gore

 • slika 3
 • APEL GRAĐANIMA U CILjU OČUVANjA KAPACITETA DOMA ZDRAVLjA
 • OPŠTINA ALIBUNAR ISKAZUJE ZAHVALNOST SVIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I NEMEDICINSKOM OSOBLJU U KOVID AMBULANTI
 • ŠKOLSKI PRIBOR ZA DECU IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET
 • APEL GRAĐANIMA U CILjU OČUVANjA KAPACITETA DOMA ZDRAVLjA

  APEL GRAĐANIMA U CILjU OČUVANjA KAPACITETA DOMA ZDRAVLjA

  Zbog svakodnevnog povećanja broja obolelih na teritoriji opštine Alibunar i sve većeg pritiska na zdravstveni sistem, lokalna samouprava preduzima sve kako bi pomogla Domu zdravlja „Alibunar“ da pruža adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim građanima opštine Alibunar. Trudimo se da poboljšamo uslove rada u ovoj ustanovi kroz finansiranje nabavke opreme, zarada određenog broja zaposlenih i na sve druge načine, rekla je predsednica Opštine Alibunar Zorana Bratić.
 • OPŠTINA ALIBUNAR ISKAZUJE ZAHVALNOST SVIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I NEMEDICINSKOM OSOBLJU U KOVID AMBULANTI

  OPŠTINA ALIBUNAR ISKAZUJE ZAHVALNOST SVIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I NEMEDICINSKOM OSOBLJU U KOVID AMBULANTI

  Opština Alibunar iskazuje zahvalnost svim zdravstvenim radnicima i saradnicima, kao i nemedicinskom osoblju koji rade u kovid ambulanti Doma zdravlja Alibunar i koji svakodnevno svojom posvećenošću i požrtvovanjem daju neizmeran doprinos zajedničkoj borbi protiv koronavirusa.
 • ŠKOLSKI PRIBOR ZA DECU IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

  ŠKOLSKI PRIBOR ZA DECU IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

  U Opštini Alibunar počela je podela školskog pribora za decu koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Pribor će dobiti oko 450 mališana iz Alibunara, a prvi paketi stigli su u osnovnu školu u Vladimirovcu.
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  Predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić, prvog dana škole zajedno sa svojim saradnicima posetila je školske ustanove na teritoriji opštine Alibunar. Predsednica je u razgovoru sa prosvetnim radnicima i roditeljima istakla da opština nastavlja sa ulaganjem u obnovu i izgradnju obrazovnih institucija, naglašavajući da je sada najvažnije da su stvoreni uslovi za bezbedan povratak dece u školske klupe.

  Више..

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

АПЕЛ ГРАЂАНИМА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА КАПАЦИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ОПШТИНА АЛИБУНАР ИСКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ У КОВИД АМБУЛАНТИ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Одлука о измени Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 24. седници одржаној дана 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
 
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
1. У Одлуци о давању сагласности на установљавање права службености, бр. 46-26/2014-06-01 од 30.04.2014.г., која је објављена у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 10/2014, у тачки 1. мења се алинеја 2. која гласи:
''- број катастарске парцеле 1034/2, њива 1. класе, површине 14а 80m² ''.
            2. На основу ове Одлуке закључиће се Анекс уговора, о чему ће се старати председник општине и Општинска управа општине Алибунар.
            3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
О б р а з л о ж е њ е
        Одлуком о давању сагласности на установљавање права службености (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2014), Скупштина општине Алибунар је дала сагласност на установљавање права стварне службености за постављање приводног оптичког кабла за радио базну станицу ''ПС12'' (Банатски Карловац), цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радова инвеститору ПС ''Телефонија'' а.д. Београд из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 36б.
         На основу захтева инвеститора, наведеном Одлуком Скупштина општине Алибунар дозволила је установљавање права службености на парцелама у к.о. Банатски Карловац, и то:
-           број катастарске парцеле 1035/91, њива 1. класе, улица у насељу, површине 02 hа 78а 95m2;
-           број катастарске парцеле 1030/1, њива 1. класе, површине 06а 31m2.
          Накнадном провером од стране инвеститора утврђено да је овом Одлуком, због грешке у захтеву инвеститора, обухваћена катастарска парцела топ.бр. 1030/1, уместо катастарста парцела топ.бр. 1034/2 у истој катастарској општини. Пошто не постоје правне сметње да се измењеном одлуком право службености установи на кат.парцели топ.бр. 1034/2 у к.о. Банатски Карловац, донета је Одлука као у диспозитиву.
         На основу ове Одлуке потребно је закључити одговарајући анекс уговора, као и извршити потребне уписе и измене ранијих уписа у Катастру непокретности, о чему ће се старати председник општине и Општинска управа.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-38/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81