Opstina Alibunar - 351-32-2015-04, postavljen 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-2/2015-04
12. март 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4

            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Општине Алибунар са седиштем у Алибунару, Трг Слободе бр. 4, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу-постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IВ реда бр. 10, код ОШ ``1. Мај`` у насељеном месту Владимировац, на основу члана 134. и члана 8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 17. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014) и Решења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К 

            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу-постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IB реда бр. 10 (стара ознака М-19), код зграде ОШ ``1. Мај`` у улици Цара Лазара у насељеном месту Владимировац, на парцели број 1628. к.о. Владимировац, поднетом од стране Општине Алибунар са седиштем у Алибунару, у улици Трг Слободе бр. 4, из разлога не испуњености форалних услова за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 09.01.2015. године је поднет захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу – постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IB реда бр. 10 (стара ознака М-19) у насељеном месту Владимировац, у улици Цара Лазара, на парцели број 1628. к.о. Владимировац, код зграде ОШ ``1. Мај``. Уз захтев је поднета следећа документација:

  1. Решење о локацијској дозволи бр. 04-353-17/13 од 26.03.2014. године
  2. Извод из листа непокретности број 5354. к.о. Владимировац
  3. Главни пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на пешачком прелазу на државном путу IB реда бр. 10 (стара ознака М-1.9) код ОШ ``1. Мај`` у Владимировцу, бр. пројекта 149/14-S од септембра 2014. године, обрађивача д.о.о. ``Шидпројект`` са седиштем у Шиду, улица Кнеза Милоша 2
  4. Решење о давању сагласности на Пројекат, донето од стране ЈП ``Путеви Србије``, под бројем 344-524/13-6 од 19.11.2014. године
  5. Сагласност на Главни пројекат донета од стране А.Д. ``Телеком Србија`` под бројем 6995/443212/2-2014 од 10.12.2014. године
  6. Услови за израду техничке документације за објекат светлосна сигнализација, донети од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``ЕД Панчево`` под бројем 5.30.4.-11821/14-3 од 20.11.2014. године


Чланом 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је дефинисана садржина захтева за издавање грађевинске дозволе. Чланом 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката је прописано да се главни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року до шест месеци од дана ступања на снагу тог Правилника може користити као пројекат за грађевинску дозволу у поступку прибављања грађевинске дозволе, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу у складу са чланом 50. Правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу у складу са чланом 33. Правилника.

Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је следеће:

  1. уз захтев није приложена сва потребна документација и то:

-          није достављена Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу

-          није достављен Извод из пројекта за грађевинску дозволу

  1. услед непостојања Извода из пројекта за грађевинску дозволу, овај орган не може да утврди да ли је исти урађен у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи

Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 17. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.

Сходно члану 17. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка се може изјавити жалба у року од 5 дана од дана пријема.

Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Доставити:

1.      Подносиоцу захтева

2.      Архиви

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81