Mravljov Laslo - 351-86-2015-04, Postavljeno 09.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-86/2015-04
02. октобар 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015) и Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, укупне бруто развијене грађевинске површине 250 м2, који се налази на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, поднет од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 28.09.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
  1. Технички извештај за градњу помоћног објекта и септичке јаме (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово, бр. 40/75), са овером издате грађевинске дозволе бр. 351-201/81-04 од 16.07.1981. године
  2. Решење број DN. 1015/88 од 19.07.1988. године, издато од стране Општинског суда у Алибунару, по коме се на парцели топ. бр. 572. – ораница у селу, дозвољава укњижба права коришћења и право власништва у корист Мрављов Ласла и Мрављов Терезе
  3. Потврда број 1902 од 28.09.2015. године, издата од стране ЈКП ``Универзал``, којом се потврђује да је на парцели топ. бр. 571. к.о. Банатски Карловац изграђен стамбени објекат – кућа, који је прикључен на месну водоводну мрежу
  4. Рачун за електричну енергију бр. 08/2015 од 08.09.2015. године, издат од стране ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 2
 
Према члану 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), предметни објекат припада групи пољопривредних зграда, категорије А, класификационог броја 127111. Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је следеће:
-          увидом у службену евиденцију РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, предметна парцела је укњижена са правом коришћења на Инвеститора у обиму удела ½ и на Мрављов Ирену у обиму удела ½. Стога, Инвеститор нема право самосталног подношења предметног захтева, осим у случају да од стране сукорисника прибави одговарајуће пуномоћје. Потребно је да Инвеститор поднесе званичан акт о власништву над предметном парцелом, тј. Извод из листа непокретности за предметну парцелу, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар


-          уз приложени Технички извештај није поднета потврда и овера од стране Инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, уколико у току извођења радова није оступљено од предметног Техничког извештаја
-          није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-          није приложен елаборат геодетских радова за подземне инсталације
-          нису приложене потврде о томе да је предметни објекат прикључен, или је подобан да буде прикључен на инфраструктуру, од стране имаоца јавних овлашћења / управљача те инфраструктуре
-          није приложен доказ о уплати прописане административне таксе за издавање употребне дозволе, у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта
-          није приложен доказ о уплати прописане републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара
У сврху обрачуна висине административне таксе за издавање употребне дозволе, која се обрачунава у износу од 0,2% од предрачунске вредности предметног објекта, потребна је ревалоризација предрачунске вредности из предметног Техничког извештаја, с обзиром да је исти урађен 1981. године. Ревалоризацију предрачунске вредности може да уради правно лице, или предузетник, уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације за изградњу објеката.
Потребно је да Инвеститор прибави сагласност на техничку документацију на основу које је издата грађевинска дозвола од стране надлежног органа Министарства унутрашњих послова за противпожарну заштиту.
Потребно је да Инвеститор, сходно члану 30. Закона о процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), код ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, поднесе захтев за процену утицаја затеченог стања предметног објекта на животну средину.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар, у року од 5 дана од дана пријема.
Приговор се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општине Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење приговора се плаћа општинска административна такса у износу од 150,00 динара, по тарифном броју 3. Одлуке о општинским административним таксама (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09 и 5/11).
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Доставити:
  1. Мрављов Ласло, Лоле Рибара 75, Банатски Карловац
  2. Архива

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81