gore

  • slika 3

Одлука о поништењу Одлуке о одобравању продужења радног времена угоститељских објеката у насељеном месту Иланџа у време сеоске славе

На основу члана 20. и 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 9. Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2013), а по захтеву Месне заједнице Иланџа, председник Општине дана 21. маја 2014. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА У ВРЕМЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ
 
1.    ПОНИШТАВА СЕ Одлука о одобравању продужења радног времена угоститељских објеката у насељеном месту Иланџа у време сеоске славе, број 130-1/14-06 од 20. маја 2014. године, због тога што је у међувремену Влада Републике Србије прогласила тродневну националну жалост у периоду од 21. до 23. маја 2014. године у знак сећања на настрадале у елементарној непогоди (поплави) на територији Републике.
2.    Одлука ступа на снагу даном доношења.
3.    Одлука ће бити објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 130-2/14-06
Датум:21. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл. економиста, с.р.

Одлука о одобравању продужења радног времена угоститељских објеката у насељеном месту Иланџа у време сеоске славе

На основу члана 20. и 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 9. Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2013), а по захтеву Месне заједнице Иланџа, председник Општине дана 20. маја 2014. године доноси
 
О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА У ВРЕМЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ
 
1.    ОДОБРАВА СЕ продужење радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу у насељеном месту Иланџа у време сеоске славе ''Дан светог Николе'', у периоду од 21. до 24 маја 2014. године.
2.    Радно време угоститељских објеката из тачке 1. ове Одлуке продужава се до 02.00 часова наредног дана,без обзира да ли се налазе у зони становања или ван зоне становања, с тим што музички програми морају престати један сат раније, односно могу трајати до 01.00 часованаредног дана.
3.    О реализацији ове Одлуке стараће се Месна заједница Иланџа. О поштовању продуженог радног времена угоститељских објеката из тачке 1. ове Одлуке стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Алибунар.
4.    Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 21. маја 2014. године.
5.    Одлука ће бити објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 130-1/14-06
Датум:20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл. економиста, с.р.

Решење о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2014. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Педесеттрећој седници одржаној дана 20. маја 2014. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
       Образује се Комисија за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2014. годину (у даљем тексту: Комисија), коју чине:
1.    Ђурица Глигоријев – председник;
2.    Предраг Белић – члан;
3.    Неђељко Коњокрад - члан.
 
Члан 2.
        Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да разматра пријаве на конкурс, да врши избор програма и пројеката који се предлажу за финансирање или суфинансирање, а које достављају удружења грађана одн. невладине организације, као и цркве и верске организације, и да предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.
 
Члан 3.
        Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.
 
Члан 4.
         Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.
 
Члан 5.
         Образовањем ове Комисије укида се Комисија за процену избор удружења грађана и невладиних организација којима се додељују средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма односно пројеката за 2013. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013).
 
Члан 6.
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:020-55/2014-06
Датум. 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев,дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу Комисије за процену и избор удружења грађана и невладиних организација којима се додељују средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма односно пројеката за 2013. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Педесеттрећој седници одржаној дана 20. маја 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И ИЗБОР УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА ЗА 2013. ГОДИНУ
 
1.    Разрешава се Комисија за процену избор удружења грађана и невладиних организација којима се додељују средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма односно пројеката за 2013. годину (у даљем тексту: Комисија), која је образована на основу Решења о образовању Комисије за процену избор удружења грађана и невладиних организација којима се додељују средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма односно пројеката за 2013. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), које је донело Општинско веће општине Алибунар, због истека мандата.
2.    Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:020-54/2014-06
Датум. 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев,дипл.економиста

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)2

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 53. седници одржаној дана 20. маја 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 150.004,80 динара(словима: стопедесетхиљадачетиридинараоса-мдесетпара)за куповину џакова за потребе изградње одбрамбених насипа на подручјима у Републици Србији погођених елементарном непогодом (поплавом). 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела3 – Општинска управа, глава 3.27, функција 220, позиција 250 (нова апропријација), економска класификација 472931 – једнократна помоћ.
 
