gore

  • slika 3

Одлука о финансирању редовног рада политичких странка које имају одборнике у Скупштини оптине Алибунар изабраних на изборима за одборнике Скупштине општине од 06. маја 2012. године из средстава јавних ивора – буџета општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности (''Службени гласник РС'', бр. 43/2011) и члана 45. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012), Савет за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар на седници од 28.02.2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЈАВНИХ ИЗВОРА –
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
         Утврђује се да следеће политичке партије и коалиције политичких партија имају одборнике у Скупштини општине Алибунар који су изабрани на изборима за одборнике Скупштине општине, одржаним 06. маја 2012. године:
  1. Демократска странка – Борис Тадић;
  2. Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић;
  3. Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић;
  4. Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак;
  5. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.
Члан 2.
         Утврђује се да у Скупштини општине Алибунар нема представника странака националних мањина.
 
Члан 3.
         Средства из јавних извора, односно буџета Општине Алибунар, која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката (политичких странака и коалиција политичких странака) чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општина Алибунар одређују се на нивоу 0,15% расхода буџета Општине Алибунар за 2014. годину.
 
Члан 4.
         Средства из члана 3. ове Одлуке расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у Скупштини општине Алибунар, сразмерно броју гласова ограчунати на начин прописа у ставу 2. овог члана.
         Број гласова политичких субјеката који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи се коефицијентом 1.
         Средства политичког субјекта који је на изборима наступао као коалиција деле се према коалиционом споразуму.
         У Скупштини општине Алибунар нема политичких субјеката који су освојили мање од 5% важећих гласова.
 
Члан 5.
         Према Извештају о раду Општинске изборне комиисје на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини општине Алибунар одржаних 06. маја 2012. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2012), политички субјекти који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар освојили су следећи број важећих гласова:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 4477 гласова или 39,20%;
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 1742 гласа или 15,25%;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 1417 гласова или 12,41%;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак – 933  гласа или 8,17%;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 858 гласова или 7,51%.
 
Члан 6.
         На основу Одлуке о буџету општине Алибунар, са усвојеним изменама и допунама, за финансирање редовне делатности политичких субјеката који имају одборнику у Скупштини општине Алибунар предвиђено је укупно 1.106.332,00 динара.
         Обзиром да је Законом о финансирању политичких активности прописано да исти ступа на снагу од 01. јула 2012. године, примењујући наведени Закон за период јануар-децембар 2014. године, утврђује се да политички субјекти имају право на следећи проценат од средстава предвиђениих за финансирање политичких субјеката и то:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 47,49%
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 18,48%;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 15,03%;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –9,90%;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 9,10%
 
износ за финансирање редовне делатности и то:
 
1.   Демократска странка – Борис Тадић – 525.397,00 динара
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – 204.450,00 динара;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић – 166.282,00 динара;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –109.527,00 динара;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – 100.677,00 динара.
 
Члан 7.
         Чланом 17. Закона о финансирању политичких активности прописано је да ће се исплата вршити сваког месеца, до 10. дана у месецу за претходни месец. Из тога произилази да ће се месечни износи исплатити за месеце: јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар и новембар из средстава буџета Општине Алибунар за 2014. годину, док ће се припадајући износ за месец децембар 2014. године исплатити из средстава буџета Општине за 2015. годину у Законом прописаном року.
         На основу претходног става, из средстава буџета Општине Алибунар за 2014. годину политичким субјектима биће исплаћени, закључно са 31. јануаром 2015. године, следећи износи:
1.   Демократска странка – Борис Тадић – месечно: 43.783,00 динара;
2.   Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић – месечно: 17.037,00 динара;
3.   Коалиција Покренимо општину Алибунар – Српска напредна странка – Томислав Николић –месечно: 13.857,00 динара;
4.  Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак –месечно:9.127,00 динара;
5.   Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – месечно: 8.389,00 динара.
 
Члан 8.
         Уплата средстава по овој Одлуци вршиће се на достављене рачуне политичких субјектата за које је утврђено да имају право на средства за редовну делатност.
 
Члан 9.
         Обавезују се политички субјекти да у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке Општинској управи Алибунар, Одељењу за финансије доставе следећу документацију:
1.   уговор са пословном банком или копију депо картона ради увида у број жиро рачуна,
2.   кочију решења о разврставању (матични број),
3.   копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).
 
