zakljucak 351-7-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-7/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

            Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. и 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, у поступку захтева за грађевинску дозволу, применом члана 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕ захтев покренут под број 351-3/2015-04 од 14.01.2015. године, поднетог од стране ''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, због неиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, поднела је захтев 12.02.2015.год. за издавање грађевинске дозволе за изградњу 20kV кабла, СТС''Алибунар 12'' и НН мреже у Алибунару на парцелама број 2397 и 2395 к.о. Алибунара.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Главни пројекат у складу са локацијском дозволом број 353-58/13-04 од 18.11.2014.год. према одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, копију плана, извод из листа непокретности и припадајуће услове и сагласнпости, без доказа о уплати административне таксе.

            Чланом 15. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подносе докази из Закона односно достави извод из пројекта за грађевинску дозволу, пројекат за грађевинску дозволу све у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта Главни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника може се користити као пројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 50. овог правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 33. овог правилника, у поступку прибављања грађевинске дозволе.

Какао подносилац захтева није доставио потребну документацију из Закона, донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81