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-76/14-06
Датум: 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 53. седници одржаној дана 20. маја 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 250.000,00(словима: двестопедесетхиљада) динараза прославу јубилеја 50 година постојања Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела3 – Општинска управа, глава 3.8, функција 920, позиција 249 (нова апропријација), економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти (424 –специјализоване услуге).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-75/14-06
Датум: 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 53. седници одржаној дана 20. маја 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:
1.    Српској православној црквеној општини у Алибунару за финансирање пројекта/програма ''Оправка и санација унутрашњег дела цркве, малтерисање, кречење, фарбање''и  ''Санација водице – обнова капеле Вазнесења Господњег – Спасовдана у храму у Алибунару'' у износу од 1.000.000,00 (словима: једанмилион) динара;
2.    Српској православној црквеној општини у Владимировцу за финансирање пројекта/програма ''Завршетак кровополагачких радова и изградња звоника Храма св. Јована Владимира у Владимировцу'' у износу од 600.000,00 (словима: шестохиљада) динара;
3.    Српској православној црквеној општини у Банатском Карловцу за финансирање пројекта/програма ''Унутрашње малтерисање Храма св.ап. Петра и Павла'' у износу од 800.000,00 (словима: осамстохиљада) динара
4.    Српској православној црквеној општини у Добрици за финансирање пројекта/програма ''Санација храма'' у износу од 600.000,00 (словима: шестохиљада) динара;
5.    Српској православној црквеној општини у Иланџи за финансирање пројекта/програма ''Инвестиционо одржавање кроввног покривача на објекту СПЦ у Иланџи'' у износу од 1.800.000,00 (словима: једанмилионосамстохиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-74/14-06
Датум: 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој53. седници одржаној дана 20.маја 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:
1.    Друштву одгајивача голубова, кунића, птица и уукрасне живине ''Добрица'' из Добрице за финансирање пројекта/програма ''План годишњих активности'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
2.    Удружењу узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''Голуб 1985'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''ОрганизацијаVII Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица Алибунар 2014'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
3.    Општинском удружењу пензионера из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Социјална и здравствена заштита и активности пензионера Алибунара'' додељују се средства у износу од 40.000,00 (словима: четрдесетхиљада) динарамесечно почев од марта 2014. године до истека буџетске године, односно укупно 400.000,00 (словима: четристохиљада) динара;
4.    Удружењу хор и оркестар ''Емануел'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Подршка црквеном хору и оркестру Емануел Владимировац'' додељују се средства у износу од 60.000,00 (словима: шездесетхиљада) динара;
5.    Удружењу ''Ромска снага –Romedji zor'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Дани Рома'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
6.    Културно-уметничком друштву ''Свети Никола'' из Иланџе за финансирање пројекта/програма ''Заиграјмо коло'' додељују се средства у износу од 250.000,00 (словима: двестопедесетхиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-73/14-06
Датум: 20. мај 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу помоћника председника општине (Илија Пенца)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Илија Пенца из Владимировца разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за послове социјалне политике, здравствене заштите и Општинског већа због избора на функцију секретара Општинског већа општине Алибунар.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-41/2014-06
Датум: 29. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 4. и 36. Пословника о раду Општинског већа општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 18/2012), Општинско веће општине Алибунар на Педесетдругој седници одржаној дана 28. априла 2014. године донело је
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА
 
Члан 1.
          У Решењу о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 26/2012 и 13/2013)у тачки 2. се врше следеће измене:
1.    у подтачки 4) речи ``представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Дејан Бакић – члан`` се замењују речима ``представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Бранимир Томић – члан``.
 
Члан 2.
         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-40/14-06
Датум:28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о постављењу секретара Општинског већа општине Алибунар

На основу члана47.став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 13.а. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника општине, на Педесетдругој седници одржаној дана 28. априла 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
         Илија Пенца, дипломирани социјални радник из Владимировца, поставља се за секретара Општинског већа општине Алибунар.
         Мандат секретара Општинског већа траје до истека мандата Општинског већа општине Алибунар и почиње да тече од дана постављења, односно од 28. априла 2014. године.
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:020-39/14-06
Датум: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)2

