gore

  • Baner Optina Alibunar

Registacija novih firmi

 
 
Naziv usluge

 
Registracija novih firmi
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 

 

Privredni subjekt je pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti i koje je registrovano u Registru.
 
U Registar se upisuju:
  1. preduzetnik
  2. ortačko društvo
  3. komanditno društvo
  4. društvo sa ograničenom odgovornošću
  5. akcionarsko društvo
  6. zadruga i zadružni savet
  7. udruženje
  8. drugi subjekti koji se, u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata, registruju u Registar.
 
Gde i kako

 

Sve prijave se mogu podneti putem pošte ili direktno Agenciji, svim organizacionim jedinicama Agencije, i Opštinama sa kojima Agencija ima zaključen ugovor. Registracione prijave se mogu kupiti u Agenciji, preuzeti u organizacionim jedinicama i opštinama, ili besplatno skinuti sa sajta Agencije. Svaka registraciona prijava mora biti uredno i tačno popunjena. Prijavu uvek predaje osnivač koji može ovlastiti punomoćnika za predaju prijave. Punomoćje može biti dato advokatu i u tom slučaju ne mora biti overeno, ali ukoliko je punomoćje dato fizičkom licu ili agenciji, mora biti snabdeveno potpisom osnivača i overeno pred nadležnim organom (opština ili sud). U skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata, rok za postupanje po podnetoj registracionoj prijavi je 5 dana. Za detaljnije informacije pogledajte ovde

 
 
Korisni linkovi

 
 
Pravna podloga

 
 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81