gore

 • slika 3

Секретаријат за финансије

Opis poslova

Opšti poslovi:
 • planiranje, priprema i donošenje budžeta;
 • utvrđivanje, naplata i kontrola poreza na imovinu u statici;
 • utvrđivanje, naplata i kontrola lokalne komunalne takse;
 • kontrola i naplata lokalne administrativne takse;
 • kontrola i naplata boravišne takse;
 • utvrđivanje, naplata i kontrola naknade za korišćenje građevinskog zemljišta;
 • kontrola i naplata naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • utvrđivanje, naplata i kontrola prihoda po osnovu samodoprinosa;
 • transferi i ustupljena prihodi;
 • izvršenje budžeta i kontrola korišćenja budžetskih sredstava.
Posebni poslovi:
 • budžetsko računovodstvo i izveštavanje;
 • upravljanje likvidnošću;
 • upravljanje finansijskim sredstvima;
 • upravljanje dugom;
 • finansijsko-materijalni i knjigovodstveni poslovi budžeta, fondova i računa Opštinske uprave.  
Usluge:
 • pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama na osnovu ugovora;
 • poslovi javne nabavke dobara i usluga;
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.  

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81