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 52. седници одржаној дана 28. априла 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 20.000,00(словима: двадесетхиљада) динараза одобравањем материјалне помоћи ради санације фудбалског терена у насељеном месту Селеуш, чији је корисник Фудбалски клуб ''Војводина'' из Селеуша. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела3 – Општинска управа, глава 3.24, функција 860, позиција 248 (нова апропријација), економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-70/14-06
Датум: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 52. седници одржаној дана 28. априла 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-испр.), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 350.000,00(словима: тристопедесетхиљада) динараза учешће радника Општинске управе општине Алибунар на Четрдесетим републичким спортским играма. Средства ће се пренети Организацији синдиката Општинске управе општине Алибунар. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 2 – Општинска управа, глава 3.24, функција 860, позиција 247 (нова апропријација), економска класификација 465111 – остале текуће дотације и трансфери.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-67/14-06
Датум: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС`` број 129/07) и члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` бр. 12/08, 13/09 и 13/11), Општинско веће општине Алибунар, на 52. седници одржаној дана 28. априла 2014. године, доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ИЗДАВАЊУ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 
Члан 1.
            Овим Правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом и уређују услови и поступак за остваривање овог права на основу издатог решења и паркинг карте за особе са инвалидитетом (у даљем тексту: паркинг карта), од стране Одељења за привреду, јавне службе и развој (у даљем тексту: Одељење).
 
Члан 2.
            Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом могу остварити следеће категорије корисника:
-       Особе са инвалидитетом чији су екстремитети битни за управљање возилом оштећени најмање 60%
-       Остале инвалидне особе са најмање 70% инвалидности
-       Особе са оштећењем карлице
-       Особе са више од 50% оштећења вида
-       Особе на хемодијализи
-       Особе оболеле до дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, које за кретање користе инвалидска колица
-       Особе са вишеструким сметњама у развоју и особе оболеле од аутизма
-       Ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата доIV групе инвалидности
-       Родитељи, односно стараоци инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце, под условом да похађају школу, факултет, или да су смештена у установу за дневни боравак, или да иду на регабилитацију или редован лекарски преглед
 
Члан 3.
            Особа са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника може да оствари право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила, под следећим условима:
1.    да има пребивалиште на територији општине Алибунар (доказ: лична карта, односно уверење о пребилавишту)
2.    да је власник возила (доказ: саобраћајна дозвола), или корисник возила на основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу) или купопродајног уговора (доказ: оверени купопродајни уговор)
Уколико је власник возила, или корисник возила на основу уговора о лизингу или купопродајног уговора родитељ, односно старатељ, односно хранитељ особе са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купопродајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту родитеља, односно старатеља, односно хранитеља и решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство, односно решење о хранитељству.
Уколико је власник возила, или корисник возила на основу уговора о лизингу или купопродајног уговора брачни друг особе са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купородајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту брачног друга и извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног друга оверена изјава два сведока о постојању ванбрачне заједнице.
Уколико је власник возила, или корисник возила на основу уговора о лизингу или купопродајног уговора дете особе са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купопродајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту детета и извод из матичне књиге рођених за дете
3.    да је возило са регистарским таблицамаPA (доказ: саобраћајна дозвола)
 
Члан 4.
            О праву на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом одлучује Одељење.
            Одељење доноси решење на основу којег издаје паркинг карту у форми налепнице, за текућу календарску годину.
            Одељење води евиденцију о донетим решењима.
 
Члан 5.
            Одељење доноси решење и издаје паркинг карту на основу поднетог захтева особе са инвалидитетом и приложених доказа и то:
-       фотокопија личне карте, односно уверење о пребивалишту особе са инвалидитетом
-       фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом, односно уговора о лизингу, односно овереног купопродајног уговора
-       фотокопија решења о проценту телесног оштећења, односно врсти инвалидитета, издато од надлежних институција
-       две фотографије особе са инвалидитетом димензија 30x35mm
-       други потребни докази сходно члану 3. став 1. тачка 2. овог Правилника
Против донетог решења се може изјавити жалба Општинском већу општине Алибунар у року од 15 дана од дана достављања решења.
 
