Nikolic Srdjan 353-34-2015-04, Postavljeno 06.10.2015.

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-34/15-04
02.09.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 35/15), Просторног плана општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар ''број 12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Овлашћења број 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013.год,  по захтеву Николић Срђана из Београда, Вишњички венац 21, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За изградњу хале за производњу агро пелетa Пбруто=147,60м2 капацитета 200кг/часу, категорије Б класификационе ознаке 125101, на парцеле број 279 к.о. Нови Козјак, улица Иве Лоле Рибара 39, са прилазом из исте улице парцела 42 к.о. Нови Козјак.
 
ЛОКАЦИЈА: Парцела 279 к.о. Нови Козјаксе налази у зони становања  у грађевинском подручију насеља Нови Козјак.
Према Изводу из листа непокретности број 608 од 15.09.2015.год. парцела је грађевинско земљиште прватна својина Николић Срђана из Београда, са објектом 1-стабена зграда површине 139м2, објекат 2-стамбена зграда површине 134м2, земљиште уз зграду 4а61м2 и њива 2.класе 13а71м2,објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта.
Према копији плана бр.953-1/2015-119 од 14.04.2015.год. на парцели постоје објекти 1 и 2 који су приказани као непостојећи на КТП снимљеног од стране ''Агенција Геометар'' Ковачица и оверено од стране РГЗ СКН Алибунар 22.05.2015.год. а приказан је стамбени објекат који није евидентиран у катстар непокретности.
Према ИДР-идејном решењу бр.ИДР-21/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Кућа стил''доо Свилајнац, планира се изградња пословног објекта хале за производњу агро пелетa капацитета 200кг/часуза пољопривредно газдинство, категорије Б класификационе ознаке 125101, површине под објектом 147,60м2, иза објекта површине 157,5м2 снимљеног на КТП са напоменом да објекти евидентирани на копији пана не постоје на парцели.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом  јачине 8˚MCS скале.
Изградња објеката друге намене, који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зони СТАНОВАЊА:
У зони породичног становања у стамбеном делу парцеле дозвољава се формирање пословног простора (у склопу стамбеног објекта или као посебан објекат) из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности, садржаја везаних за спорт и рекреацију и пољопривреде. Површина дела намењеног пословању у склопу објекта намењеног породичном становању не може бити већа од 50%.
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становањумогу се градити:
-          основни објекат: породични стамбени објекат, економски објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-          на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-          помоћни објекти: остава мање од 20 m2, гаража, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
-          на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле.
Планирана је изградња пословног објекта за производњу агро пелетa капацитета 200кг/часуза пољопривредно газдинствокоја је дозвољена намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-          за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-        за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m,
-        за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800,0 m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 50 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 m за приземне, а 4,5 m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Парцела 279 к.о. Нови Козјак има укупну површину од 21а05м2и ширину фронта 38,33м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања пољопривредног типа.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-      основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
-      основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;
-      Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0m од границе парцеле;
-      Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради у дну дворишта на удаљености 34,08м од регулационе линије  и 17,62м од постојећег стамбеног објекта.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0 m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Спратност пословног објекта уз главни објекат је максимално П+1 (приземље + једна етажа, a дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Висина објекта је максимално 7,50 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6 m.
Планира се приземни објекат спратне висине 4,60м.
међусобна удаљеност објеката
Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0 m. Уколико је други објекат такође намењен становању, међусобна удаљеност објеката може бити мања од 4 m, уз услов да су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови.
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити мања од 15,0 m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0 m одстојања.
Дозвољен је међусобни размак других и помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0 m, тј. други и помоћни објекат се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0 m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле, под условом да ни једним својим делом не угрожавају простор суседне парцеле и стабилност суседних објеката.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0 m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине бочне ограде.
