колегијум Службеног листа општине Алибунар, који чине:

 1. секретар Скупштине општине Алибунар – уредник,
 2. помоћник уредника,
 3. лице задужено за унос текста – радник Општинске управе задужен за скупштинске послове,
 4. лице задужено за компјутерску обраду текста.

Чланове Уређивачког колегијума одредише решењем Скупштина општине.''

Члан 2.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

''Чланови Уређивачког колегијума имају право на накнаду за рад Уређивачког колегијума и то:

 • уредник – по коефицијенту 2,5;
 • помоћник уредника – по коефицијенту 2,5;
 • лице задужено за унос текста – по коефицијенту 1;
 • лице задужено за компјутерску обраду текста – по коефицијенту 2.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-97/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Бранислав Рајин функције председника Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 2. Именује се Зоран Пребирачевић на функцију председника Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора „Универзал“ Алибунар,  а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-27/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о приступању промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на предлог одборника Скупштине општине Алибунар, на Тридесетпетој седници од 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Приступа се промени Статута општине Алибунар, донетог на седници Скупштине општине Алибунар од 22. августа 2008. године, а објављеног у ''Службеном листу општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009.

Члан 2.

Одређује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар да сачини нацрт одлуке и достави га Општинском већу општине Алибунар, као овлашћеном предлагачу.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-9/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Dom kulture Nikolinci 351-85-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-85/2015-04
Датум:           25.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор Општина Алибунариз Алибунара, а на основу члана 121 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. и 142. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 З А К Љ У Ч А К
 
            ОБУСТАВЉА СЕ управни поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, по захтеву инвеститора Општине Алибунар, јер је за наведене радове већ издато Решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године.
           
 

О б р а з л о ж е њ е

 

 
            Општина Алибунар из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 22. септембра 2015. године поднела је захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-85/2015-04.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.   Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.   Попис и технички опис радова инвестиционог одржавања кровних покривача на објекту Дома културе у Николинцима који је израдило Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар број 233-п/2015 од 14.04.2015.године.
Увидом у службену евиденцију издатих решења Општинске управе Алибунар, утврђено је да је на основу захтева инвеститора Општине Алибунар број 351-18/2015-04 од 17.04.2015. године, издато решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године, којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеногна катастарској парцелитоп.бр. 1616к.о.Николинци, уНиколинцима, улицаГлавна број бб. Према документацији која је приложена уз захтев број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године и уз захтев број 351-85/2015-04 ид 22.09.2015. године, утврђено је да су захтеви поднети за издавање решења за одобравање идентичних радова. На основу наведеног стекли су се услови из члана 121. Закона о општем управном поступку, те је закључено као у диспозитиву овог закључка. Поступак није потребно даље водити по службеној дужности.
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
    Самостални стручни сарадник,     
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.   Општини Алибунар, Алибунар;
2.   Архиви.

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Управног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Ненад Бјелетић функције заменика председника Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 2. Именује се Синиша Гавранчић на функцију заменика председника Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 3. Мандат заменика председника трајаће до истека мандата Управног одбора „Универзал“ Алибунар,  а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-28/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о изменама решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Алибунар“, број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I

Мења се Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 7/2011) тако што:

 • у тачки I уместо ''Данијел Кишмартон'' треба да стоји ''Душан Јовановић'',
 • у тачки IV под редним бројем 1 уместо ''Недељко Коњокрад'' треба да стоји: ''Ђорђе Суса'';
 • у тачки IV под редним бројем 11 уместо ''Војислав Диклић, члан Општинског већа општине Алибунар'' треба да стоји: ''Војислав Диклић, заменик председника општине Алибунар''.
 • У осталом делу Решење остаје непромењено.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-98/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

351-54 Teren Vladimirovac, Postavljeno 09.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-54/2015-04

Датум: 23.  јул 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевуОпштине Алибунару складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, поднет под бројем 351-54/2015-04 од 16.07.2015. године, од стране Општине Алибунар, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 16. јула 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-54/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.      Архиви.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Данијела Серенчеш функције члана Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 2. Именује се Живорад Киклош на функцију члана Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 3. Мандат члана трајаће до истека мандата Управног одбора „Универзал“ Алибунар,  а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-29/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању чланова Уређивачког колегијума „Службеног листа општине Алибунар“

На основу члана 12. Закона о јавном инфо-рмисању  (''Службени гласник РС'' број 43/03), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар број 020-97/11-04 од 22. октобра 2011. године,  Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

Члан 1.

У Уређивачки колегију „Службеног листа општине Алибунар“ именују се:

 1. Биљана Враговић, секретар Скупштине општине Алибунар – уредник,
 2. Драгослав Штопуљ из Иланџе - помоћник уредника,
 3. Предраг Ковачев, радник Општинске управе задужен за скупштинске послове – лице задужено за унос текста,
 4. Кристина Керчобан из Иланџе - лице задужено за компјутерску обраду текста.

Члан 2.

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

Dragomir Brkovic 351-89-2015-04, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-89/2015-04
20. октобар 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Драгомира Брковића из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

            ОДОБРАВА СЕ Драгомиру Брковићу из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85. – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног објекта радионице, спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 96 м2, на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном местуБанатски Карловац, улица Алибунарски пут.

 

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном месту Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз предметни захтев је поднета следећа документација:
 1. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-186/87-04 од 09.10.1987. године
 2. Предмер и предрачун радова израђен од стране Јанка М. Биреша – лиценца број 300-4056-03
 3. Копија катастарског плана водова бр. 953-1/2015-287 од 13.10.2015. године
 4. Елаборат о извршеним геодетским радовима, бр. 952А-01/15-54 од 14.09.2015. године, обрађивача Агенција ``Геометар`` Ковачица
 5. Главни пројекат бр. 669, обрађивача Деловна организација за пројектирање ин инжењеринг ``Прогрес`` Словењ Градец, са овером издате грађевинске дозволе, и потврдом и овером од стране инвеститора и стручног лица Мирка Д.. Радуловића – лиценца број 300 0259 03, да је објекат изведен у складу са пројектом
 6. Одлука о формирању комисије за преглед објекта, бр. 17-ТР-2015 од 29.09.2015. године, донета од стране предузећа ``Termolux Inženjering`` d.o.o. са седиштем у Панчеву
 7. Записник о техничком прегледу објекта бр. 17-ТР-2015 од 30.10.2015. године, са предлогом комисије за технички преглед да се за предметни објекта изда употребна дозвола
 8. Докази о уплати пропсаних административних такси
 