Члан 6.
            Возило паркирано на месту обележеном за паркирање возила особе са инвалидитетом мора бити обележено паркинг картом. Паркинг картом се обележава возило којим управља или се превози особа са инвалидитетом која се ставља или привремено лепи у доњи десни угао предњег ветробранског стакла возила.
            Паркинг карта је лични документ особе са инвалидитетом, а право које произилази из паркинг карте не може користити особа која није особа са инвалидитетом.
            Особа са инвалидитетом има право на једну паркинг карту, која се издаје за одређено возило.
 
Члан 7.
            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у ``Сл. листу општине Алибунар``.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-1/14-06
Дана: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, с.р.

Измене и допуне Пословника Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 4. тачка 10. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на 52. седници одржаној дана 28. априла 2014. године усваја
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
          У Пословнику Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), у члану 14.е. уместо речи: ''са помоћником председника Општине за послове Општинског већа '' треба да стоји: ''са секретаром Општинског већа ''.
 
Члан 2.
            Измене и допуне Пословника Општинског већа општине Алибунар ступају на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-4/14-06
Датум: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници од 30. априла 2014.. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
 
1.  Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
2.  Именује се Предраг Белић на функцију председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
3.  Мандат новоименованог председника Комисије трајаће до истека мандата Комисије.
4.  Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-46/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници од 30. априла 2014.. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
 
1.    Разрешава се Предраг Белић са функције заменика председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
2.    Именује се Душан Јовановић на функцију заменика председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
3.    Мандат новоименованог заменика председника Комисије трајаће до истека мандата Комисије.
4.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-45/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана60.став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
Члан 1.
         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
         Комисија се састоји од председника и чланова и то:
         Председник Комисије: Зоран Стојиљковић.
         Заменик председника Комисије: Драгана Коматина..
         Чланови Комисије:
1.  Гордана Томић,
  1. Пера Мохан,
  2. Ненад Обрадовић,
  3. Јон Ардељан,
  4. Сава Хорват,
  5. Жаклина Зекавица,
  6. Стеван Лалић.
         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од четири године.
 
Члан 3.
         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.
 
Члан 4.
         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-42/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2014. годину ЈКП ''Универзал'' Алибунар и Предлог Финансијског плана за 2014. годину – пречишћен текст

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Универзал“ Алибунар, на23. седници одржаној дана30.априла 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ
ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 
 
Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана као дела Прогрaма пословања ЈКП „Универзал“ Алибунар за 2014. годину, бр. 130/14-1 од 27.02.2014.г., коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Универзал“ Алибунар.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-15/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.
 
 
 
 
Јавно комунално предузеће ''Универзал''
Алибунар, Немањина 14
ПИБ 101086600
М.бр. 8137838
Бр. 130-14-1
27.02.2014. год.
АЛИБУНАР
 
 
На основу члана 35. Статута ЈКП ''Универзал'' Алибунар, Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.02.2014. године донео следећу
 
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
УСВАЈА СЕ једногласно измена Финансијског плана ЈКП ''Универзал'' Алибунар за 2014.г.
 
Председник Надзорног одбора
Пребирачевић Зоран, с.р.
 
 
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2014. ГОДИНУ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
 
 
ПРИХОД:
1.
Приходи од дистрибуције воде
14.995.591,44
2.
Приходи од отпадних вода
3.936.705,83
3.
Приходи од изношења смећа
6.200.046,10
4.
Приходи од одржавања гробља
1.376.387,43
5.
Приходи од продаје погребне опреме и превоза
1.023.382,55
6.
Приходи од одрж.зел.површина
788.935,00
7.
Остали приходи од комунал.усл.
6.400.000,00
8.
Остали приходи
4.121.374,20
9.
Приходи од рефундације средстава
 
 
-   За пројекте и објекте водоснабдевања
-   За насеље Алибунар од Покр. Секретаријата
-   За пољ.водопр.и шумарство
7.353.000,00
10.
Прих.од субв.општине за елект.ен.
3.000.000,00
11.
Прих.од субв.општине за анализу воде
1.000.000,00
12.
Прих.од субв.општине за одр.рач.
70.000,00
14.
Прих.од субв.општине за рачуне Козјак
93.000,00
15.
Прих.од субв.општине за пресу за ПЕТ амб.
442.750,00
16.
Прих.од субв.општине за фрекв.регул.
400.000,00
 
