Kišmarton Dojna, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-20/2015-04

Датум: 24.04.2015. године

А л и б у н а р

Трг слободе бр.4

 Општинскауправа општине АлибунарОдељење за урбанизам, комунално -стамбенопослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе који је поднела Кишмартон Дојна из Владимировца, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем у правном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕ Кишмартон Дојни из Владимировца, улица Цара Лазара број 85, као инвеститору, изградња породичног стамбеног објекта, максималних габаритних димензија 9,55м х 7,95м, висине слемена 5,63м, спратности П (приземље), укупне бруто површине Пбр.=79,10,45 м2, односно укупне нето површине Пн.=60,65м2, на катастарској парцели топ.бр. 4449/2 к.о. Владимировац, површине П=2217,00м2, у Владимировцу, ул. Цара Лазара број 142.

Укупна предрачунска вредност радова износи 3 000 000,00динара.

 

Саставни део овог решења су:

1.      Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-9/2014-04 од 11.02.2015. године;

2.      Извод из пројекта, који је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг  Вршац, улица Стеријина број 19, број 16/15 од априла 2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03;

3.      Пројекат за грађевинску дозволу број техничке документације: 01/15 од марта 2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03, који се састоји од:

1.      0 – Главне свеске, број техничке документације: 01/15 - G, коју је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19, главни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценцаброј 300 1946 03;

2.      1 – Пројектa архитектуре број техничке документације: 01/15 - A, који је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,  одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03;

3.      Елабората енергетске ефикасности, број техничког дневника 01/15-ЕЕ, који је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 381069213.

4.      Техничка контрола коју је извршиоPROJEKTNI BIRO“ за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број техничког дневника ТК 16/15 од априла 2015.године, вршилац техничке контроле је: за пројекат архитектуре 1-ПА, дипл.инж.арх. Роберт Ј. Милата, лиценца број 300 L478 12.

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износуод 8 573,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 17.04.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.

Ово Решење о грађевинској дозволи је трајни документ, јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.

Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволу почетак извођења радова. Рок завршетка грађења почиње да тече од дана подношења пријаве почетка грађења објекта.

Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.

 

Образложење

 

Кишмартон Дојна из Владимировца, улица Цара Лазара број 85, као инвеститор, поднела је захтев овом Одељењу заведен под бројем 351-20/2015-04од 17.04.2015. године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели топ.бр. 4449/2к.о. Владимировац, а према Пројекту за грађевинску дозволу и  локацијској дозволи.

 

Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је поднео следећу документацију:

1.      Правноснажно Решење о локацијској дозволи бр. 353-9/2014-04од11.02.2015. године;

2.      Извод из пројекта, који је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг  Вршац, улица Стеријина број 19, број техн.дневника:19/2015 од марта 2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03;

3.      Пројека за грађевинску дозволу број техничке документације: 01/15 од марта 2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03, који се састоји од:

1.      0 – Главне свеске, број техничке документације: 01/15 - G, коју је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,главни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03;

2.      1 – Пројектa архитектуре број техничке документације: 01/15 - A, коју је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19, одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 300 1946 03;

3.      Елабората енергетске ефикасности број техничког дневника 01/15-ЕЕ, који је израдио “biro plus” доо за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Стеријина број 19,одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Корина Морариу Станчу, лиценца број 381069213.

4.      Техничка контрола коју је извршиоPROJEKTNI BIRO“ за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број техничког дневника ТК 16/15 од априла 2015.године, вршилац техничке контроле је: за пројекат архитектуре 1-ПА, дипл.инж.арх. Роберт Ј. Милата, лиценца број 300 L478 12;

5.      Извод из листа непокретности број: 5541к.о. Владимировац, који је издао РГЗ СКН Алибунар бр. 952-1/2015-1297од17.03.2015. године;

6.      Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр. 4449/22 к.о. Владимировац, који је урадила Агенција „Геометар“ изКовачице, а оверио РГЗ СКН Алибунар 20.03.2015. године;

7.      Сагласност ДЈКП „Бунар“ из Владимировца, број 31 од 25.02.2015. године;

8.      Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-20-1/2015-04 од 21.04.2015.године, сачињено у Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.

С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацију прописану чланом 135.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15. и 21. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15), чланом 52. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), решено је као у диспозитиву.

Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 420,00динара административне таксе.

 

          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, с.р.

 

Решење доставити :

  1. Дојни Кишмартон, Владимировац;
  2. Грађевинској инспекцији;

3.      Архиви.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81