gore

 • slika 3

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorijum. Putanja: /home/alibunar/public_html/next/images/Susreti09

JFolder: :files: Putanja nije direktorijum. Putanja: /home/alibunar/public_html/next/images/Susreti10

Obaveštenje

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Susreti09

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Susreti10


Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 50. седници одржаној дана 06. марта 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:
 1. Удружењу ''Вредне руке Баната'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Годишњи програм рада за 2014. годину'' додељују се средства у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара;
 2. Удружењу спортских риболоваца ''Смуђ''  из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''План годишњиих хуманитарних акција'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 3. Удружењу виноградара и воћара Општине Алибунар ''Кумови виногради''  из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Трећи фестивал домаћих вина и ракија'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
 4. Културно-уметничком друштву ''Бунари'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности 2014.'' додељују се средства у износу од 477.000,00 (словима: четристоседамдесетседамхиљада) динара;
 5. Удружењу крајишника ОО Алибунар из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности у 2014.'' додељују се средства у износу од 260.000,00 (словима: двестошездесетхиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-57/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 49. седници одржаној дана 24. фебруара 2014. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

 

Члан 1.

         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 1.078.536,07 динара (словима: једанмилионседамдесетосамхиљадапетстотридесетшестдинарасе-дампара)за  камате на основу вансудског поравања са Јованом Томићем. 

 

Члан 2.

         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција 111, позиција 35, економска класификација 444 – пратећи трошкови задужења.

 

Члан 3.

         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-51/14-06

Датум.24. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на 48. седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

 

Члан 1.

         У Правилнику о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012), мења се члан 3. став 1. који треба да гласи:

         ''Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар, заменик председника општине Алибунар и председник Скупштине општине''.

 

Члан 2.

         У члану 5. Правилника мења се став 2. и гласи:

         ''Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, заменик председника Општине, начелник Општинске управе, председник Скупштине општине, заменик председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине и начелници одељења Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење''.

 

Члан 3.

         У члану 7. Правилника мења се став 2. и гласи:

         ''Возилом могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине, уз овлашћење председника општине Алибунар или заменика председника општине Алибунар.''

 

Члан 4.

         У члану 9. Правилника мења се став 1. и гласи:

         ''Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Одељења за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.''

 

Члан 5.

         У ставу 1. члана 10. Правилника уместо речи: ''Секретаријата'' треба да стоји: ''Одељења''.

 

Члан 6.

         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-3/14-06

Датум: 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2014.г.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетседмој седници одржаној дана 28. јануара 2014. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Алибунар за 2014. годину износи 4.000.000,00 динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама  које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, а које делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину.

            Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из 10% планираних и расположивих средстава.

            У случају потребе, Комисија може расписати и ванредни конкурс на предлог председника општине.

            Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности цркава и верских заједница, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

·        инвестиционе радове на црквеним објектима,

·        обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

·        обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

·        уређење и ревитализација простора верских гробаља,

·        изградњу и обнову капела,

·        обнову икона, верских и сакралних предмета,,

·        стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

·        обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

·        санирање влаге на црквеним зиидовима,

·        изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

·        организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

·        организовање цкрвених манифестација,

·        научна истраживања везана за цркву.

           Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката, предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника.

           Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта.

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за претходноу годину, не може конкурисати за средства по овом позиву.

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-      Образац пријаве,

-      Фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар.

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 063/11-49-931, Александар Плакаловић, члан Општинског већа.

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

           Напомена: непотупне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-46/14-06

Датум. 28. јануар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Исправка Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси
 
И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
              У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2014. годину („Службени лист општине Алибунар“, број32/2013) грешком је у члану27. уместо године ''2013.'' написана година ''2014.'', тако да наведени члан треба да гласи:
              ''Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2014. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2013. годину.''
 
Члан 2.
               Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се за буџетску 2014. годину, односно од 01. јануара 2014. године.
 
Члан 3.
              Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-159/2013-06-01
Датум: 20. децембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Програм пословања и финансијски план Општинске организације Црвеног крста Алибунар за 2014. годину

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

 

ПРОГРАМ РАДА

ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Алибунар, децембар 2013. године

 

 

 

МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

 

Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.

 

Међутим, 21. век је у наслеђе добио превише људи који живе испод или на граници социо-економске безбедности и људског достојанства, болести чије сузбијање тражи широку превентивну активност, и прородне катастрофе као резултат глобалних климатских промена, које угрожавају људе и њихово стваралаштво.

 

Све ове појаве прати растућа дехуманизација односа, посебно у урбаним срединама, чије су жртве све старосне категорије становништва, а посебно млади.

 

Преко своје мреже Црвени крст има за циљ да побољша живот угроженим људима испуњавајући своју помоћну функцију јавним властима у хуманитарној области и заступајући потребу заједништва у хуманости...

 

План рада Црвеног крста Алибунар обухвата активности које ће се реализовати на нивоу Националног дтруштва, као и основне активности које ће се спроводити у Црвеном крсту Алибунар.

 

Црвени крст Алибунар и његови саставни делови (месне организације) биће ангажовани на редовним активностима и традиционалним акцијама, а центар активности биће људи у невољи и њихове потребе.

 

Области кроз које ће Црвени крст Алибунар реализовати активности су:

-         Организација и развој,

-         Социјална делатност,

-         Промоција и омасовљавање давалаштва крви,

-         Подмладак и омладина,

-         Дифузија,

-         Здравствено васпитна делатност,

-         Служба тражења,

-         Деловање у несрећама,

-         Прва помоћ за возаче.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ

 

Активности у овој области биће усмерене на функционисање организације на основу Статута и Закона о Црвеном крсту.

 

Реализација активнсоти у овој области биће усмерена на мотивацију грађана да буду чланови Црвеног крста, уређењу питања чланства и чланарине. Учествовати на стручним саветовањима, поготову млади, радити на јачању волонтерске базе.

 

Традиционалне активности и акције реализовати по утврђеном календару и то:

-         7. април – Светски дан здравља,

-         Недеља Црвеног крста 8-15. маја,

-         11. мај Дан добровољних давалаца крви (спортски дан за даваоце),

-         14. јун Светски дан добровољних давалаца крви,

-         9. септембар Светски дан прве помоћи,

-         Недеља солидарности од 14. до 21. септембра,

-         Трка за срећније детињство у октобру,

-         За сунчану јесен живота,

-         17. октобар Међународни дан борбе против глади,

-         1. децембар Светски дан борбе против АИДС-а,

-         ''Један пакетић-много љубави''.

 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

 

Рад Службе тражења Црвеног крста Алибунар у 2014. години ће се одвијати у складу са Основним принципима покрета и принципима рада Службе тражења и представљаће сталну активност која ће се спроводити кроз рад организација и институција са којима је и до сада сарађивала у реализацији својих хуманитарних задатака из ове области.

 

На овај начин ће се омогућити свим грађанима да остваре своја права и да на најбржи начин дођу до поузданих података о члановима својих породица са којима су изгубили контакт, а што може бити последица ратних сукоба, елементарних и других катастрофа, и друга догађања.

 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 

Кроз ове активности Црвени крст Алибунар има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.

 

Активности по питању социјалне делатности су:

-         сагледавање стања потреба угрожених категорија и група,

-         упућивање апела за прикупљање помоћи,

-         прикупљање помоћи,

-         дистрибуција помоћи,

-         организовање традиционалних акција Пакет за новођену бебу,

-         Трка за срећније детињство,

-         ангажовање на обезбеђењу средстава за опоравак социјално угрожене деце на Вршачком брегу,

-         кухиња Црвеног крста.

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ

 

Општи циљ ове активности је подизање свести код грађана о важности усвајања и примене здравих стилова живота.

 

Истраживања говоре да рестриктивнији закони, смањење доступности свих психоактивних супстанци, повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне програме и програме развоја социјалних вештина, организовање превентивних активности у школама и локалној заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и повећање могућности за креативно провођење слободног времена, доприносе смањењу броја младих који почињу са ризиком да угрозе своје здравље.

 

Кроз мрежу едукованих волонтера укључити се у:

-         превенцију болести зависности

-         превенцију ХИВ/АИДС,

-         превенцију туберкулозе,

-         организовати такмичење ''Шта знаш о здрављу''.

 

Ангажовати промотере добровољног давалаштва крви за рад на мотивацији и анимацији добровољних давалаца.

Обележити Дан добровољних давалаца крви.

Доделити признања добровољним даваоцима крви.

Организовати учешће на литерарном и ликовном конкурсу ''Крв живот значи''.

 

ПРОГРАМ ПОДМЛАДКА И ОМЛАДИНЕ

 

Програм подмлатка и омладине базираће се на мотивацији деце и младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст. Општи циљ овог Програма је:

-         развијање здравих стилова живота међу младима,

-         промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада,

-         повећање броја младих волонтера Црвеног крста,

-         поштовање различитости, културног идентитета,

-         развијање ''вршњачке едукације''.

 

ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

 

Општи циљ овог Програма је да се смањи ризик од трговине људима и ублажи људска патња изазвана овом појавом. Искористити обученост младих и организовати предавања на ову тему ради ширења знања из области борбе против трговине људима.

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

 

Црвени крст Алибунар формирану Општинску вишенаменску теренску јединицу за деловање у несрећама. У овом периоду допунити теренску јединицу са новим кадром, извршити дообуку чланова јединице како би се достигао висок степен опреративности да се може на ефикасан начин одговорити на несрећу ако до ње дође. Опремање Организације Црвеног крста за деловање у ванредним ситуацијама преко виших виоа организованости.

 

Поред наведених програмских активности Црвени крст Алибунар радиће све друге задатке које буду наметале потребе локалне заједнице.

 

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

Секретар,

Даница Чанчаревић, с.р.

 

 

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

БРОЈ: 01-47

Датум: 20.09.2013.

А л и б у н а р

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Конто 481 – Дотације из буџета Општине

(Потраживања од стране Црвеног крста) конто – 204

 

Средства од Општине – 3.000.000,00

 

Предпоствљени трошкови:

 

-         Трошкови зарада и накнада Бруто – за 2 радника редовне активности и за рад у народној кухињи 2 (уговор о делу за куварицу и возача – дистрибуција на 5 пунктова територија општине) = 2.141.556,00

-         Трошкови ел.енергије                     241.758,00

-         Трошкови ПТТ                                    67.272,00

-         Трошкови горива                             175.230,00

-         Трошкови одржавања                       84.942,00

-         Трошкови осталог материјала        265.242,00

-         Трошкови амортизације                     24.000,00

                                    Укупни расходи:    3.000.000,00

 

Овај Финансиски план је саставни део Предлога Плана рада за 2014.годину Црвеног крста Алибунар. Годишњи финансијски план за 2014. Је оквирни план који је састављен на основу показатеља из претходне године, и увећања обима посла.

 

Прилог: Калкулација оброка у оквиру програма народне кухиње Црвеног крста

-         Количина хране опредељене за Алибунар

 

За Црвени крст Алибунар

Даница Чанчаревић, с.р.

 

 

КАЛКУЛАЦИЈА ОБРОКА У ОКВИРУ ПРОГРАМА КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

 

 

Ставка

јединица

Учешће у %

Цена у динарима

300*22 радна дана (6.600)

Годишње за 300 корисника број оброка (6.600*9=59.400)

1.

намирнице

оброк

73,91

66,52

439032

3.951.288,00

2.

материјал за одржавање хигијене

оброк

1,92

1,73

11.418

102.762,00

3.

енергија

оброк

4,52

4,07

26.862

241.758,00

4.

вода

оброк

0,81

0,73

4.818

43.362,00

5.

зараде радника ангажованих на припреми дистрибуције

оброк

12,72

11,44

75.504

679.536,00

6.

заштитна одећа и обућа

оброк

0,84

0,75

4.950

44.550,00

7.

трошкови горива набавка и дистрибуција оброка

оброк

3,28

2,95

19.470

175.230,00

8.

трошкови горива опреме и апарата

оброк

1,05

0,95

6.270

56.430,00

9.

трошкови одржавања аутомобила

оброк

0,,53

0,48

3.168

28.512,00

10.

амортизација

оброк

0,42

0,38

2.508

22.572,00

11.

