Škola Alibunar, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-35/15-04
Датум: 25.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, улица Вука Караџића број 4, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

            ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Братство и јединство“ Алибунар, са седиштем у улици Вука Караџића број 4, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У АЛИБУНАРУ, максималних габаритних димензија 43,60м х 15,66м, висине слемена 9,68м, спратности П + 1 (приземље и спрат), укупне бруто површине Пбр.=1 394,00 м2, односно укупне нето површине Пн.=1 291,00м2, изграђеног на катастарској парцели топ.бр. 909 к.о. Алибунар, у улици Вук Караџић број 4, укупна површина парцеле 3 049 м2.  

Укупна предрачунска вредност радова износи 32 290 114,45динара.

Саставни део овог решења су:

1.      Идејни пројекат број техничке документације 3/2015 од марта 2015.године израдило је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.      0 – Главна свеска, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а,  главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.    1 – Пројекaт архитектуре број техничке документације: 3/2015/1,који је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а,  одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.    Елаборат енергетске ефикасности, број техничког дневника 11/15, који је израдио “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорни пројектант је дипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценца број 381 0082 12.

            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене ујавној својини.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радова на енергетској санацији може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            Основна школа „Братство и јединство“ Алибунар, улица Вука Караџића број 4, поднела је 20.05.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе у Алибунару, изграђене на парцели топ.број 909 к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:

1.      Идејни пројекат број техничке документације 3/2015 од марта 2015.године израдило је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године, у три примерка;

2.      0 – Главну свеску, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а,  главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.    1 – Пројекaт архитектуре број техничке документације: 3/2015/1,који је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а,  одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.    Елаборат енергетске ефикасности, број техничког дневника 11/15, који је израдио “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорни пројектант је дипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценца број 381 0082 12;

5.      Извод из листа непокретности број 2746 к.о. Алибунар за парцеле топ.број 909 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-1491 од 24.03.2015. године;

6.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 909 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године.

            Прeма члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на санацији изграђених објектата, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

 

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе у Алибунару поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81