gore

 • slika 3

Јавне службе

Fond za razvoj Opštine Alibunar

Fond za razvoj opštine Alibunar (u daljem tekstu: Fond) osnovan je odlukom Skupštine opštine Alibunar 31.12.2002. radi prikupljanja sredstava u cilju razvoja funkcija opštine Alibunar kao lokalne samouprave, razvoja civilnog sektora i razvoja privatno-javnih partnerstava.

Delatnosti Fonda:

 • Realizacija Strategije održivog razvoja opštine Alibunar i Programa razvoja;
 • Prikupljanje i učestvovanje u izradi predloga projekata za realizaciju programa razvoja;
 • Obezbeđivanje razvojnih sredstava domaćih i inostranih donatora i suinvestitora;
 • Pružanje tehničkih i finansijskih usluga u implementaciji projekata;
 • Tehnički i finansijski nadzor i izveštavanje o implementaciji projekata;
 • Obezbeđivanje realizacije prihvaćenih projekata;
 • Posredovanje u kontaktima sa potencijalnim investitorima i donatorima;
 • Sakupljanje i distribucija svih neophodnih informacija u vezi sa realizacijom Programa razvoja i projekata, i
 • Ostvarivanje svih ostalih aktivnosti vezanih za realizaciju Strategije i Programa razvoja opštine Alibunar.

Sedište Fonda je u Alibunaru, Trg Slobode 4.

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Sredstva kojima posluje Fond:

 1. Sredstva iz budžeta opštine Alibunar
 2. Sredstva iz budžeta AP Vojvodine
 3. Sredstva drugih fondova, domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica kao partnera u realizaciji projekata
 4. Sredstva komercijalnih, vladinih i nevladinih organizacija kao partnera u realizaciji projekata
 5. Kamata na oročena i deponovana sredstva po viđenju kod banaka i drugih finansijskih organizacija
 6. Donacije
 7. Sredstva od privatizacije
 8. Drugi prihodi koje fond ostvari.

Organi Fonda: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Upravni odbor

Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor.
Upravni odbor imenuje Skupština opštine na period od 4 godine.
Upravni odbor ima predsednika i 4 člana.
Predsednik i 2 člana su predstavnici opštine Alibunar, a 2 člana su predstavnici organizacija koje finansiraju razvojne programe na teritoriji opštine Alibunar. 

Upravni odbor Fonda:                

 • Prati realizaciju Strategije i Programa razvoja opštine, u okviru nadležnosti Fonda,
 • Predlaže Opštinskom veću kandidata za direktora fonda,
 • Verifikuje proces odobrenja projekata,
 • Odobrava sprovođenje projekata prema raspoloživim sredstvima,
 • Odlučuje o oročavanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija,
 • Odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih finansijskih organizacija,
 • Donosi Pravila Fonda, Poslovnik o radu Upravnog odbora, finansijski plan i završni račun,
 • Odlučuje o svim drugim pitanjima vezanim za korišćenje i usmeravanje sredstava Fonda.
Upravni odbor Fonda donosi Pravila na koja saglasnost daje Skupština opštine.
Pravilima Fonda se bliže reguliše: delatnost Fonda, delokrug rada Upravnog odbora, način sticanja i korišćenja sredstava Fonda i druga pitanja od značaja za rad Fonda.
Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda donosi, na prvoj sednici, Upravni odbor Fonda.
Poslovnikom se bliže određuje način rada i odlučivanja na sednicama Upravnog odbora Fonda.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda imenuje i razrešava Skupština opštine Alibunar.
Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih se jedan imenuje za predsednika. Tri člana određuje Skupština opštine Alibunar, a dva Upravni odbor Fonda.
Nadzorni odbor nadzire poslovanje Fonda, i daje mišljenje o godišnjem izveštaju i završnom računu.
O rezultatima nadzora, Nadzorni odbor izveštava Upravni odbor Fonda i izvršni organ Skupštine opštine Alibunar.
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Direktor fonda

Direktor Fonda predstavlja Fond i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Fonda.
Direktora imenuje Opštinsko veće na period od četiri godine.
Direktor odgovara za zakonitost rada Fonda.
Knjigovodstvene i druge finansijske poslove Fonda obavlja odeljenje Opštinske uprave nadležno za finansijske poslove.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81