Локална самоуправа

ZaključaK Opštinske izborne komisije

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 34/2010 – odluka US i 54/2011), Opštinska izborna komisija Opštine Alibunar, na sednici od 20. marta 2012. godine donosi

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

  1. Prilikom podnošenja kandidature grupe građana iz člana 18. Zakona o lokalnim izborima, da bi sporazum o osnivanju grupe građana bio punovažan, neophodno je da postpisi osnivača budu overeni kod suda ili nadležnog opštinskog organa.
  2. Sporazum sačinjen protivno tački  1. ovog Zaključka smatraće se nevažeći.
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE ALIBUNAR
u Alibunaru, dana 20. marta 2012. godine
Broj: 013-2-19/12-04
PREDSEDNIK KOMISIJE
Biljana Vragović

Štampa

FaLang translation system by Faboba