Сходно одредби члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. Гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву.
На основу члана 33, 34. и 36. Закона о заштити од пожара (``Сл. гласник РС``, бр. 111/09 и 20/15), предметни објекат не спада у групу објеката за које се прибавља сагласност на пројектну документацију, нити сагласност о испуњености мера заштите од пожара, а на основу члана 1. Правилника о енергетској ефикасности зграда (``Сл. гласник РС``, бр. 61/2011), предметни објекат не спада у групу објеката на које се односе правила о енергетској ефикасности.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, ценећи Записник Комисије за технички преглед објекта, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара, као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 7.169,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
3. Архиви 

Teren Vladimirovac 351-54-2015, Postavljeno 06.10.2015.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-54/2015-04

Датум: 23.  јул 2015. године                                                                                                                                  
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевуОпштине Алибунару складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, поднет под бројем 351-54/2015-04 од 16.07.2015. године, од стране Општине Алибунар, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 16. јула 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-54/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.     Архиви.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар МСЛ

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Марија Станчу Лазаров функције члана Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 2. Именује се Србислав Алексић на функцију члана Управног одбора „Универзал“ Алибунар.
 3. Мандат члана трајаће до истека мандата Управног одбора „Универзал“ Алибунар,  а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-29/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о изменама Решења о образовању Комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопри-вредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о лока-лној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибу-нар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 1.

У Решењу о образовању Комисије за израду Програм азаштите, уређења и коришћења пољо-привредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривре-дног земљишта у државној својини (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2010, 1/2011 и 9/2011), члан 2. мења се и гласи:

''Комисија се састоји од председника и четири члана и то:

 1. Председник Комисије Ивица Росић, дипломирани инжењер пољопривреде из Банатског Карловца.

Чланови Комисије:

 1. Драгана Коматина, дипломирани правник из Владимировца,
 2. Пера Мохан, доктор ветерине из Локава,
 3. Александар Тот, економиста из Алибунара,
 4. Људмила Устић, студент из Владимировца,
 5. Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара.

Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана.''

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-89/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Nikolic Djurica - 351-50-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-50/2015-04
14. август 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра бр. 49, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на парцели број 4811. к.о. Локве, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Ђурици Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра бр. 49 – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног стамбеног објекта, спратности П + Ппот, површине под објектом 65 м2, који се налази на парцели број 4811. к.о. Иланџа, у насељеном месту Иланџа, улица Краља Александра бр. 49.

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на парцели број 4811. к.о. Иланџа, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање употребне дозволе за предметни објекат, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-201/2014-04 од 12.03.2015. године.
Поступајући по члану 43. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев по коме се доноси ово Решење, садржи следећу документацију:
 1. Решење о одобрењу за изградњу објекта стамбене зграде на парцели бр. 4811. к.о. Иланџа, бр. 351-207/79-02, од 21.04.1979. године, донето од стране Општинског секретаријата за привреду и инспекцијску контролу
 2. Технички Извештај за градњу стамбене зграде на парцели број 4811. к.о. Иланџа (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово``, бр. 40/75), са потврдом Инвеститора да је објекат изграђен у свему на основу Техничког Извештаја
 3. Предмер и предрачун стамбене зграде П+Пк – парцела топ. бр. 4811. к.о. Иланџа, број 0318/15-Е од Марта 2015. године, обрађивача ``Архитектура-Инжењеринг`` Алибунар
 4. Геодетски снимак објекта и подземним инсталација, од 05.02.2015. године, са Скицом снимљеног објекта број 952А-01/15-10 од 05.02.2015. године, израђени од стране Агенције ``Геометар`` са седиштем у Ковачици
 5. Потврда да је предметни објекат прикључен на јавну водоводну мрежу, издата од стране ЈКП ``Универзал`` Алибунар, под бројем 928/15 од 08.07.2015. године
 6. Потврда да је Инвеститор потрошач електричне енергије категорије ``широка потрошња``, издата од стране ``ЕПС Снабдевање`` под бројем ЈД/АС-0714-1151-15 од 03.07.2015. године
 7. Потврда да је Инвеститор потрошач и корисник природног гаса на адреси Краља Александра 49 у Иланџи од 05/2004. године, издата од стране ЈП ``Србијагас`` Нови Сад – РЈ ``Дистрибуција`` Панчево – Служба дистрибуције Панчево под бројем 04-02-1431/1 од 05.08.2015. године
 8. докази о уплати административних такси
 
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев
 
Решење доставити:
1.Подносиоцу захтева
3.Архиви

Opstina Alibunar 351-85-2015, Postavljeno 06.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-85/2015-04

Датум:            25.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевукојијеподнео инвеститор Општина АлибунаризАлибунара, а наосновучлана 121 Закона о општем управномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. и 142. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
            ОБУСТАВЉА СЕ управни поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, по захтеву инвеститора Општине Алибунар, јер је за наведене радове већ издато Решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године.
           
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунар из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 22. септембра 2015. године поднела је захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-85/2015-04.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.   Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.   Попис и технички опис радова инвестиционог одржавања кровних покривача на објекту Дома културе у Николинцима који је израдило Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар број 233-п/2015 од 14.04.2015.године.
Увидом у службену евиденцију издатих решења Општинске управе Алибунар, утврђено је да је на основу захтева инвеститора Општине Алибунар број 351-18/2015-04 од 17.04.2015. године, издато решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године, којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеногна катастарској парцелитоп.бр. 1616к.о.Николинци, уНиколинцима, улицаГлавна број бб. Према документацији која је приложена уз захтев број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године и уз захтев број 351-85/2015-04 ид 22.09.2015. године, утврђено је да су захтеви поднети за издавање решења за одобравање идентичних радова. На основу наведеног стекли су се услови из члана 121. Закона о општем управном поступку, те је закључено као у диспозитиву овог закључка. Поступак није потребно даље водити по службеној дужности.
 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
    Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.   Општини Алибунар, Алибунар;
2.   Архиви.

