Dragomir Brkovic 351-89-2015-04, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-89/2015-04
20. октобар 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Драгомира Брковића из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

            ОДОБРАВА СЕ Драгомиру Брковићу из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85. – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног објекта радионице, спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 96 м2, на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном месту Банатски Карловац, улица Алибунарски пут.

 

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном месту Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз предметни захтев је поднета следећа документација:
  1. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-186/87-04 од 09.10.1987. године
  2. Предмер и предрачун радова израђен од стране Јанка М. Биреша – лиценца број 300-4056-03
  3. Копија катастарског плана водова бр. 953-1/2015-287 од 13.10.2015. године
  4. Елаборат о извршеним геодетским радовима, бр. 952А-01/15-54 од 14.09.2015. године, обрађивача Агенција ``Геометар`` Ковачица
  5. Главни пројекат бр. 669, обрађивача Деловна организација за пројектирање ин инжењеринг ``Прогрес`` Словењ Градец, са овером издате грађевинске дозволе, и потврдом и овером од стране инвеститора и стручног лица Мирка Д.. Радуловића – лиценца број 300 0259 03, да је објекат изведен у складу са пројектом
  6. Одлука о формирању комисије за преглед објекта, бр. 17-ТР-2015 од 29.09.2015. године, донета од стране предузећа ``Termolux Inženjering`` d.o.o. са седиштем у Панчеву
  7. Записник о техничком прегледу објекта бр. 17-ТР-2015 од 30.10.2015. године, са предлогом комисије за технички преглед да се за предметни објекта изда употребна дозвола
  8. Докази о уплати пропсаних административних такси
 
Сходно одредби члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. Гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву.
На основу члана 33, 34. и 36. Закона о заштити од пожара (``Сл. гласник РС``, бр. 111/09 и 20/15), предметни објекат не спада у групу објеката за које се прибавља сагласност на пројектну документацију, нити сагласност о испуњености мера заштите од пожара, а на основу члана 1. Правилника о енергетској ефикасности зграда (``Сл. гласник РС``, бр. 61/2011), предметни објекат не спада у групу објеката на које се односе правила о енергетској ефикасности.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, ценећи Записник Комисије за технички преглед објекта, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара, као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 7.169,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
3. Архиви 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81