SOUTH BIOGAS 351-72-2015, Postavljeno 06.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-72/2015-04
Датум: 24.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе који је поднеоSouth Banat Biogas Energydoo из Панчева чији је законски заступник директор Предраг Илић, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број“ 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ South Banat Biogas Energy doo из Панчева (ПИБ 108689250), са седиштем у улициМоше Пијаде број 113/4, као инвеститору:
1.      Рушење објекта хидрофорске станице изграђене на парцели топ.број 288/1 ппрема пројектно - техничкој документацији  Свеска 10 – Пројекат припремних радова, бројтехничкедокументације: 04026100-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Дејан Бабић, лиценцаброј 310 М79013 која је саставни део овог решења;
и
2.      изградња Биогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу, максималних габаритних димензија биогасног постројења 49,00м х 39,00м и лагуне 72,00 х 77,40м, висине слемена 15,9м, спратности П (приземне), укупне бруто површине Пбр.=1 846,00м2, односно укупне нето површине Пн.=1 769,00м2на катастарској парцели топ.бр. 288/1к.о. Селеуш, површине П=15 831,00м2, у Селеушу, у улици Едварда Кардеља, према следећој документацији
1.      Локацијски услови број 353-33/2015-04од29.06.2015. године;
2.      Пројекатзаграђевинскудозволу, бројтехничкедокументације:040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године,којијеизрадио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08, по Решењу о одређивању главног пројектанта, којисесастојиод:
1.      Извод из пројекта број 040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, од јула2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
2.      0 –Главнесвеске,бројтехничкедокументације: 040260-РЕ/14-0 од 21.07.2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, од 06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
3.      1 и 2 –Пројектaархитектре и конструкције, односно архитектонско-грађевински, бројтехничкедокументације: 040261-РЕ/14-1 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Дејан Бабић, лиценцаброј 310 М79013;
4.      2/2 – Пројектaсаобраћајних површина, број техничкедокументације: 040262-РЕ/14-2/2 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Бојан Матић, лиценцаброј 315К67811;
5.      3 – Пројектaхидротехничкихинсталацијабројтехничкедокументације: 040263-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Милана Керец, лиценцаброј 314L370 12;
6.      4/1 – Пројектaелектроенергетскихинсталацијабројтехничкедокументације: 040264-РЕ/14-4/1 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.eл. Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н307 09;
7.      4/2 – ПројектaелектроенергетскихинсталацијаМБТС ЕВ21 1х1250kVA и 35kV кабловског вода, бројтехничкедокументације: 040264-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.eл. Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н307 09;
8.      6 – Пројекат машинских инсталација, бројтехничкедокументације: 040266-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.маш. Ненад Вртикапа, лиценцаброј 330121309;
9.      7 – Технолошки пројекат бројтехничкедокументације: 040267-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.техн. Наташа Карас, лиценцаброј 371852404;
10. Елаборатазаштите од пожара, бројтехничке документације:040290-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, од 06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G331 08 и уверење број 152-356/13;
11. ТехничкеконтролекојујеизвршиоБиро за инжењеринг,вођење пројеката и техничке активности „ММ-PRO“   ДОО, Петроварадин са седиштем у улици Београдска број, број техничког дневника ТК - 20/15од 28.07.2015.године, вршиоци техничкеконтролесу: запројекатархитектуре и конструкције- дипл.инж.грађ. Ненад Милосављевић, лиценцаброј 310 Н27309, за пројекат саобраћајних површина је; дипл.инж.грађ. Властимир Мандић, лиценцаброј 315С28305, за пројекат хидротехничких инсталација дипл.инж.грађ. Ђорђе Поповић, лиценцаброј 314L52812, за пројекте електроенергетских инсталација дипл.инж.ел. Верослав Богдановић, лиценцаброј 350 К99612, за пројекат машинских инсталација дипл.инж.маш. Дејан Бабин, лиценцаброј 330F67607 и за пројекат технологије дипл.инж.техн. Татјана  Салић, лиценцаброј 371852404.
Укупна предрачунска вредност свих радова износи 300000000,00динара.
Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод 313 630,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора о начину плаћањa доприноса зауређивање грађевинског земљишта назахтевуод03.08.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања. Доказ о уплати обрачунат доприноса подноси се уз Пријаву почетка извођења радова на изградњи.
Ово Решење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
Инвеститорједужанда 8 (осам) данапрепочеткаграђењаобјектапријавиорганукојијеиздаограђевинскудозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта. Инвеститор је у обавези да за потребе извођења радова на изградњи изради Пројекат за извођење према члану 19 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РСбр. 23/2015) и Главни пројекат Заштите од пожара и Елаборат о зонама опасности  који су део техничке документације за извођење и подлежу контроли у смислу члана 33 Закона о заштити од пожара, као и да поднесе захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.
Извођач радова на изградњи објекта по овом Решењу о грађевинској дозволи, подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
