STS Alibunar, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-29/15-04
Датум: 18.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233

 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

            ОДОБРАВА СЕ ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6,  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКОГ ВОДА 20 kV и СТС 20/0, 4kV „АЛИБУНАР 12“, 400kVA, тип ЕВ-3,1.0.1. на катастарској парцели топ.бр. 2397 к.о. Алибунар, у улици 1. Мај, Алибунар.

Укупна предрачунска вредност радова износи 3 002 913,08динара.

Саставни део овог решења су:

 1.      Правноснажну локацијску дозволу број 353-58/13-04 од 18.11.2014. године са свим техничким условима на основу којих је издата;

2.      Идејни пројекат број техничке документације 15-419 од 23. марта 2015.године израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350 F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од 23.aприла 2015. године;

3.      0 – Главна свеска, број техничке документације: 15-419 од 23. марта 2015.године израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350 F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од 23.aприла 2015. године;

4.      1 – Пројекaт инжењерског објекта, број техничке документације: 15-419-1 од 23. марта 2015.године, израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Слободан Лолић, лиценца број 350 N466 14.

            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радова на изградњи типског кабловског вода 20 kV и типске стубне трансформаторске станице у Алибунару може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, поднели су 11.05.2015.годгодине захтев овом одељењу за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи типског кабловског вода 20 kV и типске стубне трансформаторске станице у Алибунару, ближе описано у диспозитиву решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:

1.      Идејни пројекат број техничке документације 15-419 од 23. марта 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350 F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од 23.aприла 2015. године;

2.      0 – Главна свеска, број техничке документације: 15-419 од 23. марта 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350 F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од 23.aприла 2015. године;

3.      1 – Пројекaт инжењерског објекта број техничке документације: 15-419-1 од 23. марта 2015.године, који је израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Слободан Лолић, лиценца број 350 N466 14.

4.      Правноснажну локацијску дозволу број 353-58/13-04 од 18.11.2014. године са свим техничким условима на основу којих је издата;

5.      Уговор о установљавању права стварне службености пролаза број 463-24/14-06 од 17.11.2014.године;

6.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 2397 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године

7.      Извод текућег рачуна од 11.05.2015.године као доказ о уплати републичке и општинске административне таксе.

Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на изградњи типског кабловског вода 20 kV и типске стубне трансформаторске станице, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Сходно člану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант и инвеститор.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на на изградњи типског кабловског вода 20 kV и типске стубне трансформаторске станице поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202. 

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81