Грађевинска парцела у оквиру зоне становања може бити намењена само пословању, уз услов је да се при обављању делатности не угрожава животна средина. Дозвољени урбанистички показатељи следећи: степен заузетости максимално 50%, главни објекат се поставља према улици, грађевинска линија се поклапа са регулационом или је увучена, у зависности од положаја осталих објеката у улици. Ограда на регулационој линији (према улици) мора бити у складу са напред датим условима. Остали део парцеле може да се огради оградом до висине максимално 2,0 m.
Производне и занатске делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине.
Према Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ("Сл. Гласник РС", бр. 114/2008) за планирани објекат и делатност није потребна процена утицај на животну средину.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
Прама ИДР-у постоји приступа из улице Иве Лоле Рибара парцела број 42 к.о. Нови Козјаккао и могући прилаз из улице Војвођанска парцела број 295 к.о. Нови Козјак.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом и у непрекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-          транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m,
-          платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m,
-          конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од објекта и границе парцеле.
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном подлогом а одатле на пољопривредне површине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCS скале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују у техничкој документацији.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
1.       Прикључење објеката на водоводнумрежу према условима ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.1513/15 од 25.08.2015.год, према којима је место прикључка у улици И.Л.Рибара на дубини 1м цевима пречника ф80мм/3'', притиска 4,5бара и обавезу израде водомерног шахта од 2'' и и склоништа за хидрантски прикључак од 2''. Дужина прикључка хидрантске мреже на уличну мрежу износи 25м. Такса прикључења на водоводну мрежу износи 38.485,40 динара а за услове 3.317,69 динара.
2.       Прикључење објеката на електроенергетскуинфраструктуру извести по условима за пројектовање и прикључење од стране''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева број 5.30.4.-(6340/2015)17790/1 од 08.07.2015.год, према којима је место за смештај прикључка поред постојеће ТС''Нови Козијак 1'' постављањем слободностојећег бетонског постоља САБП600 са КПК ЕВ-1П и на њему орман мерног места типа ПОММ-2. Одобрена максимална снага 43,47kW. Накнада за прикључење износи укупно (без ПДВ'а) 140.437,36 рсд а за услове 15.316,98рсд.
3.       Услови заштите од пожара 07/24 број 02-217-7716/15-1 од 09.07.2015.год.од стране МУП Сектор за внредне ситуације Одељење за ванредне сизуације у Панчеву, према којима су дати условиа за пројектовање и изградњу у складу са Законом о заштити од пожара и другим законима и правилницима који регулишу ову област, пројектовање и извођење громобранске инсталације, хидрантске мреже, одгоавајући број противпожарних апарата, обезбедити одговарајући приступни пут за ватрогасна возила у случају гашења пожара све у складу са важећим прописима а након израде техничке документације прибавити сагласност на техничку документацију у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Просторним планом општине Алибунара у делу планирања паркинг простора, односно одредити простор за паркирање и манипулативне саобрачајнице.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са члановима 50.-58. Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката који за објекте категорије „Б“ чине: пројекат архитектуре и пројекат конструкције објекта, као и технички описи свих инсталација. Пројекту за грађевинску дозволу се према потреби прилаже и елаборат заштите од пожара, а у складу са условима заштите од пожара.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
  1. Идејно решење број ИДР-21/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''Кућа стил''доо Свилајнацу аналогној и дигиталној форми;
  2. Извод из листа непокретности број 608 од 15.09.2014.год;
  3. КТП снимљен од стране ''Агенција Геометар'' Ковачица и оверено од стране РГЗ СКН Алибунар 22.05.2015.год;
  4. Копији плана бр.953-1/2015-119 од 14.04.2015.год;
  5. Извод из скице подземних инсталација од 14.04.2015.год;
  6. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
  1. Услови ЈКП''Универзал'' Алибунар бр.1513/15 од 25.08.2015.год;
  2. Услови ''Електродистрибуције Панчево'' из Панчева број 5.30.4.-(6340/2015)17790/1 од 08.07.2015.год;
  3. Услови заштите од пожара 07/24 број 02-217-7716/15-1 од 09.07.2015.год.
који су саставни део локацијских услова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
 
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                                              дип.инж.грађ. Коса Николић, с.р.
 
 
 
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81