Cukic Predrag 353-28-15, Postavljeno 17.08.2015.

 
Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-28/15-04
21.07.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Генералног плна Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број 19/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год,  по захтеву Чукић Предрага из Алибунара,Вука Карџића 42, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу стамбене зграде са једном стамбеном јединицом  спратности П+Пк укупне бруто површине Пбр=106,06м2, на парцели број 839 к.о. Алибунар, улица Вука Караџића број 42, са прилазом из исте улице парцела 2383 к.о. Алибунар.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцела топ.бр. 839к.o. Алибунар налази се у оквиру насеља блок бр.6 у зони предвиђеној за становање. У зони становања постоји могућност изградње пословних објеката који својом делатношћу не угрожавају животну средину и квалитет становања.
Изградња и уређење овог дела блока врши се директно из Генералног плана Алибунар.
Према копији плана број 953-1/2015-171 од 08.06.2015.год. на парцели постоји објекат.
Према овереном КТП-у израђеном од стране ''Георад'' Панчево, објекат је обележен као срушен.
Према подацима са интернет сервиса РГЗ од 21.07.2915.год, предметнапарцела површине 580м2 је градско грађевинско земљиште са правом коришћења Чукић Предрага, са стабеним објектом површине 42м2 преузет из земљишне књиге.
Према ИДР-идејном решењу бр.322/15 од маја 2015.год, израђен од стране ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, није приказан постојећи стамбени објекат јер је према изјави инвеститора раније срушен због дотрајалости.
Уколико је објекат раније уклоњен потребно је доставити копију плана и лист непокретности са брисаним објектом из евиденције катастра непокретности.
Према захтеву планира се изградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 111011.
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Генералног плана, суследећа:
• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине7°MCS скале;
• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на основуЗакона о културним добрима  обавеза јевласника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода зазаштиту споменика културе;
• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животнесредине у складу са Законом о заштити животне средине;
• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошкогили минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својствоприродног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштитуприроде Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило додоласка овлашћеног лица;
• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити одпожара.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ У ЗОНИ СТАНОВАЊА:
МЕРЕ ЗАШТИТЕ: локација се налази у четвртој зони заштите- простор предвиђен за нову изградњу.
У четвртој зони заштите потребно је поштовати следеће мере:
-  Изградња нових објеката уз поштовање регулације и урбане матрице.
- Изградњу нових објеката концепирати и интерполисати у наслеђени амбијент, водећи рачуна о вертикалној и хоризонталној регулацији.
- Поштовање и очување свих наведених објеката из дела о валоризацији објеката као и дела етнолошког осврта на сачувано наслеђе.
ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:
Главни објекти: породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни иверски објекти и у комбинацијама. Могућа је изградња два стамбена објекта на једнојграђевинској парцели, ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону(урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов да у случајунакнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу (директно илипреко приватног пролаза).
Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје,живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви,амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацини хране и објектинамењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне бетонске септичке јаме,бунари, ограде, трефо станице и сл.
Објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у(прекинутом или непрекинутом) низу.
У оквиру зонестановања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већихкапацитета, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем,повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања (каошто су: ливнице, отпади, млинови, мешаоне сточне хране, силоси и слично).
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА:
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становањусуследећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 10,0 м, а минималнаповршина парцеле је 300,0 м2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2х8,0м), а минималнаповршина је 400,0 м2 (2х200,0 м2);
- за објекат у (прекинутом и непрекинутом) низу минимална ширина парцеле је 8,0 м, аминимална величина парцеле је 200,0 м2;
- као веће грађевинске парцеле намењене породичном становању (са малом привредомили пољопривредном производњом) минимална ширина фронта парцеле је 15,0 м, аминимална површина 800,0 м2.
парцела број 839 површине 580м2 к.о. Алибунар, ширине фронта 8,86м испуњава услове за објекте у прекинутом низу.
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА: поклапа се са границом парцеле.
ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: поклапа се са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију) или увучена у односу на регулациону линију до 5м.Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење инвестотору да улази у зону изградње помоћних и економских објеката који имају првенство градње на суседној и сопственој парцели.
Објекат се планира на регулационој линији као већина објеката у улици Вука Караџића.
СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ: максимално 1,2.
СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ: максимално 40%.
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА: у зони становања се као главни објекат може градити: породични и вишепородични стамбени објекти, пословно, производни и верски објекти и у комбинацији. Могућа је изградња два стамбена објекта на парцели ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону.
У зони становања могу се градити и други објекти и то: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, водонепропусне септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл.
Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се градеунутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевински објекат се можепоставити на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико уулици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинскалинија може бити увучена у односу на регулациону линију до 5 метара.
Изградња породичних објекатана парцели може се дозволити под следећим условима:
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи наминимално 0,5м од границе парцеле претежно северне (односно западне)моријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи наминимално 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0м од бочне границе парцеле.
- Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне(односно западне) оријентације је 0м, а од границе парцеле претежно јужне (односноисточне) оријентације је 4,0м (растојање основног габарита без испада).
Објекат се планира на међи претежно северне оријентације.