УКУПНО ОД СУБВЕНЦИЈА ОПШТИНЕ:
5.005.750,00
 
У К У П Н О:
51.201.172,55
 
РАСХОДИ:
1.
Одржавање и поправка постојеће механизације, возила и постројења
3.076.130,21
2.
Утрошена електрична енергија
3.000.000,00
3.
Бруто зараде
16.309.239,01
4.
Утрошено гориво
2.500.000,00
5.
Анализа воде
1.000.000,00
6.
Путни трошкови
840.000,00
7.
Служб.пут.и стручно усаврш.
300.000,00
8.
Грејање просторија
350.000,00
9.
ПТТ трошкови
700.000,00
10.
Репрезентација, трошкови рекламе и пропагандни материјал
390.000,00
11.
Трошков осигурања
390.000,00
12.
Водни допринос - текући
3.223.418,70
13.
Одржавање и уређење депонија - текуће
350.000,00
14.
Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате
600.000,00
15.
Уговори о делу
1.450.000,00
16.
Управни и надзорни одбор
350.000,00
17.
Отпремнине и јубиларне награде
700.000,00
18.
Канцеларијски материјал
270.000,00
19.
Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца за старозапослене)
3.133.634,63
20.
Амортизација
800.000,00
21.
Адвокатске услуге
330.000,00
22.
Доприноси за ХМО (отпадне воде)
2.080.000,00
23.
Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар
2.433.000,00
24.
Ревитализација бунара Б-4 на изворишту водовода Алибунар
3.840.000,00
25.
Израда главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насеље Алибунар
1.080.000,00
26.
Набавна вредност продате робе
700.000,00
27.
Накнада за вођење рачуна КЈС
70.000,00
28.
Разношење рачуна Нови Козјак
93.000,00
29.
Набавка вертикалне пресе за ПЕТ амбалажу (папир, картон, стреч фолија ...)
442.750,00
30.
Набавка фреквентног регулатора за изворишта од 18 киловата
400.000,00
 
У К У П Н О:
51.201.172,55

Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013. годину

На основу члана 40. тачка 22. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 23. седници од 30. априла 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
ЗА 2013. ГОДИНУ
 
 
         Даје се сагласност на Извештај о раду ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013. годину.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-14/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.
 
 
 
Јавно комунално предузеће
''Бунар''
Владимировац, Цара Лазара бр. 76
Број:86
Датум:10.04.2014. године
 
 
ИЗВЕШТАЈО РАДУ
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА 2013. год.
 
        Jавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац завршило је прошлу 2013. годину са позитивним резултатом од 47.774,85 динара.
         Предузеће је сврстано у мала предузећа и има свега 10 запослених.
         Ово Предузеће се бави производњом и дистрибуцијом воде за пиће, одржавањем водовода, одржавањем и наплатом пијаце, одржавањем зелених површина, прикупљањем и депоновањем смећа и услугама одржавања гробља. Од септембра 2013. обављамо и послове зоохигијене – службе за прихват напуштених паса и мачака на територији општине.
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
 
         Производња воде врши се на четири изворишта што сматрамо недовољним за насељено место ове величине, нарочито у летњем периоду када због великих врућина и повећане потрошње воде долази до преоптерећења пумпи што доводи до честих кварова.
         Током 2013. године имали смо неколико хаварија на опреми и мрежи. У јануару је дошло до пуцања водоводних цеви у Омладинској и улици Црвене Армије, у фебруару је настала хаварија на бунару утрина где је дошло до прегоревања електромотора. У априлу и мају имали смо две веће хаварије на бунару на колонији на дубинској пумпи и центрифугалној пумпи, али је одмах приступљено санирању хаварије. У месецу јуну имали смо две провалне крађе којом приликом су из просторија Предузећа отуђена два компјутера. У новембру смо имали већу хаварију на водоводној мрежи у центру села где је дошло до пуцања цеви испод магистралног пута те је у санацији учестовао и Војводина пут.
         У Предузећу је спроведена јаввна набавка за реконструкцију водоводне мреже у улици Братства Јединства и део Паје Маргановића у вредности од 3.345.847,00 динара а која средства су обезбеђена из буџета Општине Алибунар.
         Такође је извршено и прикључивање и ставвљање у погон новог базена од 100m³ на бунару Утрина.
         У месецу априлу извршено је чишћење постојеће депоније такође средствима обезбеђеним из буџета.
         Смеће се износи два пута недељно по утврђеном редоследу улица о чему су сви грађани благовремено обавештени.
         У 2013. години извршена је замена 21 водомера на захтев корисника.
 
