zakljucak 353-19-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-19/2015-04
20.05.2015. године
А л и б у н а р

 

            Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, решавајући по захтеву Георге Јона из Селеуша, у поступку захтева за локацијске услове, применом члана 8. став2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕ захтев покренут под број 353-19/2015-04 од 24.04.2015. године, поднетог од стране Георге Јина из Селеуша, због недостатака у идејном решењу.

О б р а з л о ж е њ е

Георге Јон из Селеуша, поднео је захтев 24.04.2015.год. за издавање локациских услова за за изградњу пољопривредног комплекса категорије А и Б, класификационог броја 127131 и 127141, ван насеља Селеуш, на парцели бр.4986  к.о. Селеуш.

Уз захтев је поднето Идејно решење број Е-88/15 израђен од стране ''Агроинжењеринг'' Нови Сад.

Увидмо у достављено Идејно решење утврђено је да се не могу издати локацијски услови због недостатака у истом и то:

-          планирани ТНГ није описан и приказан;

-          планирани бунар за водоснабдевање и противпожарну заштиту није приказан;

-          нису наведени услови из овереног урбанистичког пројекта.

            Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

            Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови, донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар,  у року од 5 дана од данадостављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви                                                 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,

                                                                               дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81