Члан 10.
         Уплата припадајућих средстава извршиће се након достављања документације из претходног члана ове Одлуке.
 
Члан 11.
         За извршење ове Одлуке задужује се Општинска управа општине Алибунар, Одељење за финансије.
 
Члан 12.
         На основу ове Одлуке председник скупштине општине и председник општине донеће решење о исплати средстава политичким субјектима наведеним у овој Одлуци.
 
Члан 13.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 06-20/2014-06-01
Датум: 28.02.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Пуниша Џелебџић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећаима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2013), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 28. фебруара 2014. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР ВЛАДИМИРОВАЦ
 
1.     Разрешава се Драгоје Благојевић функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, као представник оснивача.
2.     Именује се Никола Глумац на функцију члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, као представник оснивача.
3.     Мандат новоименовваног члана Надзорног одбора траје најдуже до истека мандата Надзорног одбора и почиње да тече од дана именовања, односно од 28. фебруара 2014. године.
4.     Ово Решење објавиити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-13/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправви (''Службени гласник РС'', број 129/079, члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 28.02.2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
1.     Разрешава се Ивица Росић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
2.     Именује се Гордана Томић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Мандат изабраног члана Комисије траје до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном доношења овог Решења.
3.     Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-19/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Скумпија Јонел из Локава са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника родитеља због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања, а уместо њега именује се Лончар Данијела из Алибунара.
2.     Разрешава се Добричић Горан из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника родитеља због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања, а уместо њега именује се Ардељан Дорел из Локава.
3.     Мандат разрешених чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара престаје даном доношења овог Решења, односно 28. фебруара 2014. године.
4.     Мандат новоименованог чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар почиње да тече даном именовања, односно 28. фебруара 2014. године, и трајаће до истека мандата Школског одобра Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар.
5.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-8/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДРУГИ ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ
 
1.     Разрешава се Мариора Ђурић са функције члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника запослених.
2.     Мандат разрешеног члана Школског одбора Основне школе ''2. Октобар'' Николинци, из реда представника запослених престаје даном доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. године.
3.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-7/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 28.фебруара 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Ђорђел Лобода са функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља.
2.     Именује се Данијел Трифуновић на функцију члана Школског одобра Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља.
3.     Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. године и трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-6/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. Годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 28.02.2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ
 
1. Разрешава се Иван Вања Лалић функције члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и кроишћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар за 2013. годину.
2. Именује се Александар Сивери на функцију члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и кроишћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар за 2013. годину.
3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. фодине.
4. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.          
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-22/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
  1. Даје се сагласност на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-5/2014-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 34. став 1. тачка 9а и члана 35. став 1. тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број: 111/09, 92/2011 и 93/2012), члана 14. тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Сл.гласник РС'', број 89/2010) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скуштина општине Алибунар, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, на 21. седници од 28. фебруара 2014. године,
д о н о с и,
 
П Р О Г Р А М   Р А Д А
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2014. ГОДИНУ
 

 

Р. б.
ЗАДАТАК - АКТИВНОСТ
Носилац
Сарађује
РОК РЕАЛИЗА-ЦИЈЕ
Напомена
1
2
3
4
5
6
1.
Организациони, кадровски и други послови из надлежности Штаба
Командант штаба
-       Заменик к-данта штаба,
-       Секретар штаба
Током
године
 
2.
Израда предлога Програма рада Штаба за 2014. годину
К-дант,
заменик
к-данта
и
начелник
штаба
Општинска управа – надлежна служба
Јануар
2014.
Подноси Скупштини
3.
Израда предлога Извештаја о раду Штаба за 2013. годину
''
''
''
''
4.
Израда предлога Решења о одређивању локација за инсталирање акустичних извора (сирена) на територији Општине
''
''
''
Подноси Општинском већу
5.
Извештај о реализацији Плана динамике израде докумената заштите и спасавања за Општину и њене органе и субјекте заштите и спасавања на територији Општине (субјекте заштите и спасавања)
''
''
Јануар
2014.
 
6.
Опремање и обучавање припадника јединиц аопште намене:
1.     Предлог плана набавки,
2.     Предлог плана обучавања
Општинска управа – надлежна служба
К-дант, заменик и начелник Штаба
Март
2014.
Подноси Општинском већу
7.
Разматрање стања припрема субјеката заштите и спасавања на реализацији припрема за организовање и спровођење мера и задатака заштите и спасавања у складу са утврђеним задацима
К-дант,
заменик
к-данта и начелник
Штаба
Општинска управа, Одељење за ВС Панчево
Март
2014.
 