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Драган Жабек функције председника Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар.
 2. Именује се Славица Радуновић на функцију председника Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-31/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и Јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР

Разрешава се Мирко Враговић из Алибунара са функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника Савета родитеља.

Именује се Маријана Белић из Алибунара на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника Савета родитеља.

Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-11/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

energetska sanacija škola Alibunar 351-77-2015, Postavljeno 06.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-77/2015-04

Датум: 15.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевуОпштине Алибунара за потребе инвеститора Основне школе „Братство јединство“ изАлибунара, у складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Братство јединство“ у Алибунару изграђене на парцелиа топ.број 909 к.о. Алибунар, поднет под бројем 351-77/2015-04 од 10.09.2015. године, од стране Општине Алибунар а за потребе инвеститора Основне школе „Братство јединство“ у Алибунару, као НЕПОТПУН.
Уз захтев подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно приложен је Пројекат енергетске санације осветљења основне школе  „Братство јединство“ у Алибунару без Главне свеске идејног пројекта што није у складу са чланом 25 и 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
Овај Закључак производи правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 10. септембра 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Братство јединство“ у Алибунару изграђене на парцелиа топ.број 909 к.о. Алибунар, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-44/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Пројекат енергетске санације, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Идејни пројекта и Главну свеску у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
 У складу са члановима 27. и 28. Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     ОпштиниАлибунар;
2.     Архиви

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Драгана Томић функције члана Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар
 2. Именује се Сава Хорват на функцију члана Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар
 3. Мандат члана трајаће до истека мандата Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-32/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 51. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 52009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Разрешава се Душан Јовановић, бивши одборник Скупштине општине Алибунар, са функције председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Именује се др Октавијан Отонога, председник Скупштине општине Алибунар, на функцију председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-31/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

energetska sanacija fiskulturne sale BK 351-78-2015, Postavljeno 06.10.2015.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-78/2015-04

Датум: 15.  септембар 2015. године                       
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевуОпштине Алибунара за потребе инвеститора Основне школе „Душан Јерковић“ изБанатског Карловца, у складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Фискултурне сале Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, поднет под бројем 351-78/2015-04 од 10.09.2015. године, од стране Општине Алибунар а за потребе инвеститора Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно приложен је Пројекат енергетске санације осветљења основне школе  „Братство јединство“ у Алибунару без Главне свеске идејног пројекта што није у складу са чланом 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015).
Овај Закључак производи правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 10. септембра 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-78/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Идејни пројекта и Главну свеску у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015).
 У складу са члановима 27. и 28. Правилника о спровођењу обједињене процедуре )“Службени гласник РС“ број 22/15=, донети закључак производиће правно дејство уколоко подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
     Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.     Архиви.

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАНОГРАДЊА''
АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Зорица Миливојев са функције директора ЈП ''Станоградња'' Алибунар.
 2. Мандат вршиоца дужности из тачке 1. овог Решења престаје даном доношења овог Решења, односно од 17. октобра 2012. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-11/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта

На основу члана 51. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 52009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

I

Разрешавају се функција у  Koмисији за статутарна питања, организацију и нормативна акта:

 1. Душан Јовановић, бивши председник Скупштине општине Алибунар – са функције председника;
 2. Саша Поштин, одборник Скупштине општине Алибунар – са функције члана.

II

У  Koмисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта именују се:

 1. др Октавијан Отонога, председник Скупштине општине Алибунар – на функцију председника;
 2. Зорана Братић, одборник Скупштине општине Алибунар – на функцију члана.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-32/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

energetska sanacija Ekonomska škola 351-79-2015, Postavljeno 06.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-79/2015-04

Датум: 15.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевуОпштине Алибунара за потребе инвеститора Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ изАлибунара, у складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ из Алибунара изграђене на парцели топ.број 910 к.о. Алибунар, поднет под бројем 351-79/2015-04 од 10.09.2015. године, од стране Општине Алибунар а за потребе инвеститора Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ из Алибунара, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно приложен је Пројекат енергетске санације осветљења основне школе  „Братство јединство“ у Алибунару без Главне свеске идејног пројекта што није у складу са чланом 43 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 10. септембра 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на енергетској санацији унутрашњег осветљења зграде Основне школе „Душан Јерковић“ у Банатском Карловцу изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-78/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Идејни пројекта и Главну свеску у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
     Самостални стручни сарадник,         
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.      Архиви.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАНОГРАДЊА''
АЛИБУНАР
 1. Именује се Владимир Петровић на функцију вршиоца дужности директора ЈП ''Станоградња'' Алибунар, до избора директора, а најдуже годину дана.
 2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 17. октобра 2012. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-13/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за буџет и финансије

На основу члана 51. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 52009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

I

Разрешавају се функција у  Савету за буџет и финансије:

 1. Душан Јовановић – са функције председника;
 2. Саша Поштин, одборник Скупштине општине Алибунар – са функције члана;
 3. Иван Петраш, одборник Скупштине општине Алибунар – са функције члана.

II

У  Савет за буџет и финансије именују се:

 1. др Октавијан Отонога, председник Скупштине општине Алибунар – на функцију председника;
 2. Симо Почуча, одборник Скупштине општине Алибунар – на функцију члана;
 3. Срђан Прванов, одборник Скупштине општине Алибунар – на функцију члана.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-33/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Elektrodistribucija 351-76-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:                351-76/2015-03
Датум:           14. септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
 
              Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевукојијеподнео инвеститор „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција ПанчевоизПанчева,у складу са чланом 137. Став 2  Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основучлана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
1.           ПРЕКИДА СЕуправнипоступак за издавање одобрења којим се одобрава извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, јер подносилац захтева „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Панчевоиз Панчева са седиштем у улици Милоша Обреновића број 6,  мора да реши претходно питање и прибави сагласност власника односно корисника парцела топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар за извођење наведених грађевинских радова, на основу члана 69. став 8. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
2.           ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцу јавних овлашћења, у овом случају Јавном предузеће „Путеви Србије“ и Општини Алибунар, који су уписани као корисници и са правом коришћења на предметним парцелама, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар. Јавно предузеће „Путеви Србије“ су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
3.           Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Панчевоиз Панчева са седиштем у улици Милоша Обреновића број 6, дана 09. септембра 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем351-76/2015-03.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. и 69. Став 8.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине као надлежни орган за спровођење обједињене процедуре а поступајући у складу са одредбама Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут број 110-00-154/2015-07 од 11. маја 2015. године, привремено је прекинуо овај управни поступак и обратио се Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметним парцелама, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар.
Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 20kV кабловског вода у Алибунару на катастарским парцелама топ.број 2391/1, 1182/1, 2399 и 1184 к.о. Алибунар, ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
    Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. ЗорицаМиливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Огранак Електродистрибуција Панчевоиз Панчева;
2.      Архиви.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Александар Ристин функције председника Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 2. Именује се Зоран Пребирачевић на функцију председника Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-14/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Драгиша Чанчаревић функције заменика председника Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 2. Именује се Зоран Максимовић на функцију заменика председника Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 3. Мандат заменика председника трајаће до истека мандата Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-15/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Владан Вуковић функције члана Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 2. Именује се Иштван Мађар на функцију члана Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 3. Мандат члана трајаће до истека мандата Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-16/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар ЗК

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Златко Коларик функције члана Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 2. Именује се Милан Вујовић на функцију члана Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 3. Мандат члана трајаће до истека мандата Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Петар Драксин функције председника Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 2. Именује се Крсто Станојевић на функцију председника Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-18/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именвоању члана Надзорног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Јасмина Ановић функције члана Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 2. Именује се Милка Милошевић на функцију члана Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
 4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-19/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Именује се Миодраг Митровић на функцију вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Алибунар, до избора директора, а најдуже годину дана.
 2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 17. октобра 2012. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-2/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Именује се Управни одбор Туристичке организације општине Алибунар и то:

 1. Ђорђе Дрндаревић – председник
 2. Весна Пурић – члан
 3. Ненад Станковић – члан
 4. Саша Милосављевић – члан
 5. Славиша Белча - члан

II

Мандат Управног одбора траје четири године а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-3/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Ardeljan Petar 351-80-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-80/2015-04
Датум:21.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститорАрдељан ПетаризЛокава,путем пуномоћника Мохан Анете из Локава анаосновучлана 192. Ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15) , Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ Ардељан Петруиз Локава, са станом уулици Лењинова број 75,каоинвеститору,изградњастамбенезграде са два стана ( П+ПК ) и гараже ( П+0 ), максималнихгабаритнихдимензија зграде 29,44м х 18,31м, висинеслемена7,53м и 7,83м,бруто површина објеката: стамбеног јеПбр.=321,57м2, гараже Пбр.= 48,16ми нето површина објеката: стамбеног је Пн.=262,82м2 и гараже Пн.=36,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.907 к.о.Локве, површине П=1065м2, уЛоквама, улицаЛењинова број 75.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси18.900.000,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Локацијски услови број 353-37/2015-04 од 20.08.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, одјула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03,исастојисе од:
1.     Изводаизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 29-05/15 одјула 2015. године, који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, главни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић,лиценца број 3102419 03,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
3.     1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације: 29-05/15 одјула 2015. године, коју је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
4.     2 - Пројекта конструкције број техничке документације29-05/15 одјула 2015. годинекоју је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
5.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничке документацијеЕЕЕ-70/15од јула 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.маш.инж.  Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;
6.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг,консалтингдипл.инг.арх. Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69-а, Вршац, број техничког дневника 107/15-ТКод септембра2015.године, вршиоцитехничкеконтролесу: запројекат А Г дела једипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат конструкције је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04.
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од 34,767.00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87,једнократно до пријаве радова,у складу са изјавом инвеститора о регулисању доприноса за грађевинско земљиште на захтеву од 14.09.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
            Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана препочетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволу почетак извођења радова. Рок завршетка грађења почиње да тече од дана подношења пријаве почетка грађења објекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Ардељан Петар из Локава,улица Лењинова  број 75,као инвеститор,путем пуномоћника Мохан Анете из Локава, поднео је захтев овом Одељењу,заведен под бројем 351-80/2015-04 од 14.09.2015. године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбенезграде са два стана ( П+ПК ) и гараже ( П+0 ), максималнихгабаритнихдимензија стамбене зграде  29,44м х 18,31м , висинеслемена 7,53м и 7,83м,бруто површина објеката: стамбеног јеПбр.=321,57м2, гараже Пбр.= 48,16ми нето површина објеката: стамбеног је Пн.=262,82м2 и гараже Пн.=36,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.907 к.о.Локве, површине П=1065м2, уЛоквама, улица Лењинова број 75, а према Пројекту за грађевинску дозволуи локацијским условима.
 
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је поднео следећу документацију:
 
1.     Локацијски услови број 353-37/2015-04 од 20.08.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од јула 2015. године, исастојисе од:
1.     Изводаизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03,којисесастојиод:
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 29-05/15 од јула 2015. године, који је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2, главни пројектантдипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић,лиценца број 3102419 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
3.     1 – Пројекта архитектуре,број техничке документације: 29-05/15 од јула 2015. године, коју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
4.     2 - Пројекта конструкције број техничке документације 29-05/15 од јула 2015. годинекоју  је израдио“TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж.Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 3102419 03;
5.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничке документације ЕЕЕ-70/15од јула 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број2,одговорнипројектантједипл.маш.инж.  Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;
6.     ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIROD3PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтингдипл.инг.арх. Драган Добросављевић,Вршац, улица Сремска број 69-а, Вршац, број техничког дневника 107/15-ТКод септембра2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекат  А Г дела је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат конструкције је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04.
 
3.     Пуномоћје број 6837/2015  од 13.05.2015. године којим Ардељан Петар из Локава, ЈМБГ (1410949860091), даје овлашћење Мохан Анети из Локава,  ЈМБГ (2912971865012), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта и гараже у Локвама;
4.     Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 956-1-20/2015 од 09.06.2015. године;
5.     Извод из листа непокретности број 224 к.о. Локве за парцелу 907 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2271 од 08.06.2015. године;
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена.У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацију прописану чланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1070,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 440,00 динара административне таксе.
 
