353-172015-04, Postavljeno 11.06.2015.

 Република Србија - АП Војводина

Општина Алибунар - Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-17/15-04
14.05.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233

 

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Генералног плна Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 19/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Дејана Митова из Новог Сада, Првомајска 53, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом  спратности П+Пк и помоћног објекта гараже спратности П укупне бруто површине Пбр=276,05м2, на парцеле број 1523, 1524, 1525 и 1526 к.о. Алибунар, улица Железничка број 39 и 39а, са прилазом из исте улице парцела 2391/1 к.о. Алибунар.

ЛОКАЦИЈА: Парцеле број 1523, 1524, 1525 и 1526 к.о. Алибунар се налазе у зони становање блок број 4 у грађевинском подручију насеља Алибунар.

Према подацима са KnWeb-а за предметне парцеле је градско грађевинско земљиште са правом коришћења Рилак Александар, са стабеним објектом површине 32м2 на парцели 1523 преузет из земљишне књиге. Према ИДР-идејном решењу бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград, није приказан постојећи стамбени објекат.

Положај објекта наведеног под број 1 на копији плана потребно је обухватити техничком документацијом или радове на уклањању изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката. Уколико је објекат раније уклоњен потребно је доставити копију плана и лист непокретности са брисаним објектом из евиденције катастра непокретности.

Према захтеву планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 1110011.

Парцеле у блоку број 4 су претежне намене за становање и није предвиђена ирада Пдр-а па се изградња и уређење овог блока врши директно из Генералног плана Алибунар.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Генералног плана, су следећа:

• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7°MCS скале;

• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима  обавеза је власника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода за заштиту споменика културе;

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине;

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара.

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ У ЗОНИ СТАНОВАЊА:

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: локација се налази у четвртој зони заштите- простор предвиђен за нову изградњу.

У четвртој зони заштите потребно је поштовати следеће мере:

-  Изградња нових објеката уз поштовање регулације и урбане матрице.

- Изградњу нових објеката концепирати и интерполисати у наслеђени амбијент, водећи рачуна о вертикалној и хоризонталној регулацији.

- Поштовање и очување свих наведених објеката из дела о валоризацији објеката као и дела етнолошког осврта на сачувано наслеђе.

ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ: из улице Железничка парцела топ.бр.2391/1 к.о. Алибунар у делу постојећег саобрачајног прикључка који није део државног пута IIА реда број 132 и чини посебан део коловоза улице Железничка.

За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне становања мора се обезбедити колско пешачки прилаз ширине минимум 3 м и пешачки прилаз ширине 1 м.

Колско пешачки прилаз пројектовати и израдити према условима ЈП''Дирекција за изградњу и урњђење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.248-2/2015 од 27.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 2,5м-3м, једностран нагиб и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице.

ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Главни објекти: породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни и верски објекти и у комбинацијама. Могућа је изградња два стамбена објекта на једној грађевинској парцели, ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону (урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов да у случају накнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу (директно или преко приватног пролаза).

Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трефо станице и сл.

Објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу.

У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања (као што су: ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и слично).

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА: парцеле број 1523 површине 238м2, 1524 површине 555м2, 1525 површине 153м2 и 1526 површине 603м2 к.о. Алибунар.

Инвеститор је обавезан да пре издавања употребне дозволе изврши спајање свих парцела у складу са Законом о планирању и изградњи.

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:

- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 10,0 м, а минимална површина парцеле је 300,0 м2;

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2х8,0м), а минимална површина је 400,0 м2 (2х200,0 м2);

- за објекат у (прекинутом и непрекинутом) низу минимална ширина парцеле је 8,0 м, а минимална величина парцеле је 200,0 м2;

- као веће грађевинске парцеле намењене породичном становању (са малом привредом или пољопривредном производњом) минимална ширина фронта парцеле је 15,0 м, а минимална површина 800,0 м2.

На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмање површине или ширине утврђене у условима, може се Актом о урбанистичким условима утврдити изградња или реконструкција објекта спратности до П+1, индекса или степена изграђености до 0,6 и индекса или степена искоришћености до 40%.

На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:

- изграђеност грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 40%;

- растојање између два суседна објекта износи мин. 3 метра за приземне и 4,5 метара за спратне објекте;

- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене вишепородичном становању су следећи:

- за слободностојећи вишепородични стамбени објекат минимална ширина парцеле је 20,0 м, а за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 м;

- за све врсте вишепородичних стамбених објеката минимална површина парцеле је 600,0 м2.

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА: поклапа се са границом парцеле.

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: поклапа се са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију) или увучена у односу на регулациону линију до 5м. Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвестотору да улази у зону изградње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.

СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ: максимално 1,2.

СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ: максимално 40%.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА: у зони становања се као главни објекат може градити: породични и вишепородични стамбени објекти, пословно, производни и верски објекти и у комбинацији. Могућа је изградња два стамбена објекта на парцели ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону.

У зони становања могу се градити и други објекти и то: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл.

Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се граде унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевински објекат се може поставити на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију до 5 метара.

Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвеститору да улази у зону градње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.

Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже.

Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:

- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 0,5м од границе парцеле претежно северне (односно западне)моријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.

- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.

- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0м од бочне границе парцеле.

- Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0м, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0м (растојање основног габарита без испада).

СПРАТНОСТ: Спратност главних објеката (стамбени, пословни и др) је од П до максимално П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0 м.

Други објекти на парцели (економски и помоћни) су максималне спратности П, а максималне укупне висине до 5,0м, односно 7,0м за пушнице сушнице, кош, амбар, надстрешнице за машине и возила и сл. Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ: други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 метара, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4 метра ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.

ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односно регулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м,

- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м,

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степенице савлађују висину од 0,9м. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9м улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5м,

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м,

- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са падом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора или осветљења, минималне висине парапета h=1,8м, површине до 0,8м².

Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити минимално 0,5м изузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено стање парцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0м.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.

ДРУГИ ОБЈЕКТИ: парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може бити највише до 1,8м. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или на повученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно се постављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта од обе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, са подзидом висине до 0,8м или живицом до 0,8м чиме се обезбеђује прегледност саобраћаја на тој раскрсници.

Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцеле треба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, бетон) до висине 0,6м, а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0м. Ограде на регулационој линији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.

Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава и сл.) висине најмање 1,5м. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава, плетене жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5м. Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе парцеле гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.

ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА: За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место на један стан, односно мин. једно паркинг место на 70м2 пословног/производног простора тј. у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор, и друга правила.

АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ: фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору.

Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависности од кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп.

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,8м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске парцеле, па и шире.

Услови за озелењавање парцеле

Зелене површине у оквиру породичног становања

У укупном билансу површина под зеленилом ова категорија зеленила има великог удела, јер претежан вид становања је породично. Ова категорија зеленила је важна са санитарно - хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање човека са природом. Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине, ствара могућност активног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат озелењености индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина.

Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвожен од стране надлежне комуналне службе.

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл.

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: земљиште лесне терасе, климатске карактеристике великих температурних разлика захтевају термичку изолацију за амплитуду од -330C до +410C, повремени оркански ветрови намећу потребу пажљивог избора и израде кровних конструкција, сеизмички потреси максималног интензитета од 60 по мећународној скали намеће потребу ојачавања серклажа и угаоних стубова објеката.

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

- колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у складу са условима ЈП''Дирекција за изградњу и унапређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.248-2/2015 од 27.04.2015.год. према којима је дата ширина коловоза 2,5м-3м, једностран нагиб и прихват воде са коловоза усклађен са системом одводњавања улице,

 - прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.621/15 од 14.05.2015.год, према којима се прикључак за воду налази на удаљености 35м цевима пречника ф100мм притиска 5-7бара а канализациона на 25м цевима пречника ф300мм,

- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле комплекса, а отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса;

- прикључење објеката на електроенергетску инфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-3913/3 од 30.04.2015.год, према којима је место за везивање прикључка постојећа нисконапонска ваздушна мрежа у улици Железничка, нн извод непартна страна из ТС''Алибунар 2'' и одобрена максимална снага 17,25kW;

- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења.

Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара.

При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.

НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Генералним планом Алибунара у делу планирања паркинг простора, прикључка на јавну саобрачајницу и положаја постојећег објекта.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Радове на уклањању објекта наведеног под број 1 на копији плана површине 32м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.

Уз захтев за локацијске услове поднето је:

  1. Идејно решење број бр.2/2015 од марта 2015.год, израђен од стране ''Моделарт архитекти'' Димитровград у аналогној форми;
  2. Доказ о уплати таксе и накнаде;

а у поступку обједињене процедуре прибављени су :

  1. Копија плана подземних водова бр.956-01-6/2015 од 07.04.2015.год;
  2. Копија плана бр.953-1/2015-116 од 07.04.2015.год. ;
  3. услови ЈП''Дирекција за изградњу и унапређење општине Алибунар'' из Алибуанра бр.248-2/2015 од 27.04.2015.год;
  4. условима за пројектовање и прикључење од стране ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-3913/3 од 30.04.2015.год;
  5. услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр.621/15 од 14.05.2015.год;

који су саставни део локацијских улова.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.

Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.

 

Доставити:

1. Подносиоцу захтева

2. Архиви

                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

                             дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81