gore

 • Baner Optina Alibunar

Pasoš

 
 
Naziv usluge

 
Standardna procedura za dobijanje pasoša
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 
"Putna isprava je javna isprava koja državljaninu Republike Srbije služi za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu , putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike srbije"   

(Zakon o putnim ispravama, 1. osnovne odredbe, čl. 2)  "Službeni glasnik RS", br. 90/2007 od 1.10.2007.g.

 
Gde i kako

 
Zahtev za izdavanje pasoša podnosi se organu unutrašnjih poslova preko njegovih organizacionih jedinica u opštinama, gradovima i gradu Beogradu, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koji ga prosleđuje nadležnom organu.

Za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je:

 •  važeća lična karta - na uvid;
 • izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci, original - na uvid;
 • NIJE OBAVEZNO, ali po želji građana može se priložiti i fotografija veličine 5h5cm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini) 
 • putna isprava čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni - na uvid; 
 •  dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša
  • iznos u dinarima: 2.000,00
  • primalac: Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
  • broj žiro računa: 980-333-07
  • poziv na broj: 07007965
 • dokaz uplaćenoj taksi na podnesak
  • iznos u dinarima: 226,00
  • primalac: republička administrativna taksa
  • broj žiro računa: 840 - 742221843 - 57
  • poziv na broj: zavisi od opštine

 

O zahtevu za izdavanje pasoša nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva. 

* * * 

 

1.   Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

 

  • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid,
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid,
  • izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih) – original na uvid,
  • fotografiju veličine 5h5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face'', za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta,

2.   Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

 

  • važeću ličnu kartu – na uvid i potvrdu o predatom zahtevu za biometrijsku ličnu kartu,

3.   Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože:

 

  • važeći dokument sa slikom,
  • izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i prezimena ili do promene imena,
  • potvrdu o predatom zahtevu za pasoš,

 

*** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen zahtev za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana sa adrese na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overen u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 170,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
 
 
Napomena
 

Na veb sajtu MUP-a R Srbije www.mup.sr.gov.yu  možete dobiti šire informacije o izdavanju ličnih karata, i to:

 
Pravna podloga

 
 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81