8.
Разматрање предлога Процене угрожености од елементарних непогода и др. несрећа Општине
Општинска управа – надлежна служба
К-дант, чланови Штаба, стручни тим Штаба, Одељење за ВС Панчево
Јун
2014.
По изради лица са лиценцом
9.
Разматрање предлога Плана заштите и спасавања Општине по врстама опасности
''
''
Септе-
мбар
2014.
''
10.
Анализа стања припрема субјеката заштите и спасавања за извршавање задатака у предстојећем зимском периоду 2014/2015. годину
К-дант,
заменик
к-данта и начелник
Субјекти ЗиС, Општинска управа
Октобар
2014
 
11.
Рад на изради предлога финансијских средстава за планирање Буџета Општине за 2015. годину
''
Општинска управа
''
 
12.
Послови и задаци Штаба у скалду са Законом, који нису обухваћени Програмом
''
Штаб
Током
године
У складу са надлежно-стима
13.
Послови и задаци који се извршавају по наредбама окружног и републичког Штаба за ВС
''
''
''
''

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
Скупштина општне
Број: 020-21/2014-06
Дана: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана40.Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009и 13/2011),Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар и Решења број 129-022-26/2014 од 23. Јануара 2013. Године издато од Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну заштиту и демографију као органа надлежног за давање мишљења на избор директора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар,на21. седнициодржаној 28. фебруара 2014. годинедоноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР
 
1.    Именује се Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на период од четири године.
2.    Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. године.
3.    Од дана одређеног за примену овог Решења престаје функција вршиоца дужности директора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар.
4.    Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 09. фебруара 2014. године, из разлога остваривања континуитета у вршењу функције директора
5.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), чланова 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12), као и члан 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 28. фебруара 2014. године доноси
 
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Овом Одлуком врши се измена Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 8/2013), у делу под ''V. Имовина Јавног предузећа – Основни капитал'', тако што у члану 17. уместо броја: ''4.540.733,60'' треба да стоји број: ''2.800,00''.
 
Члан 2.
          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-6/2014-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, бр. 023-11/14-06-01 од 28. фебруара 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
1.    Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Банатски Карловац.
Седиште Јавног предузећа: Банатски Карловац, Ж. Зрењанина бр. 5-7.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.    Подаци о радном месту:
Директор ЈКП ''Услуга'' из Банатског Карловца:
1)    представља и заступа предузеће;
2)    организује и руководи процесом рада;
3)    води пословање предузећа;
4)    одговара за законитост рада предузећа;
5)    предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6)    предлаже финансијске извештаје;
7)    извршава одлуке Надзорног одбора;
8)    врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
3.    Услови за именовање:
Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
1)    да је пунолетно пословно способно лице,
2)    да има најмање три године радног искуства, од тога најмање једна година на руководећем положају,
3)    да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4)    да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.
 
4.    Место рада:Банатски Карловац.
 
5.    Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.    Рок за подношење пријаве на конкурс:15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.    Трајање мандата:
Именовање директора ЈКП ''Услуга'' из Банатског Карловца врши се на период од четири године.
 
8.    Садржина пријаве на конкурс:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.
 
9.    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·        извод из матичне књиге рођених,
·        уверење о држављанству,
·        диплома о стручној спреми,
·        исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·        радња књижица,
·        доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·        доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·        изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Услуга'' из Банатског Карловца''. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11. Подаци о лицу за контакт:
Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12. Напомене:
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Данас'' и на званичној интернет презентацији Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-12/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 25,28 и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011),а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар,Скупштина општине Алибунар, на 21. седници одржаној28. фебруара 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГКОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
 
Члан 1.
            Расписује се јавни оглас за именовање директора Јавногкомуналногпредузећа''Услуга'' Банатски Карловац (у даљем тексту: Јавно предузеће).
 
Члан 2.
            Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.
 
Члан 3.
            На конкурсу могу учестововати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
            Учесник на конкурсу је свако физичко лице које је поднело пријаву на конкурс.
            Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
 
Члан 4.
            Учесник на конкурсу не може бити:
1.    лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса,
2.    лице које је члан органа управе јавног предузећа,
3.    лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4.    лице коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
 
Члан 5.
            Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
            Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.
            Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
 
Члан 6.
            Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
 
Члан 7.
            Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и Статутом јавног предузећа.
 
