IZVEŠTAJ SA 21. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana dana 02.04.2018. godine, Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Alibunar Siniša Gavrančić. U radu Skupštine na ovoj sednici učestvovalo je 14 odbornika.


Na ovoj sednici Skupština opštine Alibunar usvojila je sledeća akta:


1. Usvojene su Izmene i dopune Poslovnika SO Alibunar – usvojenim izmenama Poslovnika, Skupština bliže uređuje procedure predlaganja akata koje Skupština treba da usvoji. Posebno zanimljivu novinu predstavlja odredba po kojoj se predviđa da se predlozi akata podnetih Skupštini radi donošenja prethodno objavljuju na internet stranici Opštine Alibunar, radi upoznavanja građana sa sadržinom predloga akata koji su podneti Skupštini radi donošenja.


2. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti – još jedan u seriji akata koje je Skupština usvojila za potrebe rada investitora kompleksa ''Vetroelektrane Alibunar1'' – ''Winvision Windfarm A'' d.o.o. Alibunar i ''Vetroelektrane Alibunar 2'' – ''Winvision Windfarm B'' d.o.o. Alibunar. U konkretnom slučaju radi se o zahtevu za rekonstrukciju nekategorisanog puta koji se nalazi u obuhvatu Plana detaljne regulacije kompleksa, a graniči između dve KO Vladimirovac i Seleuš. Radi izgradnje i kompletiranja celine vetroparka, potrebno je ustanoviti određeno pravo službenosti na zemljištu iz ove Odluke, kao poslužnom dobru u korist povlasnog dobra, odnosno svakodobnog vlasnika povlasnog dobra.

 

3. Doneta je Odluka o prenosu nepokretnosti u javnu svojinu opštine Alibunar – na osnovu ove odluke pribavlja se u javnu svojinu opštine Alibunar nepokretna imovina u državnoj svojini na koju pravo korišćenja ima Javno preduzeće za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar, kao i nepokretna imovina u državnoj svojini na kojoj je kao korisnik upisan neki od pravnih prethodnika Javnog preduzeća za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar U javnu svojinu opštine Alibunar pribavljaju se i nepokretnosti na kojima je navedeno preduzeće vangruntovni vlasnik.


4. Doneta je Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar – doneta je nova odluka iz razloga što je u martu ove godine Vlada Republike Srbije donela novu Uredbu o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javngo nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda. Novom odlukom proširen je krug organizacija i udruženja građana koje mogu van postupka javnog nadmetanja dobiti zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine. Takođe, novina se odnosi na slučaj davanja u zakup onog poslovnog prostora koji se nije uspeo dati u zakup posle više ponovljenih javnih nadmetanja, zbog čega je propisano da se početna cena zakupnine umanjuje najviše do 60% tržišne cene zakupnine, s tim što u tom slučaju trajanje zakupa ne može biti kraće od 3 godine. U slučaju izvođenja radova koji imaju karakter investicionog održavanja, zakupac mora u roku od 30 dana od okončanja radova da podnese zahtev za priznavanje troškova da bi isti bili priznati od zakupodavca, pri čemu može ostvariti pravo na umanjenje zakupnine od najviše 50% od vrednosti mesečne zakupnine.


5. Doneta je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za vetropark ''Banat'' u Opštini Alibunar – predmet ove odluke je želja investitora kompanije ''NJindvision'' da pored vetroparka koje je već uveliko u izgradnji na tromeđi tri katastarske opštine: Vladimirovac, Seleuš i Novi Kozjak, počne sa gradnjom novog vetroparka u k.o. Novi Kozjak. Donošenjem ove odluke započinje zakonom uređena procedura.


6. Doneta je Odluka o građevinskom zemljištu - ovom odlukom bliže se propisuju uslovi, način i postupak pod kojima se određuju uslovi pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini, na kojima je kao vlasnik u javnoj knjizi za evidenciju nepokretnosti i pravima na njima upisana opština Alibunr, način, uslovi i postupak pod kojima se može otuđiti građevinsko zemljište po ceni koja je manja od tržišne cene, uslovi ulaganja građevinskog zemljišta radi ostvarivanja javno-privatnog partnerstva, odnosno bez naknade, kao i u slučaju neposredne pogodbe, kada se radi o realizaciji projekata za izgradnju objekata od značaja za opštinu Alibunar, ako projekti unapređuju lokalni ekonomski razvoj Opštine Alibunar, stara se o korišćenju građevinskog zemljišta prema nameni zemljišta određenoj planskim dokumentom, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast građevinskog zemljišta. U odnosu na prethodnu odluku, ovom odlukom predviđa se da Opština može otuđiti neizgrađeno građevinsko zemljište po ceni koja je manja od tržišne, ili otuđiti građevinsko zemljište bez naknade, ako se radi o realizaciji investicionog projekta kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj. U tom slučaju potrebno je izraditi elaborat o opravdanosti, koji se sa tekstom javnog oglasa dostavlja na prethodnu saglasnost Vladi Republike Srbije. Kroz elaborat se mora prikazati očekivano povećanje zaposlenosti i javnih prihoda, kao i efekti na obim privrednih aktivnosti drugih privrednih subjekata, te na kvalitet života građana Opštine. Nakon izrade navedenog elaborata i javnog izlaganja istog na uvid zainteresovanoj javnosti, dostavlja se Skupštini opštine na usvajanje, a po usvajanju ponovo se dostavlja Vladi Republike Srbije radi dodatne kontrole.

