Božidar Đorđević 351-64-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-64/2015-04
Датум: 08.08.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за изменуграђевинске дозволе који јеподнеоЂорђевић Божидариз Панчева, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 142. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број“ 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године,доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКE ДОЗВОЛE
 
У решењу број 351-392/91-04 став 1. диспозитива мења се и гласи:
ОДОБРАВА СЕ Ђорђевић БожидаруизПанчева, са станом у улициЦерска број 11, као инвеститору, изградња породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом и гаражом, максималних габаритних димензија 10,40м х 10,00м, висине слемена 7,08м, спратности П+1(приземље и спрат), укупне бруто површине Пбр.=180,12, односно бруто површине у основи Пб= 88,73м2, укупне нето површине Пн.=167,80м2, на катастарској парцелитоп.бр. 1749 к.о. Николинци, површина парцеле  П=520,00м2, у Николинцима, улица Железничка број бб.
 
Укупна предрачунска вредност радова износи 3438048,00динара.
 
Саставни део овог решења су:
1.      Правноснажно решење којим се одобрава локација број 353-355/91-04 од 07.10.1991. године;
2.      Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД – сепарат пројекта, број техничке документације: 02-01/2015-из од 19.02.2015. године, који је израдио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O. из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
3.      0 –Главнасвеска, број техничке документације: 01-08/2015 од 20.07.2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
4.      1 – Сепарат Пројектa архитектуре број техничке документације: 01-08/2015 од јула 2015. године, који је израдио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O. из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
5.      Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта број01-04/15 одаприла 2015. године,којујеизвршиоПројектни студио „Kika“Bela Kinčeš PR,Дебељача, улица Лењинова број 28,вршилац техничкеконтроле је дипл.инг.грађ. Бела Кинчеш, лиценцаброј 310В619 05;
6.      Нови обрачун доприноса зауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод9 725,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.
Ово Решење о грађевинској дозволи је трајни документ, јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститорједужанда 8 (осам) данапрепочеткаграђењаобјектапријавиорганукојијеиздаограђевинскудозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о измени грађевинске дозволе подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.“
            Остали делови диспозитива решења број 351-392/91-04 остају непромењени.
            У складу са чланом 206 став 3. Закона о управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010) ово Решење сматра се у погледу правних средстава као самостално решење.
 
Образложење
 
Ђорђевић Божидар (ЈМБГ 0809947860082) изПанчева, са станом у улици Церска број 11, каоинвеститор, поднео је захтевовомОдељењузаведенподбројем351-64/2015-04од 03.08.2015. године, заизмену грађевинскедозволе – Решења којим се одобрава извођење радова на изградњи породичнестамбенезградесаједномстамбеномјединицомса гаражом у приземљу накатастарскојпарцелитоп.бр. 1746 и 1747 к.о.Николинци број 351-392/91-04 од 17.10.1991. године, а премаПројектузаграђевинскудозволу и према локацијској дозволи.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.      Правноснажно решење којим се одобрава локација број 353-355/91-04 од 07.10.1991. године;
2.      Правноснажно решење којим се одобрава извођење радова на изградњи породичне стамбене зграде број број 351-392/91-04 од 17.10.1991. године;
3.      Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД – сепарат пројекта, број техничке документације: 02-01/2015-из од 19.02.2015. године, који је израдио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O. из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
4.      0 –Главнусвеску, број техничке документације: 01-08/2015 од 20.07.2015. године, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
5.      1 – Сепарат Пројектa архитектуре број техничке документације: 01-08/2015 од јула 2015. године, који је израдио пројектант „Širka – projekt“ D.O.O. из Падине, са седиштем у улици Михајла Пупина број 49, главни пројектант је дипл.инж.арх. Татјана Д. Јелић, лиценца број 300 5083 03:
6.      Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта број 01-04/15 од априла 2015. године,којујеизвршио Пројектни студио „Kika“Bela Kinčeš PR, Дебељача, улица Лењинова број 28,вршилац техничкеконтроле је дипл.инг.грађ. Бела Кинчеш, лиценцаброј 310 В619 05.
7.      решење број: 952-01/2008-1436Ц од 16.10.2014. године, које јеиздао РГЗ СКН Алибунар на основу којег је уписано право својине на објекту изграђеног без дозволе у габариту 88м2 на парцели топ.број 1749 у корист Ђорђевић Божидара из Панчева;
8.      Скицу снимљеногобјекта и парцелетоп.бр. 1749 к.о. Николинци, којијеурадилаАгенција „Геометар“ изКовачице, број 952А-01/08-37 од 06.02.2009. године;
9.      Нови обрачундоприносазауређивањеграђевинскогземљишта.
 
Инвеститор Ђорђевић Божидар из Панчева започео је изградњу наведеног објекта у свему према пројектно – техничкој документацији која је саставни део грађевинске дозволе број 351-392/91-04, осим што је одступио од положаја објекта. Према приложеној Скици снимљеног објекта коју је израдила Агенција за пружање геодетских услуга „Геометар“ број 952А-01/08-37 од 06.02.2009. године, утврђено је да је објекат изграђен на парцели топ.број 1749 а не на парцели топ.број 1746 за коју је издата грађевинска дозвола. Након спроведеног управног поступка покренутог по захтеву Ђорђевић Божидара, Републички геодетски завод Службе за катастар непокретности Алибунар је уписао право својине на објекту и обавезу плаћања накнаде за промену културе земљишта под објектом на парцели топ.број 1749 к.о. Николинци у корист Ђорђевић Божидара из Панчева.
Ценећи постављени захтев и уз исти приложену документацију, утврђено је да се у конкретном случају ради о о изградњи породичне стамбене зграде са једном стамбеном јединицом и гаражом, где је инвеститор при започињању изградње одступио од положаја објекта и отпочео са радовима на изградњи на суседној парцели, мислећи да је његова. Парцела топ. број 1749, на којој је изграђен објекат као и парцеле топ. број 1746 за коју је издата грађевинска дозвола, налазе се у зони изградње стамбених објеката према Просторном плану општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/12) и за обе парцеле важе иста правила изградње. Према члану 142 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члану 19. и 59. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), утврђено је да су промене настале у току градње у складу са важећом планском документацијом и правноснажним Решењем којим се одобрава локација,те није потребно од имаоца јавних овлашћења прибавити измењене услове, већ се може извршити измена правноснажне грађевинске дозволе на основу наведене приложене документације.
Применом члана 98. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и одредби Одлуке о утврђивањудоприносазауређивањеграђевинскогземљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), обрачунат је допринос за уређивање грађевинског земљишту и признато право на умањење од 30%, како је и наведено у диспозитиву овог Решења.
Сходночлану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.У случајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант, вршилацтехничкеконтроле и инвеститор.
С обзиромдајеинвеститоруззахтевзаизмену грађевинскедозволеподнеодокументацијупрописанучланом 142.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чланом 15.и 21. Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РСбр. 22/15), решенојекао у диспозитиву.
Такса у износуод 1050,00динаразаоворешењенаплаћенајеуззахтевнаосновуЗакона о административнимтаксама.
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
ПротивовогрешењадопуштенајежалбаПокрајинскомСекретаријатузаурбанизам, градитељство и заштитуживотнесредине у НовомСаду у рокуод 8 данаодданадостављања.ЖалбасепредајепутемовогСекретаријата, таксиранаса 420,00динараадминистративнетаксе.
 
 
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
 
Решење доставити :
  1. Ђорђевић Божидар, Панчево;
  2. Грађевинској инспекцији;
3.      Архиви.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81