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
 
         По завршном рачуну за 2013. годину, Предузеће је иисказало добитак у износу од 47.774,85 динара.
 
УКУПАН ПРИХОД у износу од 19.095.800,39 динара подразумева:
-          приходи од воде
-          приходи од услуга
-          приходи од одржавања гробља
-          приходи од камате
-          приходи од оснивача
-          приходи од закупа гробних места
-          реконструкција водоводне мреже
-          приходи по основу накнада штете
10.212.964,59
502.958,19
337.930,64
 
170.201,22
4.388.290,49
137.607,34
 
3.345.847,92
 
38.440,00
УКУПНО:
19.095.800,39
 
УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 19.048.025,54 динара подразумева:
-       трошкови материјалне дораде
-       трошкови ремонта водомера
-       трошкови канцеларијског материјала и резер.делова.
-       трошкови ел.енергије и горива
-       трошкови зараде и накнаде зараде бруто
-       трошкови пореза и доприноса на терет послодавца
-       трошкови накнаде по уговору о делу
-       трошкови превоза и отпрем. радника
-       трошкови телефона и интернета
-       трошкови одржавања рачуна .
-       трошкови оглашавања
-       трошкови јавних радова
-       трошкови амортизације
-       трошкови анализе воде
-       трошкови репрезентације
-       трошкови премије осигурања
-       трошкови провизије банке
-       трошкови чланарине
-       други трошкови пореза
-       остали нематеријални трошкови
-       трошкови камате елект.енергије
-       обезвређена потраживања од купаца
12.560,00
 
22.266,00
 
819.796,21
 
 
2.759.316,21
 
6.147.206,77
 
979.647,62
 
 
10.000,00
 
293.248,00
 
125.023,73
 
23.838,20
 
66.458,34
3.138.698,43
217.779,52
563.894,51
58.050,91
273.371,68
 
65.027,80
 
12.000,00
260.646,48
395.677,94
 
81.821,45
 
2.721.695,74
УКУПНО:
19.048.025,54
 
III  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
 
         Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ''Бунар'' Владимировац систематизовано је 10 радних места а попуњено је 10 радних места.
 
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
ВСС...........................................  2 радника
ВШС..........................................  1 радник
ССС.............................................  2 радника
КВР................................................  2 радник
ВКВ...............................................   1 радник
НКР............................................... 2 радника
 
         Сви радници су максимално искоришћени тако да Предузеће нема вишка запослених већ потребу за попуном систематизованих радних места.
 
IV СТАЊЕ ОПРЕМЕ
 
         Стање постојеће опреме није на задовољавајућем нивоу јер је иста дотрајала и склона честим кваровима.
         Од опреме Предузеће поседује пет дубинских и три центрифугалне пумпе као и три електромотора.
         У 2013. години било је хаварија од којих једна већа у новембру које су саниране али је евидентно да је опрема дотрајала и склона кваровима те да би требало извршити замену исте што је и учињено али у недовољном броју.
 
V КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
 
         У 2013. години спроведене су 26 анализа воде за пиће од стране Завода за заштиту здравља из Панчева које су у 90% случајева показале да је вода, која се у овом насељеном месту користи за пиће, исправна.
         С обзиром да имамо аутоматске хлоринаторе, пречишћавање воде се одвијало на задовољавајућем нивоу што је резултирало да нам је вода за пиће исправна. На појединим локацијама долази до мућења воде те смо планирали да извршимо замену мреже у том делу, с обзиром да смо установили да до замућења долази због нагомиланог талога у водоводним цевима које су старе и дотрајале. Из тих разлгоа је у 2013. путем јавне набавке уз финансирање оснивача извршена замена дотрајалих водоводних цеви у улици Б.Јединства и део П.Маргановића.
 