хлеб

0,5 векне

 

15

99.000

891.000,00

 

УКУПНИ ТРОШКОВИ

 

100%

 

693.000,00

3.237.000,00

ZaključaK Opštinske izborne komisije

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 34/2010 – odluka US i 54/2011), Opštinska izborna komisija Opštine Alibunar, na sednici od 20. marta 2012. godine donosi

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 1. Prilikom podnošenja kandidature grupe građana iz člana 18. Zakona o lokalnim izborima, da bi sporazum o osnivanju grupe građana bio punovažan, neophodno je da postpisi osnivača budu overeni kod suda ili nadležnog opštinskog organa.
 2. Sporazum sačinjen protivno tački  1. ovog Zaključka smatraće se nevažeći.
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE ALIBUNAR
u Alibunaru, dana 20. marta 2012. godine
Broj: 013-2-19/12-04
PREDSEDNIK KOMISIJE
Biljana Vragović

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар који су расписани за 06. мај 2012. године

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изобрима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија општине Алибунар, на седници од 16. марта 2012. године, утврђује

Р   О   К   О   В   Е
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар утврђени су:

 1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда („Службени гласник РС“ број 19/2012);
 2. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11);
 3. Законом о избору народних посланика („Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" бр. 35/00, 57/03- УС, 72/03-др. закон, 75/03-испр. др. закона, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон и 36/11);          

Рокови су следећи:

РЕДНИ БРОЈ
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
РОКОВИ
 
I РАСПСИСВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ
 
 
Расписивање избора (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда)
13. март 2012
 
Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда)
13. март 2012. године
 
Прописивање облика и садржине образаца за спровођење изборних радњи (члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима)
До 16. марта 2012. године у 24.00 часова
 
II ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА О ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ
 
 
Обавештавање грађана о изборним кампањама (све јавне, политичке, промотивне и друге актривности) подносилаца изборних листа за одборнике (члан 4. Закона о локалним изборима)
Све време у поступку избора, осим за време придизборног ћутања – забрана изборне пропаганде
 
Предизборно ћутање – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)
Од 03. маја 2012. године у 24.00 часова до затварања бирачких места 06. маја 2012. године у 20.00 часова
 
III БИРАЧКИ СПИСКОВИ
 
 
Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки спосак и тражити брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 19. став 1. Закона о избору народних посланика и члан 8. став 3. Закона о локалним изборима)
Од  14. марта 2012. године
 
Закључење бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
20. април 2012. године до 24.00 часова
 
Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)
До 21. априла 2012. године до 24.00 часова
 
Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акнта министарства надлежног за послове управе (члан 5. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
До 03. маја 2012. године до 24.00 часа
 
Објављивање коначног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)
До 03. маја 2008. године до 24.00 часа
 
IV БИРАЧКА МЕСТА И БИРАЧКИ ОДБОРИ
 
 
Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика)
14. април 2012. године у 24.00 часа
 
Образовање бирачких одбора и именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)
25. април 2012. године у 24.00 часа
 
Достављање решења о именовању бирачких одбора свим подносиоцима потврђених изборних листа за одборнике (члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)
У року од 48 часова од дана доношења решења тј. до 27. априла 2012. године у 24.00 часа
 
V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
 
 
Утврђивање решења који од подносилаца изборне листе за одборнике испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора:
општинске изборне комисије (члан 14. став 5. Закона о локалним изборима)
бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима)
Даном проглашења изборне листе
 
Досављање решења о испуњењу односно неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима
У року од 24 часа од часа доношења решења
 
Доношење решења о одређивању представника поднослаца изборних листа за одборнике у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав органа за спровођење избора
 
VI ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ
 
 
Подношење изборне листе за одборнике (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)
До 20. априла 2012. године у 24.00 часа
 
Повлачење изборне листе за одборнике (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)
До дана утврђивање збирне изборне листе
 
Проглашење изборне листе за одборнике (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) и достављање решења о проглашењу без одлагања (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)
Одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа од часа пријема – ако испуњава услове
 
Утврђивање збирне изборне листе за одборнике (члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним изборима)
До 25. априла 2012. године у 24.00 часова
 
Објављивање збирне изборне листе за одборнике у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 26. став 3. Закона о локалним изборима)
До 25. априла 2012. године до 24.00 часа
 
Увид у збирну изборну листу за одборнике и у документациује (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)
48. часова од објављивања
 
VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
 
 
Достављање обавештења бирачима о дану, месту и времену одржавања избора (члан 54. став 4. Закона о избору народних посланика)
До 30. априла 2012. године
 
Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)
До 03. маја 2012. године у 24.00 часова
 
Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика)
06. маја 2012. године од 07.00 до 20.00 часова
 
Увид у изборни материјал после спроведених избора (члан 32. Закона о локалним изборима)
До 10. маја 2012. године у 24.00 часова
 
VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
 
 
Утврђивање резултата гласања на бирачком метсту и предаја изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. Закона о локланим изборима)
Најкасније до 07. маја 2012. године до 04.00 часова
 
Утврђивање резултата гласања на бирачким местима од стране ОИК (члан 38. Закона о локалним изборима)
У року од шест часова од достављања извештаја са бирачких места
 
Расподела одборничких мандата од стране Општинске изборне комисије (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)
До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
 
Објављивање резултата избора у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 43. Закона о локалним изборима)
До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
 
IX ЗАШТИТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
 
 
Приговор општинској изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка (члан 52. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст који подносилац приговора сматра неправилним
 
Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)
У року од 48. часова од часа пријема приговора
 
Жалба против решења Општинске изборне комисије надлежном Управном суду (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од достављања решења
 
Достављање жалбе са списима надлежном Управном суду (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)
Одмах, а најкасније 12 часова од часа пријема жалбе
 
Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима
Најкасније у року од 48. часова од пријема жалбе са списима
 
X ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА  И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА
 
 
Додељивање мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије Општине Алибунар (члан 43. став 5. Закона о локалним изборима)
10 дана од дана објављивања укупних резултата избора тј. до 17. маја 2012. године
 
Издавање уверења о избору (члан 45. Закона о локалним изборима)
По додељивању мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије
 
Подношење извештаја Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима и потврђивање мандата новоизабраним одборницима (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 3. Закона о локалним изборима
По спровођењу избора

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-10/12-04
У Алибунару, 17. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

 

Пословник Општинске изборне комисије

На основу члана 15. Закона о локалним изборим („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 20. марта 2008. године доноси

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I УВОДЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.

Седиште Комисије је у Алибунару, у згради општине Алибунар, Трг слободе 4.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи два печата (један велики и један мали).

Велики печат је пречника 42мм са грбом Републике Србије у средини и следећим текстом исписаном у концентричним круговима око грба Републике Србије:

 • у спољном кругу: Република Србија
 • у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина
 • у следећем унутрашњем кругу: Општина Алибунар
 • у следећем унутрашњем кругу: Општинска изборна комисија
 • у следећем унутрашњем кругу: Алибунар

Печат је исписан на српском језику ћириличним писмом и латиничним писмом и на румунском језику и писму и словачком језику и писму.

Мали печат је пречника 28мм, истоветан као и велики печат и користи се  за оверу финансијске документације.

Велики печат поверава се секретару Општинске изборне комисије.

Мали печат поверава се належној финасијској служби – рачуноводству.

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.

Члан 5.

Комисију у сталном саставу чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, а у прошиерном саству по један члан представник подносиоца изборне листе који је поднео предлог кандидата за најмање две трећине изборне листе (за најмање 16 кандидата).

Члан 6.

Комисија има секретара кога именује Скупштина општине, који учествује у раду Комисије, без права одлучивања.

Члан 7.

Председник и секретар комисије имају заменике. Сви морају бити дипломирани правници.

Чланови Комисије имају заменике.

Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.

Члан 8.

Комисија решењем утврђује да подносилац изборне испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав овог органа даном проглашења изборне листе, истовремено са проглашењем изборне листе.

Решење о испуњењу, ондосно неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе Комисија доставља подносиоцу изборне листе на адресу коју означи подносилац изборне листе у року од 24 часа од часа доношења решења.

Представник подносиоца изборне листе постаје члан Комисије у проширеном саставу најкасније 24 часа од доношења решења.

Члан 9.

Састав Комисије објављује се у „Службеном листу општине Алибунар“

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 10.

Комисије у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака:

 1. стара се о законитости у спровођењу избора за одборнике;
 2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређењности бирача на бирачким местима и о доступности бирачких места бирачима;
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
 4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
 5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
 6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
 7. проглашава изборне листе;
 8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и и записнички их предаје бирачким одборима;
 9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
 10. подноси извештај Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима за одборнике;
 11. доставља министарству надлежном за послове локлане самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистистике податке о спорвођењу и резултатима избора за одборнике, непосолредно по завршетку избора;
 12. обавља и друге послове одређене прописима одређене прописима о избору одборника
 13. сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике;
 14. утврђује да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, у складу са законом;
 15. одрећује начин чувања и руковања изборним материјалом;
 16. издаје уверење о избору за одборника Скупштине општине Алибунар;
 17. решава по приговорима који су јој упућени;
 18. даје, по потреби, мишљења и обавештења у вези са применом закона и других прописа о избору одборника скупштине општине;

IV НАЧИН РАДА

Члан 11.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.

Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.

Члан 12.

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.

Рад Комисије је јаван.

Члан 13.

Комисија ради у седницама.

Седница Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу или, у захтеваном року, кад то предложи најмање трећина чланова Комисије.

У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици.

Члан 14.

Позив за седницу Комисје, са предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије и њиховим заменицима, по правилу у писменом облику, најдоцније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на други одговарајући начин. О позивању телефоном саставља се службена забележба о обављеном телефонском позиву.

Изузетно, позив за седницу Комисије са предлогом дневног реда може се доставити и у краћем року, при чему је председник Комисије дужан да на почетку седнице образложи такав постпак.

О достављању позива за седницу и обавештавање путем телефона или на други начин стара се секретар Комисије.

Члан 15.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.

Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.

Председник (заменик председника) и чланови комисје са правом гласа на седници, у сталном и проширеном саставу, имају право да издвоје своје мишљење о појединим питањима из надлежности рада Комисије. Издвојено мишљење уноси се изравно у записник. Члан Комисије који је издвоји мишљење своје издвојено мишљење изравно диктира у записник и потписује га посебно.

Право да у својству члана комисије учествује у раду седнице, даје предлоге  и гласа има председник комисије и чланови комисије у сталном и проширеном саставу, а њихови заменици само у њиховом одсуству.

Члан 16.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ могу пружити стручни радници.

Комисија може, по потреби, задужити поједине чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и предлаже јој одговарајућа решења.

Члан 17.

Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу.

Саопштење за јавност даје предсеседник Комисије, заменик председника Комисије, секретар Комисије и заменик секретара Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.

Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати председник или заменик председника Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.

Члан 18.

У остваривању својих задатака Комисије, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.

О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора, и на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.

Стручно мишљење из предходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.

Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора и свим подносиоцима изборних листа, на адресу означену на предлогу овлашћеног подносица изборне листе.

Члан 20.

Када је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, надлежном окружном суду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 21.

У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређењна Законом  локланим изборима и другим законима који се сходно примењују, сходно се примењује Закон о општем управном поступку.

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 22.

Средства за рад органа за споровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују се у буџету општине Алибунар.

Члан 23.

Чланови Комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.

Висину трошкова за рад у Општинској изборној комисији, Комсија одређује посебном одлуком.

Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и 23. став 2. су председник и секретар Комисије.

Члан 24.

Општинска управа општине Алибунар обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом и одлуком о организацији општинске управе.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 25.

На седници Комисије врши се аудио-снимање седнице и записник о раду Комисије.

Записник садржи главне податке о раду Комисије на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о резултатима гласања по појединим питањима.

О вођењу и чувању засписника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.

Записник потписују председник и секрета Комисије.

Пре усвајања, записник се може користити само по одобрењу председника Комисије.

Члан 26.

Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалом и руковање тим материијалом, у складу са законом.

Члан 27.

У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документације (архивска грађа Комисије), са којом се постпа у складу са прописима.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим Пословником, могу се уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.

Члан 29.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:013-2-2/12-04
У Алибунару, 16. марта 2012. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Биљана Враговић с р.

Video galerija

 
Agresivnija kampanja Deliblatske Peščare  
   
 
Stočarima poklonjene junice  
   
 
Razgovor sa povodom  
   

Državna uprava

I ORGANI DRŽAVNE UPRAVE

Ministarstva i organi uprave u sastavu ministarstava

1. MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

2. MINISTARSTVO ODBRANE

 • Inspektorat odbrane
 • Vojna služba bezbednosti
 • Vojno-obaveštajna služba


3. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

4. MINISTARSTVO FINANSIJA

 • Uprava carina
 • Poreska uprava
 • Uprava za igre na sreću
 • Uprava za trezor
 • Uprava za javni dug
 • Uprava za duvan
 • Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Uprava za slobodne zone
 • Devizni inspektorat


5. MINISTARSTVO PRAVDE

 • Uprava za izvršenje zavodskih sankcija
 • Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom


6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 • Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Uprava za veterinu
 • Uprava za zaštitu bilja
 • Republička direkcija za vode
 • Uprava za šume
 • Uprava za agrarna plaćanja
 • Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
 • Uprava za poljoprivredno zemljište


7. MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 • Direkcija za mere i dragocene metale


8. MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

9. MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

10. MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

11. MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

 • Republička direkcija za robne rezerve


12. MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

13. MINISTARSTVO PROSVETE

14. MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

15. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

 • Uprava za biomedicinu


16. MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

17. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 • Uprava za rodnu ravnopravnost
 • Inspektorat za rad
 • Uprava za bezbednost i zdravlje na radu


18. MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

 • Agencija za zaštitu životne sredine


19. MINISTARSTVO KULTURE

20. MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

21. MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

22. MINISTARSTVO VERA

23. MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

24. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

II POSEBNE ORGANIZACIJE

1. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
2. REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ
3. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
4. REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
5. REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
6. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
7. REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET
8. CENTAR ZA RAZMINIRANJE
0. ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
10. DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNJE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT“
11. GEOMAGNETSKI ZAVOD
12. ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
13. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
14. REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD
15. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
16. AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
17. BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA
18. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
19. DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE
20. AGENCIJA ZA RUDARSTVO
21. DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

III SLUŽBE VLADE

1. GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
2. KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA
3. KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
4. STALNA KANCELARIJA VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU
5. STALNA KANCELARIJA VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU
6. SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA
7. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA
8. AVIO-SLUŽBA VLADE
9. KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
10. KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA
11. KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST
12. KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE
13. CENTRALNI REGISTAR OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE – POSLODAVACA I OSIGURANIKA

IV
1. UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

V
1. KABINET PREDSEDNIKA VLADE
2. KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE – ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE
3. KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE JOVANA KRKOBABIĆA
4. KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE MLAĐANA DINKIĆA
5. KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE BOŽIDARA ĐELIĆA

VI UPRAVNI OKRUZI

1. SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
2. SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
3. SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
4. JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
5. ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
6. JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
7. SREMSKI UPRAVNI OKRUG
8. MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG
9. KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG
10. PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG
11. BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG
12. ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG
13. POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
14. BORSKI UPRAVNI OKRUG
15. ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG
16. ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG
17. MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG
18. RAŠKI UPRAVNI OKRUG
19. RASINSKI UPRAVNI OKRUG
20. NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG
21. TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG
22. PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
23. JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG
24. PČINJSKI UPRAVNI OKRUG
25. KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG
26. PEĆKI UPRAVNI OKRUG
27. PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG
28. KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG
29. KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

U K U P N O: 93

N A P O M E N E:

I - Ministarstva:

