Nikolic Djurica - 351-50-2015-04, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-50/2015-04
14. август 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра бр. 49, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на парцели број 4811. к.о. Локве, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Ђурици Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра бр. 49 – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног стамбеног објекта, спратности П + Ппот, површине под објектом 65 м2, који се налази на парцели број 4811. к.о. Иланџа, у насељеном месту Иланџа, улица Краља Александра бр. 49.

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на парцели број 4811. к.о. Иланџа, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање употребне дозволе за предметни објекат, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-201/2014-04 од 12.03.2015. године.
Поступајући по члану 43. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев по коме се доноси ово Решење, садржи следећу документацију:
  1. Решење о одобрењу за изградњу објекта стамбене зграде на парцели бр. 4811. к.о. Иланџа, бр. 351-207/79-02, од 21.04.1979. године, донето од стране Општинског секретаријата за привреду и инспекцијску контролу
  2. Технички Извештај за градњу стамбене зграде на парцели број 4811. к.о. Иланџа (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово``, бр. 40/75), са потврдом Инвеститора да је објекат изграђен у свему на основу Техничког Извештаја
  3. Предмер и предрачун стамбене зграде П+Пк – парцела топ. бр. 4811. к.о. Иланџа, број 0318/15-Е од Марта 2015. године, обрађивача ``Архитектура-Инжењеринг`` Алибунар
  4. Геодетски снимак објекта и подземним инсталација, од 05.02.2015. године, са Скицом снимљеног објекта број 952А-01/15-10 од 05.02.2015. године, израђени од стране Агенције ``Геометар`` са седиштем у Ковачици
  5. Потврда да је предметни објекат прикључен на јавну водоводну мрежу, издата од стране ЈКП ``Универзал`` Алибунар, под бројем 928/15 од 08.07.2015. године
  6. Потврда да је Инвеститор потрошач електричне енергије категорије ``широка потрошња``, издата од стране ``ЕПС Снабдевање`` под бројем ЈД/АС-0714-1151-15 од 03.07.2015. године
  7. Потврда да је Инвеститор потрошач и корисник природног гаса на адреси Краља Александра 49 у Иланџи од 05/2004. године, издата од стране ЈП ``Србијагас`` Нови Сад – РЈ ``Дистрибуција`` Панчево – Служба дистрибуције Панчево под бројем 04-02-1431/1 од 05.08.2015. године
  8. докази о уплати административних такси
 
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев
 
Решење доставити:
1.Подносиоцу захтева
3.Архиви

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81