gore

 • Baner Optina Alibunar

Lična karta

 
 
Naziv usluge

 
Standardna procedura za dobijanje lične karte
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 
Lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet. U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane
 
 
Gde i kako

 
Za izdavanje biometrijske lične karte potrebno je priložiti:
 • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu - na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih - na uvid (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih)
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (na uvid)
 • OBAVEZNO - fotografiju veličine 5h5 cm (ne starija od 6 meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom -"en face")
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte:
  • iznos u dinarima: 913,32
  • primalac: Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
  • broj žiro računa: 980-333-07
  • poziv na broj: 100041150
 •  dokaz uplaćenoj naknadi na ime troškova tehničke izrade lične karte: 
  • Iznos u dinarima: 226,00
  • primalac: MUP RS - policijska uprava u Pančevu
  • broj žiro računa: 840-40849-92
  • mod: 97
  • poziv na broj: 74-202

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

*  *  * 

1.   Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

 • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije – na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih) – original na uvid,
 • fotografiju veličine 5h5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face'', za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta,

2.   Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

 •     važeću ličnu kartu – na uvid i potvrdu o predatom zahtevu za biometrijsku ličnu kartu, 

3.   Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože:

 • važeći dokument sa slikom,
 • izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i prezimena ili do promene imena,
 • potvrdu o predatom zahtevu za pasoš,

 *** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen zahtev za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana sa adrese na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overen u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 170,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

Napomene:

* Brojevi žiro računa i pozivi na broj zavise od opštine prebivališta (PU za grad Beograd)
 
Napomena
 

Na veb sajtu MUP-a R Srbije www.mup.sr.gov.yu  možete dobiti šire informacije o izdavanju ličnih karata, i to:

 
Pravna podloga

 
 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81