1-24 – Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 65/08 i 36/09-dr.zakon)
4 – Poreska uprava – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispr., 23/03-ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zakon, 62/06-dr.zakon, 63/06-ispr.dr.zakona, 61/07, 20/09 i 72/09-dr.zakon)
– Uprava za igre na sreću - Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr.zakon)
– Uprava za trezor – Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09)
– Uprava za javni dug - Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05)
– Uprava za duvan – Zakon o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 90/07)
– Uprava za sprečavanje pranja novca – Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 72/09)
– Uprava za slobodne zone – Zakon o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS”, broj 62/06)
– Devizni inspektorat – Zakon o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 62/06)
5 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija – Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 72/09)
– Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 97/08)
6 – Uprava za agrarna plaćanja – Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
– Direkcija za nacionalne referentne laboratorije – Zakon o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
– Uprava za poljoprivredno zemljište – Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)
15 – Uprava za biomedicinu – Zakon o transplantaciji organa („Službeni glasnik RS”, broj 72/09)
17 – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05)

II - Posebne organizacije:

1- 13 – Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 65/08 i 36/09-dr.zakon)
14 – Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08)
15 – Zakon o Republičkom seizmološkom zavodu („Službeni glasnik RS”, broj 71/94)
16 – Zakon o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, br. 18/92 i„Službeni list SRJ”, br. 42/02 – Odluka SUS)
17 – Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04)
18 – Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 42/02)
19 – Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS”, broj 125/04)
20 – Zakon o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 18/05)
21 – Zakon o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 101/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon i 34/06)
22 – Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 46/06)

III - Službe Vlade:

1 – Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 71/08)
2 – Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima („Službeni glasnik RS”, broj 75/05)
3 – Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, broj 126/07)
4 – Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu („Službeni glasnik RS”, broj 81/05)
5 – Uredba o osnivanju Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Boru („Službeni glasnik RS”, broj 81/05)
6 – Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 61/06- prečišćeni tekst i 3/08)
7 – Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05)
8 – Uredba o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06)
9 – Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07)
10 – Uredba o Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08 i 46/09)
11 - Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09)
12 – Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09)
13 – Uredba o osnivanju Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 45/08)

IV - Uprava za zajedničke poslove republičkih organa:

Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02, 13/04)

V - Kabinet predsednika i potpredsednika Vlade:

1 – Uredba o Kabinetu predsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05)
2 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05)
3 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i Odluka predsednika Vlade kojom ovlašćuje dr Jovana Krkobabića, potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja socijalno odgovorne politike („Službeni glasnik RS”, broj 68/08)
4 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i Odluka predsednika Vlade kojom ovlašćuje mr Mlađana Dinkića, potpredsednika Vlade za privredni razvoj, da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja ekonomske politike i politike privrednog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 68/08)
5 – Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i Odluka predsednika Vlade kojom ovlašćuje Božidara Đelića, potpredsednika Vlade da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik RS”, broj 70/08)

VI – Upravni okruzi (stručne službe)

1-29 – Uredba o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06)

U Beogradu,
24. februara 2010. godine

Registracija udruženja

Udruženja građana registruju se u Agenciji za privredne registre.

Udruženja građana koja su bila registrovana pre nego što je stupio na snagu propis kojim se udruženja registruju u Agenciji za privredne registre, imaju obavezu da izvrše doregistraciju u APR.

 
Naziv usluge

 
Registracija udruženja
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 

Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

 

Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

 

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).

 

Deo udruženja/saveza udruženja nema svojstvo pravnog lica.

 

Rad udruženja/saveza udruženja je javan.

 

Ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja/saveza udruženja

 

Upis udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije u Registar je doborovoljan.

 

Udruženje/savez udruženja stiče status pravnog lica danom upisa u Registar.

 

Registar udruženja sadrži podatke o udruženju/savezu udruženja i to: redni broj upisa; oblik organizovanja (udruženje ili savez); naziv udruženja, odnosno saveza;  skraćeni naziv udruženja, odnosno saveza; sedište i adresa udruženja, odnosno saveza; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja, odnosno saveza; datum osnivanja udruženja, odnosno saveza; privredna i druge delatnosti koje udruženje, odnosno savez neposredno obavlja; lično ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja, odnosno saveza; predviđeno vreme za koje se udruženje, odnosno savez osniva; matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) udruženja, odnosno saveza; članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu;  datum donošenja, odnosno izmena i dopuna statuta; podaci o statusnoj promeni; podaci vezani za likvidaciju udruženja, odnosno saveza; podaci vezani za stečaj udruženja, odnosno saveza; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada udruženja, odnosno saveza;  zabrana rada udruženja, odnosno saveza i prestanak udruženja, odnosno saveza; broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;   broj i datum donošenja rešenja o promeni podataka u Registru; broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra; napomena.

 

 
Gde i kako

 

Postupak upisa u Registar udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, pokreće se  podnošenjem uredno popunjene prijave za upis (upis usklađivanja, osnivanja, promena i brisanja podataka), predloženih dodataka uz prijave, propisane dokumentacije i dokaza o uplati naknade Agenciji za privredne registre (APR).

 

 
Korisni linkovi

 
 
Pravna podloga

 
 

 

VII Lokalna akciona grupa Alibunar

Učesnici u izradi Strategije Ruralnog Razvoja opštine Alibunar 2010-2014, po azbučnom redu:
 1. Arnautović Dragica, kuvarica, član Saveta MZ Banatski Karlovac
 2. Vidaković Vladan, udruženje pčelara „Bagrem“, član
 3. Dmitrović Mirko, udruženje pčelara „Bagrem“, član
 4. Đelkapić Vladimir, „Udruženje MSPP Banatski Karlovac“
 5. Đurađević Milutin,udruženje pčelara „Bagrem“, član
 6. Ereš Imre, udruženje pčelara „Bagrem“, član
 7. Jezdić Jasmina, udruženje „Unikat“
 8. Jezdić Mihajlo, Mpromotion, vlasnik
 9. Jovanović Dušan,predsednik SO Alibunar
 10. JovanovićIlija, „BK sirovine“, direktor
 11. Jovanović Milan, „Lider+ Banatski Karlovac“, predsednik
 12. Kempean Aneta, LAG Alibunar, koordinator
 13. Kovačević Mića, Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj
 14. Kračun Lučijan,udruženje pčelara „Bagrem“, predsednik
 15. Milenković Dragan, udruženje pčelara „Bagrem“, član
 16. Maksimović Zoran, MZ Vladimirovac, sekretar
 17. Nedeljkov Sanja, poljoprivredno gazdinstvo
 18. Nikolić Miroslav,šef kuhinje
 19. Petrović Živana, opština Alibunar, s.s. za zaštitu životne sredine
 20. Plakalović Aleksandar,Savet MZ Banatski Karlovac, predsednik
 21. Planojević Milan, udruženje pčelara „Bagrem“, član
 22. Ratković Dragan, opština Alibunar, administrator ICT sistema
 23. Rosić Ivica, Sekretarijata za privredu, javne službe i razvoj, sekretar
 24. Stefanović Milan, Lider+ BK, dipl. ing. voćarstva
 25. Stojimirov Sanja, poljoprivredno gazdinstvo
 26. Stojšin Dragoslav, Opštinsko veće, poljoprivreda i ruralni razvoj
 27. Stojšin Smiljka, poljoprivredno gazdinstvo
 28. Todosijević Vladimir,Lider+BK, član
 29. Cvetković Saša,Sekretarijat za inspekcijske poslove, sekretar

Spisak članova nije konačan. Revizije učesnika biće rađene šestomesečno.

Koordinator izrade strategije: Stefanović Ivana, MA

Naručilac izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Alibunar 2010-2014 u ime Lokalne Akcione Grupe i opštine Alibunar je Fond za razvoj opštine Alibunar, direktor Aleksandar Ristin.

Alibunar, februar 2010.

 

VI Finansijski okvir

U cilju uspešne implementacije, nosioci projekata će kombinovati različite izvore finansiranja, što će svakako zavisiti od tipa projekta.
 
Tip projekta
Potencijalni izvori finansiranja
Javna infrastruktura
Reciklažni centri, sistemi upravljanja otpadom, turistička infrastruktura Devojačkog bunara...
NIP
Fond za kapitalna ulaganja APV
Opštinski budžet
EU - IPA 2007 – 2013
Opštinski prihodi od poreza
Donacije država i različitih fondova (SDC, Japan, Norveška, USAID...)
Meki projekti
Razvojno uslužni projekti, obuke, informacije i promocija lokalnih proizvoda i usluga...
Fond za kapitalna ulaganja APV
Donacije država i različitih fondova (UNDP, SDC, Japan, Norveška, USAID...)
EU - IPA 2007 – 2013
Opštinski budžeti
EU – Programi preko-granične saradnje
Javno – privatni projekti
Poljoprivredne zone, klasteri, proširene socijalne usluge, ICT, obnovljivi izvori energije...
NIP
Fond za razvoj APV
Fond za kapitalna ulaganja APV
Opštinski budžeti
EU - IPA 2007 – 2013
Opštinski prihodi od poreza
Donacije država i različitih fondova (UNDP, SDC, Japan, Norveška, USAID...)
Privatni investitori

 

Detaljnija finansijska struktura će biti predstavljena u operativnim dokumentima koje će pripremati Fond za razvoj opštine Alibunar, LIDER+ Banatski Karlovac, i DEMOS+ Vladimirovac, koji će biti odgovorni za implementaciju strategije.

Izvoz

Postoji značajan trend porasta izvoza u Banatu. U proteklih 5 godina stopa izvoza Banata je za 55% viša nego 2002. godine. 59,01% ukupne robne razmene je izvoz. Banat je ostvario 200 miliona € suficita.

Ocenjuje se da je rast obima razmene u posmatranom periodu rezultat do sada obavljene privatizacije i restrukturiranja preduzeća, primene preferencijala u trgovini po osnovu ugovora o slobodnoj trgovini sa zemljama potpisnicama Pakta o stabilnosti, koje su u toku 2007. godine objedinjeni u jedinstveni CEFTA sporazum, kao i rasta javne i potrošačke tražnje.

Prehrambena, metalna, tekstilna kao, i hemijska i farmaceutska industrija raspolažu kapacitetima, kao i u nekolicini drugih podsektora: građevinarstvo, poljoprivreda i turizam čine osnovu izvoza Banata. Proizvodnja građevinskih materijala obuhvata nekoliko velikih proizvođača izolacionog materijala, cigle, crepa, keramičkih pločica i stakla. 

 

Lista kandidata za Savet MZ Alibunar

 1. Albreht Jakob – Paja; Penzioner; 65 godina; Alibunar; Vašarska 51
 2. Ardeljan Lavinel-Lavi; Poljoprivredni tehničar; 43 godine; Alibunar, Vuka Karadžića 7
 3. Arsović Aleksandar; Tv mehaničar; 56 godina; Alibunar; Bratstva i Jedinstva 3
 4. Babić Stanislav-Poštar; TT Monter; 58 godina; Alibunar, Žarka Zrenjanina 6
 5. Basarlić Milenko; Poljoprivrednik; 47 godina; Alibunar, Nemanjina 48
 6. Belđa Trajan – Tibi; Zidar; 42 godine; Alibunar; Save Munćana 15
 7. Belić Đurica; Hemijski tehničar; 40 godina; Alibunar; Mlinska 11
 8. Buzaš Saša-geometar; Geometar; 39 godina; Alibunar; Izvorska 28
 9. Vragović Mirko; Ekonomista; 46 godina; Alibunar; Nemanjina 33
 10. Vujović Slobodan – Boban; Ekonomista; 53 godine; Alibunar; Banatska 23
 11. Grujić Dejan; Inžinjer telekomunikacija; 38 godina; Alibunar; Vojvođanska 6
 12. Diklić Petar; Muški frizer; 55 godina; Alibunar; Mihajla Pupina 14
 13. Duluž Laurian – Lari; Diplomirani ekonomista; 54 godine; Alibunar; Vuka Karadžića 9
 14. Živku Adrian - Adi; Student prava; 24 godine; Alibunar; Vuka Karadžića 40
 15. Zdravković Predrag – Peca; Automehaničar-vozač; 36 godina; Alibunar; Lipovačka 6
 16. Ilić Grujica;Profesor; 52 godine; Alibunar; Vašarska 5
 17. Jakob Jonel – Meklaud; Trgovac; 56 godina; Alibunar; Žarka Zrenjanina 159
 18. Kračun Lučijan – Mikica; Inžinjer organizacije rada; 52 godine; Alibunar; Ž. Zrenjanina 38
 19. Kračun Zorica; Pravnik; 49 godina; Alibunar; Vašarska 8
 20. Kuzmanov Slobodan-Boban Veterinar; Doktor Vet. Medicine; 29 godina; Alibunar; Ž. Zrenjanina 76
 21. Lalić Ivan-Vanja; Ekonomista; 28 godina; Alibunar; Ž. Zrenjanina 3
 22. Lero Nenad; Saobraćajni tehničar; 22 godine; Alibunar; Vinogradarska 9
 23. Marina Marinel; Policajac; 47 godina; Alibunar; Save Munćana 3
 24. Milivojev Milan-Mile Šuster; Ekonomski tehničar; 47 godina; Alibunar; Mlinska 42
 25. Mihajlov Jovica – Kokica; Radnik; 39 godina; Alibunar; Pionirska 7
 26. Murgu Aurel; Zemljoradnik; 53 godine; Alibunar; Save Munćana 34
 27. Nika Merima; Ekonomski tehničar; 20 godina; Alibunar; Vuka Karadžića 99
 28. Olar Zarija; Profesor; 63 godine; Alibunar; Save Munćana 7
 29. Oparnica Milorad; Mašinski tehničar; 59 godina; Alibunar; Vojvođanska 9
 30. Petrović LJubinko – Čkalja; Penzioner; 67 godina; Alibunar; Ž. Zrenjanina 137
 31. Petrović Tatjana; Trgovac; 36 godina; Alibunar; Save Munćana 13
 32. Rajin Branislava; Ekonomista; 23 godine; Alibunar; Vinogradarska 17
 33. Rujan Mr. Zorel; Magistar Ekonomskih Nauka; 54 godine; Alibunar; Trg Slobode 20
 34. Sekulić Milan; Mesarski tehničar; 43 godine; Alibunar; Bratstva i jedinstva 43
 35. Stanču Lazarov Marija; Ekonomski tehničar; 53 godine; Alibunar; Prvomajska 41
 36. Stejskal Janković Živka; Preduzetnik; 55 godina; Alibunar; Bratstva i jedinstva 3
 37. Stingu Milan-Predsednik Golubara; Poljoprivrednik – stočar; 47 godina; Alibunar; Ž.Zrenjanina 83
 38. Todorović Saša – Duca; Penzioner; 37 godina; Alibunar; Vuka Karadžića 26
 39. Trifu Marinel – Bješa; Poljoprivredik; 26 godina; Alibunar; Vuka Karadžića 34
 40. Tubić Željko; Kuvar; 25 godina; Alibunar; Nemanjina 39
 41. Hornjak Miša; Radnik; 47 godina; Alibunar; Žarka Zrenjanina 8/11
 42. Cvetković Đorđe-Đole; Viši fizioterapeut; 27 godina; Alibunar; Železnička 91
 43. Ćirić Marko; Student; 24 godine; Alibunar; Zmaj Jovina 8
 44. Ćirjanić Velibor-Ćira; Inžinjer Poljoprivrede; 42 godine; Alibunar; Zimska 8
 45. Čolić Mile – DŽale; Vozač; 46 godina; Alibunar; Mlinska 32
 46. Čukić Dragomir; Penzioner; 65 godina; Alibunar; Vašarska 5.

