Rasveta Alibunar 351-44-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-44/15-04
Датум: 07.08.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192.ЗУП-a, по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
            ОДОБРАВА СЕ Општини Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ – СПОЉНА РАСВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ КАПЕЛЕ И ГРОБЉА У АЛИБУНАРУ, на катастарским парцелама топ.број 1289,1264,1262 и 1242 к.о. Алибунар.
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 2.322.782,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      Идејни пројекат број техничке документације 01-02/2015 од јануара 2015. године који је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
2.      0 - Главна свеска, број техничке документације 01-001-02/15 од 20.02.2015. године коју је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
3.      4 – Пројекат електроенергетских инсталација, број техничке документације 01-02/15 од 20.02.2015. године који je израдио  Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, одговорни  пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4, поднела је 01.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете - спољна расвета за потребе капеле и гробља у Алибунару, на катастарским парцелама топ.број 1289,1264,1262 и 1242 к.о. Алибунар.
   
Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Идејни пројекат број техничке документације 01-02/2015 од јануара 2015. године који је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
2.      0 - Главна свеска, број техничке документације 01-001-02/15 од 20.02.2015. године коју је израдио Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, главни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
3.      4 – Пројекат електроенергетских инсталација, број техничке документације 01-02/15 од 20.02.2015. године који je израдио  Пројектни биро и услуге  ''Предојевић Инжењеринг'' – Алибунар, улица Липовачка број 14, одговорни пројектант је дипл.инж.електр. Славко Д. Предојевић, лиценца број 350 5860 03;
4.      Извод из листа непокретности број 4336 к.о. Алибунар за парцеле топ. број 1264 и 1289 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-17 од 08.01.2015. године;
5.      Извод из листа непокретности број 5185 к.о. Алибунар за парцелу топ. број 1242 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-17 од 08.01.2015. године
6.      Препис листа непокретности број 5483 к.о. Алибунар за парцелу топ. број 1262 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-17 од 08.01.2015. године;
7.      Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-2 од 08.01.2015. године;
8.      Копију плана са катастром подземних инсталација који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 956-01-24/2015 од 13.07.2015.године;
9.      Услови ЈП ''Србијагас'' број 02-05-4-1335/1 од 31.07.2015. године;
10. Услови ЈКП ''Универзал'' број 1531/15 од 26.08.2015. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на изградњи секундарне дистрибутивне мреже – спољна јавна расвета, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекатурађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете за потребе капеле и гробља у Алибунару,поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
    Самостални стручни сарадник,ср.
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81