gore

 • slika 3
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ
 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...
 • PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  PREDSEDNICA OPŠTINE ALIBUNAR: ULAGANJE U OBRAZOVANJE DECE NAŠ JE PRIORITET

  Predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić, prvog dana škole zajedno sa svojim saradnicima posetila je školske ustanove na teritoriji opštine Alibunar. Predsednica je u razgovoru sa prosvetnim radnicima i roditeljima istakla da opština nastavlja sa ulaganjem u obnovu i izgradnju obrazovnih institucija, naglašavajući da je sada najvažnije da su stvoreni uslovi za bezbedan povratak dece u školske klupe.

  Више..

 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  Више..

 • ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  ЗАКАЖИТЕ РАЗГОВОР СА КОМАНДАНТОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  Више..

 • Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Ванредно стање - Covid 19 - обавештења, наредбе, информације...

  Више..

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС`` број 129/07) и члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` бр. 12/08, 13/09 и 13/11), Општинско веће општине Алибунар, на 52. седници одржаној дана 28. априла 2014. године, доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ИЗДАВАЊУ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 
Члан 1.
            Овим Правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом и уређују услови и поступак за остваривање овог права на основу издатог решења и паркинг карте за особе са инвалидитетом (у даљем тексту: паркинг карта), од стране Одељења за привреду, јавне службе и развој (у даљем тексту: Одељење).
 
Члан 2.
            Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом могу остварити следеће категорије корисника:
-        Особе са инвалидитетом чији су екстремитети битни за управљање возилом оштећени најмање 60%
-        Остале инвалидне особе са најмање 70% инвалидности
-        Особе са оштећењем карлице
-        Особе са више од 50% оштећења вида
-        Особе на хемодијализи
-        Особе оболеле до дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, које за кретање користе инвалидска колица
-        Особе са вишеструким сметњама у развоју и особе оболеле од аутизма
-        Ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата до IV групе инвалидности
-        Родитељи, односно стараоци инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и слепе деце, под условом да похађају школу, факултет, или да су смештена у установу за дневни боравак, или да иду на регабилитацију или редован лекарски преглед
 
Члан 3.
            Особа са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника може да оствари право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила, под следећим условима:
1.     да има пребивалиште на територији општине Алибунар (доказ: лична карта, односно уверење о пребилавишту)
2.     да је власник возила (доказ: саобраћајна дозвола), или корисник возила на основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу) или купопродајног уговора (доказ: оверени купопродајни уговор)
Уколико је власник возила, или корисник возила на основу уговора о лизингу или купопродајног уговора родитељ, односно старатељ, односно хранитељ особе са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купопродајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту родитеља, односно старатеља, односно хранитеља и решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство, односно решење о хранитељству.
Уколико је власник возила, или корисник возила на основу уговора о лизингу или купопродајног уговора брачни друг особе са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купородајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту брачног друга и извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног друга оверена изјава два сведока о постојању ванбрачне заједнице.
Уколико је власник возила, или корисник возила на основу уговора о лизингу или купопродајног уговора дете особе са инвалидитетом из члана 2. овог Правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора о лизингу, односно купопродајног уговора, потребна је и лична карта, односно уверење о пребивалишту детета и извод из матичне књиге рођених за дете
3.     да је возило са регистарским таблицама PA (доказ: саобраћајна дозвола)
 
Члан 4.
            О праву на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом одлучује Одељење.
            Одељење доноси решење на основу којег издаје паркинг карту у форми налепнице, за текућу календарску годину.
            Одељење води евиденцију о донетим решењима.
 
Члан 5.
            Одељење доноси решење и издаје паркинг карту на основу поднетог захтева особе са инвалидитетом и приложених доказа и то:
-        фотокопија личне карте, односно уверење о пребивалишту особе са инвалидитетом
-        фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом, односно уговора о лизингу, односно овереног купопродајног уговора
-        фотокопија решења о проценту телесног оштећења, односно врсти инвалидитета, издато од надлежних институција
-        две фотографије особе са инвалидитетом димензија 30x35 mm
-        други потребни докази сходно члану 3. став 1. тачка 2. овог Правилника
Против донетог решења се може изјавити жалба Општинском већу општине Алибунар у року од 15 дана од дана достављања решења.
 
Члан 6.
            Возило паркирано на месту обележеном за паркирање возила особе са инвалидитетом мора бити обележено паркинг картом. Паркинг картом се обележава возило којим управља или се превози особа са инвалидитетом која се ставља или привремено лепи у доњи десни угао предњег ветробранског стакла возила.
            Паркинг карта је лични документ особе са инвалидитетом, а право које произилази из паркинг карте не може користити особа која није особа са инвалидитетом.
            Особа са инвалидитетом има право на једну паркинг карту, која се издаје за одређено возило.
 
Члан 7.
            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у ``Сл. листу општине Алибунар``.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-1/14-06
Дана: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81