South Banat Biogas Energy doo из Панчева (ПИБ 108689250), са седиштем у улициМоше Пијаде број 113/4, као инвеститору, поднелисузахтевовомОдељењузаведенподбројем351-72/2015-04од 31.08.2015. године, заиздавањеграђевинскедозволезарушење објекта хидрофорске станице изграђене на парцели топ.број 288/1 и изградњуБиогасног постројења за производњу електричне енергије снаге 999kW у Селеушу, максималних габаритних димензија 49,00м х 39,00м и 72,00 х 77,40м, висине слемена 15,9м, спратности П (приземне), укупне бруто површине Пбр.=1 846,00м2, односно укупне нето површине Пн.=1 769,00м2на катастарској парцели топ.бр. 288/1к.о. Селеуш, површине П=15 831,00м2, у Селеушу, улица Едварда Кардеља
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.      Локацијске услове број 353-33/2015-04од29.06.2015. године;
2.      Пројекатзаграђевинскудозволу, бројтехничкедокументације: 040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године,којијеизрадио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08, по Решењу о одређивању главног пројектанта, којисесастојиод:
1.      Извод из пројекта број 040260-РЕI/14 од 21.07.2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, од јула2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
2.      0 –Главну свеску,бројтехничкедокументације: 040260-РЕ/14-0 од 21.07.2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, од 06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G337 08;
3.      1 и 2 –Пројекaтархитектре и конструкције, односно архитектонско-грађевински, бројтехничкедокументације: 040261-РЕ/14-1 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Дејан Бабић, лиценцаброј 310 М79013;
4.      2/2 – Пројекaт саобраћајних површина, број техничкедокументације: 040262-РЕ/14-2/2 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Бојан Матић, лиценцаброј 315К67811;
5.      3 – Пројекaтхидротехничкихинсталацијабројтехничкедокументације: 040263-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Милана Керец, лиценцаброј 314L370 12;
6.      4/1 – Пројекaтелектроенергетскихинсталацијабројтехничкедокументације: 040264-РЕ/14-4/1 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.eл. Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н307 09;
7.      4/2 – ПројекaтелектроенергетскихинсталацијаМБТС ЕВ21 1х1250kVA и 35kV кабловског вода, бројтехничкедокументације: 040264-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.eл. Јован Ћулум, лиценцаброј 350Н307 09;
8.      6 – Пројекат машинских инсталација, бројтехничкедокументације: 040266-РЕ/14-4/2 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.маш. Ненад Вртикапа, лиценцаброј 330121309;
9.      7 – Технолошки пројекат бројтехничкедокументације: 040267-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.техн. Наташа Карас, лиценцаброј 371852404;
10. 10 – Пројекат припремних радова бројтехничкедокументације: 04026100-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, одговорни пројектантједипл.инж.грађ. Дејан Бабић, лиценцаброј 310 М79013;
11. Елаборатазаштите од пожара, бројтехничке документације:040290-РЕ/14 од јула 2015. године, који је израдио пројектант “PRO - ENERGO” DOO Нови Сад, улица Футошки пут 35, од 06. маја2015. године, главнипројектантједипл.инж.ел. Верослав Јанковић, лиценцаброј 350 G331 08 и уверење број 152-356/13;
12. ТехничкеконтролекојујеизвршиоБиро за инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности „ММ-PRO“   ДОО, Петроварадин са седиштем у улици Београдска број, број техничког дневника ТК - 20/15од 28.07.2015.године, вршиоци техничкеконтроле су: запројекатархитектуре и конструкције- дипл.инж.грађ. Ненад Милосављевић, лиценцаброј 310 Н27309, за пројекат саобраћајних површина је; дипл.инж.грађ. Властимир Мандић, лиценцаброј 315С28305, за пројекат хидротехничких инсталација дипл.инж.грађ. Ђорђе Поповић, лиценцаброј 314L52812, за пројекте електроенергетских инсталација дипл.инж.ел. Верослав Богдановић, лиценцаброј 350 К99612, за пројекат машинских инсталација дипл.инж.маш. Дејан Бабин, лиценцаброј 330F67607 и за пројекат технологије дипл.инж.техн. Татјана  Салић, лиценцаброј 371852404;
3.      Препис листанепокретностиброј:  2173 к.о. Селеуш, којијеиздао РГЗ СКН Алибунар под бројем 952-1/2015-2607 од 05.08.2015. године;
4.      Обрачундоприносазауређивањеграђевинскогземљишта број 351-72-1/2015-04.
 
Применом одредби Одлуке о утврђивањудоприносазауређивањеграђевинскогземљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015) обрачунат је допринос за уређивање грађевинског земљишту и признато право на умањење од 30%,како је и наведено у диспозитиву овог Решења.
Сходночлану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.Услучајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант, вршилацтехничкеконтроле и инвеститор.
С обзиромдајеинвеститоруззахтевзаиздавањеграђевинскедозволеподнеодокументацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.и 21. Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РСбр. 22/15), чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РСбр. 23/2015), решенојекао у диспозитиву.
Такса у износуод 1050,00динаразаоворешењенаплаћенајеуззахтевнаосновуЗакона о административнимтаксама.
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
ПротивовогрешењадопуштенајежалбаПокрајинскомСекретаријатузаурбанизам, градитељство и заштитуживотнесредине у НовомСаду у рокуод 8 данаодданадостављања.ЖалбасепредајепутемовогСекретаријата, таксиранаса 440,00динараадминистративнетаксе.
 
 
 
       Самостални стручни сарадник
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
 
Решење доставити :
  1. South Banat Biogas Energy dooиз Панчева;
  2. Грађевинској инспекцији;
3.      Архиви.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81