 

BIRA SE PETNAEST (15) ČLANOVA SAVETA
GLASA SE ZA PETNAEST (15) KANDIDATA ZAOKRUŽIVANJEM REDNOG BROJA ISPRED IMENA KANDIDATA

IZBORNA KOMISIJA MESNE ZAJEDNICE ALIBUNAR

Fond za razvoj Opštine Alibunar

Fond za razvoj opštine Alibunar (u daljem tekstu: Fond) osnovan je odlukom Skupštine opštine Alibunar 31.12.2002. radi prikupljanja sredstava u cilju razvoja funkcija opštine Alibunar kao lokalne samouprave, razvoja civilnog sektora i razvoja privatno-javnih partnerstava.

Delatnosti Fonda:

 • Realizacija Strategije održivog razvoja opštine Alibunar i Programa razvoja;
 • Prikupljanje i učestvovanje u izradi predloga projekata za realizaciju programa razvoja;
 • Obezbeđivanje razvojnih sredstava domaćih i inostranih donatora i suinvestitora;
 • Pružanje tehničkih i finansijskih usluga u implementaciji projekata;
 • Tehnički i finansijski nadzor i izveštavanje o implementaciji projekata;
 • Obezbeđivanje realizacije prihvaćenih projekata;
 • Posredovanje u kontaktima sa potencijalnim investitorima i donatorima;
 • Sakupljanje i distribucija svih neophodnih informacija u vezi sa realizacijom Programa razvoja i projekata, i
 • Ostvarivanje svih ostalih aktivnosti vezanih za realizaciju Strategije i Programa razvoja opštine Alibunar.

Sedište Fonda je u Alibunaru, Trg Slobode 4.

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Sredstva kojima posluje Fond:

 1. Sredstva iz budžeta opštine Alibunar
 2. Sredstva iz budžeta AP Vojvodine
 3. Sredstva drugih fondova, domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica kao partnera u realizaciji projekata
 4. Sredstva komercijalnih, vladinih i nevladinih organizacija kao partnera u realizaciji projekata
 5. Kamata na oročena i deponovana sredstva po viđenju kod banaka i drugih finansijskih organizacija
 6. Donacije
 7. Sredstva od privatizacije
 8. Drugi prihodi koje fond ostvari.

Organi Fonda: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Upravni odbor

Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor.
Upravni odbor imenuje Skupština opštine na period od 4 godine.
Upravni odbor ima predsednika i 4 člana.
Predsednik i 2 člana su predstavnici opštine Alibunar, a 2 člana su predstavnici organizacija koje finansiraju razvojne programe na teritoriji opštine Alibunar. 

Upravni odbor Fonda:                

 • Prati realizaciju Strategije i Programa razvoja opštine, u okviru nadležnosti Fonda,
 • Predlaže Opštinskom veću kandidata za direktora fonda,
 • Verifikuje proces odobrenja projekata,
 • Odobrava sprovođenje projekata prema raspoloživim sredstvima,
 • Odlučuje o oročavanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija,
 • Odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih finansijskih organizacija,
 • Donosi Pravila Fonda, Poslovnik o radu Upravnog odbora, finansijski plan i završni račun,
 • Odlučuje o svim drugim pitanjima vezanim za korišćenje i usmeravanje sredstava Fonda.
Upravni odbor Fonda donosi Pravila na koja saglasnost daje Skupština opštine.
Pravilima Fonda se bliže reguliše: delatnost Fonda, delokrug rada Upravnog odbora, način sticanja i korišćenja sredstava Fonda i druga pitanja od značaja za rad Fonda.
Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda donosi, na prvoj sednici, Upravni odbor Fonda.
Poslovnikom se bliže određuje način rada i odlučivanja na sednicama Upravnog odbora Fonda.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda imenuje i razrešava Skupština opštine Alibunar.
Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih se jedan imenuje za predsednika. Tri člana određuje Skupština opštine Alibunar, a dva Upravni odbor Fonda.
Nadzorni odbor nadzire poslovanje Fonda, i daje mišljenje o godišnjem izveštaju i završnom računu.
O rezultatima nadzora, Nadzorni odbor izveštava Upravni odbor Fonda i izvršni organ Skupštine opštine Alibunar.
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Direktor fonda

Direktor Fonda predstavlja Fond i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Fonda.
Direktora imenuje Opštinsko veće na period od četiri godine.
Direktor odgovara za zakonitost rada Fonda.
Knjigovodstvene i druge finansijske poslove Fonda obavlja odeljenje Opštinske uprave nadležno za finansijske poslove.

 

Одлука о финансирању редовног рада политичких странка које имају одборнике у Скупштини оптине Алибунар изабраних на изборима за одборнике Скупштине општине од 06. маја 2012. године из средстава јавних ивора – буџета општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности (''Службени гласник РС'', бр. 43/2011) и члана 45. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012), Савет за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар на седници од 28.02.2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЈАВНИХ ИЗВОРА –
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
         Утврђује се да следеће политичке партије и коалиције политичких партија имају одборнике у Скупштини општине Алибунар који су изабрани на изборима за одборнике Скупштине општине, одржаним 06. маја 2012. године:
 1. Демократска странка – Борис Тадић;
 2. Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић;
 3. Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић;
 4. Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак;
 5. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.
Члан 2.
         Утврђује се да у Скупштини општине Алибунар нема представника странака националних мањина.
 
Члан 3.
         Средства из јавних извора, односно буџета Општине Алибунар, која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката (политичких странака и коалиција политичких странака) чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општина Алибунар одређују се на нивоу 0,15% расхода буџета Општине Алибунар за 2014. годину.
 
Члан 4.
         Средства из члана 3. ове Одлуке расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у Скупштини општине Алибунар, сразмерно броју гласова ограчунати на начин прописа у ставу 2. овог члана.
         Број гласова политичких субјеката који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи се коефицијентом 1.
         Средства политичког субјекта који је на изборима наступао као коалиција деле се према коалиционом споразуму.
         У Скупштини општине Алибунар нема политичких субјеката који су освојили мање од 5% важећих гласова.
 
Члан 5.
         Према Извештају о раду Општинске изборне комиисје на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини општине Алибунар одржаних 06. маја 2012. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2012), политички субјекти који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар освојили су следећи број важећих гласова:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 4477 гласова или 39,20%;
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 1742 гласа или 15,25%;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 1417 гласова или 12,41%;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак – 933  гласа или 8,17%;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 858 гласова или 7,51%.
 
Члан 6.
         На основу Одлуке о буџету општине Алибунар, са усвојеним изменама и допунама, за финансирање редовне делатности политичких субјеката који имају одборнику у Скупштини општине Алибунар предвиђено је укупно 1.106.332,00 динара.
         Обзиром да је Законом о финансирању политичких активности прописано да исти ступа на снагу од 01. јула 2012. године, примењујући наведени Закон за период јануар-децембар 2014. године, утврђује се да политички субјекти имају право на следећи проценат од средстава предвиђениих за финансирање политичких субјеката и то:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 47,49%
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 18,48%;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 15,03%;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –9,90%;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 9,10%
 
износ за финансирање редовне делатности и то:
 
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 525.397,00 динара
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 204.450,00 динара;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 166.282,00 динара;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –109.527,00 динара;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 100.677,00 динара.
 
Члан 7.
         Чланом 17. Закона о финансирању политичких активности прописано је да ће се исплата вршити сваког месеца, до 10. дана у месецу за претходни месец. Из тога произилази да ће се месечни износи исплатити за месеце: јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар из средстава буџета Општине Алибунар за 2014. годину, док ће се припадајући износ за месец децембар 2014. године исплатити из средстава буџета Општине за 2015. годину у Законом прописаном року.
         На основу претходног става, из средстава буџета Општине Алибунар за 2014. годину политичким субјектима биће исплаћени, закључно са 31. јануаром 2015. године, следећи износи:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – месечно: 43.783,00 динара;
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – месечно: 17.037,00 динара;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић –месечно: 13.857,00 динара;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –месечно:9.127,00 динара;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – месечно: 8.389,00 динара.
 
Члан 8.
         Уплата средстава по овој Одлуци вршиће се на достављене рачуне политичких субјектата за које је утврђено да имају право на средства за редовну делатност.
 
Члан 9.
         Обавезују се политички субјекти да у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке Општинској управи Алибунар, Одељењу за финансије доставе следећу документацију:
1.   уговор са пословном банком или копију депо картона ради увида у број жиро рачуна,
2.   кочију решења о разврставању (матични број),
3.   копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).
 
Члан 10.
         Уплата припадајућих средстава извршиће се након достављања документације из претходног члана ове Одлуке.
 
Члан 11.
         За извршење ове Одлуке задужује се Општинска управа општине Алибунар, Одељење за финансије.
 
Члан 12.
         На основу ове Одлуке председник скупштине општине и председник општине донеће решење о исплати средстава политичким субјектима наведеним у овој Одлуци.
 
Члан 13.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 06-20/2014-06-01
Датум: 28.02.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Пуниша Џелебџић, с.р.

Решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007)и члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 50. седници одржаној дана 06. марта 2014. године донело
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунарпрема Одлуци о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, бр. 464-2/14-06 од06. марта 2014.г.(у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1)  Цветана Радуловић Кожокари - председник Комисије;
2)  Драгана Коматина - заменик председника Комисије;
3)  Сања Жебељан - члан Комисије;
4)  Зоран Паровић - заменик члана Комисије;
5)  Коса Николић - члан Комисије;
6)  Сима Чортан - заменик члана Комисије.
           

Задатак Комисије из става 1. овог Решења је да у складу са позитивним прописима Републике Србије и Општине Алибунар предузме потребне радње ради прикупљања понуда јавним огласом, састављање предлога избора најповољнијег понуђача и састављање предлога уговора о закупу, који ће са најповољнијим понуђачем закључити у име Општинског већа општине Алибунар председник Општине, или друго лице које Општинско веће овласти.

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатака из става 2. овог Решења одмах по образовању.

За свој рад Комисија одговара Општинском већу, којој је дужна да поднесе извештај о спроведеном поступку најкасније 3 дана по окончању поступка прикупљања понуда.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-24/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р

Решење о демонтирању и инсталирању на новим локацијама сирена, опреме, средстава и уређаја из система за јавно узбуњивање на територији општине Алибунар

На основу члана 34. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар по Закључку бр. 06-2/2014-06 од 21.02.2014.г., Општинско веће општине Алибунар на 49. седници одржаној дана 24. фебруара 2014.г. доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДЕМОНТИРАЊУ И ИНСТАЛИРАЊУ НА НОВИМ ЛОКАЦИЈАМА
СИРЕНА, ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА ИЗ СИСТЕМА
ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    У насељеним местима Банатски Карловац и Иланџа извршити демонтирање сирена, опреме, уређаја и средстава система за јавно узбуњивање са постојећих локација и то:
1)    у Банатском Карловцу у ул. Немањина бр. 139, са дехидрационе станице;
2)    у Иланџи у ул. Михајла Пупина бр. 22, са зграде Ватрогасног дома.
2.    Демонтиране сирене, опрему, средства и уређаје из система за јавно узбуњивање на територији Општине Алибунар инсталирати на новим локацијама, и то на зградама месних заједница у насељеним местима Банатски Карловац и Иланџа.
3.    О реализацији овог Решења стараће се начелник Општинске управе општине Алибунар.
4.    Решење доставити начелнику Општинске управе општине Алибунар, Месној заједници Банатски Карловац и Месној заједници Иланџа.
5.    Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:217-1/2014-06
Датум: 24. фебруар 2014.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић,с.р.

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2014.г.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетосмој седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2014. годину износи 5.000.000,00 динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину за следеће области:

·        Активности Локалних акционих група (ЛАГ) -јачањесарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора,

·        социјалне заштите,

·        борачко-инвалидске заштите,

·        заштите лица са инвалидитетом,

·        друштвене бриге о деци,

·        подстицања наталитета,

·        помоћи старима,

·        здравствене заштите,

·        заштите и промовисања људских и мањинских права,

·        заштите интерно расељених и избеглих лица,

·        образовања,

·        неформалног образовања,

·        науке,

·        одрживог развоја,

·        заштите потрошача,

·        програми и пројекти за младе,

·        екологије,

·        заштите животне средине и здравља грађана,

·        подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.),

·        културне баштине,

·        неговања историјских тековина,

·        за развој културно-уметничког стваралаштва,

·        активности пензионерских организација,

·        афирмирања равноправности полова,

·        других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Алибунар и афирмацији грађанског активизма.

           Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације.

           Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности програма/пројекта.

           Невладина организација може учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта.

           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може конкурисати за средства по овом позиву.