 Самостални стручни сарадник,
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев
Решење доставити :
 1. Ардељан Петру из Локава,путем пуномоћника Мохан Анете из Локава;
 2. Грађевинској инспекцији;
3.     Архиви.

Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Именује се Надзорниодбор Туристичке организације општине Алибунар и то:

 1. Славица Алексић – председник
 2. Милкица Бојанић – члан
 3. Милоје Живковић – члан

II

Мандат Управног одбора траје четири године а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-4/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Telekom Srbija Vladimirovac 351-73-2015, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-73/2015-04
Датум:01.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор „Телеком Србија“ АДизБеограда,анаосновучлана 192.ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелника Општинске управе Алибунар број 1-11-76-1/13-03 од 07. 11. 2013. године, доноси
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ„Телеком Србија“ АД(матични број 17162543)из Београда, са седиштем уулици Таковска број 2,каоинвеститору,изградњаПриводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) а за потребе корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, објекти изграђени на грађевинској парцели у улици Цара Лазара број 20.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси  165678,96динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-11/2013-04 од 14.11.2013. године;
2.     Изводизпројекта, којијеизрадила пројектна организација “Tелеком СрбијаадБеоград,улицаТаковска број2, од24.08.2015. године, главнипројектантједипл. инг.Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05;
3.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:О-362008/11(14) одфебруара 2014. године, коју је израдио пројектант“Tелеком СрбијаадБеоград,улицаТаковска број2,главнипројектантједипл. инг.Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
4.     Главни пројекат за изградњу приводног оптичког кабла за корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, у улици Цара Лазара број 20 Владимировац, одговорни пројектант дипл.инг. Дарко Марковић,лиценцаброј 353Ц627 05;
5.     Извештај о извршенојТехничкојконтроликојујеизвршиоADENERGOMONTAŽA“ за пројектовање, и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката,Београд, улица Живојина Жујовића број 14, број 100-3216/1одаприла2014.године,одговорнивршиоцтехничкеконтролеједипл.ел.инж.Славица Бранковић, лиценца број 353504203.
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 97 став 8.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
 
 
 
Образложење
 
„Телеком Србија“ АД(матични број 17162543)из Београда, са седиштем уулици Таковска број 2,каоинвеститор, поднелисузахтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-73/2015-04 од 01.09.2015. године, заизградњу Приводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) а за потребе корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, објекти изграђени на грађевинској парцели у улици Цара Лазара број 20, а премаПројектузаграђевинскудозволу – Главном пројекту илокацијскојдозволи.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.  Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-11/2013-04од 14.11.2013. године;
2.  Изводизпројекта, којијеизрадила пројектна организација “Tелеком СрбијаадБеоград – ИЈ Панчево,улицаТаковска број2, од 24.08.2015. године, главнипројектантједипл. инг.Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05;
3.  0 – Главнусвеску,број техничке документације:О-362008/11(14) од фебруара 2014. године, коју је израдио пројектант“Tелеком СрбијаадБеоград – ИЈ Панчево,улицаТаковска број2,главнипројектантједипл. инг.Дарко Марковић, лиценцаброј 353Ц627 05, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
4.  Главни пројекат за изградњу приводног оптичког кабла за корисника „Национални дом“ ДОО у Владимировцу, у улици Цара Лазара број 20 Владимировац, одговорни пројектант дипл.инг. Дарко Марковић,лиценцаброј 353Ц627 05;
5.     Извештај о извршенојТехничкојконтроликојујеизвршиоADENERGOMONTAŽA“ за пројектовање, и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката,Београд, улица Живојина Жујовића број 14, број 100-3216/1одаприла2014.године,одговорнивршиоцтехничкеконтролеједипл.ел.инж.Славица Бранковић, лиценца број 353504203.
6.  Препислистанепокретностиброј:5451к.о.Владимировац, којијеиздао РГЗ СКН Алибунар, број 952-1/2015-2727од28.08.2015. године, за парцелу топ.број 20 к.о. Владимировац која је у приватној својини;
7.  Препислистанепокретностиброј:5354к.о.Владимировац, којијеиздао РГЗ СКН Алибунар, број 952-1/2015-2727од 28.08.2015. године, за парцелу топ.број 1628 к.о. Владимировац која је у државној својини, а заједнички обим удела имају Јавно предузеће „Путеви Србије“ са правом коришћења и Општина Алибунар као корисник;
8.     Решење Јавног Предузећа „Путеви Србије“, као имаоца права коришћења на парцели топ.број 1628, бројIII344-645/14-06 од 11.12.2014. године, којим се даје сагласност инвеститору за изградњу Приводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) поред и испод дела државног путаIБ реда број 10;
9.     Решење Општине Алибунар, као корисника на парцели топ.број 1628, број 350-15/12-04 од 17.05.2012. године којим се даје сагласност инвеститору за изградњу Приводног оптичког кабла на парцели топ.број 1628 (улица Цара Лазара) поред и испод дела државног путаIБ реда број 10;
10. Сагласност директора Установе „Национални дом“ ДОО и власника грађевинске парцеле топ.број 20 к.о. Владимировац Матовић Стоимира да инвеститор може почети изградњу оптичког кабла;
11. Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.33 и 1628к.о.Владимировац, којије урадилоПредузеће за извођење геодетских радова „Геовизија“изПанчева.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
 
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84.Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.
 
