Biogas energy doo 353- 41-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-41/15-04
02.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Просторног плана општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), Урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације за планирану изградњу комплекса ''Biogasenergy'' од априла 2011.год, члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Овлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год,,  по захтеву ''Biogasenergy''доо из Београда, ул. Вукосава Ољаче бр.11, издаје
 
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
 
За изградњу прикључног гасовода и МРС за електрану на биогас у Иланџи преко парцела 5154/1, 7634, 7312/1, 5350/5, 5350/3, 5350/20, 5350/15, 5350/16, 5350/17 и 5350/18 к.о. Иланџа у оквиру комплекса за производњу биогаса са пратећим објектима и електраном за које је издата грађевинска дозвола број 351-34/2015-04 од 25.05.2015.год..
 
ЛОКАЦИЈА: Парцеле 5154/1, 7634, 7312/1, 5350/5, 5350/3, 5350/20, 5350/15, 5350/16, 5350/17 и 5350/18 к.о. Иланџа се налазе у радној зони ван грађевинског реона насеља Иланџа-радне површине према Просторном плану општине Алибунар  графички приказ ''Иланџа-план намене површина'' лист бр.10 и Урбанистичком пројекту урбанистичко архитектонске разраде локације за планирану изградњу комплекса ''Biogasenergy'' (у даљем тексту Урбанистички пројекат) ова локација  је разрађена за потребе планиране изградње комплекса.
Према Идејним решењу ИДР број 13/15-2 планира се прикључени гасовод и МРС за напајање постројења за производњу електичне енергије из биомасе у комплексу ''BIOGASENERGY''максималне потрошње 800Nm3/h, односно 19200 Nm3/h дневно, према решењу за прикључење број 0201/6078 од 21.09.2011.год.
УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ: Грађевинска парцела је формирана у поступку Урбанистичког пројекта за цео комплекс и сатоји се од парцела 5350/20, 5350/15, 5350/16, 5350/17 и 5350/18.
За објекте комуналне инфраструктуре, који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска парцела формира се за надземне делове тих објеката (главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тог објекта у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.
ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ: Парцела има могућност приступа до јавног некатегорисаног пута парцела број 7312/1, ко Иланџа.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТУ:
Према Урбанистичком пројекту планирани индекс заузетости са саобраћајницама је 44%.
ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКТА:  Основна намена погона је коришћење стајњака за потребе добијања биогаса као основне компоненте за производњу електричне енергије у СНР генераторима.
Погон за производњу електричне енергије је по својој функцији комплексан и условљава изградњу објеката у складу са Урбанистичким пројектом као и гасне станице за коју је потребна изградња-доградње прикључног гасовода и МРС, која је предмет ових локацијских услова.
Прикључење се планира на постојећи гасовод средњег притиска DN1000 за Селеуш, Добрицу и Нови Козјак на катастарској парцели број 5154/1 код постојеће ГМРС широке потрошње. Притисак у гасоводу износи 3-6 бара.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР:
Гасоводи, продуктоводи и нафтоводи високог притиска и објекти у саставу гасовода
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице, компресорске станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са издувавањем, морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од различитих објеката, дата у наредној табели.
Табела -          10 m од спољне ивице путног појаса државних путеваIреда,
-          5 m од спољње ивице путног појаса путеваIIреда и општинских путева,
-          20 mод спољње ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод илинафтовод постављен на друмски или железнички мост,
-          15 mод крајње осе индустријског колосека,
-          1 m(мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта,
-          0,5 mод спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката,
-          10 mод ножице насипа регулисаних водотока и канала.
Дубина полагања гасовода је од 0,8m.
Удаљеност укопаног гасовода илинафтоводасредњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимум 0,5 m.
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према прописима.
Ако се гасовод илинафтоводапоставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора бити између 600 и 900. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са железничком пругом.
Минимална дубина дубина укопавања гасовода од горње ивице цеви при укрштању износи:
-     1m  од најниже тачке дба одводних јарака,
-     1,35m  од најниже тачке горње ивице пута,
-     1,50 m од најниже тачке горње ивице прага железничке пруге,
-     1,0 m од најниже тачке горње ивице прга индустријских колосека,
-     1,0 m од најниже тачке дна регулисаних водених токова,
-     1,5 m од најниже тачке дна нерегулисаних водених токова,
У појасу од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 1 m.
Гасоводи средњег притиска
Код проласка у близини или паралелног вођења гасоводауз друге објекте одстојање не сме бити мање од:
-          10 m од спољне ивице путног појаса државних путева првог реда,
-          5 m од спољње ивице путног појаса државних путева другог реда и општинских путева,
-          15 mод крајње осе индустријског колосека,
-          1 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта,
-          0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих  објеката,
-          10 m од ножице насипа регулисаних водотока и канала.
Дубина полагања гасовода је од 0,8m.
Удаљеност гасовода и нафтовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком антикорозионом изолацијом, према прописима. Ако се гасоводпоставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.
При укрштању гасоводаса саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора бити између 600 и 900. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са железничком пругом.
