Lotrean Marija 351-57-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-57/2015-04
Датум: 30.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Лотреан Марија изЛокава, а наосновучлана 192.и члана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ Лотреан Марији из Локава, са становањем у улици Лењинова број 52, каоинвеститору, реконструкција и доградња породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, максималнихгабаритнихдимензија 12,60м х 8,70м, висинеслемена7,60м, спратности П+Пк (приземље и поткровље),укупна бруто површина стамбеног објекта је Пбр.=195,30м2, односно бруто површина у основи је Пбр.=94,30м2 и нето површина стамбеног објекта је Пн.=166,30м2, накатастарскојпарцелитоп.број1268 к.о. Локве, улицаЛењинова број 52, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 1395 к.о. Локве.
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси11 721 000,00динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      Локацијски условиброј 353-38/2015-04од 08.07.2015. године;
2.      ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу којисесастојиод :
1.      Извода изпројекта, којијеизрадио Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, одјула 2015. године, главнипројектантједипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. Године,:
2.      0 – Главнесвеске,број техничке документације: А/ПГД-01/15 одјула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектант дипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311;
3.      1 – Пројекат архитектуре за реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом,број техничке документације: А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектант дипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311;
4.      2/1-Пројекат конструкцијеза реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документацијеА/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектант дипл.инг.грађ.Владимир Пешић, лиценцаброј 310 171410;
5.      3-Пројекaтхидротехничких инсталација за реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. године одговорни пројектант дипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311;
6.      4 - Пројекта електроенергетских инсталација за реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. године  одговорни пројектант дипл.инг.ел.Никушор Лелеа, лиценцаброј 350 288703;
7.      Изјаве вршиоца техничке контроле Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР, Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број 37/15 од јула 2015.године, вршиоци техничкеконтроле су: запројекатархитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Роберт Милата, лиценцаброј 300L478 12, за пројекат електроенергетских инсталација дипл.инг.ел. Александар Олах, лиценца број 350 3431 03;
8.      Елаборатаенергетскеефикасности, број техничког дневника 19/15ЕЕ-ПГД од јула 2015. године, којијеизрадио пројектант Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР, Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац,одговорнипројектантједипл.инж.арх. Роберт Милата, лиценцаброј 381 108513.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од 12899,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 23.07.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод 30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор реконструкцијом и доградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси, овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Лотреан Марији из Локава, са становањем у улици Лењинова број 52, као инвеститор, поднелаје захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-57/2015-04 од 23.08.2015. године, за изградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, максималнихгабаритнихдимензија 12,60м х 8,70м, висинеслемена 7,60м, спратности П+Пк (приземље и поткровље), укупна бруто површина стамбеног објекта Пбр.=195,30м2, односно бруто површина у основи је Пбр.=94,30м2 и нето површина стамбеног објекта је Пн.=166,30м2, накатастарскојпарцелитоп.број1268 к.о. Локве, улица Лењинова број 52, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 1395 к.о. Локве, а све премаПројектузаграђевинскудозволуилокацијским условима.
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.      Локацијске условеброј 353-38/2015-04од 08.07.2015. године;
2.      ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу којисесастојиод :
1.   Извода изпројекта, којијеизрадио Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од марта 2015. Године,:
2.      0 – Главнесвеске,број техничке документације: А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектант дипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311;
3.      1 – Пројекат архитектуре за реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом,број техничке документације: А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектант дипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311;
4.      2/1-Пројекат конструкцијеза реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. Године, одговорни пројектант дипл.инг.грађ.Владимир Пешић, лиценцаброј 310 171410;
5.      3-Пројекaт хидротехничких инсталација за реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. године  одговорни пројектант дипл.инг.арх.Андријана Меза, лиценцаброј 300 К00311;
6.      4 - Пројекта електроенергетских инсталација за реконструкцију и доградњу породичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом, број техничке документације А/ПГД-01/15 од јула 2015. године, који је израдио пројектант Студио за пројектовање и дизајн АМ PROJEKT” Андријана Меза ПР, улица Цара Лазара број 45/3, од јула 2015. године  одговорни пројектант дипл.инг.ел.Никушор Лелеа, лиценцаброј 350 288703;
7.      Изјаве вршиоца техничке контроле Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР, Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац, број 37/15 од јула 2015.године, вршиоци техничкеконтроле су: запројекатархитектуре, конструкције и хидротехничких инсталација је; дипл.инж.арх. Роберт Милата, лиценцаброј 300L478 12, за пројекат електроенергетских инсталација дипл.инг.ел. Александар Олах, лиценца број 350 3431 03;
8.      Елаборатаенергетскеефикасности, број техничког дневника 19/15ЕЕ-ПГД од јула 2015. године, којијеизрадио пројектант Грађевинске радње „ПРОЈЕКТНИ БИРОРоберт Милата ПР, Вршац, улица Феликса Милекера број 12/3, Вршац,одговорнипројектантједипл.инж.арх. Роберт Милата, лиценцаброј 381 108513.
3.      Извод из листанепокретностиброј: 361 к.о. Локве, којијеиздао РГЗ СКН Алибународ18.06.2015. године;
4.      Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-57-1/2015-04 од 29.08.2015.године, сачињено у Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15. и 21.Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15), чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев ср.
Решење доставити :
  1. Лотреан Марији из Локава;
  2. Грађевинској инспекцији;
3.      Архиви.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81