 
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
Самостални стручни сарадник                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев                                                                         дипл.инг.грађ. Коса Николић
 
 
 
 
Решење доставити :
 1. „Телеком Србија“ АД(матични број 17162543)из Београда;
 2. Грађевинској инспекцији;
3.     Архиви.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар БС

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011)  и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на 5. седници одржаној 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
 1. Рaзрешава се Бојана Станковић са функције члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
 2. Именује се Душан Богдановић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
 3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од 17. октобра 2012. године
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-12/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

SOUTH BIOGAS 351-72-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-72/2015-04
Датум:24.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе који је поднеоSouth Banat Biogas EnergydooизПанчева чији је законски заступник директор Предраг Илић, на основу члана 192. ичлана 196. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број“ 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године,доноси
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕSouth Banat Biogas Energy dooизПанчева (ПИБ 108689250), са седиштем у улициМоше Пијаде број 113/4,као инвеститору:
1.     Рушење објекта хидрофорске станице изграђене на парцели топ.број 288/1 ппрема пројектно - техничкој документацији Свеска 10 – Пројекат припремних радова,бројтехничкедокументације:04026100-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Дејан Бабић, лиценцаброј 310М79013 која је саставни део овог решења;
и
2.     изградњаБиогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу, максималних габаритних димензијабиогасног постројења 49,00м х39,00м и лагуне 72,00 х 77,40м, висине слемена15,9м, спратности П (приземне), укупне бруто површине Пбр.=1 846,00м2, односно укупне нето површине Пн.=1 769,00м2на катастарској парцели топ.бр.288/1к.о.Селеуш, површине П=15 831,00м2, уСелеушу,у улици Едварда Кардеља, према следећој документацији
1.     Локацијски услови број 353-33/2015-04од29.06.2015. године;
2.     Пројекатзаграђевинскудозволу,бројтехничкедокументације:040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године,којијеизрадио пројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08, по Решењу о одређивању главног пројектанта, којисесастојиод:
1.     Извод из пројекта број 040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, одјула2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
2.     0 –Главнесвеске,бројтехничкедокументације:040260-РЕ/14-0 од 21.07.2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, од06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
3.     1и 2–Пројектaархитектре и конструкције, односно архитектонско-грађевински,бројтехничкедокументације:040261-РЕ/14-1 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Дејан Бабић, лиценцаброј 310М79013;
4.     2/2 – Пројектaсаобраћајних површина,бројтехничкедокументације:040262-РЕ/14-2/2 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Бојан Матић, лиценцаброј 315К67811;
5.     3 – Пројектaхидротехничкихинсталацијабројтехничкедокументације:040263-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Милана Керец, лиценцаброј 314L37012;
6.     4/1 – Пројектaелектроенергетскихинсталацијабројтехничкедокументације:040264-РЕ/14-4/1 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.eл.Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н30709;
7.     4/2 – ПројектaелектроенергетскихинсталацијаМБТС ЕВ21 1х1250kVAи 35kV кабловског вода,бројтехничкедокументације:040264-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.eл.Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н30709;
8.     6 – Пројекат машинских инсталација,бројтехничкедокументације:040266-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.маш.Ненад Вртикапа, лиценцаброј 330121309;
9.     7 – Технолошки пројекатбројтехничкедокументације:040267-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.техн.Наташа Карас, лиценцаброј 371852404;
10. Елаборатазаштите од пожара,бројтехничкедокументације:040290-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, од06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G331 08 и уверење број 152-356/13;
11. ТехничкеконтролекојујеизвршиоБиро за инжењеринг,вођење пројеката и техничке активности „ММ-PRO“  ДОО, Петроварадин са седиштем у улици Београдска број, број техничког дневника ТК - 20/15од28.07.2015.године, вршиоцитехничкеконтролесу: запројекатархитектуре и конструкције-дипл.инж.грађ.Ненад Милосављевић, лиценцаброј 310Н27309, за пројекат саобраћајних површина је; дипл.инж.грађ.Властимир Мандић, лиценцаброј 315С28305,за пројекат хидротехничких инсталацијадипл.инж.грађ.Ђорђе Поповић, лиценцаброј 314L52812, за пројекте електроенергетских инсталацијадипл.инж.ел.Верослав Богдановић, лиценцаброј 350К99612,за пројекатмашинских инсталација дипл.инж.маш.Дејан Бабин, лиценцаброј 330F67607 и за пројекат технологиједипл.инж.техн.Татјана  Салић, лиценцаброј 371852404.
Укупна предрачунска вредностсвихрадова износи300000000,00динара.
Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод313 630,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора оначину плаћањaдоприносазауређивањеграђевинскогземљиштаназахтевуод03.08.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања. Доказ о уплати обрачунат доприноса подноси се уз Пријаву почетка извођења радова на изградњи.
Ово Решење о грађевинскојдозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
Инвеститорједужанда 8 (осам) данапрепочеткаграђењаобјектапријавиорганукојијеиздаограђевинскудозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта. Инвеститор је у обавези да за потребе извођења радова на изградњи изради Пројекат за извођење према члану 19Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РСбр. 23/2015) и Главни пројекат Заштите од пожара и Елаборат о зонама опасности  који су део техничке документације за извођење и подлежу контроли у смислу члана 33 Закона о заштити од пожара, као и да поднесе захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.
Извођач радова на изградњи објекта по овом Решењу о грађевинској дозволи, подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
South Banat Biogas Energy dooизПанчева (ПИБ 108689250), са седиштем у улициМоше Пијаде број 113/4,као инвеститору,поднелисузахтевовомОдељењузаведенподбројем351-72/2015-04од31.08.2015. године, заиздавањеграђевинскедозволезарушење објекта хидрофорске станице изграђене на парцели топ.број 288/1 и изградњуБиогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу, максималних габаритних димензија49,00м х39,00м и 72,00 х 77,40м, висине слемена15,9м, спратности П (приземне), укупне бруто површине Пбр.=1 846,00м2, односно укупне нето површине Пн.=1 769,00м2на катастарској парцели топ.бр.288/1к.о.Селеуш, површине П=15 831,00м2, уСелеушу,улица Едварда Кардеља
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.     Локацијске услове број 353-33/2015-04од29.06.2015. године;
2.     Пројекатзаграђевинскудозволу,бројтехничкедокументације: 040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године,којијеизрадио пројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08, по Решењу о одређивању главног пројектанта, којисесастојиод:
1.     Извод из пројекта број 040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, одјула2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
2.     0 –Главнусвеску,бројтехничкедокументације:040260-РЕ/14-0 од 21.07.2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, од06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
3.     1и 2–Пројекaтархитектре и конструкције, односно архитектонско-грађевински,бројтехничкедокументације:040261-РЕ/14-1 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Дејан Бабић, лиценцаброј 310М79013;
4.     2/2 – Пројекaт саобраћајних површина,бројтехничкедокументације:040262-РЕ/14-2/2 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Бојан Матић, лиценцаброј 315К67811;
5.     3 – Пројекaтхидротехничкихинсталацијабројтехничкедокументације:040263-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Милана Керец, лиценцаброј 314L37012;
6.     4/1 – Пројекaтелектроенергетскихинсталацијабројтехничкедокументације:040264-РЕ/14-4/1 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.eл.Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н30709;
7.     4/2 – ПројекaтелектроенергетскихинсталацијаМБТС ЕВ21 1х1250kVAи 35kV кабловског вода,бројтехничкедокументације:040264-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.eл.Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н30709;
8.     6 – Пројекат машинских инсталација,бројтехничкедокументације:040266-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.маш.Ненад Вртикапа, лиценцаброј 330121309;
9.     7 – Технолошки пројекатбројтехничкедокументације:040267-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.техн.Наташа Карас, лиценцаброј 371852404;
10. 10 – Пројекат припремних радовабројтехничкедокументације:04026100-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35,одговорнипројектантједипл.инж.грађ.Дејан Бабић, лиценцаброј 310М79013;
11. Елаборатазаштите од пожара,бројтехничкедокументације:040290-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдиопројектант“PRO - ENERGO” DOOНови Сад, улицаФутошки пут 35, од06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел.Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G331 08 и уверење број 152-356/13;
12. ТехничкеконтролекојујеизвршиоБиро за инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности „ММ-PRO“  ДОО, Петроварадин са седиштем у улици Београдска број, број техничког дневника ТК - 20/15од28.07.2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекатархитектуре и конструкције-дипл.инж.грађ.Ненад Милосављевић, лиценцаброј 310Н27309, за пројекат саобраћајних површина је; дипл.инж.грађ.Властимир Мандић, лиценцаброј 315С28305,за пројекат хидротехничких инсталацијадипл.инж.грађ.Ђорђе Поповић, лиценцаброј 314L52812, за пројекте електроенергетских инсталацијадипл.инж.ел.Верослав Богдановић, лиценцаброј 350К99612,за пројекатмашинских инсталација дипл.инж.маш.Дејан Бабин, лиценцаброј 330F67607 и за пројекат технологиједипл.инж.техн.Татјана  Салић, лиценцаброј 371852404;
3.     Препислистанепокретностиброј: 2173к.о.Селеуш, којијеиздао РГЗ СКН Алибунар под бројем 952-1/2015-2607 од 05.08.2015. године;
4.     Обрачундоприносазауређивањеграђевинскогземљишта број 351-72-1/2015-04.
 