Трасе ровова за полагање гаснеинсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања                           укрштање              паралелно  вођење
- водовод, канализација                                                          0,3m                            0,5m
- ниско напонски електро каблови                              0,3m                            0,5 m
- телефонски каблови                                                 0,3m                            0,6m
- високо зеленило                                                       -                                  1,0m
- бензинске пумпе                                                      -                                  5,0 m
- гасовод                                                                     0,3m                            0,5m
- канализација од бетонских цеви                               0,3m                            0,7m
- шахтови                                                                   -                                  0,3m
Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска од темеља објеката је:
-     1,0 m за гасоводе притиска од 2-4бар,
-     3,0 m гасоводе притиска 7-13 бар.
Растојања могу бити мања ако се гасовод полаже у заштитну цев али не мања од 0,5 m за гасоводе притиска од 2-4бар и 1,0mгасоводе притиска 7-13 бар.
Гасоводна мрежа ниског притиска
Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води подземно дубина полагања гасовода је минимално 0,8 m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања                           укрштање              паралелно  вођење
- водовод, канализација                                                          0,5 m                           1,0 m
- ниско и високо-напонски електро каблови               0,5 m                           0,5 m
- телефонски каблови                                                 0,5 m                           1,0 m
- технолошка канализација                                         0,5 m                           1,0 m
- бетонски шахтови и канали                                      0,5 m                           1,0 m
- железничка пруга и индустријски колосек                1,5 m                           5,0 m
- високо зеленило                                                       -                                  1,5 m
- темељ грађевинских објеката                                    -                                  1,0 m
- општински путеви и улице                                      1,0 m                           0,5 m
- државни путеви ИиИиреда                                       1,3 m                           1,0 m
- бензинске пумпе                                                      -                                  5,0 m
Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Услови дистрибутера и посебни условима надлежних предузећа из Урбанистичког пројекта који су саставни део овог решења:
 1. Приступ парцели на основу услова Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ,,Станоградња,, у Алибунару број 72/1 од 28.02.2011.у којим се констатује да се може планирати саобраћејни прикључак на некатегорисани пут изграђен на катастарској парцели број 7312/1, ко Иланџа.
 2. Планира се прикључење на водоводну и хидрантску мрежу према условима ЈКП ''Север'' Иланџа под број 17/11 од 28.02.2011.год.
 3. Условима број 02-05-4-403/1 од 01.03.2011.год. издатих од ЈП,,Србијагас,, Нови Сад РЈ ,,Дистрибуција,, Панчево прецизирано је постојеће стање дистрибутивне гасне мреже у насељеном масту Иланџа, као и технички нормативи за планирану мрежу.
У поступку обједињене процедуре по захтеву за локацијске услове прибављени су услови за изградњу и пројектовање у зависности од евидентираних ифраструктурних мрежа и то:
 1. Услови број 02-05-4-1324/1 од 22.07.2015.год. издатих од ЈП,,Србијагас,, Нови Сад РЈ ,,Дистрибуција,, Панчево према којима је са ''BIOGASENERGY'' потписан Уговор о изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систек и унос у основно средство ЈП''Србијагас'' и издато је одобрење о прикључењу објекта потрошача гаса.
 2. Уговор о изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систем и унос у основно средство ЈП''Србијагас'' од 10.08.2011.год. којим су дати услови за изградњу и примопредају прикључног гасовода од места прикључења до МРС на локацији комплекса и МРС станица капацитета Q=800m3/h.
 3. Решење ЈП ''Србијагас''о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса број 02-01/6078 од 21.09.2011.год. којим су дати услови за прикључење.
 4. Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар''  из Алибунара број 393-2/2013 од 24.07.2015.год. према којима за укрштање са некатегорисаним путем к.п. 7312/1 к.о. Иланџа је потребно у делу са асфалтним застором извести подбушивање са постављењем заштитне цеви на дубини мин 1,35м и дужа за 1,5м од крајње тачке попречног профила коловоза, а за делове са земљаним ѕастором пројектовати раскопавање и полагање радне цеви без ѕаштитне цеви на дубини 1,35м.
 5. Услови ''Телеком Србија''ад Београд број 6995/262686/2-615СБ од 31.07.2015.год. према којима постоје на локацији постоји ОК оптички кабл (Алибунар-Добрица) и мрежни ТТ кабл те је потребно пре почетка извођења радова у сарадњи са ''Телеком Србија'' ИЈ Панчево извршити идентификацију и обележавање трасе ТТ каблова, извршити заштиту и обезбеђење истих, као и да се радови у непосредој близини истих врши искључиво ручно. Такође су дати услови у случају потребе измештања постојећих ТТ каблова.
 6. Мишљење ЈВП''Воде Војводине'' Нови Сад у поступку издавања водних услова број 1-856/6-15 од 10.08.2015.год. према којима се планирани гасовод укршта са каналом ''221'' подслива за наводњавање бр.253, на стацинажи канала км 5+360. Дати су пројектоване карактеристике канала на месту укрштања, водни услови за израду техничке документације према којима подземно укрштање гасовода са мелиорациним каналом извршити у заштитној цеви минимум 1м испод дна канала или надземно уз конструкцију постојећег пропуста, уклико постоји. Инвеститор је у обавези да исходује водне услове пре израде техничке документације од органа локалне самоуправе, да пре привођења намени исходује водну сагласност, да за коришћење водног земљиштарегулише имовинске односе са ЈВП''Воде Војводине'' и плаћа накнаду и благовремено писмено извести о почетку радова.