Члан 8.
            Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
            Конкурс за именовање директора објавиће се и у „Службеном листу општине Алибунар“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници Општине Алибунар.
 
Члан 9.
            Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија за именовање, образована решењем Скупштине општине Алибунар.
            Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
 
Члан 10.
            Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и мењу њима спроводи изборни поступак.
            У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђују резултати кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
            Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други одговарајући начин.
            Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље  рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинском већу оптине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
            Општинско веће Општине Алибунар, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Алибунар.
 
Члан 12.
            Скупштина општине Алибунар, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
            Решење о именовању директора коначно је.
 
Члан 13.
            Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине Алибунар“.
            Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Општине Алибунар.
            Примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
 
Члан 14.
            Кандидату који је учестововао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
 
Члан 15.
            Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
            Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Алибунар може, из оправданих разлога, продужити за још осам дана.
 
Члан 16.
            Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Алибунар може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
            Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Алибунар не буде предложен кандидат за именовањезбог тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учестововао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Алибунар не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
 
Члан 17.
            Одлуку доставити Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавногпредузећа.
 
Члан 18.
            Ова Одлука ступа на снагуосмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-11/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, бр. 023-9/14-06-01 од 28. фебруара 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 
1.            Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар.
Седиште Јавног предузећа: Алибунар, Немањина бр. 14.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.    Подаци о радном месту:
       Директор ЈКП ''Универзал'' из Алибунара:
1)    Представља и заступа Предузеће;
2)    Организује и руководи процесом рада;
3)    Води пословање Предузећа;
4)    Одговара за законитост рада Предузећа;
5)    Предлаже годишњи програм пословања Предузећа и предузима мере за његово спровођење;
6)    Предлаже и припрема финансијске извештаје;
7)    Извршава одлуке Надзорног одбора;
8)    Врши и друге послове утврђене Законом.
 
3.    Услови за именовање:
Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
-         Да је пунолетно пословно способно лице;
-         Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;
-         Да има најмање 3 (три) године радног искуства од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;
-         Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
-         Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у Предузећу.
 
4.    Место рада:Алибунар.
 
5.    Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.    Рок за подношење пријаве на конкурс:15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.    Трајање мандата:
Именовање директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар врши се на период од четири године.
 
8.    Садржина пријаве на конкурс:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Универзал'' Алибунар.
 
9.    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·        извод из матичне књиге рођених,
·        уверење о држављанству,
·        диплома о стручној спреми,
·        исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·        радња књижица,
·        доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·        доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·        изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Универзал'' Алибунар''. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11. Подаци о лицу за контакт:
Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12. Напомене:
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Данас'' и на званичној интернет презентацији Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-10/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 25,28 и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011),а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар,Скупштина општине Алибунар, на 21. седници одржаној 28.фебруара 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГКОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 
 
Члан 1.
            Расписује се јавни оглас за именовање директора Јавногкомуналногпредузећа''Универзал'' Алибунар (у даљем тексту: Јавно предузеће).
 
Члан 2.
            Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.
 
Члан 3.
            На конкурсу могу учестововати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
            Учесник на конкурсу је свако физичко лице које је поднело пријаву на конкурс.
            Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
 
Члан 4.
            Учесник на конкурсу не може бити:
1.    лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса,
2.    лице које је члан органа управе јавног предузећа,
3.    лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4.    лице коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
 
Члан 5.
            Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
            Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.
            Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
 
Члан 6.
            Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
 
Члан 7.
            Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и Статутом јавног предузећа.
 
Члан 8.
            Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
            Конкурс за именовање директора објавиће се и у „Службеном листу општине Алибунар“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници Општине Алибунар.
 
Члан 9.
            Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија за именовање, образована решењем Скупштине општине Алибунар.
            Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
 
Члан 10.
            Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и мењу њима спроводи изборни поступак.
            У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђују резултати кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
            Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други одговоарајући начин.
            Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље  рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинском већу оптине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
            Општинско веће Општине Алибунар, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Алибунар.
 
Члан 12.
            Скупштина општине Алибунар, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
            Решење о именовању директора коначно је.
 