           Критеријуми за оцењивање:

1)    усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,

2)    остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,

3)    одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,

4)    сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-      Образац пријаве,

-      Биографију координатора програма,

-      Фотокопију решења о упису организације у Регистар,

-      Фотокопију оснивачког акта (статута).

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 063/11-49-931, Александар Плакаловић, члан Општинског већа.

           Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

           Напомена: непотупне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-49/14-06

Датум. 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 28. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), члана 55. тачка 2. и члана 58. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетседмој седници одржаној дана 28. јануара 2014. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Члан 1.

            У Правилнику о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013), члан 3. став 2. мења се и гласи:

            ''Путем редовник конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету Општине Алибунар на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из члана 4. овог Правилника 10% планираних и расположивих средстава''.

 

Члан 2.

            Члан 4. Правилника мења се и гласи:

            ''Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

-      инвестиционе радове на црквеним објектима,

-      обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

-      обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,

-      уређење и ревитализација простора верских гробаља,

-      изградњу и обнову капела,

-      обнову икона, верских и сакралних предмета,

-      стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

-      обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

-      санирање влаге на црквеним зидовима,

-      изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

-      организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

-      организовање црквених манифестација,

-      научна истраживања везана за цркву,

-      објекте верског карактера кои се налзе на територији општине Алибунар''.

 

Члан 3.

           Члан 7. Правилника мења се и гласи:

            ''Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, чију садржину утврђује Комисија, а који се налази на званичној интернет страници општине Алибунар''.

 

Члан 4.

             Члан 11. став 1. тачка 4. Правилника мења се и гласи:

      ''4. аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за заштиту споменика културе, или ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар)''.

 

Члан 5.

             Члан 14. став 3. Правилника мења се и гласи:

             ''Корисник средстава је у обавези да најкасније до 31. јануара наредне године поднесе Комисији извештај о наменски утрошеним средствима, са пратећом документацијом.''

 

Члан 6.

             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-45/14-06

Датум: 28. јануар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси
 
И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2013. ГОДИНУ
 
Члан 1.
         У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину („Службени лист општине Алибунар“, број32/2013) грешком је у члану3. (табела: ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПО БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР), у оквиру економске класификације 712110 – Порез на фонд зарада, колона 3 - Износ, грешком уписан износ: ''12.000.000'', а треба да стоји: ''12.000''. Такође, у следећем реду који се зове: ''СВЕГА КОНТО 712'' уместо: ''12.000.000'' треба да стоји: ''12.000''.
 
Члан 2.
          У члану 6. (табела) Одлуке, у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.5 – Фонд за развој општине Алибунар, функција 474, позиција 122, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у колони 10 – ''Укупно средства'', грешком је уписан број: ''6.750.000'', а треба да стоји: ''7.380.000''.
          По извршеној исправци из претходног става, наведена табела у делу који се односи на главу 3.5. треба да изгледа овако:
 
 
3.5
 
 
 
 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
 
 
 
474
 
 
 
Вишенаменски развојни пројекти
 
 
 
 
 
 
120
421
01
Стални трошкови
420.000
 
420.000
 
 
 
121
422
01
Трошкови путовања
105.000
 
105.000
 
 
 
122
423
01
Услуге по уговору
7.380.000
 
7.380.000
 
 
 
123
424
01
Специјализоване услуге
30.000
 
30.000
 
 
 
124
425
01
Текуће поправке и одржавање
50.000
 
50.000
 
 
 
125
426
01
Материјал
950.000
 
950.000
 
 
 
126
512
01
Машине и опрема
225.000
 
225.000
 
 
 
 
 
 
Извор финансирања за функцију    474
 
 
 
 
 
 
 
 
01
Приходи из буџета
9.160.000
 
9.160.000
 
 
 
 
 
 
Укупно функција 474
9.160.000
 
9.160.000
 
 
 
 
 
 
Укупно глава 3.5
9.160.000
 
9.160.000
 
Члан 3.
         Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се за буџетску 2013. годину, односно од 01. јануара 2013. године.
 
Члан 4.
         Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-158/2013-06-01
Датум: 20. децембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Програм пословања и финансијски план Спортског савеза општине Алибунар за 2014. годину

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

А Л И Б У Н А Р

ДАНА: 22.11.2013.

 

ИЗДВАЈАЊЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

У 2014. ГОДИНУ

 

ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ СТАВКАМА:

1.    СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР...................................................... 3.200.000,00

2.    РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ СПОРТ.КЛУБОВА И ГРАНСКИХ САВЕЗА.............  9.200.000,00

3.    ШКОЛСКИ СПОРТ...............................................................................................    300.000,00

4.    СПОРТ ЗА СВЕ (рекреативни спорт, спорт за особе са инвалидитетом)......     150.000,00

5.    СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР...............................................................................................................................    900.000,00

6.    СПОРТСКИ ЛЕКАР..............................................................................................    150.000,00

7.    СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ (одржавање спортских објеката, свлачионица ..)......  1.100.000,00

15.000.000,00

 

 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

1.    Из буџета планирано.............................................................................................  900.000,00

 

РАСХОДИ:

1.    Организација спортских турнира..........................................................................  487.000,00

2.    Наградни фонд.......................................................................................................  290.000,00

3.    Организација (мреже, лопте...).............................................................................  123.000,00

900.000,00

 

 

М А Н И Ф Е С Т А Ц И Ј Е

 

БАН.КАРЛОВАЦ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР – ШАХ

ОРГАНИЗАЦИЈА

10.000,00

2.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР – ФУДБАЛ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

15.000,00

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

ОДБОЈКА

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

20.000,00

10.000,00

10.000,00

4.

УСКРШЊИ ТУРНИР – МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

4.000,00

5.000,00

5.

ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

6.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

100.000,00

 

АЛИБУНАР

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

ТУРНИР У ШАХУ

ПЕХАРИ

10.000,00

2.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

КОШАРКА

РУКОМЕТ

ФОЛКЛОР

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ/ПЛАКЕТЕ

ПЕХАРИ/ПЛАКЕТЕ

20.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

85.000,00

 

ДОБРИЦА

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ТУРНИР

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

НОВИ КОЗЈАК

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ТУРНИР

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ИЛАНЏА

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

РУКОМЕТ

КОШАРКА

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

42.000,00

 

СЕЛЕУШ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

12.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

42.000,00

 

ЛОКВЕ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ЈАНОШИК

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ВЛАДИМИРОВАЦ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

МЕЂУНАРОДНИ КАРАТЕ ТУРНИР

ПЕХАРИ, МЕДАЉЕ

50.000,00

3.

МЕМОРИЈАЛ РУКОМЕТ

ПЕХАРИ

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – МАЛИ ФУДБАЛ

 

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

РУКОМЕТ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

120.000,00

 

Алибунар,

Дана: 22.11.2013.год.

 

Председник У.О.

Дрндарски Синиша, с.р.

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За 2014. годину

 

Планирани ПРИХОДИ за 2014. годину

 

 

 

Укупно

1.

Средства буџета СО Алибунар за 2014.год.

3.200.000,00

 

СПОРТСКИ САВЕЗ

3.200.000,00

а.

Плате и додаци запослених за 3 радника

1.970000,00

б.

Социјални доприноси на терет послодавца

352.675,00

ц.

Стални трошкови:

220.000,00

 

-      Трошкови платног промета

-      Ел.енергија

-      Природни гас

-      Комуналне услуге

-      Телефонски трошкови

-      Интернет и слично

-      ПТТ

30.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

д.

Услуге по уговору

100.000,00

е.

Текуће поправке и одржавање

50.000,00

ф.

Материјал

120.000,00

г.

Трошкови путовања

150.000,00

х.

Машине и опрема

70.000 ,00

и.

Надокнада члановима Управног одбора

167.325,00

 

Планирани укупни приход за 2014. годину

3.200.000,00

 

 

Планирани РАСХОДИ за 2014. годину

 

           Из усвојених средстава буџета СО Алибунар за 2014. годину

1.

Рекапитулација расхода за запослене раднике

УКУПАН ИЗНОС ЗА 12 МЕСЕЦИ

А.

БРУТО ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИМА

Х 12 МЕСЕЦИ

1.970.000,00

Б.

Допринос за пензијско и инвалидско осиг.на терет послодавца х 12 месеци    11%

216.700,00

В.

Допринос за здравствено осигурање х 12 месеци

6,15% на терет послодавца

121.200,00

Г.

Допринос за осигурање од незапослености х 12 месеци          0,75%

14.775,00

Д.

УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА Х 12 МЕСЕЦИ

2.322.675,00

2.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

220.000,00

 

-      Трошкови платног промета

-      Ел.енергија

-      Природни гас

-      Комуналне услуге

-      Телефонски трошкови

-      Интернет и слично

-      ПТТ

30.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

3.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

150.000,00

4.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

 

-      Котизација и чланарине

-      Обрачун зарада

-      Услуга одржавања сајта

-      Услуге копирања

-      Репрезентација

-      Семинари

15.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

5.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

50.000,00

6.

МАТЕРИЈАЛ

120.000,00

 

-      Канцеларијски материјал

-      Стручна литература

-      Материјал за спорт

50.000,00

20.000,00

50.000,00

7.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

70.000,00

 

-      Рачунарска опрема

-      Штампачи

40.000,00

30.000,00

8.

НАДОКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА

                       (Путни трошкови)

167.325,00

 

УКУПНИ РАСХОДИ

3.200.000,00

 

УПРАВНИ ОДБОР

СПОРТСКОГ САВЕЗА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Синиша Дрндарски, с.р.

Izborne liste 2012

REDNI BROJ: 1

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Demokratska stranka

NAZIV IZBORNE LISTE: DEMOKRATSKA STRANKA – Boris Tadić

 1. Neđeljko Konjokrad, 1964. godine, preduzetnik iz Ilandže,
 2. Dušan Jovanović, rođen 1975. godine, inženjer mašisntva iz Banatskog Karlovca,
 3. Dragana Komatina, rođena. 1975, diplomirani pravnik iz Vladimirovca
 4. Đorđe Cvetković, rođen 1982. godine, viši fizioterapeut iz Alibunara,
 5. Dimitrije Pinku, rođen 1942, zemljoradnik iz Nikolinaca
 6. Mariana Ardeljan, rođena 1973, ekonomski tehničar iz Lokava
 7. Đorđe Stojan, rođen 1973, poljoprivredni tehničar iz Vladimirovca
 8. Aleksandar Plakalović, rođen 1973, automehaničar iz Banatskog Karlovca
 9. Dragana Tomić, rođena 1979, ekonomski tehničar iz Alibunara
 10. Oktavijan Otonoga, rođen 1974, doktor medicine iz Seleuša
 11. Nenad Obradović, rođen 1986, poljoprivredni tehničar iz Vladimirovca,
 12. Rodika Almažan, rođena 1965, profesor istorije iz Alibunara,
 13. George Rošu, rođen 1964, poljoprivrednik iz Vladimirvca,
 14. Puniša Dželebdžić, rođen 1958, ekonomista iz Banatskog Karlovca,
 15. Nadežda Ružojčić, rođena 1973, ekonomski tehničar iz Banatskog Karlovca
 16. Đurica Gligorijev, rođen 1955, diplomirani ekonomista iz Alibunara,
 17. Sava Golubov, rođen 1959, poljoprivrednik iz Ilandže,
 18. Emanuela Pod, rođena 1979, krojač iz Vladimirovca,
 19. Darko Čekerevac, rođen 1974, profesor iz Banatskog Karlovca,
 20. Milan Kotruc, rođen 1964, električar iz Janošika,
 21. Dinka Daždea Kožokar, rođena 1957, doktor medicine iz Lokava,
 22. Milovan Marilov, rođen 1953, poljoprivredni tehničar iz Dobrice,
 23. Pera Mohan, rođen 1972, doktor veterine iz Lokava

REDNI BROJ: 2

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Demokratska stranka Srbije

NAZIV IZBORNE LISTE: „DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE VOJISLAV KOŠTUNICA“ – Zlatan Vujnović

 1. Zlatan Vujnović, rođen 1960. godine, ekonomski tehničar iz Alibunara
 2. Vojislav Diklić, rođen 1960, godine, službenik iz Novog Kozjaka
 3. Kristina Kerčoban, rođena 1981. godine, student iz Ilandže,
 4. Sergije Simonović, rođen 1959. godine, radnik iz Banatskog Karlovca
 5. Pavel Stanjo, rođen 1962. godine, inženjer elektronike iz Janošika
 6. Albina Vukailović, rođena 1962. godine, nastavnik razredne natave iz Banatskog Karlovca
 7. Saša Poštin, rođen 1967. godine, radnik iz Dobrice,
 8. Miodrag Bratić, rođen 1954. godine, radnik iz Seleuša,
 9. Vioreaua Obradović, rođena 1969. godine, domaćica iz Alibunara,
 10. Simo Počuča, rođen 1953. godine, autolimar iz Vladimirovca,
 11. Dejan Grujić, rođen 1971. godine, inženjer telekomunikacija iz Alibunara,
 12. Milijana Mladenović, rođena 1992. godine, tehničar za idnustrijsku farmacetsku tehnologiju iz Banatskog Karlovca,
 13. Jon Ivašku, rođen 1968. godine, profesor razrdne nastave iz Vladimirovca,
 14. Dragiša Čančarević, rođen 1961. godine, ekonomista iz Banatskog Karlovca,
 15. Mirjana Petrović, rođena 1959. godine, ekonomsita iz Banatskog Karlovca,
 16. Slobodan Glumac, rođen 1982. godine, vozač iz Vladimirovca,
 17. Grujica Ilić, rođen 1956. godine, profesor iz Alibunara,
 18. Gorica Trifon, rođena 1956. godine, domaćica iz Nikolinaca,
 19. Radiša Tomić, rođen 1971. godine, mašinbravar iz Banatskog Karlovca,
 20. Nenad Lero, rođen 1987. godine, tehničar drumskog saobraćaja iz Alibunara,
 21. Milica Duka, rođena 1987. godine, student iz Vladimirovca,
 22. Svetozar Kračunov, rođen 1969. godine, mehaničar iz Ilandže,
 23. LJudmila Ustić, rođena 1976. godine, student iz Vladimirovca