 

7. Donete su odluke o donošenju programa komasacije za katastarske opštine Banatski Karlovac, Nikolinci i Dobrica – radi se o aktima od izuzetnog značaja za privredu i društveni razvoj naše opštine. Još 2014. godine Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Odluku o pristupanju izradi programa uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom na teritoriji opštine Alibunar, na osnovu koje je pokrenut postupak javne nabavke za izradu programa komasacije za katastarske opštine: B. Karlovac, Nikolinci i Dobrica. Po sprovedenom postupku, kao najpovoljniji ponuđač izabran je Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji je tražene programe sačinio. Programi su upućeni Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za poljoprivredno zemljište za dobijanje saglasnosti, a tražena saglasnost je dobijena u maju 2015. godine. Nakon sprovedenih dodatnih analiza sada su donete odluke o donošenju programa, po kojima će se dalje sprovesti ovi postupci. Kuriozitet je da se u službi za katastar nepokretnosti još uvek koriste podaci koji su za navedene katastarske opštine dobijeni prethodnim komasacijama učinjenim još 1910. odnosno 1913. godine.


8. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanje – navedeni ugovor zaključen je između Javnog komunalnog preduzeća ''Univerzal'' iz Alibunara i Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' iz Alibunara. Ovim ugovorom intenzivira se postupak po kome JP ''Inženjering opštine Alibunar'' u potpunosti postaje deo JKP ''Univerzal''.


9. Doneta je Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća ''Univerzal'' Alibunar – i ovaj akt se donosi u okviru prethodno opisane procedure. Jedna od izmena odnosi se na kumulativno prikazani osnivački kapital, odnosno da osnivački kapital JP ''Inženjering opštine Alibunar'' ulazi u osnovni kapital JKP ''Univerzal''.


10. Utvrđen je prečišćeni tekst Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća ''Univerzal'' Alibunar – za potrebe procedure, Skupština je definisala prečišćen tekst osnivačkog akta komunalnog preduzeća, u kome su osnovni tekst osnivačkog akta i sve potonje izmene, uključujući i danas usvojenu.


11. Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštinske uprave opštine Alibunar – razlog za donošenje ovog akta je obaveza utvrđena članom 12. Zakona o inspekcijskom nadzoru, gde je utvrđena obaveza jedinice lokalne samouprave da obrazuje jedno ovakvo telo, kojim se vrši obuhvatniji i delotvorniji nadzor i izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja inspekcijskog nadzora, kao i usklađivanje inspekcijskog nadzora između inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštinske uprave opštine Alibunar.


12. Doneto jeRešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad ''1. mart'' Alibunar za 2018. godinu i na Izveštaj o radu Centra za 2017. godinu – za sredstva koja za potrebe rada Centra obezbeđuju se u budžetu opštine Alibunar, Centar je dužan da utvrdi Program rada, kojim planira raspodelu tih sredstava. Prema dostavljenom Programu, koji je usvojio Upravni odbor Centra, planirana sredstva za narednu godinu su na nivou prethodne i iznose preko 15 miliona dinara, a realizacija u 2017. godini iznosila je oko 12,5 miliona dinara. Najviše sredstava, oko 50%, predstavljaju jednokratne novčane pomoći, koje se građanima odobravaju za potrebe lečenja.

 

13. Doneto je Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad ''1. mart'' Alibunar – po prethodno sprovedenom javnom konkursu i po dobijanju saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova iz Novog Sada, na funkciju direktora Centra je izabran Zoran Prebiračević, diplomirani pravnik iz Alibunara. Mandat novoizabranog direktora traje četiri godine.


14. Izabrani su novi članovi pojedinih radnih tela – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Alibunar, Skupština je donela akta kojima se vrše određene kadrovske promene u telima koja ona osniva:

1) doneto je Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulturnih delatnosti ''Centar za kulturu opštine Alibunar'', kojim je na ovu funkciju u trajanju od 6 meseci imenovana Olivera Cicović;
2) doneto je Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''3.oktobar'' iz Lokava iz reda predstavnika zaposlenih, po kome je za člana Odbora izabrana Marica Šamanc iz Lokava;
3) doneto je Rešenje o razrešenju člana Komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Alibunar, po kome se razrešava Zlatko Kolarik;
4) doneto je Rešenje o imenovanju člana Komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Alibunar;
5) doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar, po kome je razrešena Violeta Belić, a imenovan je George Jon;
6) doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Uređivačkog kolegijuma ''Službenog lista opštine Alibunar'', po kome je razrešen Saša Milosavljević, a imenovan je Ivo Torbica;
7) doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije, po kome je razrešen raniji direktor JP ''Inženjering opštine Alibunar'' Vladimir Petrović, a imenovan sadašnji v.d. direktora ovog javnog preduzeća Božidar Pajević.

 

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81