 7. Решење о издавању водних услова број 325-13/2015-01 од 01.09.2015.год. од стране Општинске управе Алибунар-Одељење за привреду, јавне службе и развој где су дати услови за израду техничке документације и извођење радова
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА: Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према Закону о заштити од пожара (,,Сл.гласник РС,, бр. 111/09), Закону о експлозивним материјама запаљивим течностима и гасовима (,,Сл.гласник СРС,, бр. 44/77, 45/84, 18/89 и ,,Сл.гласник РС,, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/05), као и према одговарајућим техничким противпожарним прописима стандардима и нормативима из услова број 02-217/110 од 15.03.2011.год. МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву.
У складу са чланом 31, 32 и 33 Закона о заштити од пожара (,,Сл. Гласник РС” бр. 111/09) инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију објеката од МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву.
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА:Покрајински завод за заштиту природе на основу члана 192 Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.лист СРЈ,, бр.33/97, 31/2001) и члана 9 и члана 102 Закона о заштити природе (,,Сл.гласникРС,, бр.36/09, 88/10, 91/10) доставља услове-решење број 03-247/1 од 23.03.2011.год. према којима су дати услови за планирану изградњу комплекса.
Мада на простору обухваћеном Урбанистичким пројкетом, атар насељеног места Иланџа, нису констатовани локалитети са археолошким садржајем, али је на самој територији насеља Иланџа и његовом атару познат велик број локалитета, стручна служба Завода за заштиту споменика културе у Панчеву је сагласна да се може планирати градња, али под достављеним условима број 123/2 од 11.03.2011.год.
Горе наведени услови из Урбанистичког пројекта саставни су део овог решења.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, може се поднети и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник, односно корисник земљишта. Када се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже уговор о установљавању права службености или сагласност власника или корисника земљишта, орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује право својине само на објекту, а уговор, односно сагласност власника се уписује у лист непокретности који води орган надлежан за послове државног премера и катастра.
Према изменама у току градње за комплекс а у складу са Урбанистичком пројектом и Просторним планом општине Алибунар, инвеститор је исходовао решење о измени грађевинске дозволе број 351-34/2015-04 од 25.05.2015.год.
Закључком број 353-27/2015-04 од 01.06.2015.год. одбачен је захтев ''Biogasenergy''доо из Београда од 01.06.2015.год. применом Правилника о поступку спровођења обједињене поцедуре. Закључак је објављен на сајту општине Алибунар дана 11.06.2015.год.
У законском року дана 06.07.2015.год. ''Biogasenergy''доо из Београда је поднео нов захтев са исправкама. Уз захтев поднето је ИДР-идејно решење бр. 13/15-2 од маја 2015.год, израђен од стране ''КОНИМТЕРМ''доо Панчево, копија плана са подземним инсталацијама бр.953-1/2015-170 од 08.06.2015.год, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 динара и накнаде стварних трошкова у износу од 2.550,00 динара, а у поступку обједињене процедуре прибављени су горе наведени услови и грађевинска дозвола.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Локацијски услови су основ за израду идејног пројекта за решење о одобрењу извођења радова  у складу са чланом 145. Закона о планирању и зградњи ичлана 41-49. Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Решење о одобрењу извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно за изградњу линијских инфраструктурних објеката уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење бр. 13/15-2 од маја 2015.год, израђен од стране ''КОНИМТЕРМ''доо Панчево у аналогној и дигиталној форми, са КТП израђен од стране ''Геовизија'' Панчево и овереним од стране РГЗ СКН Алибунар 27.06.2015.год;
 2. Копија плана са подземним инсталацијама бр.953-1/2015-170 од 08.06.2015.год;
 3. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Услови број 02-05-4-1324/1 од 22.07.2015.год. издатих од ЈП,,Србијагас,, Нови Сад РЈ ,,Дистрибуција,, Панчево;
 2. Уговор о изградњи енергетских објеката, накнади трошкова прикључења на гасоводни систем и унос у основно средство ЈП''Србијагас'' од 10.08.2011.год;
 3. Решење ЈП ''Србијагас''о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса број 02-01/6078 од 21.09.2011.год;
 4. Услови ЈП''Дирекције за изградњу и уређење општине Алибунар''  из Алибунара број 393-2/2013 од 24.07.2015.год;
 5. Услови ''Телеком Србија''ад Београд број 6995/262686/2-615СБ од 31.07.2015.год;
 6. Мишљење ЈВП''Воде Војводине'' Нови Сад у поступку издавања водних услова број 1-856/6-15 од 10.08.2015.год;
 7. Решење о издавању водних услова број 325-13/2015-01 од 01.09.2015.год;
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                              дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.
 
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81