REDNI BROJ: 3

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Liga socijaldemokrata Vojvodine

NAZIV IZBORNE LISTE: LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE – Nenad Čanak

 1. Aurel Murgu, rođen 1956. godine, poljoprivrednik iz Alibunara
 2. Petar Sfera, rođen 1968, godine, zemljoradnik iz Lokava
 3. Dorina Olar, rođena 1958. godine, ekonomski tehničar iz Alibunara
 4. Željko Dodik, rođen 1968. godine, radnik iz Ilandže
 5. George Erina, rođen 1969. godine, poljorivrednik iz Vladimirovca
 6. Biljana Privracki, rođena 1977. godine, trgovac iz Janošika
 7. Dorel Baba, rođen 1963. godine, nastavnik iz Seleuša,
 8. Lorian LJuba, rođen 1989. godine, poljoprivrednik iz Nikolinaca,
 9. Marija Marković, rođena 1989. godine, student iz Banatskog Karlovca,
 10. Željko Stajić, rođen 1981. godine, radnik iz Dobrice,
 11. Monika Lacku, rođena 1977. godine, trgovac iz Alibunara,
 12. Jon Sfera, rođen 1959. godine, radnik iz Lokava,
 13. Alekandar Cincar, rođen 1978. godine, radnik iz Novog Kozjaka,
 14. Virdžil Penca, rođen 1969. godine, radnik iz Vladimirovca,
 15. Dijana Stanču, rođena 1986. godine, domaćica iz Lokava,
 16. Marijus Popa, rođen 1968. godine, nastavnik iz Seleuša,
 17. Kristina Abadžija, rođena 1988. godine, radnik iz Lokava,
 18. Viorel Žarkov, rođen 1951. godine, penzioner iz Nikolinaca,
 19. Danijel Susa, rođen 1976. godine, poljoprivrdnik iz Vladimirovca,
 20. Dinu Lotrean, rođen 1988. godine, student iz Lokava,
 21. Sandra Rakić, rođena 1988. godine, radnik iz Banatskog Karlovca,
 22. Milorad Jovanov, rođen 1973. godine, radnik iz Ilandže,
 23. LJubinko Popov, rođen 1977. godine, rukovodilac poljoprivrednih mašina iz Janošika

 

REDNI BROJ: 4

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Ujedinjeni regioni Srbije

NAZIV IZBORNE LISTE: UJEDEINJENI REGIONI SRBIJE – MLAĐAN DINKIĆ

 1. Bogdan Pavlović, rođen 1957. godine, profesor iz Banatskog Karlovca
 2. Goran Seratlić, rođen 1979. godine, inženjer prehrambene tehnologije iz Lokava
 3. Sanja Žebeljan, rođena 1982. godine, diplomirani pravnik iz Dobrice,
 4. Adrijana Sfera, rođena 1975. godine, diplomirani ekonomista iz Lokava,
 5. Dragomir Ivković, rođen 1971. godine, poljoprivredni tehničar iz Banatskog Karlovca,
 6. Žarko Petrov, rođen 1948. godine, vozač iz Alibunara,
 7. Zlatko Kolarik, rođen 1978. godine, pravnik iz Janošika,
 8. Dragan Živkov, rođen 1987. godine, student iz Ilandže,
 9. Slađana Boščić, rođena 1978. godine, diplomirani ekonomsita iz Vladimirovca,
 10. Jon Baba, rođen 1955. godine, doktor stomatologije iz Seleuša,
 11. Dragan Trajković, rođen 1953. godine, doktor veterine iz Vladimirovca,
 12. Dojna Agadišan, rođena 1953. godine, doktor medicine iz Nikolinaca,
 13. Vesna Petrović, rođena 1959. godine, medicinska sestra iz Banatskog Karlovca,
 14. Kristijan Đuđa, rođen 1982. godine, profesor razredne nastave iz Vladimirovca,
 15. Veronika Zajka, rođena 1961. godine, doktor medicine iz Vladimirovca,
 16. Remus Berlovan, rođen 1961. godine, pravni tehničar iz Alibunara,
 17. Josip Caran, rođen 1960. godine, advokat iz Banatskog Karlovca,
 18. Jelena Pavlović, rođena 1989. godine, tehničar drumskog saobraćaja iz Banatskog Karlovca,
 19. Viorel Žura, rođen 1950. godine, diplomirani pravnik iz Alibnara,
 20. Zoran Dajević, rođen 1975. godine, automehaničar iz Ilandže,
 21. Vesna Stanojević, rođena 1981. godine, medicinska sestra iz Banatskog Karlovca,
 22. Dragana Lindo, rođena 1980. godine, doktor medicine iz Vladimirovca,
 23. Aleksandar Oltean, rođen 1992. godine, medicinski tehničar iz Novog Kozjaka

REDNI BROJ: 5

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Srpska napredna stranka

NAZIV IZBORNE LISTE: „POKRENIMO OPŠTINU ALIBUNAR – TOMISLAV NIKOLIĆ SRPSKA NAPREDNA STRANKA“

 1. Predrag Belić, rođen 1968. godine, privatni preduzetnik iz Vladimirovca,
 2. Boško Tijanić, rođen 1966. godine, radnik iz Vladimirovca,
 3. Zuzana Đukić. rođena 1967. godine, pedagog iz Janošika,
 4. Novica Radojčin, rođen 1961. godine, privatni preduzetnik – novinar iz Banatskog Karlovca,
 5. Vladimir Vujović, rođen 1986. godine, studnet iz Seleuša,
 6. Milka Milošević, rođena 1963. godine, privatni preduzetnik iz Alibunara,
 7. Ilije Mndrea, rođen 1969. godine, zemljoradnik iz Vladimirovca,
 8. Zoran Jokić, rođen 1960. godine, elektroinstalater iz Banatskog Karlovca,
 9. Vesna Purić, rođena 1986. godine, ekonomski tehničar iz Banatskog Karlovca,
 10. Kornel Srbu, rođen 1961. godine, zemljoradnik iz Vladimirovca,
 11. Miodrag Mitrović, rođen 1955. godine, ugostitelj iz Banatskog Karlovca,
 12. Smiljana Vujadinović, rođena 1953. godine, vaspitač iz Banatskog Karlovca,
 13. Sava Horvat, rođen 1962. godine, zemljoradnik iz Dobrice,
 14. Ivan Marković, rođen 1980. godine, automehaničar iz Vladimirovca,
 15. Vioreaua Abraham, rođena 1973. godine, pedagog iz Nikolinaca,
 16. Vladimir Stankov, rođen 1972. godine, tehničar prodaje iz Ilandže,
 17. Vlasto Marić, rođen 1970. godine, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Vladimirovca,
 18. Milojka Golubović, rođena 1973. godine, vaspitač iz Banatskog Karlovca,
 19. Jovan Gajić, rođen 1950. godine, penzioner iz Vladimirovca,
 20. Stanko Krnetić, rođen 1973. godine, privatni preduzetnik iz Novog Kozjaka,
 21. Dušica DŽeletović, rođena 1957. godine, trgovac iz Alibunara,
 22. Siniša Gavrančić, rođen 1953. godine, ekonomski tehničar iz Alibunara,
 23. Mirjana Vragović, rođena 1972. godine, konfekcionar iz Alibunara

 

REDNI BROJ: 6

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Srpska radikalna stranka

NAZIV IZBORNE LISTE: SRPSKA RADIKALNA STRANKA – Dr Aleksandar Martinović

 1. Zvonko Vladić, rođen 1976, bravar iz Banatskog Karlovca
 2. Predrag Majstorović, rođen 1979, eletrotehničar iz Vladimirovca
 3. Goranka Milovanović, rođena 1956, ekonomski tehničar iz Alibunara
 4. Mihajlo Gajić, rođen1953, vodoinstalater iz Vladimirovca
 5. Dušan Dakić, rođen 1971, polj.tehničar iz Ilandže
 6. Dragica Rakić, rođena 1961, ekonomski tehničar iz Banatskog Karlovca
 7. Dragan Lindo, rođen 1952, ugostitelj iz Banatskog Karlovca
 8. Bojan  Urban, rođen 1987, automehnaičar iz Seleuša
 9. Dragica Blaževska Vasić, rođena 1952, diplomirani pravnik iz Banatskog Karlovca
 10. Milan Jovanović, rođen 1954, trgovac iz Devojačkog bunara
 11. Dijana Nikolić, rođena 1987, filozofski fakultet iz Vladimirovca
 12. Borivoje Stanišić, rođen 1944, radnik iz Banatskog Karlovca
 13. Dragana Stojakov, rođena 1984, medicinski tehničar iz Ilandže
 14. Danica Pisarov, rođena 1952, ekonomski tehničar iz Alibunara
 15. Đokica Bajkanović, rođen 1987, konobar iz Seleuša
 16. Dragana Đukić, rođena 1970, bibliotekar iz Vladimirovca

REDNI BROJ: 7

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Socijalistička partija Srbije

NAZIV IZBORNE LISTE: „Ivica Dačić – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)

 1. Milan Ćuruvija, rođen 1954, ekonomsita iz Alibunara
 2. Dejan Vasiljević, rođen 1971, mašinski tehničar iz Banatskog Karlovca
 3. Mirjana Didanović, rođena 1973, farmaceutski tehničar iz Vladimirovca
 4. Milan Videkanić, rođen 1962, ekonomski tehničar iz Alibunara
 5. Živanko Gojkov, rođen 1941, penzioner iz Dobrice
 6. Jelena Ivanović, rođena 1971, hemijski tehničar iz Banatskog Karlovca
 7. Radivoje Civrić, rođen 1964, elektrotehničar iz Banatskog Karlovca
 8. Veljko Krkobabić, rođen 1973, mehaničar iz Vladimirovca
 9. LJubica Obradović, rođena 1984, profesor rumunskog jezika iz Vladimirovca
 10. Milovan Terzić, rođen 1938, zemljoradnik iz Banatskog Karlovca
 11. Mladen Ćuruvija, rođen 1984, vaspitač iz Seleuša
 12. Vesna Varagić, rođena 1979, pravnik iz Nikolinaca
 13. Predrag Lukić, rođen 1968, mašinski tehničar iz Vladimirovca
 14. Mirko Vragović, rođen 1963, ekonomski tehničar iz Alibunara
 15. Sanja Klabec, rođena 1965, ekonomski tehničar iz Alibunara
 16. Danijel Margan, rođen 1970, poljoprivrednni tehničar iz Vladimirovca
 17. Vojislav Popović, rođen 1990, student iz Seleuša
 18. Bogoljub Petrović, rođen 1940, zemljoradnik iz Banatskog Karlovca
 19. Snežana Vukašinović, rođena 1962, veterinarski tehničar iz Banatskog Karlovca
 20. Sava Breu, rođen 1953, inženjer tehnologije iz Ilandže
 21. Bogdan Stankov, rođen 1988, poljoprivredni tehničar iz Novog Kozjaka
 22. Ana Križ, rođena 1969, viši radiološki tehničar iz Janošika
 23. Lavinel Murgu, rođen 1967, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Nikolinaca

REDNI BROJ: 8

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: Socijaldemokratska partija Srbije

NAZIV IZBORNE LISTE: „SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE – Rasim LJajić“

 1. Arpad Koršoš, rođen 1943, diplomirani matematičar – profesor iz Alibunara
 2. Đurica Belić, rođen 1968, hemijski tehničar iz Alibunara
 3. Jelena Kojić, rođena 1953, diplomirani biohemičari iz Alibunara
 4. Dr Nikolaje Jakob, rođen 1945, lekar iz Alibunara
 5. Trajan Romanović – Bebi, rođen 1949, diplomirani pravnik – advokat iz Alibunara
 6. Beba Šuljagić, rođena 1961, diplomirani ekonomista iz Banatskog Karlovca
 7. Saša Sekešan, rođen 1971, instruktor vožnje iz Vladimirovca
 8. Dr Paun Marina, rođen 1957, lekar specijalista iz Seleuša
 9. Darinka Nikolić, rođena 1957, ekonomski tehničar iz Banatskog Karlovca
 10. Vladimir Hućka, rođen 1961, medicinski tehničar iz Janošika
 11. Dragan Đurađević, rođen 1967, veterinarski tehničar iz Banatskog Karlovca
 12. Brankica Buljubašić, rođena 1970, trgovac iz Seleuša
 13. Petar Davidović, rođen 1961, nastavnik iz Vladimriovca
 14. Mihaj Pintor, rođen 1945, viša stručna sprema iz Lokava
 15. Olivera Cicović, rođena 1981, viša ekonomska iz Banatskog Karlovca
 16. Jon Čoloka, rođen 1951, poljoprivredni tehničar iz Nikolinaca
 17. Miloš Cukavac – Cule, rođen 1951, elektromehaničar iz Banatskog Karlovca
 18. Mirjana Gages, rođena 1985, radnik iz Dobirce
 19. Svetislav Bogojev, rođen 1964, vš.teh.služba iz Alibunara
 20. Danijel Berlovan, rođen 1986, inženje menadžmenta iz Banatskog Karlovca
 21. Lidija Stanimirović, rođena 1971, apsolvent prava iz Albinara
 22. Ivan Ružić, rođen 1984, metalostrugar iz Banatskog Karlovca
 23. Lazar Tomaš, rođen 1981, radnik iz Dobrice

REDNI BROJ: 9

PODNOSILAC IZBORNE LISTE: PREOKRET

NAZIV IZBORNE LISTE: „Čedomir Jovanović – PREOKRET (LDP-SPO)“ – Dr Nikolaje Marina

 1. Dr Nikolaje Marina, rođen 1963. godine, doktor medicine iz Seleuša
 2. Zoran Lazić, rođen 1972. godine, preduzetnik iz Vladimirovca
 3. Marijana Radulović, rođena 1967. godine, hemijski analitičar iz Banatskog Karlovca
 4. Milan Popović, rođen 1981.  godine, ugostitelj iz Banatskog Karlovca
 5. Kristian Munćan, rođen 1979. godine, profesor iz Lokava
 6. Kristina Božin, rođena 1953.godine, diplomirani inženjer hortikulture iz Alibunara
 7. Živko Đurković, rođen 1956. godine, građevinski tehničar iz Banatskog Karlovca
 8. Zoran Bugarin, rođen 1947. godine, inžinjer elektrotehnike iz Ilandže
 9. Jasmina Petrović, rođena 1965. godine, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Vladimirovca
 10. Trajan Barbu, rođen 1951. godine, ekonomista iz Vladimirovca
 11. Aleksandar Albreht, rođen 1966. godine, građevinski stolar iz Alibunara
 12. LJiljana Lazarević, rođena 1963. godine, geodetski tehničar iz Vladimirovca
 13. LJubiša Marinković, rođen 1943. godine, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Vladimirovca
 14. Vlade Jolović, rođen 1958. godine, ekonomista iz Alibunara
 15. Andrea Barbu, rođena 1990. godine, ekonomski tehničar iz Vladimirovca
 16. Pavel Pavlovic, rođen 1977. godine, bravar iz Janošika
 17. Milorad Lalić, rođen 1950. godine, poljoprivredni tehničar iz Novog Kozjaka
 18. Milka Milutinović, rođena 1951. godine, penzioner iz Banatskog Karlovca
 19. Zoran Vasilić, rođen 1954. godine, penzioner iz Banatskog Karlovca
 20. Dragana Spasić, rođena 1987. godine, ekonomski tehničar iz Ilandže
 21. Miroslav Tankosić, rođen 1975. godine, poljoprivrednik iz Vladimirovca

Одлукa о прописивању образаца за спровођење избора за одборника Скупштине општине Алибунар на изборима расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на седници од 16. марта 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
06. МАЈ  2012. ГОДИНЕ

Члан 1.

