Ardeljan Petar, Lokve 353-29-2015-04, Postavljeno 11.06.2015., Postavljeno 18.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353- 29/2015-04
Алибунар, 11.06.2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет од Ардељан Петра из Локава са станом у улици Лењинова бр.75. на основу члана 15. 22. и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и 1-112-130-2/15-06  од 30.03.2015. године применом члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145/14), члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7. став 2.  Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев за издавање локацијских услова под бројем 353- 29/2015-04 од 08.06.2015. године  који је поднео инвеститор Ардељан Петар из Локава, за изградњу  стамбене зграде са два стана и  гаражом  на парцели топ.број 907 у к.о. Локве, као непотпун због неиспуњавања формалних услова  за даље поступање   и то :

·         Захтев је поднет  на прописаном обрасцу али не садржи све прописане податке ;

·         Уз захтев је приложено идејно решење које није у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15).

Ако подносилац захтева у року од 10. дана од дана пријема закључка а најкасније 30. дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

                                                                            О б р а з л о ж е њ е

Ардељан Петар из Локава обратио се овом  органу захтевом  дана 08.06.2015.године за издавање локациских услова за објекат  ближе описан у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев  је приложено : доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе и  Идејно решење  са Главном свеском број:29-05/15 од маја 2015.године од стране ''Технопројект'' доо Вршац, одговорног пројектанта дипл.грађ.инж. Богдана Јовановића бр.лиценце 310 2419 03 и прибављена копија катастарског плана и копија са регистрованим подземним водовима. Приложено идејно решење  није израђено у складу са чланом 35.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) у делу који се односи:

 -на дате опште податке о објекту и локацији, исказати плански основ, индексе заузетости и изграђености, приказати објекте које се руше и потребне енергетске капацитете инфраструктуре за планирани објекат, врсту мерног уређаја, број тарифа, уколико се на обијектима које се руше постоје  пикључци дати податке о томе и капацитет као и приказати место прикључења истих, или уколико се на парцели налазе други прикључци инфраструктуре  унети податке о истим .

- неопходно је правилно попунити захтев за издавање локацијских услова, у складу са чл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) и  ускладити податке у захтеву за издавање локацијских услова и усагласити са подацима из идејно решење

- Документацију доставити у аналогној и електронској форми, у складу са чл. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15). Документацију у електронској форми доставити на e mail urbanizam@alibunar или путем CD-а(потписано и оверено).

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови,  донет је закључак као у диспозитиву.

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10. дана од дана пријема закључка, а најкасније 30. дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар не достави усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке дате овим закључком.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар, у року од три дана од дана достављања. Приговор се таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама (''Сл.лист општине Алибунар број 19/09 и 5/11)  у новчаним износу од  170,00 динара уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.

Обрадила,

Жерављев Сперанца

                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                             дип.инж.арх. Зорица  Миливојев

 

достављено :

1. Ардељан Петру , Локве

2. Архива

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81