gore

 • Baner Optina Alibunar

Načelnik Opštinske uprave

Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Za svoj i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Statutom i Odlukom o Opštinskoj upravi.

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Za načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova

 • rukovodi radom Opštinske uprave
 • stara se o zakonitosti, efikasnosti i ažurnosti rada Opštinske uprave
 • stara se o obezbeđivanju uslova rada, međusobnoj saradnji odeljenja i službi i saradnji sa organima Republike i Pokrajine
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uz saglasnost predsednika Opštine
 • priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Opštinsko veće i predsednik Opštine
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih
 • vodi disciplinski postupak protiv zaposlenih i izriče disciplinske mere
 • podnosi izveštaje o radu Skupštini opštine, Opštinskom veću i predsedniku Opštine
 • u upravnom postupku rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica Opštinske uprave
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81