VI ЦЕНЕ УСЛУГА
 
         Цене комуналних услуга нису се мењале током целе 2013. године.
         Цена воде по 1m³ износи 38,00 динара са ПДВ-ом.
         Цена услуге изношења смећа фактурише се према броју чланова домаћинства и износи 47,22 дин. по једном пунолетном члану за месец дана са ПДВ-ом.
         Сматрамо да су цене комуналних услуга веома ниске јер не могу покрити све трошкове везане за реализацију истих.
 
VII СТАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА – НАПЛАТА ДУГА
 
         Током 2013. године, стање у наплати потраживања није се побољшало и поред више опомена и спроведених искључења. Судски поступци су спори и делимично делотворни. Разлог за ово стање видимо у заиста лошој финансијској ситуацији у којој се налази становништво јер је велики број некада радно ангажованих сада остао без посла након престанка рада Агрожива који је на овој територији имао своје испоставе. Такође, у овој средини има доста старачких домаћинстава са минималним или скоро никаквим примањима. Један део, око 10% становништва, су социјални случајеви који примају социјалну помоћ.
         Проблем наплате потраживања решавали смо углавном искључивањем са водоводне мреже и чешћим опоменама а у 2013. години поднели смо око 10 прдлога за извршење путем приватног извршитеља.
 
VIII СТАЊЕ ДУГОВАЊА
 
         Дуговања Предузећа односе се на дуговања за електричну енергију. Тај дуг је у 2013. години износио преко 2.000.000,00 динара. ЕПС је против нас поднео и тужбу за наплату дуга те како нисмо били у могућнсоти да измиримо ни половину износа то смо у договору са оснивачем постигли договор да оснивач на себе преузме обавезу измиривања дугова за струју и анализу воде по испостављеним рачунима из 2013. године.
         Поред ЕПС-а и Завода за јавно здраввље, ово предузеће нема већих дуговања.
 
IX ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
 
         Од планираних инвестиција извршена је замена вводоводних цеви у улици Б.Јединства и део П.Маргановића а такође и прикључење односно пуштање у рад новог базена од 100m³ на бунару Утрина. Једна од инвестиција која није планирана а која је успешно спроведена је и поправка и фарбање поломљених клупа, клацкалица и љуљашки на дечјем игралишту у парку. Од редовних послова коеј ово предузеће спроводи је и кошење јавних површина и одржаввање гробаља и третирање истих отровом као иредовно чишћење постојеће депоние које се спроводи уз финансијску помоћ оснивача.
         У току 2013. године ово преудзеће је преузело на себе и сређивање аутобуских стајалишта. Непланирано су изведени радови на увођењу топле воде у основној школи у Владимировцу.
 
Х  ПОЛИТИКА ЗАРАДА
 
         Зараде у Предузећу крећу се у просеку од 35.000,00 динара. У 2013. години није било никаквих повећања зарада.
         Што се тиче раста зарада у 2013. години, ово Предузеће се руководи инструкцијама Министарства финансија – Управе за трезор, који нас обавештава да ли ће и у ком проценту моћи да се повећају зараде, с обзиром да су зараде у јавним предузећима под контролом државе.
 
XI ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
 
         Управни одбор Предузећа одржао је током 2013. године пет седница на којима је расправљано о проблемима наплате потраживања, усвајању завршног рачуна, програма пословања и извештаја о раду.
         С обзиром на целокупну ситуацију у земљи, не можемо бити незадовољни својим пословањем, трудили смо се да што више постигнемо иако нисмо имали ни људства ни средстава.
         Сматрамо да је за годину дана урађено онолико колико су нам то финансијске могућности дозвољавале.
         Од оснивача смо добијали током године средства за водоводну мрежу, ел.енергију и анализу воде као и финансирање службе зоохигијене.
         Трудићемо се и убудуће да све своје задатке и обавезе извршавамо савесно и ажурно како бисмо задовољили и грађане овог насељеног места и Вас као оснивача овог Предузећа.
         С поштовањем,
 
У Владимировцу, 10.04.2014.г.
 
Д и р е к т о р:

Рипсиме Гајић, с.р.

  • 1
  • 2

Baner Pecat 211x81