Škola Banatski Karlovac, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-36/15-04
Датум: 27.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, улица Жарка Зрењанина број 36, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

            ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 36, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ, габаритне димензије зграде школе су 49,84м х 15,66м, висина слемена је 9,68м и спратност објекта је П + 1 (приземље и спрат) а габаритне димензије зграде фискултурне сале са пратећим објектима су 21,85м х 12,66м + 9,45м х 9,75м + 3,20мх6,35м, висина слемена је 9,68м а спратност објекта је П (приземље), висина слемена је 9,68м а укупна бруто површина изграђених објеката на којима се изводе радови је Пбр.=1 940,00 м2, односно укупна нето површина Пн.=1 818,50м2, изграђених на катастарској парцели топ.бр. 1579 к.о. Банатски Карловац, у улици Жарка Зрењанина број 36, укупна површина парцеле 9 461 м2.  

Укупна предрачунска вредност радова износи 31 125 918,90динара.

Саставни део овог решења су:

1.      Идејни пројекат број техничке документације 07/2015/1 од маја 2015.године израдио је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.      0 – Главна свеска, број техничке документације: 07/2015/1, коју је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а,  главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.    1 – Пројекaт архитектуре број техничке документације: 07/2015/1, који је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.    Елаборат енергетске ефикасности, број техничког дневника 12/15, који је израдио “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорни пројектант је дипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценца број 381 0082 12.

            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова на објектима 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радова на енергетској санацији, може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, представаља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правноснажно решење за извођење радова и правноснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            Основна школа „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 36, поднела је 20.05.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе и фискултурне сале са пратећим објектима у Банатском Карловцу, изграђене на парцели топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац, у улици Жарка Зрењанина број 36, ближе описаних у диспозитиву овог решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:

1.      Идејни пројекат број техничке документације 07/2015/1 од маја 2015.године израдио је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;

2.      0 – Главна свеска, број техничке документације: 07/2015/1, коју је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а,  главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 350 1478 03;

3.    1 – Пројекaт архитектуре број техничке документације: 07/2015/1, који је израдио ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство - Панчево, Његошева улица број 1а, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 350 1478 03 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;

4.    Елаборат енергетске ефикасности, број техничког дневника 12/15, који је израдио “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорни пројектант је дипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценца број 381 0082 12;

5.      Извод из листа непокретности број 323 к.о. Банатски Карловац за парцелу топ.број 1579 к.о. Банатски Карловац који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-1491 од 24.03.2015. године;

6.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 909 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године.

            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на санацији изграђених објеката, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе у Алибунару поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81