Opstina Alibunar 351-58-2015-04, Objavljeno 17.08.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-58/15-04
Датум: 29.07.2015. године
А л и б у н а р, Трг слободе бр. 4
013/641-233
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС`` број 72/09, 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС`` бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), по захтеву Спортског друштва ``Пролетер`` из Банатског Карловца, са седиштем у улица Жарка Зрењанина број бб,доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
            ОДОБРАВА СЕ Спортском друштву „Пролетер“ из Банатског Карловца, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број бб – (у даљем тексту: Инвеститор)ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ, који се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици Жарка Зрењанина, парцела број 1578. к.о. Банатски Карловац, површина парцеле 2941 m2, укупне бруто изграђене површине 476 m2, нето површине 476 m2, габаритних димензија 29,0 mx 17,0 m.
Укупна предрачунска вредност радова износи 1 955 808,00 динара (са ПДВ-ом).
            Саставни део овог решења је:
  1. Идејни пројекат санације терена за кошарку, Жарка Зрењанина, КП 1578, к.о. Банатски Карловац, бр. пројекта 415/15 од јула 2015. године, обрађивача ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр. 19/1, главни пројектант Јулијана Баба – дипл. инж. грађ. – лиценца број 311 0616 03
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Службени лист општине Алибунар`` број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења предметних радова, може се издати употребна дозвола у складу са Законом, а по захтеву Инвеститора.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, представља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је дана 23.07.2015. године поднео овом Одељењу захтев за издавање решења за одобрење за извођење радова на санацији постојећег кошаркашког терена, који се налази у насељеном месту Банатски Карловац, на парцели број 1578. к.о. Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.
           


Уз предметни захтев инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Идејни пројекат санације терена за кошарку, Жарка Зрењанина, КП 1578, к.о. Банатски Карловац, бр. пројекта 415/15 од јула 2015. године, обрађивача ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр. 19/1
2.      Извод из листа непокретности број 315 к.о. Банатски Карловац за парцелу топ. број 1578 к.о. Банатски Карловац, издат од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 952-1/2015-2536 од 22.07.2015. године;
3.      Копију плана издату од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 953-1/2015-202 од 22.07.2015. године.
 
            Према члану 145. Закона извођење радова на санацији постојећег објекта врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Како је инвеститор уз предметни захтев поднео сву документацију наведену у члану 145. став 2. Закона, применом члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) донето је решење као у диспозитиву. Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Службени лист општине Алибунар`` број 3/2015), допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава за објекте јавне намене у јавној својини. Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама (``Сл. гласник РС`` бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн. и 45/2015 – усклађени дин. изн.) Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке административне таксе.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења.
Жалба се надлежном Покрајинском секретаријату предаје путем ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно на Писарници ОА, или усмено на записник. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инспекцији
3.Архиви
 
 
 
                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
    дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81