СПРАТНОСТ: Спратност главних објеката (стамбени, пословни и др) је од П до максимално П+1+Пк.Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметњегеотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0 м.
Планирани објекат је П+Пк.
МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ: други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 метара, акосу задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобниразмак не може бити мањи од 4 метра ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА: испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6м, односнорегулациону линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3,0м. Ако јехоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску,односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећиграђевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекцијеиспада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 3,0м,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0м одспољне ивице тротоара на висину изнад 3,0м,
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова,на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основноггабарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2м, али укупна површинаграђевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)оријентације мање од 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не можепрећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)оријентације мање од 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не можепрећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линијесуседне грађевинске парцеле од 5,0м) мање од 1,2м, али укупна површинаграђевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако јеграђевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степеницесавлађују висину од 0,9м. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9м улазе уосновни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9м не сме се ометатипролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не нарушиграница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границусуседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно узсагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналнеделатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећиграђевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта дохоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15м до дубине од 2,6м испод површинетротоара, а испод те дубине мање од 0,5м,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0м,
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласноствласника или корисника парцеле.
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објектаугрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид,двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров сападом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних површинамора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседнојпарцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора илиосветљења, минималне висине парапета h=1,8м, површине до 0,8м².
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора битиминимално 0,5мизузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено стањепарцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0м.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другојпарцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама,односно према улици са најмањим падом од 1,5%.
ДРУГИ ОБЈЕКТИ: парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може битинајвише до 1,8м. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или наповученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно сепостављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта одобе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, саподзидом висине до 0,8м или живицом до 0,8м чиме се обезбеђује прегледностсаобраћаја на тој раскрсници.
Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцелетреба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, бетон)до висине 0,6м, а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од гвозденихшипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0м. Ограде на регулационојлинији која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од непровидногматеријала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин као и оградекод објеката који су увучени у дубину парцеле.
Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонскеплоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава исл.) висине најмање 1,5м. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава,плетене жице и другог сличног материјала, висине најмање 1,5м. Сваки власник парцеледужан је да направи уличну ограду, као и ограду деснегранице парцеле гледано са улицеи половину стране границе у зачељу парцеле.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила: приступ јеиз улице Вука Караџића парцела топ.бр.2393 к.о. Алибунар са постојећег саобрачајног прикључка.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне становања мора се обезбедити колско пешачки прилаз ширине минимум 3 м и пешачки прилаз ширине 1 м.
.При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора сеобезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг илигаражно место на један стан. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Према ИДР-у планира се приступ ширине 3,36м и потребно је уцртати планирани паркинг простор. 
АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ:фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависностиод кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп.
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,8м рачунајући од коте подапоткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити кауспостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинскепарцеле, па и шире.
Услови за озелењавање парцеле
Зелене површине у оквиру породичног становања
У укупном билансу површина под зеленилом ова категорија зеленила има великог удела,јер претежан вид становања је породично. Ова категорија зеленила је важна са санитарно- хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање човека са природом. Врт ококуће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине, ствара могућностактивног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, просторнамењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део. Композицијуврта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно -архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновањатреба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се узети уобзир и отпорност дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког вртатреба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат озелењености индивидуалнихпарцела треба да буде најмање 30%.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,безбедносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима иправилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова наобјектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност наменеобјекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивањасанитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке ипротивпожарне заштите.
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се неизазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природнаравнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиштеод деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетониранипростор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвоженод стране надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће сеприкључити на насељску канализациону мрежу.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењенихповршина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, просторнамењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно- архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховогкомбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине.Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: земљиште лесне терасе, климатске карактеристике великих температурних разлика захтевају термичку изолацију за амплитуду од -330C до +410C, повремени оркански ветрови намећу потребу пажљивог избора и израде кровних конструкција, сеизмички потреси максималног интензитета од 60 по мећународној скали намеће потребу ојачавања серклажа и угаоних стубова објеката.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕНА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
 - прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.983/15 од 17.07.2015.год, према којима се прикључак за воду налази на удаљености 30м цевима пречника ф80мм притиска 5-7бара и обавезу израде водомерног шахта, а канализациона на 20м ПВЦ цевима.
- прикључење објеката на електроенергетскуинфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр.5.30.4.-5689/15 од 15.06.2015.год, према којима је место за везивање прикључка постојећа нисконапонска ваздушна мрежа у улици Вука Караџића, нн изводу из ТС''Алибунар 11'' и одобрена максимална снага 11,04kW.
Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр.322/2015 од маја 2015.год, израђен од стране ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 290,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Генералним планом Алибунара у делу планирања паркинг простора.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржи пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
  1. Идејно решење број бр. 322/2015 од маја 2015.год, израђен од стране ЈП''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунарау аналогној и дигиталној форми;
  2. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
  1. Копија плана подземних водова бр.956-01-19/2015 од 08.06.2015.год;
  2. Копија плана бр.953-1/2015-171 од 08.06.2015.год. ;
  3. условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева бр. 5.30.4.-5689/15 од 15.06.2015.год;
  4. услови ЈКП''Универзал''Алибунар бр. 983/15 од 17.07.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                         дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија
             

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81