Škola Vladimirovac 351-81-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-81 /15-04
Датум: 23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15 ), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192.ЗУП-a,  , по захтеву Општине Алибунар из Алибунара, улица Трг Слободе број 4,а за потребе Основне школе „ 1. Maj “ Владимировац , улица Цара Лазара број 47, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
            ОДОБРАВА СЕ  Основној школи „1. Мај“ Владимировац, са седиштем у улици  Цара Лазара број 47, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ВЛАДИМИРОВЦУ, максималних габаритних димензија  65,62м х  44,25м, висине слемена 9,25м,  учионички блок, спратности П + 1 (приземље и спрат), анекс 1, анекс 2, и фискултурна сала спратности  П ( приземље), укупне бруто површине Пбр.=2 103,00 м2, односно укупне нето површине Пн.=1 973,50м2, изграђеног на катастарској парцели топ.бр. 2534 к.о. Владимировац, у улици Цара Лазара број 47, укупна површина парцеле 6 998,00м2.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси41.084.107,40 динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      Идејни пројекат број техничке документације 8/2015 од јула 2015.године израдило је ''ALINOS''д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. године;
2.      0 – Главна свеска,број техничке документације: 8/2015/1, коју је израдио ''ALINOS''д.о.о. за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а,  главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03;
3.    1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 8/2015/2,који је израдио ''ALINOS''д.о.о. за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а,  одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 300 Е876 07 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;
4.    Елаборатенергетскеефикасности, број техничког дневника 16/15, којијеизрадио “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене ујавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на енергетској санацији може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Основна школа „ 1.Мај“ Владимировац, улица Цара Лазара број 47, поднела је 15.09.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе и фискултурне сале у Владимировцу, изграђене на парцели топ.број 2543 к.о. Владимировац, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.      Идејни пројекат број техничке документације 8/2015 од јула 2015.године израдило је ''ALINOS'' д.о.о. за грађевинарство – Панчево, Његошева улица број 1а, главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. Године, у три примерка;
2.      0 – Главну свеску, број техничке документације: 8/2015/1, коју је израдио ''ALINOS''д.о.о. за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а,  главни пројектант је дипл.инг.арх. Стеван Ђурић, лиценца број 300 1478 03;
3.    1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: 8/2015/2,који је израдио ''ALINOS''д.о.о. за грађевинарство - Панчево,Његошева улица број 1а,  одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Ивана Романић, лиценца број 300 Е876 07 и дипл.инг.арх. Омер Хрњица, лиценца број 310 3045 03;
4.    Елаборатенергетскеефикасности, број техничког дневника 16/15, којијеизрадио “Конимтерм” ДОО Панчево, улица Доситеја Обрадовића број 13/11,одговорнипројектантједипл.инж.маш. Драгослав Милић, лиценцаброј 381 0082 12;
5.      Извод из листа непокретности број 2580 к.о. Владимировац за парцелу топ.број 2534 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2747 од  02.09.2015. године;
6.      Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-241 од 02.09.2015. године;
7.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 2534 к.о. Владимировац, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на санацији изграђених објектата, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Урбанистичким планом насеља Владимировац („Службени лист општине Алибунар“ број 3/93), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на енергетској санацији термичког омотача постојеће зграде Основне школе и фискултурне сале у Владимировцуподнео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 
           
 
 Самостални стручни сарадник, ср.
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81