На изборима за одборнике Скупштине Општине Алибунар, расписаним за 06. мај 2012. године, користиће се следећи обрасци:

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-1/12-04
У Алибунару, 16. марта 2012. године
ПРЕСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

I 02. Potreba izrade dokumenta

Opština Alibunar je prema kriterijumima OECD-a ruralna sredina, sa gustinom naseljenosti od 36 stanovnika po km² (OECD kriterijum >150 st/km2).

S obzirom na ovakav značaj ruralnog razvoja za Alibunar, opština je odlučila da ruralni razvoj bude tema posebne Strategije, i kao takva detaljno isplanirana. Ovaj dokument predstavlja strateški plan ruralnog razvoja opštine Alibunar za period od 2010 - 2014 godine, u kome su predočene praktične akcije koje građani opštine mogu zajedno da preduzmu.

Značajnu podršku lokalnoj samoupravi predstavlja odluka Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da podrži lokalne samouprave u donošenju i realizaciji plana ruralnog razvoja kroz Program ruralnog razvoja AP Vojvodine za 2007. godinu.“

Strategija ruralnog razvoja Opštine Alibunar ima za zadatak promociju održivog razvoja ruralnih područja Opštine Alibunar. Strategijom su definisane konkretne aktivnosti za rešavanje pitanja od značaja za:

 • Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora opštine Alibunar;
 • Unapređenje životne sredine i ruralnog okruženja opštine Alibunar;
 • Kvalitet života ruralnih oblasti Opštine i diversifikaciju lokalne ruralne ekonomije.

U navedenu svrhu, Strategija ruralnog razvoja Opštine Alibunar identifikuje ključne pravce za promovisanje održivog razvoja Opštine Alibunar putem promovisanja i podsticanja razvoja njenih ruralnih područja, definisane u okviru četiri predominantne LEADER oblasti:

 1. Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, njihovo očuvanje i povećanje vrednosti;
 2. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima;
 3. Dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima i uslugama, posebno kroz olakšan pristup tržištima putem kolektivnih akcija;
 4. Primenu novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja.

Proces pripreme, izrade i publikovanja Strategije ruralnog razvoja Opštine Alibunar u potpunosti je usklađen i utemeljen na osnovnih 7 principa LEADER pristupa EU:

 • Lokalne razvojne strategije orijentisane na specifično područje;
 • Učešće lokalnih aktera u procesu donošenja odluka i izboru prioriteta za sprovođenje na njihovom specifičnom području (bottom-up);
 • Podrška inovacijama;
 • Integrisane i multi-sektorske akcije;
 • Umrežavanje;
 • Saradnja.

U sve faze procesa pripreme i izrade Strategije uključeni su najaktivniji akteri postojećih i planiranih lokalnih inicijativa, posebno:

 • Profesionalne organizacije i udruženja (koje predstavljaju poljoprivrednike, profesionalce nepoljoprivrednih profila i mala preduzeća);
 • Građani, stanovništvo njihove lokalne organizacije i mesne zajednice;
 • Lokalni politički predstavnici;
 • Ekološke organizacije;
 • Organizacije žena;
 • Organizacije nacionalnih manjina;
 • Organizacije i pojedinci iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta;
 • Organizacije mladih;
 • Mediji.

Za potrebe komunikacije i razmene informacija između lokalne javnosti i svih ključnih činilaca i zainteresovanih strana, izrađen je informacioni Internet portal LAG Alibunar. Na portalu je predstavljen Program ruralnog razvoja RS i APV 2008 i 2009, kao i kompletan proces prikupljanja, sistematizacije i analize informacija za potrebe izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Alibunar. Na taj način, javnosti je omogućeno da na jednom mestu i na jednostavan način pronađu i pregledaju celokupan materijal nastao tokom pripreme i realizacije izrade Strategije, kao i da predlože sopstvena rešenja, eventualne izmene, sugestije i ocene. 

Strane direktne investicije (FDI)

Srbija je na putu da postane kandidat za ulazak u EU, a Vojvodina je, sa Banatom na severo-istoku, član DKMT Evroregiona – (Dunav – Kereš – Mureš – Tisa). DKMT Evroregion obuhvata južnu Mađarsku, zapadnu Rumuniju i Vojvodinu (severna Srbija). Banat je, kao granični region, ulaz u Evropsku Uniju za zemlje Jugoistočne Evrope (JIE) i doprinosi bržoj integraciji regiona JIE u Evropsku Uniju.

Region Banata pruža sigurnu sredinu za investitore, gde se zakonom garantuje da je u skladu sa praksom EU, a državne i regionalne vlasti voljne su da podrže strana preduzeća u procesu realizacije direktnih stranih ulaganja.

Od kako je januara 2002. godine na snagu stupio Zakon o stranim ulaganjima, u Banat je uloženo više od milijardu EUR. Otvoreno je više od 17.000 radnih mesta.

 

Postojanje visoko kvalitetnih istraživačkih i obrazovnih institucija za elektro i mašinsko inženjerstvo na Novosadskom Univerzitetu predstavlja podršku investitorima u ovom sektoru. 

 

Lista kandidata za Savet MZ Banatski Karlovac

 1. ШИМШИЋ ДРАГАН – ШИМЕ, Г. Принципа 30, инспектор, 41 година
 2. ПЕТРОВИЋ МИЛИВОЈ  - МАСНИ, Пролетерска 59, лимар, 46 година
 3. БОГИЋЕВИЋ ДАМЉАН – Београдска 118, фармацеутски техничар, 19 година
 4. НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ – Косовска 85, шеф кухиње, 42 године
 5. ВУЈАДИНОВИЋ СМИЉАНА – Првомајска 20, васпитач, 55 година
 6. ЈОКИЋ ЗОРАН, Ж. Зрењанина 29, монтер кабловске, 48 година
 7. ТАНОВИЋ ДРАГАН, Дринска 75, полицајац, 45 година
 8. ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША – ЧИЧА, В. Степе 35, саобраћајни техничар, 51 година
 9. РАДОЈЧИН НОВИЦА, Немањина 29, приватни предузетник, 48 година
 10. ПАУНОВИЋ ПЕТАР, Немањина 84, ватрогасац, 31 година
 11. БОКШАН ИГОР, Немањина 52, монтер кабловске, 34 године
 12. МАРКОВИЋ НЕДЕЉКО, 7 јул 51, машинбравар, 57 година
 13. ГРУЈИЋ ЉУБИНКА, Косовска 98, правни техничар, 49 година
 14. ТОМИЋ РАДОЈЕ, Ж. Зрењанина 49, столар, 55 година
 15. ЗАГОРАЦ СТАНИСЛАВ – ЗАГИ, Немањина 87, радник, 45 година
 16. РАКИЋ САНДРА, В. Мишића 57, медицински техничар, 20 година
 17. БОГДАНОВИЋ СЛАВИША, К. Милоша 64, пензионер, 71 година
 18. ПАВЛОВИЋ ТОМО, Пролетерска 19, пензионер, 72 године
 19. ТОДОРОВИЋ МИЛУТИН – МИЛЕ, П. Драпшина 19, економски техничар, 56 година
 20. ЈОВАНОВИЋ ДУШАН, Немањина 58/1, инж. Машинства, 32 године
 21. РОСИЋ ИВИЦА, Немањина 74, агроном, 40 година
 22. РЕБИЋ МИРОСЛАВ, Др. С. Мијатовића1, ветеринарски техничар, 40 година
 23. ЂЕЛКАПИЋ ВЛАДИМИР, В. Степе 50, предузетник, 64 године
 24. ПУРИЋ Ј. МИЛАН, Косовска 63, предузетник, 51 година
 25. АРНАУТОВИЋ ДРАГА, Немањина 56, пензионер, 59 година
 26. ПЛАКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Алибунарски пут 15, предузетник, 36 година
 27. ЂУРИЋ ЖЕЛИМИР, Косовска 24, месар, 61 годину
 28. ПАВЛОВИЋ – КОВАЧЕВИЋ ДР МИРА, немањина 58/1, лекар, 44 године
 29. ПАВЛОВИЋ БОГДАН, В. Мишића 3, наставник, 52 године
 30. КОВИЈАНИЋ ВЛАДИМИР, Дринска 39, службеник, 46 година
 31. ТОДОРОВИЋ НАТАША, Ж. Зрењанина 77, хемијски лаборант, 26 година
 32. КЕЉЕВИЋ МИОДРАГ, Војводе Степе 35, машински техничар, 48 година
 33. ВУКАИЛОВИЋ АЛБИНА, Ж. Зрењанина 100, наставник разредне наставе, 46 година
 34. ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН, Немањина 8, пољ. Маш. Техничат, 53 године
 35. ВАСИЉЕВИЋ ДЕЈАН – ВАСО, Немањина 58, машински техничар, 38 година
 36. СТОЈАНОВИЋ СРЕЋКО, Лоле Рибара 36, радник, 51 годину
 37. ЂОКИЋ ЗОРАН, Ужичка 38, радник, 40 година
 38. ВУЈИЋ МИЛОРАД, Ж. Зрењанина 88, машински техничар, 51 годину
 39. КРСМАНОВИЋ ДУШАН – ЛОРД, Ж. Зрењанина 20, електротехничар, 29 година
 40. ПОПОВ ЉУБОМИР – СОВА, ЈНА 44, месар, 49 година

 

БИРА СЕ ЧЕТРНАЕСТ (14) ЧЛАНОВА САВЕТА.
ГЛАСА СЕ ЗА ЧЕТРНАЕСТ (14) КАНДИДАТА ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД ИМЕНА КАНДИДАТА. 


ДЕВОЈАЧКИ БУНАР

 1. ЧОЛИЋ ВЛАДИМИР, Девојачки Бунар, електричар, 47 година

 

БИРА СЕ ЈЕДАН (1) ЧЛАН САВЕТА
ГЛАСА СЕ ЗА ЈЕДНОГ (1) КАНДИДАТА ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД ИМЕНА КАНДИДАТА


 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

  

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећаима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 28. фебруара 2014. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.     Разрешава се Драгоје Благојевић функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, као представник оснивача.
2.     Именује се Никола Глумац на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, као представник оснивача.
3.     Мандат новоименовваног члана Надзорног одбора траје најдуже до истека мандата Надзорног одбора и почиње да тече од дана именовања, односно од 28. фебруара 2014. године.
4.     Ово Решење објавиити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-13/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Слласник РС'' бр. 129/2007), члана 58.Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012)и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број464-2/14-06 од 06. марта 2014.године,Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана06. марта 2014.годинерасписује
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1)    Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m²;
 2. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 3. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине106,90;
 4. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине40,00;
 5.  пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине74,80;
 6. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине24,90 m².
2)    Почетни износ месечне закупнине за пословни простор  изтачке 1) је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора  који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. За пословни простор из подтачке 1. – 15.500,00 динара,
 2. За пословни простор из подтачке 2. – 21.375,00 динара,
 3. За пословни простор из подтачке 3. – 26.725,00 динара,
 4. За пословни простор из подтачке 4. – 10.000,00 динара,
 5. За пословни простор из подтачке 5. – 18.700,00 динара,
 6. За пословни простор из подтачке 6. –   6.225,00 динара.

3)    Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године

4)    Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.

5)    Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунарброј 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.

6)    Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.

7)    Понуда коју заинтересовано лице достави треба  да садржи :

 •  Име, презиме, јединствени матични број грађанина(ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
 • Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 • Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
 • Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
 • Доказ о уплати депозита
 •  Износ закупнине који се нуди.

8)    Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 07.03.2014. године до 21.03.2014. године.

9)    Отварање понуда обавиће се дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 часова.

10) Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.

11) Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4 , 26310 Алибунар.

12) Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:

- понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или

- понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.

14)  Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

15) Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинско правне послове општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на број телефона 013/641-953.

 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:464-3/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетосмој седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 1.

           У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), члан 8. мења се и гласи:

           ''Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формилара, који садржи бодовање по систему (критеријуми за оцењивање):

1)    усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,

2)    остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,

3)    одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,

4)    сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.

           За алинеје 1) до 3) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:

           1 - не задовољава,

           2 – делимично задовољава,

           3 – задовољава.

           За алинеју 4) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:

           1 – не постоји сарадња,

           2 – постоји сарадња.

            Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се попуњени формулар са8 бодова, као минималним бројем бодова који је организација добила''.