Применом одредбиОдлуке о утврђивањудоприносазауређивањеграђевинскогземљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015) обрачунат је допринос за уређивање грађевинског земљишту и признато право на умањење од 30%,како је и наведено у диспозитиву овог Решења.
Сходночлану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.Услучајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант, вршилацтехничкеконтроле и инвеститор.
С обзиромдајеинвеститоруззахтевзаиздавањеграђевинскедозволеподнеодокументацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),чланом 15.и21. Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РСбр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РСбр. 23/2015),решенојекао у диспозитиву.
Такса у износуод 1050,00динаразаоворешењенаплаћенајеуззахтевнаосновуЗакона о административнимтаксама.
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
ПротивовогрешењадопуштенајежалбаПокрајинскомСекретаријатузаурбанизам, градитељство и заштитуживотнесредине у НовомСаду у рокуод 8 данаодданадостављања.ЖалбасепредајепутемовогСекретаријата, таксиранаса 440,00динараадминистративнетаксе.
 
 
 
       Самостални стручни сарадник
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
 
Решење доставити :
 1. South Banat Biogas Energy dooизПанчева;
 2. Грађевинској инспекцији;
3.     Архиви.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар ЖП

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011)  и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на 5. седници одржаној 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Живана Петровић са функције члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
 2. Именује се Љубица Павловић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
 3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од 17. октобра 2012. године
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Lotrean Marija 351-57-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-57/2015-04
Датум:30.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Лотреан МаријаизЛокава,анаосновучлана 192.ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕЛотреан Марији из Локава, са становањем уулици Лењинова број 52,каоинвеститору,реконструкција и доградњапородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, максималнихгабаритнихдимензија12,60м х8,70м, висинеслемена7,60м, спратности П+Пк (приземље и поткровље),укупна бруто површина стамбеног објекта јеПбр.=195,30м2, односно бруто површина у основи јеПбр.=94,30м2и нето површина стамбеног објекта је Пн.=166,30м2, накатастарскојпарцелитоп.број1268 к.о.Локве, улицаЛењинова број 52, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 1395 к.о. Локве.
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси11 721 000,00динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Локацијски условиброј 353-38/2015-04од 08.07.2015. године;
2.     ПГД – Пројекат за грађевинску дозволукојисесастојиод:
1.     Изводаизпројекта, којијеизрадиоСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, одјула 2015. године, главнипројектантједипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. Године,:
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:А/ПГД-01/15 одјула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектантдипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311;
3.     1 – Пројекат архитектуре за реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом,број техничке документације:А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектантдипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311;
4.     2/1-Пројекат конструкцијеза реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документацијеА/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектантдипл.инг.грађ.Владимир Пешић, лиценцаброј 310171410;
5.     3-Пројекaтхидротехничкихинсталација за реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015.године одговорни пројектантдипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311;
6.     4 - Пројекта електроенергетских инсталација за реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015.године  одговорни пројектантдипл.инг.ел.Никушор Лелеа, лиценцаброј 350288703;
7.     Изјаве вршиоца техничке контроле Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР,Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број 37/15одјула2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекатархитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх.Роберт Милата, лиценцаброј 300L47812, за пројекат електроенергетских инсталацијадипл.инг.ел. Александар Олах, лиценца број 350 3431 03;
8.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког дневника 19/15ЕЕ-ПГД одјула 2015. године, којијеизрадиопројектант Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР,Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац,одговорнипројектантједипл.инж.арх.Роберт Милата, лиценцаброј 381 108513.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од12899,00динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87,једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 23.07.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор реконструкцијом и доградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси, овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Лотреан Марији из Локава, са становањем уулици Лењинова број 52,као инвеститор, поднелаје захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-57/2015-04 од23.08.2015. године, заизградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, максималнихгабаритнихдимензија12,60м х8,70м, висинеслемена 7,60м, спратности П+Пк (приземље и поткровље), укупна бруто површина стамбеног објектаПбр.=195,30м2, односно бруто површина у основи јеПбр.=94,30м2и нето површина стамбеног објекта је Пн.=166,30м2, накатастарскојпарцелитоп.број1268 к.о.Локве, улица Лењинова број 52, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 1395 к.о. Локве, асвепремаПројектузаграђевинскудозволуилокацијским условима.
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.     Локацијске условеброј 353-38/2015-04од 08.07.2015. године;
2.     ПГД – Пројекат за грађевинску дозволукојисесастојиод:
1.  Изводаизпројекта, којијеизрадиоСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. Године,:
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектантдипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311;
3.     1 – Пројекат архитектуре за реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом,број техничке документације:А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектантдипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311;
4.     2/1-Пројекат конструкцијеза реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектантдипл.инг.грађ.Владимир Пешић, лиценцаброј 310171410;
5.     3-Пројекaт хидротехничкихинсталација за реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015.године  одговорни пројектантдипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300К00311;
6.     4 - Пројекта електроенергетских инсталација за реконструкцију и доградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектантСтудио за пројектовање и дизајнАМPROJEKT”Андријана Меза ПР, улицаЦара Лазара број45/3, од јула 2015.године  одговорни пројектантдипл.инг.ел.Никушор Лелеа, лиценцаброј 350288703;
7.     Изјаве вршиоца техничке контроле Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР,Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број 37/15одјула2015.године, вршиоцитехничкеконтроле су: запројекатархитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх.Роберт Милата, лиценцаброј 300L47812, за пројекат електроенергетских инсталацијадипл.инг.ел. Александар Олах, лиценца број 350 3431 03;
8.     Елаборатаенергетскеефикасности,број техничког дневника 19/15ЕЕ-ПГД одјула 2015. године, којијеизрадиопројектант Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР,Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац,одговорнипројектантједипл.инж.арх.Роберт Милата, лиценцаброј 381 108513.
3.     Извод излистанепокретностиброј:361к.о.Локве, којијеиздао РГЗ СКН Алибународ18.06.2015. године;
4.     Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-57-1/2015-04 од 29.08.2015.године, сачињено у Одељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15. и21.Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев ср.
Решење доставити :
 1. Лотреан Марији из Локава;
 2. Грађевинској инспекцији;
3.     Архиви.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар ЉБ

