gore

 • Baner Optina Alibunar

Институционалне надлежности

Predsednika opštine Alibunar bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik opštine:

 1. predstavlja i zastupa opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. usmerava i usklađuje rad opštinske uprave;
 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom skupštine;
 6. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada kada ga za to odredi Skupština opštine;
 7. predstavlja i zastupa Opštinsko veće;
 8. saziva i vodi sednice Opštinskog veća;
 9. odgovara za zakonitost rada Opštinskog veća;
 10. obustavlja od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom;
 11. podnosi izveštaj Skupštini opštine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 12. postavlja i razrešava pomoćnike Predsednika opštine;
 13. pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 14. ulaže pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 15. predlaže razrešenje i izbor zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća;
 16. obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 17. odlučuje o pribavljanju opreme manje vrednosti i potrošnog materijala;
 18. vrši i druge poslove utvrđene, zakonom, Statutom i drugim aktima.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81