 

Члан 2.

           Члан 10. став 1. Правилника мења се и гласи:

           ''Комисија је дужна да се састаје сваког месеца, у последњој недељи, а по потреби и чешће, те да размотри пристигле пријаве и у складу са прописаним критеријумима утврди предлог одлуке који се програми односно пројекти финансирају или суфинансирају из буџета Општине Алибунар''.

           У истом члану 10. брише се став 2.

           У члану 10. досадашњи став 3. постаје став 2. који гласи:

           ''Утврђени предлог из става 1. овог члана, Комисија доставља Општинском већу, ради доношења одлуке о избору програма или пројекта и расподели средстава.''

 

Члан 3.

            Члан 14. став 1. Правилника мења се и гласи:

            ''Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта, дужни су да у року од 30 дана по завршетку програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до 31. јануара наредне године, поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији''.

 

Члан 4.

             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.    

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-48/14-06

Датум. 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић,с.р.

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Алибунар

На основу члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 27. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.32/2013и 35/2013-испр.), Општинско веће општине Алибунар, а на предлог председника Општине, на својој 47. седници одржаној дана 28. јануара 2014. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

           Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар, која индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање издатака у 2013. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2013. годину закључно са 31. децембром 2013. године.

           Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана до 31. јануара 2014. године односи се на индиректне кориснике буџетских средстава из члана 27. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину.

 

Члан 2.

           Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника у складу са овим Правилником и Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Алибунар.

 

Члан 3.

           Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, на обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2014. године.

           Директни корисник буџетских средстава доставља Одељењу за финансије – Трезору збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које је надлежан, сходно Одлуци о буџету општине Алибунар за 2013. годину.

           Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС – Збирна спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2014. године.

            Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај Правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 4.

           Средства за финансирање расхода индиректног корисника буџетских средстава пренета том кориснику од другог нивоа власти, на захтев тог корисника, изузеће се из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 1. овог Правилника, под условом да уз спецификацију из члана 3. став 1. овог Правилника надлежном директном кориснику буџетских средстава достави потврду коју издаје надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи следеће податке:

1)  износ пренетих средстава која су остварена од другог нивоа власти;

2)  намену за коју су та средства пренета од другог нивоа власти;

3)  износ неутрошених средстава која су остварена од другог нивоа власти, на дан 31.12.2013. године;

4)  потпис овлашћеног лица и печат надлежног директног корисника;

5)  овера од стране надлежног трезора другог нивоа власти;

6)  број рачуна код Управе за трезор на која су пренета средства.

 

Потврду из става 1. овог члана надлежни директни корисник доставља Одељењу за финансије – Трезору уз збирну спецификацију из члана 3. став 2. овог Правилника.

Индиректним корисницима другог нивоа власти потврде за неутрошена средства пренета из буџета општине  издаваће се на писмени захтев тог корисника, посредством директног корисника буџета општине и оверавати од стране председника општине Алибунар.

 

Члан 5.

            Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава из члана 1. став 2. овог Правилника који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора општине у 2013. години, а од 01. јануара 2014. године нису у систему консолидованог рачуна трезора општине.

Члан 6.

             Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 1/2013).

 

Члан 7.

             Овај Правилник ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.

 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-44/14-06
Датум: 28. јануар 2014. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић,с.р.

Одлука о образовању Радне групе за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе

На основу тачкеIV Одлуке о утврђивању потребе за усклађивање Статута општине Алибунар, доношење Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Алибунар и покретању поступка за расписивање избора за савете месних заједница у општин Алибунар, број 010-16/2013-06-01 од 20. децембра 2013. године, Скупштина општине Алибунар, на 20. седници од 20. децембра 2013. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА
ЗА НАСТАЛУ СИТУАЦИЈУ И НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 
I
          Образује се Радна група за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе у саставу:
1.    Недељко Коњокрад, шеф Одборничке групе Демократске странке,
2.    Предраг Белић, шеф Одборничке групе Српске напредне странке,
3.    Аурел Мургу, шеф Одборничке групе Лиге социјалдемократа Војводине,
4.    Кристина Керчобан, шеф Одборничке групе Демократске странке Србије.
 
II
         Радна група за утврђивање одговорности органа за насталу ситуацију и неправилности у раду локалне самоуправе ће сачинити извештај и доставити га Скупштини општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/14-06-01
Датум. 20. децембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Финансијски план Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар за 2014. годину

Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2014. год.

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

ЕЛЕМЕНТИ

 

ПРИХОДИ

 

733152

Приходи за права

10.400.000

733152

Приходи за делатност

5.649.978

УКУПНИ ПРИХОДИ

16.049.978

РАСХОДИ

 

 

 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

472311

Накнада за децу и породицу

200.000

472611

Накнаде за случај смрти корисника

700.000

472811

Накнаде за становање – привр.смештај

700.000

472931

Једнократне помоћи

7.500.000

472931

Једнократне помоћи – спец.школе

1.300.000

СВЕГА

10.400.000

 

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

411111

Плате

2.158.589

412111

Доп.за пензијско осиг.на тер.посл.

237.445

412211

Доп.за здравствено осиг.на тер.посл.

132.754

412311

Доп.за незапосленост на тер.посл.

16.190

СВЕГА

2.544.978

 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

 

416119

Награде запосленима

60.000

СВЕГА

60.000

 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

 

421111

Тр.провизије

50.000

421211

Електрична енергија

70.000

421221

Гас

130.000

421311

Комуналне услуге

100.000

421411

Телефон

70.000

421414

Телефон мобилни

70.000

421421

Поштарина

180.000

421511

Осигурање зграда

30.000

421512

Осигурање возила

70.000

421513

Осигурање опреме

40.000

421522

Здравствено осигурање запослених

50.000

421523

Осигурање од одговорности према трећим лицима

30.000

421521

Осигурање од незгоде

30.000

421619

Закуп осталог простора- архива

60.000

СВЕГА

980.000

 

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

 

422111

Дневнице

90.000

422131

Трошкови смештаја на службеном путу

80.000

СВЕГА

170.000

 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

 

423211

Услуге на израду софтвера

130.000

423621

Угоститељске услуге

80.000

423711

Репрезентација

90.000

423311

Услуге образовања и усавршавања

120.000

423591

Накнаде управног одбора

30.000

423911

Остале опште услуге

60.000

СВЕГА

510.000

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

424911

Остале специјализоване услуге

40.000

СВЕГА

40.000

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 

425112

Столарски радови

400.000

425113

Тек.поправке – молерски радови

50.000

425115

Радови на водоводу и канализацији

50.000

425117

Електричне инсталације

50.000

425211

Механичке поправке аутомобила

70.000

425222

Тек.поправке опреме – рачунарска опрема

70.000

СВЕГА

690.000

 

МАТЕРИЈАЛ

 

426111

Административни материјал

140.000

426411

Бензин

180.000

426311

Стручна литература

110.000

426819

Остали мат.за од.хигијене

30.000

426912

Резервни делови за компјутер

30.000

СВЕГА

490.000

 

ПОРЕЗИ И ТАКСЕ

 

482131

Порези

40.000

482241

Таксе

40.000

СВЕГА

80.000

 

ИЗДАЦИ – ОПРЕМА

 

512231

Телефонскка централа

60.000

512251

Опрема за домаћинство

60.000

512232

Телефони

25.000

СВЕГА

145.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

16.049.978

 

За шефа рачуноводства

Ивана Нешић – економиста, с.р.

 

В.Д. диркетор

Зоран Пребирачевић – дипл.правник, с.р.

Rešenje o proglašenju izborne liste broj 2

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona  o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 34/10 – Odluka US i 54/11), Opštinska izborna komisija, na sednici od 18. marta 2012. godine u 16.00 časova, donela je

R  E  Š  E  NJ  E

Proglašava se Izborna lista broj 2,

„DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE VOJISLAV KOŠTUNICA“ – Zlatan Vujnović

koju je podnela: Demokratska stranka Srbije

za izbor odbornika u Skupštinu opštine Alibunar, pod brojem 013-2-4/12-04 od 17. marta 2012. godine.

Broj: 013-2-8/12-04
U Alibunaru, dana 18. marta 2012. godine.
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE ALIBUNAR
Predsednik,
Biljana Vragović

I 03. Општи увод

U smislu najšire definicije ruralnog, ruralna Srbija se sastoji od raznovrsnih zajednica u kojima živi i radi skoro polovina populacije. Ovo područje zauzima 85% površine zemlje sa pejzažima i mestima izvanredne lepote i ekološke vrednosti. Bilo da žive u gradovima ili u ruralnim oblastima, ono što ljudi u Srbiji najviše vrednuju kod sela jeste kvalitet životne sredine i samo društveno tkivo ruralnih zajednica. Ruralna ekonomija je značajna ne samo zbog njenog doprinosa bogatstvu nacije, već i zbog činjenice da je ona temelj važnih društvenih i ekoloških instanci. Politika ruralnog razvoja je sve važniji deo Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije, ZPP (Common Agricultural Policy, CAP). Ona promoviše održivi razvoj u ruralnim područjima Evrope, rešavajući ekonomska, socijalna i ekološka pitanja. Više od polovine stanovništva EU živi u ruralnim područjima, koja pokrivaju 90% teritorije EU.

Prednosti ruralne ekonomije ogledaju se u nivou kvaliteta življenja, ekološkim, društvenim i kulturnim resursima, potencijalnim komparativnim prednostima kao što je blizina prirodnih resursa. Njene slabosti se u mnogome odnose na manju gustinu naseljenosti, slabiju ekonomsku i drušvenu infrastrukturu, slabiji kvalitet i manji obim usluga javnih i privatnih službi, manje prilika za zapošljavanje i ostvarivanje prihoda kao i udaljenost od urbanih centara.

Okviri ruralne politike u kojima se do skoro radilo vode poreklo od Drugog svetskog rata, međutim, pokazalo se da vrednosti, uverenja i modeli ponašanja na kojima je zasnovana posleratna “ruralna politika” ne mogu biti trajni. Usled zajedničkog delovanja društvenih i ekonomskih tendencija došlo je do fundamentalnih promena u stanovištima o tome čemu služi selo i koje su vrednosti i prioriteti javne politike. Javni interes u pogledu hrane se pomerio sa pitanja kvantiteta na pitanja kvaliteta a zatim i bezbednosti hrane. Došlo je do značajnog povećanja nivoa zainteresovanosti i brige za životnu sredinu, tako da sada mnogi vrednuju “ruralno” više kao izvor ekoloških dobara nego kao mesto proizvodnje prehrambenih proizvoda. Kao rezultat gore navedenih tendencija, poslednjih godina je došlo do niza dodatnih reformi okvira politike u skoro svim evropskim zemljama, delimično kao odraz ovih promena u okolnostima, vrednostima i prioritetima.

Opština Alibunar prema Tipologiji ruralnih oblasti spada u Region I: Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda. Celokupna teritorija Opštine spada u ruralne oblasti. Sa takvim svojim karakteristikama, Opština ima potrebu strateškog usmerenja svoje ruralne politike. Prvi korak na tom putu je kvalitetna analiza stanja.

Analiza postojećeg stanja obuhvata:

 • ekonomsku situaciju/konkurentnost sektora poljoprivrede i hrane (sektor poljoprivredne proizvodnje, gazdinstava i sektor prerade poljoprivrednih proizvoda) prikazujući prednosti i mane,
 • opšte stanje životne sredine i
 • opštu socijalno-ekonomsku situaciju u ruralnim oblastima.

Ova tri aspekta su komparativno analizirana i predstavljena na tri nivoa:

 • nacionalnom - Republika Srbija,
 • regionalnom - Region 1 prema tipologiji ruralnih oblasti i
 • opštinskom nivou – opština Alibunar.

Odeljci Nacionalni i Regionalni nivo predstavljaju sažetak Plana Strategije ruralnog razvoja Republike Srbije 2009-2013, kako bi se steklao neoiphodan uvid u kontekst i poziciju opštine Alibunar u okviru Republike Srbije, AP Vojvodine i Regiona kome pripada. Ukoliko je čitaocu ovaj kontekst dobro poznat, može odmah preći na odeljak Lokalni nivo – opština Alibunar. 

Lista kandidata za Savet MZ Vladimirovac

1.
Belu Jonel
Poljoprivrednik
Branka Savića 24
 
Bălu Ionel
Agricultor
Branko Savić 24
2.
Bodrožić Nikola- Nidžo
Poljoprivrednik
Generala Ždanova 38
 
Bodrožić Nikola- Nidžo
Agricultor
Generala Ždanova 38
3.
Borković Bogdan
Poljoprivrednik
Marka Kulića 3
 
Borković Bogdan
Agricultor
Marko Kulić 3
4.
Boščić Milan-Gama
Maš. Bravar
Bratstva-Jedinstva 11
 
Boščić Milan-Gama
Lăcătuş
Frăţie-Unitate 11
5.
Branković Paun
Poljoprivrednik
Ive Lole Ribara 22
 
Brancovici Păun
Agricultor
Ivo Lola Ribar 22
6.
Buna Petar
Poljoprivrednik
Mihaj Eminesku 10
 
Buna Petar
Agricultor
Mihai Eminescu 10
7.
Vasiljević Dragan-Šećerko
Kuvar
Branka Savića 65
 
Vasiljević dragan-Šećerko
Bucătar
Branko Savić 65
8.
Gajić Branko-Milenijum
Maš. Bravar
Ive Lole Ribara 33
 
Gajić Branko-Milenijum
Lăcătuş
Ivo Lola Ribar 33
9.
Gajić Jovan-Poštar
Radnik
27 Marta 22
 
Gajić Jovan-Poştaş
Muncitor
27 Martie 22
10.
Gajić Mihajlo
Penzioner
Dalmatinska 34
 
Gajić Mihajlo
Pensioner
Dalmatinska 34
11.
Glumac Slobodan
Trgovac
Dalmatinska 25
 
Glumac Slobodan
Comerciant
Dalmatinska 25
12.
Duka Milica
Student
Lička 6
 
Duka Milica
Studentă
Lička 6
13