Члан 13.
            Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине Алибунар“.
            Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Општине Алибунар.
            Примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
 
Члан 14.
            Кандидату који је учестововао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
 
Члан 15.
            Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
            Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Алибунар може, из оправданих разлога, продужити за још осам дана.
 
Члан 16.
      Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Алибунар може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
            Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Алибунар не буде предложен кандидат за именовањезбог тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учестововао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Алибунар не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
 
Члан 17.
            Одлуку доставити Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавногпредузећа.
 
Члан 18.
            Ова Одлука ступа на снагуосмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-9/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, бр. 023-7/14-06-01 од 28. фебруара 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
1.    Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' Иланџа.
Седиште Јавног предузећа: Иланџа, Светог Саве бр 2.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.    Подаци о радном месту:
Директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' из Алибунара:
-      Представља и заступа предузеће,
-      Организује и руководи процесом рада,
-      Води пословање предузећа,
-      Одговара за законитост рада предузећа,
-      Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
-      Предлаже финансијске извештаје,
-      Извршава одлуке Надзорног одбора,
-      Врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
3.    Услови за именовање:
Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
1)    да је пунолетно пословно способно лице,
2)    да има најмање три године радног искуства, од тога најмање једна година на руководећем положају,
3)    да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4)    да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.
 
4.    Место рада:Иланџа.
 
5.    Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.    Рок за подношење пријаве на конкурс:15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.    Трајање мандата:
Именовање директора ЈКП ''Север Иланџа'' из Иланџе врши се на период од четири године.
 
8.    Садржина пријаве на конкурс:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Север Иланџа'' из Иланџе.
 
9.    Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·        извод из матичне књиге рођених,
·        уверење о држављанству,
·        диплома о стручној спреми,
·        исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·        радња књижица,
·        доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·        доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·        изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10.   Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
        Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Север Иланџа'' из Иланџе''. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11. Подаци о лицу за контакт:
Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12. Напомене:
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Данас'' и на званичној интернет презентацији Општине Алибунарwww.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-8/14-06-01
Датум: 28. фебруара 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 25,28 и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011),а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар,Скупштина општине Алибунар, на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГКОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
 
Члан 1.
            Расписује се јавни оглас за именовање директора Јавногкомуналногпредузећа''Север Иланџа'' Иланџа (у даљем тексту: Јавно предузеће).
 
Члан 2.
            Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.
 
Члан 3.
            На конкурсу могу учестововати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
            Учесник на конкурсу је свако физичко лице које је поднело пријаву на конкурс.
            Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
 
Члан 4.
            Учесник на конкурсу не може бити:
1.    лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса,
2.    лице које је члан органа управе јавног предузећа,
3.    лице које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4.    лице коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
 
Члан 5.
            Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
            Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.
            Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
 
Члан 6.
            Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
 
Члан 7.
            Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и Статутом јавног предузећа.
 
Члан 8.
            Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
            Конкурс за именовање директора објавиће се и у „Службеном листу општине Алибунар“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници Општине Алибунар.
 
Члан 9.
            Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија за именовање, образована решењем Скупштине општине Алибунар.
            Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
 
Члан 10.
            Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и мењу њима спроводи изборни поступак.
            У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђују резултати кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
            Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим разговором или на други одговоарајући начин.
            Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље  рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Општинском већу оптине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
            Општинско веће Општине Алибунар, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине Алибунар.
 
 
Члан 12.
            Скупштина општине Алибунар, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
            Решење о именовању директора коначно је.
 
Члан 13.
            Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу општине Алибунар“.
            Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Општине Алибунар.
            Примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
 
Члан 14.
            Кандидату који је учестововао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
 
Члан 15.
            Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
            Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Алибунар може, из оправданих разлога, продужити за још осам дана.
 
Члан 16.
            Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Алибунар може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
            Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Алибунар не буде предложен кандидат за именовањезбог тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учестововао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине Алибунар не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
 
Члан 17.
            Одлуку доставити Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавногпредузећа.
 
Члан 18.
            Ова Одлука ступа на снагуосмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-7/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.
 

Одлука о именовању члана Општинског већа општине Алибунар (Иван Вања Лалић)

На основу члана 45. став1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетпрвој седници, одржаној дана 28. фебруара 2014. године, доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
    ИВАН ВАЊА ЛАЛИЋ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар.
 
II
     Мандат члана Општинског већа општине Алибунар трајаће до истека мандата Општинског већа,  а почиње да тече од 28. фебруара 2014. године.
 
III
     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-16/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Baner Pecat 211x81