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011)  и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на 5. седници одржаној 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
 1. Разрешава се Љиљана Битевић са функције члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
 2. Именује се Виореауа Абрахам на функцију члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
 3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од 17. октобра 2012. године
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-24/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Božidar Đorđević 351-64-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-64/2015-04
Датум:08.08.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за изменуграђевинске дозволе којијеподнеоЂорђевић БожидаризПанчева, на основу члана 192. ичлана 196. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 142. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број“ 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године,доноси
 
 
РЕШЕЊЕ ОИЗМЕНИГРАЂЕВИНСКE ДОЗВОЛE
 
У решењу број 351-392/91-04став 1. диспозитива мења се и гласи:
ОДОБРАВА СЕЂорђевић БожидаруизПанчева, са станом у улициЦерска број 11,као инвеститору, изградња породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом и гаражом, максималних габаритних димензија 10,40м х10,00м, висине слемена7,08м, спратности П+1(приземље и спрат), укупне бруто површине Пбр.=180,12, односно бруто површине у основи Пб=88,73м2, укупне нето површине Пн.=167,80м2, на катастарској парцелитоп.бр. 1749к.о.Николинци, површина парцеле П=520,00м2, уНиколинцима, улицаЖелезничка број бб.
 
Укупна предрачунска вредност радова износи3438048,00динара.
 
Саставни део овог решења су:
1.     Правноснажно решење којим се одобрава локација број 353-355/91-04 од07.10.1991. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД – сепарат пројекта,број техничке документације:02-01/2015-из од19.02.2015. године,који је израдио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O.из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49,главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
3.     0 –Главнасвеска, број техничке документације:01-08/2015 од20.07.2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
4.     1 – СепаратПројектa архитектуре број техничке документације:01-08/2015 одјула 2015. године, којијеизрадио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O.из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49,главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
5.     Извештај о извршеној техничкојконтроли пројектаброј01-04/15 одаприла 2015.године,којујеизвршиоПројектни студио „Kika“Bela Kinčeš PR,Дебељача, улица Лењинова број 28,вршилацтехничкеконтроле једипл.инг.грађ.Бела Кинчеш, лиценцаброј 310В61905;
6.     Нови обрачун доприносазауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод9 725,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ, јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститорједужанда 8 (осам) данапрепочеткаграђењаобјектапријавиорганукојијеиздаограђевинскудозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о измени грађевинске дозволе подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.“
            Остали делови диспозитива решења број 351-392/91-04 остају непромењени.
            У складу са чланом 206 став 3. Закона о управном поступку(„Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010) ово Решење сматра се у погледу правних средстава као самостално решење.
 
Образложење
 
Ђорђевић Божидар (ЈМБГ 0809947860082)изПанчева, са станом у улици Церска број 11,каоинвеститор, поднео језахтевовомОдељењузаведенподбројем351-64/2015-04од03.08.2015. године, заизменуграђевинскедозволе – Решења којим се одобрава извођење радова наизградњипородичнестамбенезградесаједномстамбеномјединицомса гаражом у приземљунакатастарскојпарцелитоп.бр.1746 и 1747к.о.Николинци број 351-392/91-04 од 17.10.1991. године, а премаПројектузаграђевинскудозволу ипремалокацијској дозволи.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.     Правноснажно решење којим се одобрава локација број 353-355/91-04 од07.10.1991. године;
2.     Правноснажно решење којим се одобрава извођење радова на изградњи породичне стамбене зграде број број 351-392/91-04 од17.10.1991. године;
3.     Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД – сепарат пројекта,број техничке документације:02-01/2015-из од19.02.2015. године,који је израдио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O.из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49,главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
4.     0 –Главнусвеску, број техничке документације:01-08/2015 од20.07.2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03