Nikolic Djurica - 351-201-2014-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-201/2014-04
12. март 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4

 

            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра 49, у предмету издавања решења о употребној дозволи за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа, на основу члана 134. и члана 8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014) и Решења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А K 

            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа, поднетом од стране Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра 49 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености форалних услова за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 30.12.2014. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа. Уз захтев је поднета следећа документација:

  1. Решење о упису објекта у катастар непокретности, донето од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 952-02-15-87/2014Ц од 10.12.2014. године
  2. Технички извештај за градњу предметног објекта (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово`` бр. 40/75) са ситуацијом планираног објекта
  3. доказ о уплати административне таксе у износу од 250,00 динара

Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Применом члана 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је утврђено да предметни објекат припада категорији А а класи број 111011. На основу чланова 2, 4. и 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), на предметни објекат се не примењују одредбе Закона везане за извођача радова у смислу овере главног пројекта, одредбе везане за стручни надзор и одредбе везане за технички преглед објекта.

Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна документација и то:

-          пројекат за извођење предметног објекта са потврдом и овером инвеститора да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације

-          елаборат геодетских радова за изведени објекат

-          елаборат геодетских радова за изведене инсталације

-          потврду о томе да је објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом

-          доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта

Напомена: како би се могао израчунати износ републичке административне таксе, а у случају да се уз захтев подноси пројекат за извођење, потребно је извршити ревалоризацију предрачунске вредности предметног објекта на основу пописа радова у пројекту.

Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.

Сходно члану 43. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина 16, Нови Сад, у року од 5 дана од дана пријема.

Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Доставити:

1.      Подносиоцу захтева

2.      Архиви

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81